50e Ahmadiyya moskee in duitsland geopend in waldshut-tiengendoor hoofd van ahmadiyya moslim gemeenschap

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

13 april 2017

PERSMEDEDELING

De Aafiyat Moskee werd ingehuldigd door Hazrat Mirza Masroor Ahmad

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verheugd te kunnen meedelen datde Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad op 10 april 2017 de Aafiyat Moskee (Moskee van Vrede en Geborgenheid)in deDuitse stad Waldshut-Tiengen heeft ingehuldigd. Het is de 50e Moskee van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland.

Bij aankomst in Waldshut-Tiengen huldigde Zijne Heiligheid de Moskee in door een gedenkteken te onthullen en een stil gebed te leiden als dankbetoon aan de Almachtige God alvorens de Zuhr en Asr gebeden te leiden.

Daarna vond een speciale receptie plaats, die werd bijgewoond door 110 functionarissen en genodigden, ter gelegenheid van de opening van de Moskee, en waar Hazrat Mirza Masroor Ahmad de slottoespraak gaf waarin hij de doelstellingen van Moskeeën uit de doeken deed en de waarachtige leerstellingen van de Islam verduidelijkte.

Zijne Heiligheid ving aan met zijn waardering te uiten voor het feit dat Waldshut-Tiengen een stad is die wordt bevolkt door mensen van veel verschillende etnische afkomsten en achtergronden die op vredevolle wijze samenleven. Zijne Heiligheid zei dat de Islam mensen had geleerd om hun verschillen naast zich neer te leggen voor het gemeengoed en om samen televen in wederzijds respect. Hij zei dat de leerstellingen uit de Heilige Koran een manier waren om mensen samen te brengen, in plaats van hen uiteen te drijven.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Wij geloven dat profeten naar alle naties en volkeren werden gezonden en wij geloven in de waarheid van hen allemaal.Gezien zij allen door Allah werden gezonden, hoe kan het dan mogelijk zijn dat Hij verlangde dat conflictenen oorlogen zouden uitbreken tussen de mensen van verschillende religies en overtuigingen?”

Zijne Heiligheid beantwoordde bepaalde misverstanden die bestaan over de oorlogen die werden gevochten tijdens de vroege periode van de Islam, en verduidelijkte dat de vroege Moslims enkel toelating hadden gekregen voor defensieve oorlogvoering na een lange periode van onophoudelijke vervolging tegen hen te hebben doorstaan.

Daarnaast was de toelating enkel en alleen om ervoor te zorgen dat het universele principe van religieuze vrijheid voor eens en altijd in het leven werd geroepen.

Zijne Heiligheidverwees naar hoofdstuk 22 vers 41 van de Heilige Koran, waarin staat vermeld:

“En indien Allah sommige mensen niet met behulp van anderen tegenhield, zouden ongetwijfeld kloosters, kerken, synagogen en moskeeën, waarin dikwijls de naam van Allah wordt herdacht, afgebroken zijn.”

Als commentaar bij dit vers zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Volgens de leerstellingen van de Islam, is het verplicht voor een waarachtige Moslim om altijd paraat te staan om de gebedsplaatsen van alle religies, ongeacht of dit kerken, synagoges of andere zijn, te beschermen. Een Moslim wordt verwacht om op vredevolle wijze samen te leven met mensen van andere overtuigingen en om hen met liefde en vriendelijkheid te behandelen. Deze meelevende leerstellingen van de Islam vormen de basis voor vrede en eenheid in de samenleving.”

Zijne Heiligheid zei dat de Heilige Koran Moslims herhaaldelijk instrueert om de mensheid te dienen, ongeacht religie of geloof, en gestoeld op deze leerstellingen heeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap verscheidene ziekenhuizen, scholen en humanitaire projecten opgericht in achtergestelde delen van de wereld.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De overgrote meerderheid van de patiënten die worden behandeld in onze Ahmadiyya ziekenhuizen en de overgrote meerderheid van de scholieren die onderricht krijgen in onze Ahmadiyya scholen zijn Christenen of andere niet-Moslims. We bieden ook studiebeurzen en sponsoring aan voor getalenteerdescholieren, ongeacht hun geloof, die anders niet in staat zouden zijn om hun onderwijs te bekostigen. We doen dit omdat onze religie ons onderricht dat elke persoon in de wereld recht heeft op onderwijs.”

