Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap roept op tot inperken van wapenhandel en maant naties aan tot dialoog

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

27 maart 2017

PERSMEDEDELING

 “In plaats van muren op te trekken die ons gescheiden houden, dienen we bruggen te bouwen die ons dichter bij elkaar brengen” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft op 25 maart 2017 de slottoespraak gegeven ter gelegenheid van de 14e Nationale Vredesconferentie die werd georganiseerd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het VK.

De conventie vond plaats in de Baitul Futuh Moskee in Londen en telde een publiek van meer dan 1.000 genodigden uit 30 landen,waarvan meer dan 600 niet-Ahmadi genodigden, onder wie Regeringsministers, Ambassadeurs, Leden van zowel Hoger- als Lagerhuis en verscheidene andere hoogwaardigheidsbekleders en gasten.


Tijdens de bijeenkomst overhandigde Zijne Heiligheid de Ahmadiyya Moslim Prijs voor de Bevordering van de Vrede aan Mevrouw Setsuko Thurlow, overlevende van de atoombom op Hiroshima en vredesactiviste, als erkenning voor haar buitengewone inzet voor het leiden van campagnes voor nucleaire ontwapening.

Tijdens zijn toespraak veroordeelde Zijne Heiligheid de terroristische aanslag in Londen van vorige week als een“barbaarse wreedheid”en verklaarde hij dat alle vormen van extremisme en terrorisme volledig in overtreding zijn met de islamitische leer.

Daarnaast verwoordde Zijne Heiligheid zijn droefheid vanwege de voortdurende oorlogvoering in de moslimwereld, en sprak hij zijn vrees uit voor de alsmaar toenemende spanningen in de rest van de wereld. Voorts riep Zijne Heiligheid de wereldmachten op om de verkoop van wapens in te perken.

Verwijzend naar de aanslag in Westminster van afgelopen woensdag zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Eerst en vooral wil ik mijn innige deelneming betuigen aan al diegenen die getroffen zijn door de terroristische aanslag die woensdag in Westminster heeft plaatsgevonden. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de inwoners van Londen tijdens deze tragische periode. Namens de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap wens ik voor eens en altijd duidelijk te maken dat wij al dergelijke terroristische daden veroordelen en we betuigen ons oprechte medeleven aan de slachtoffers van deze barbaarse wreedheid.”

 Zijne Heiligheid zei dat het een bron van grote spijt was dat extremistische Moslimgroeperingen bepaalde Moskeeën en Madrassa’s herleid hadden tot “centravan extremisme”, wat angst en misvattingen tegenover de Islam had aangewakkerd onder niet-Moslims. In schril contrast daarmee, zei Zijne Heiligheid, staat dat het een inherent onderdeel van de aanbidding van God is om de mensheid te dienen en om op vredelievende wijze samen te leven met mensen van alle geloofs- en andere overtuigingen.

Gebaseerd op deze islamitische leerstelling heeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap humanitaire projecten opgestart in verscheidene werelddelen, elk in dienst van de mensheid, met als doel de zorgen van de behoeftigente verlichten.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Wij hebben ziekenhuizen, scholen en colleges opgericht die gezondheidszorg en onderwijs bieden aan enkele van de meest armoedige en afgelegen delen van de wereld. Wij zoeken geen lof voor deze ondernemingen, ons enige verlangen is slechts om deze mensen te helpen op eigen benen te staan zodat zij hun hoop en verlangens kunnen waarmaken en zodoende een leven vol vervulling en met waardigheid en vrijheidkunnen leven.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Op deze manier, in plaats van gefrustreerd en vatbaar voor extremisme te worden, zullen zij uitgroeien tot verantwoordelijke en trouwe burgers van hun naties. Zij zullen zich zowel persoonlijk ontwikkelen als bijdragen tot de vooruitgang van hun naties en anderen inspireren om in hun voetstappen te volgen.”

