Nieuwe Ahmadiyya moskee geopend in augsburg door hoofd van ahmadiyya moslim gemeenschap

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

14 april 2017

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zegt dat de Islam alle vormen van extremisme en terrorisme veroordeelt bij inhuldiging van nieuwe Moskee

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verheugd te kunnen meedelen dat de Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad op 11 april 2017deBaitul Naseer Moskee (Het Huis van de Helper) in Augsburg, Duitsland heeft ingehuldigd.

Bij zijn aankomst huldigde Zijne Heiligheid de Moskee officieel in door een gedenkteken te onthullen en door een stil gebed te leiden als dankbetoon aan de Almachtige God. Daarna leidde Zijne Heiligheid de Zuhr en Asr gebeden in de Moskee.

Later op de dag vond een speciale receptie plaats in het Kongress am Parkconventiecentrum, bijgewoond door meer dan 130 functionarissen en genodigden,ter gelegenheid van de opening van de Moskee.

Het hoogtepunt van de receptie was de slottoespraak die werd gegeven door Hazrat Mirza Masroor Ahmad, waarin hij de ware doelstellingen van Moskeeën verduidelijkte en het belang benadrukte van het vervullen van de rechten van de mensheid vanuit de islamitische leer.

Over de reden voor het bouwen van Moskeeën zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De Heilige Koran heeft Moslims geleerd dat zij, langs de ene kant, hun gebeden dienen uit te voeren, maar dat zij er ook voor dienen te zorgen dat hun gedrag van het hoogst mogelijke niveau is door de mensheid te dienen en anderen te helpen. Daarom, waar en wanneer we ook moskeeën bouwen, fungeren zij zowel als gebedsplek voor ons om God te vereren en daarnaast ook als een plaats van waaruit we de mensheid dienen.”

Vanuit de optiek van de islamitische leerstellingen om anderen te dienen, beschreef Hazrat Mirza Masroor Ahmad enkele van de humanitaire projecten die werden opgezet door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in afgelegen delen van Afrika en elders.

Naast het bouwen van scholen, ziekenhuizen en het ontwerpen van modeldorpen, is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap volop bezig met het installeren van waterpompen en waterputten om zodoende proper drinkwater te voorzien voor mensen die in de meest armzalige en uitzichtloze situaties leven.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Hier in de ontwikkelde wereld begrijpen we de echte waarde van proper water niet. In feite kan iemand pas echt het belang ervan kennen wanneer hij of zij de meest afgelegen gebieden in de wereld bezoekt en met eigen ogen ziet hoe mensen gedwongen worden om te leven. Bijvoorbeeld, als gevolg van de armoede waaronder zij lijden, moeten kinderen,in plaats van naar school te gaan, elke dag mijlenver wandelen om vies vijverwater te verzamelen dat zij vervolgens terug naar huis moeten transporteren opdat hun families het kunnen gebruiken.”

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Wij, Ahmadi Moslims, zijn bezig met het installeren van handpompen die afgelegen dorpen van proper water voorzien en de blik van vreugde op de gezichten van de plaatselijke bevolking wanneer zij voor de eerste keer proper water zien stromen in onbeschrijfelijk. De glimlach op de gezichten van de jonge plaatselijke kinderen zou doen denken dat zij een prijzenpot van vele miljoenen hebben gewonnen.Het is om de situatie van dergelijke mensen te verzachten en om hen te helpen dat wij ernaar streven om de gemeenschappen te dienen waarin wij onze Moskeeën bouwen.”

Zijne Heiligheid verklaarde dat de basis van de leerstellingen van de Stichter van de Islam (vrede zij met hem)bestaat uit het vervullen van ieders plichten jegens de Almachtige God en om de mensheid te dienen. Hij zei dat deze twee overkoepelende islamitische doelstellingen vandaag de dag worden verkondigd door het Khilafat (Kalifaat) aan het hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, terwijl, in schril contrast, het zogenaamde Khilafatvan de terroristische groepering Daeshniets dan terreur en angst verspreidt en de meest barbaarse wreedheden begaat.