Verwijzend naar het feit dat de grond die werd aangekocht om de Moskee te bouwen voordien de locatie van een markt was, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“In het verleden was hier een markt waar mensen naartoe kwamen om materiële zaken te kopen, en dit hebben we nu omgebouwd naar een Moskee. In de toekomst zullen mensen dus niet langer hier naartoe komen om materiële dingen te kopen, maar om spirituele schatten te verkrijgen door het aanbidden van de Almachtige God. We zullen deze Moskee gebruiken als een centrum waar mensen kunnen samenkomen om zo de mensheid te dienen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Waar men voorheen contant moest betalen om goederen te kopen, zal men nu geschenken van liefde en vriendelijkheid ontvangen zonder hiervoor een cent te moeten uitgeven. Waar voorheen de plaatselijke bevolking materiële zaken moest kopen, zullen diegenen die vanaf nu naar deze Moskee zullen komen om te bidden, geld uitgeven op de wijze zoals Allah het wil om vrede en medeleven te verspreiden in de samenleving.”

Met betrekking tot de recente opstoot van terroristische aanslagen door extremisten over de hele wereld, zei Zijne Heiligheid dat dergelijke aanslagen in de naam van de Islam niet enkel in het Westen, maar ook in Moslimlanden plaatsvonden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De terroristen en extremisten gebruiken valselijk de naam van de Islam om hun haatvolle en zelfzuchtige belangen na te streven. Om deze te verwezenlijken vermoorden zij eender wie die hun pad kruist. Daarom heeft de wereld dringend nood aan tolerantie, wederzijds respect en openhartigheid. De wereld dient de slagzin ‘Liefde voor iedereen, Haat voor niemand’,die wij Ahmadi Moslims verkondigen,in de praktijk toe te passen.”

Tot slot van zijn toespraak bad Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Moge Allah de Ahmadi Moslims in deze stad in staat stellen om conform de waarachtige leerstellingen van de Islam te handelen en om de inwoners van deze stad op de best mogelijke wijze te dienen. Ik hoop en bid dat de weer spannigheiddie sommigen mogelijk jegens de Islam koesteren zullen weggenomen worden en dat zij zelf zullen kunnen zien dat waarachtige Moskeeën symbolen van vrede en harmonie zijn.”

Eerder op de dag gaf Abdullah Wagishauser, de Nationale President van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland,een welkomstoespraak, die werd gevolgd door korte opmerkingen van gastsprekers.

Sylvia Dobler,vertegenwoordiger van de Burgemeester van Waldshut-Tiengen, zei:

“Ik heet het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap van harte welkomin Waldshut-Tiengen. Het is een grote eer en een privilege voor onze stad dat U hier bent. Daarnaast wens ik de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te bedanken om de deuren van haar Moskee voor ons open te stellen zodat we over jullie geloof en overtuigingen kunnen leren.”

Dr. Michael Wilke,Burgemeester van Lorrach, zei:

“Er bestaat veel angst voor de Islam in de harten van de mensen vandaag de dag en hierop kan slechts één antwoord zijn, namelijk trachten om elkaars geloof beter te begrijpen en om elkaar met wederzijds respect te behandelen. We kijken ernaar uit om Ahmadi Moslims uit te nodigen voor gebeurtenissen in de toekomst zodat jullie de vredevolle leerstellingen van de Islam kunnen tonen en al doende de angst die bestaat kunnen laten verdwijnen.”

Eerwaarde Rainer Stockburger, vertegenwoordiger van deProtestantseKerk, zei:

“Elke religie heeft verschillende tradities en gebruiken en heeft haar eigen heilige plaatsen en gebeurtenissen. In plaats van verschillen toe te laten om verdeling en conflict te veroorzaken, dienen we te trachten om elkaar te begrijpen en ons tolerant op te stellen.”

Hetformeleprogramma werd beëindigd met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid, gevolgd door een avondmaal.

Zijne Heiligheid werd ook geïnterviewd door SWR TVenSWR Radio.

Einde