 Zijne Heiligheid zei dat, ondanks het feit dat de islamitische leer overduidelijk willekeurige aanvallen en moorden verwerpt, veel mensen de Islam vereenzelvigen met geweld of oorlogvoering.

Als reactie op het verhaal dat extremisten brengen zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 “Wat terroristen ook mogen beweren, onder geen enkel beding zijn willekeurige aanvallen of moorden ooit gerechtvaardigd. De Islam heeft de heiligheid van het menselijk leven vastgelegd in hoofdstuk 5, vers 33 van de Heilige Koran, waarin staat geschreven: ‘Wie ook een persoon doodt – het zal zijn alsof hij de hele mensheid heeft gedood; en wie leven schenkt aan iemand, het zal zijn alsof hij leven heeft geschonken aan de hele mensheid’.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“De Islam is de religie die steeds de universele principes van religieuze vrijheid, gewetensvrijheid en geloofsvrijheid heeft vastgelegd. Daarom kan het niet anders dat, wanneer vandaag de dag bepaalde zogenaamde Moslimgroeperingen of sekten mensen doden, dit op de krachtigste wijze veroordeeld wordt. Hun barbaarse handelingen druisen volledig in tegen al waar de Islam voor staat.”

 Zijne Heiligheid sprak ook over bepaalde individuen of groeperingen onder de niet-Moslims die“de vlammen van verdeeldheid en vijandigheid aanwakkeren” en citeerde een artikel over Buitenlands beleid dat Islamofobie omschreef als een ‘industrie’ op zich. Zijne Heiligheid riep wereldleiders op om te allen tijde met wijsheid en integriteit te spreken.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Spijtig genoeg horen we politici en leiders vaak onnodig aanstootgevendeverklaringen afleggen die niet stroken met de waarheid, maar met hun eigen politieke ambities.”

 Zijne Heiligheid verwierp de aantijging gemaakt door bepaalde prominente figuren als zou de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) diegenen die de Islam niet aanvaardden gemassacreerd hebben. Hij zei dat de Stichter van de Islam (vrede zij met hem) de strijd als allerlaatste uitvlucht beschouwde om het instituut van de religie te verdedigen en om het principe van universele geloofsvrijheid tot stand te brengen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De aantijging als zou de Heilige Profeet (vrede zij met hem) een strijdvaardige leider of krijgsheer zijn geweest is de grootst mogelijke onrechtvaardigheid en wreedheid die men kan begaan en dergelijke valse beweringen kunnen enkel aanstoot geven tot droefheid in de harten van miljoenen vredelievende Moslims wereldwijd. De geschiedenis is getuige van het feit dat de Profeet van de Islam (vrede zij met hem)met elke vezel in zijn lichaamvrede en verzoening zocht.”  

 Zijne Heiligheid zei ook dat er sommige journalisten en prominente persoonlijkheden zijn die “zwemmen tegen de stroom van valsheid”door met rechtvaardigheid en integriteit te schrijven over de Islam, en citeerde Ruth Cranston, een prominente 20e-eeuwse auteur, die in zijn boek World Faith in 1949 schreef: “Mohammed initieerde nooit enig gevecht of bloedvergieten. Elke slag waarin hij heeft gestreden wasuit zelfverweer. Hij streed op verdedigende wijze om te overleven.”

Zijne Heiligheid loofde voorts de reactie van Premier Theresa May na de aanslag in Westminster.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Ik wil graag onze Eerbiedwaardige Premier loven voor het citeren van enkele verzen uit de Heilige Koran en voor het veroordelen van zekere beschuldigingen die werden geuit tegen de islamitische leer.”

Met betrekking tot één van de oorzaken van extremisme zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat een aantal verslagen suggereerden dat sommige Moslimjongeren geradicaliseerd werden omdat zij voelden dat hun religieuze overtuigingen beschimpt en belachelijk gemaakt werden in de westerse wereld.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Op geen enkele wijze kan dit als rechtvaardiging beschouwd worden of aangewend worden om hen vrij te spreken en zij blijven schuldig en verantwoordelijk voor hun daden. Echter dicteert de rede ook dat we geen olie op een hete plaat dienen te gooien. In plaats daarvan dienen we een wederzijds begrip te beogen, elkaars overtuigingen te respecteren en gemeenschappelijke grond proberen te vinden.” 