Inzage de handelingen van Daesh en andere extremistische groeperingen zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Daesh heeft wanorde verspreid en heeft wreedheden gepleegd niet enkel in het Westen, maar vooral in Moslimlanden. Zij hebben zonder reden genadeloos vele duizenden onschuldige mensen gedood. Daarom kan hun leiderschap nooit als Khilafat bestempeld worden aangezien het vanuit elke ooghoek de vredevolle islamitische leer met de voeten treedt.”

Voor aanvang van de officiële receptie had Zijne Heiligheid ook een boom geplant bij de Moskee, waarbij Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Waar we fysieke bomen planten om de omgeving mooier en properder te maken en vruchten voort te brengen, planten we ook spirituele bomen die vruchten van liefde en menselijkheid afwerpen. Daarom trachten we steeds onze buren en diegenen rondom ons met medeleven te behandelen en streven we ernaar om hun rechten op elke mogelijke manier na te leven.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“In plaats van conflict en verdeling verlangen we dat mensen op vredevolle en harmonieuze wijze samenleven. We trachten bruggen van liefde te bouwen die de hele mensheid samenbrengen.”

Zijne Heiligheid verduidelijkte ook de slagzin van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, ‘Liefde voor Iedereen, Haat voor Niemand’ welke geen nieuwe leerstelling is, maar eerder een weerspiegeling van de basisleerstellingen van de Islam. Langs de andere kant, zei Zijne Heiligheid, had “onrechtvaardig leiderschap” ervoor gezorgd dat vele andere Moslims misleid werden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verduidelijkte ook het vaak verkeerd begrepen concept van Jihad:

“Mensen gaan er ten onrechte van uit dat Moslims terroristen worden omdat de Heilige Koran extremisme aanleert. Niets kan echter verder van de waarheid liggen, aangezien de Koran herhaaldelijk aanmaant tot vrede, liefde en tolerantie. Jihad betekent vrij letterlijk ‘worstelen met’ om alle vormen van wreedheid en kwaadaardigheid uit de wereld te helpen en dit is de ware Jihad die de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap aan het voeren is in alle uithoeken van de wereld.”

Tot slot van zijn toespraak zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 “Ik hoop en verwacht dat de plaatselijke Ahmadi Moslims, na het bouwen van deze moskee, ervoor zullen zorgen dat zij de Almachtige God nog meer gaan vereren, en dat zij tegelijkertijd ook op meer intensieve wijze zullen trachten om hun verplichtingen ten opzichte van hun buren en andere leden van de gemeenschap na te komen.”

Eerder op de dag gaf Abdullah Wagishauser, de Nationale President van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland, een welkomstoespraak die werd gevolgd door korte opmerkingen van gastsprekers.

Stefan Kiefer, de Burgemeester van Augsburg, zei:

“Namens onze stad wens ik de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te feliciteren op deze heel bijzondere dag met de inhuldiging van hun nieuwe Moskee. Het feit dat jullie spirituele leider, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, die een globale ambassadeurvoor vrede is, hier aanwezig is bewijst hoe belangrijk deze dag is.”

 

Christine Kamm, Provinciaal Parlementslid, zei:

 “Vandaag is een grote dag voor ons allemaal omdat jullie prachtige nieuwe Moskee hier in Augsburg geopend wordt. De leer van ‘Liefde voor Iedereen, Haat voor Niemand’ die de Ahmadiyya Moslim Gemeenschapverkondigt is lovenswaardig en een schitterende bijdrage aan onze stad.”

Harald Guller, Provinciaal Parlementslid,zei:

“Ik ben de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heel dankbaar voor het feit dat jullie een voorbeeld hebben gesteld voor andere gemeenschappen in de zin dat jullie altijd open staan en deelnemen in een dialoog met ons.Jullie gemeenschap volgt de vredevolle Islam en zet zich af tegen alle vormen van wreedheid en extremisme.”

Johan Hausler, Provinciaal Parlementslid,zei:

“De aanwezigheid van Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad is niet enkel een eer voor onze stad maar voor de hele Staat. We reiken jullie ook onze hand als blijk van vriendschap en zullen jullie helpen in jullie ondernemingen om vrede in de wereld te bespoedigen.”

Het formele programma werd beëindigd met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid, gevolgd door een avondmaal. Zijne Heiligheid werd ook geïnterviewd door verscheidene Duitse media.

Einde