Zijne Heiligheid vermeldde het “gouden principe in het streven naar vrede” zoals vermeld in hoofdstuk 3, vers van de Heilige Koran, dat mensen aanspoort om te focussen op de overtuigingen die hen samenbrengen door te stellen: “Kom tot een woord dat gelijk is tussen ons en u”.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Koran heeft ons dus geleerd hoe we een vredevolle, multiculturele samenleving kunnen bouwen, waar mensen van alle geloofs- en andere overtuigingen in staat zijn om samen te leven. De belangrijkste ingrediënten hiervoor zijn wederzijds respect en tolerantie.”

Verwijzend naar het thema van de Vredesconferentie van 2017, ‘Globale Conflicten en de Behoefte aan Gerechtigheid’, zei Zijne Heiligheid dat een gebrek aan gerechtigheid “elke laag van de samenleving heeft aangetast”en dat, ook al kan men niet ontkennen dat bepaalde Moslimlanden vandaag de dag het“middelpunt van oorlogen en wreedheden”zijn, het verkeerd was om te zeggen dat de rest van de wereld immuun is voor wanorde.

Zijne Heiligheid citeerde verscheidene rapporten die toenemende spanningen tussen de Verenigde Naties en China aantonen, en gelijkaardig tussen de Verenigde Naties en Rusland.

Met betrekking tot de behoefte voor de mensheid om samen te komen zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De behoefte van het uur is voor ons om de muren van angst die ons verdelenneer te halen.  In plaats van muren op te trekken die ons verdelen, dienen we bruggen te bouwen die ons dichter bij elkaar brengen… We moeten opstaan tegen alle vormen van onderdrukking en haat en moeten al onze mogelijkheden aanwenden om te trachten wereldvrede te bespoedigen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Spijtig genoeg lijkt het erop dat we onze aanleg tot luisteren en onze tolerantie voor tegengestelde meningen en perspectieven zienderogen verloren zien gaan. Het openen van communicatiekanalen en het faciliteren van dialoog zijn essentieel, zoniet zal de wanstaat van de wereld enkel erger worden…In plaats van elkaar met de vinger te wijzen en de schuld op elkaar af te schuiven, is het nu tijd voor oplossingen.”

Daarna veroordeelde Zijne Heiligheid de internationale wapenhandel, waarvan hij zei dat deze een manier was om oorlogvoering gaande te houden en ervoor te zorgen dat de wereld zich niet kan verlossen van een oneindige cyclus van geweld.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Naar mijn mening is er een reeds bestaande oplossing die een onmiddellijke impact kan hebben en het proces om de wereld te genezen in gang kan zetten. Ik verwijs hier naar de internationale wapenhandel, waarvan ik geloof dat deze ingedijkt en beperkt moet worden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Terwijl het voornaamste belang van elke natie het welzijn van de mensheid en het bespoedigen van vrede zou moeten zijn, is het een spijtige waarheid dat zakelijke belangen en het najagen van welvaart zonder uitzondering voorrang lijken te krijgen op dergelijke bekommernissen.”

Zijne Heiligheid beschouwde het argument dat de verkoop van wapens vrede zou ‘aanmoedigen’ door als ‘afschrikmiddel’ te fungeren “volslagen zinloos”en zei dat dergelijke argumenten ervoor hadden gezorgd dat de wereld verwikkeld was geraakt in een eindeloze wapenrace”. Hij zei ook dat geen enkele natie mag denken dat het“immuun voor gevaar is” aangezien de geschiedenis ons heeft geleerd dat oorlogen “snel en vaak onverwachts geëvolueerd zijn”.

Zijne Heiligheid waarschuwde voor de risico’s verbonden aan nucleaire oorlogvoering, welke hij “ondenkbaar”noemde, en hij riep de mensheid op om lang en hard na te denken over wat voor soort wereld het wenst na te laten voor toekomstige generaties.

Aangaande de mogelijke gevolgen van een nieuwe wereldoorlog zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“In plaats van een erfenis van welvaartna te laten voor onze toekomstige generaties, zullen we schuldig zijn aan het nalaten van niets anders dan verdriet en wanhoop. Ons geschenk aan de wereld zal bestaan uit een generatie van gehandicapte kinderen, geboren met afwijkingen en intellectuele beperkingen. Wie weet of hun ouders het zullen overleven om voor hen te zorgen en hen te voeden?”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Onthoud altijd dat, als we proberen onze eigen belangen kost wat kost na te jagen, de rechten van anderen tenietgedaan zullen worden en dat dit enkel kan leiden tot conflict, oorlogen en ellende. We moeten allen tot inkeer komen en de netelige situatiewaar we ons nu in bevindenbegrijpen.”  

Tot slot bad Hazrat Mirza Masroor:

“Mijn boodschap aan de wereld is om naar morgen te kijken, en niet enkel naar vandaag.  Laat ons eenerfenisvan hoop en opportuniteiten voor onze kinderenachterlaten, in plaats van hen op te zadelen met de verschrikkelijke gevolgen van onze zonden.”

Zijne Heiligheid vervolgde:

“Ik bid dat God inzicht verschaft aan de mensen van de wereld en dat de dreigende wolken die ons boven het hoofd hangen plaats zullen maken voor een heldere en welvarende toekomst.”

Voor aanvang van de slottoespraak, spraken verscheidene hoogwaardigheidsbekleders over het belang van vrede en de kritieke toestand van de wereld vandaag de dag.

Rafiq Hayat, de Nationale President van de Ahmadiyya Moslim GemeenschapVK, betuigde zijn innige deelneming aan de slachtoffers van de aanslag in Westminster en sprak lof uit voor PC Keith Palmer die zijn leven had gegeven voor het verdedigen van de democratie.

Silvio Danio, Executive Director van Religions for Peace, uit Italie, zei:

“Ik wil U op een zeer bijzondere wijzebedanken, Uwe Heiligheid, omdat ik, dankzij regelmatiggeluisterd te hebben naar uw toespraken en de vele interventies in verscheidene werelddelen heb gevolgd, heb opgemerkt dat U niet enkel een voorspreker bent, niet enkel een schepper van waar we vandaag de dag enorm behoefte aan hebben, namelijk een cultuur van dialoog, maar dat U hiervan een voorvechter bent geweest, U bent een voorbeeld.”

 

Mevrouw Setsuko Thurlow, die deAhmadiyya Moslim Prijsvoor de Bevordering van Vrede in ontvangst mocht nemen, zei:

“In mijn pogingen om meer te weten te komen over de geschiedenis, missie en activiteiten van uw organisatie, leerde ik met pijn in het hart over uw lijdenswegals gevolg van religieuze discriminatie en vervolging. En toch, ondanks dit alles, hebt u gekozen voor de principes van geweldloosheid, vredeen gerechtigheiden belichaamt u deze in uw dagelijkse leven door middel van uw slogan‘liefde voor iedereen, haat voor niemand’. Wat een verlicht rolmodel dat U bent voor de wereldmaatschappij.”

Daarnaast las Eerwaarde David Standley, die de Aartsbisschop van Southwark  vertegenwoordigde, een boodschap van het Vaticaan voor, die de Vredesconferentie steunde.

De conferentie werd beëindigd met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid.

Zowel voor als na het programma had Zijne Heiligheid persoonlijke ontmoetingen met verscheidene hoogwaardigheidsbekleders en genodigden en hield hij ook een persconferentie met vertegenwoordigers van de media.

Einde