Moslimleider stelt dat rechtvaardigheid een vereiste is voor conflictresolutie

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

Français

25 October 2016

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad spreekt de eerste Nationale Vredesconferentie
van Canada toe

2016-10-22-ca-peace-symposium-002

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad zorgde op 22 oktober 2016 voor de slottoespraak tijdens de 1e Nationale Vredesconferentiedie werd georganiseerd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Canada.

De conferentie vond plaats in de Baitul Islam Moskee in Peace Village, Vaughan, met een publiek van meer dan 600 genodigden, waaronder regeringsafgevaardigden, zoals de Eerbiedwaardige Maurizio Bevilacqua, Burgemeester van Vaughan, Parlementslid Deb Schulte en Gemeenteraadslid Marilyn Lafrate.

2016-10-22-ca-peace-symposium-003

Tijdens zijn toespraak zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een volkomen vredelievende sekte binnen de Islam is omdat zij de waarachtige leer van Islam volgt. Zij moet daarom dus niet als ‘liberale’ of ‘reformistische’ groepering beschouwd worden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “Het is absoluut waar dat wij, Ahmadi Moslims, vredelievend zijn en ernaar streven om bruggen van liefde en hoop te slaan tussen verschillende religies en verschillende gemeenschappen.  Echter, dit is niet omdat wij zijn afgeweken van de Islam of deze ‘gemoderniseerd’ hebben in enige vorm of gedaante. Het is eerder omdat wij de authentieke leerstellingen van de Islam volgen.”  

2016-10-22-ca-peace-symposium-004 

Zijne Heiligheid verwees naar een uitspraak van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem), die stelde dat Moslims voor anderen datgene wensen dat ze ook voor zichzelf wensen. Zijne Heiligheid zei dat dit grondbeginsel de basis voor vrede legt en het is belangrijk voor Moslims om hieraan de nodige aandacht te schenken.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “Hebben wij ambities om in armoede verzeild te geraken en om elke nacht hongerig naar bed te gaan? Willen wij dat onze kinderen geteisterd worden door een slechte gezondheid, dat zij geen opleiding krijgen en oog in oog met gevaar komen te staan? Natuurlijk hoopt geen enkel normaal persoon op één van deze zaken. Daarom dienen wij, als Moslims, niet enkel voor onszelf voorspoed te zoeken, maar ook voor anderen.”

Zijne Heiligheid zei dat er af en toe conflicten ontstaan tussen mensen en naties, maar dat deze opgelost dienen te worden met rechtvaardigheid en redelijkheid in plaats van de eigen belangen de bovenhand te laten nemen.

De Kalief verwees naar hoofdstuk 4, vers 136 van de Heilige Koran die vereist dat een Moslim zich bereidwillig dient te tonen om te getuigen tegen zichzelf, zijn ouders en zijn geliefden om gerechtigheid te laten geschieden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “De Islam leert ons dat een Moslim in de eerste plaats trouw dient te zijn aan de waarheid en dus mag iemand nooit de feiten verbergen of valse getuigenissen afleggen. Een persoon mag zich niet laten sturen door zijn eigen persoonlijke verlangens, omdat dit tot vooringenomenheid en vooroordelen leiden de persoon laat afdwalen van wat rechtvaardig en goed is. Dit verlicht principe is hoe de problemen in de wereld opgelost kunnen worden en hoe alle vormen van haat kunnen omgezet worden in vrede, tolerantie en wederzijds respect.”

 2016-10-22-ca-peace-symposium-005

Zijne Heiligheid zei dat Moslims in feite gecommandeerd worden om verder te gaan dan het zich eigen maken van rechtvaardigheid. De Heilige Koran stelt dat iemand dient te “geven zoals verwanten”.

Ter verduidelijking van deze leerstelling zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Het betekent dat iemand sympathie en compassie dient te betuigen en bereidwillig dient te zijn om anderen zonder enige verwachting te helpen, net zoals een moeder haar kind op onbaatzuchtige wijze helpt en voedt, zonder enig verlangen naar een beloning of vergoeding. Dit is het altruïstische en welwillende karakter dat de Islam propageert en onderwijst, waarin het de Moslims oproept om hun harten open te stellen voor het welzijn van de mensheid.”

Met betrekking tot de behandeling van krijgsgevangenen zei Zijne Heiligheid dat het in de moderne wereld vaak voorkomt dat gevangenen worden vastgehouden in onmenselijke omstandigheden met weinig of geen toevlucht tot rechtvaardigheid.

In schril contrast hiermee stond het voorbeeld van de Slag om Badrdat Zijne Heiligheid verhaalde, waar de niet-Moslims van Mekka oorlog voerden tegen de Islam.

De Moslims kwamen als overwinnaars uit de slag en de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) gaf de krijgsgevangenen die konden lezen en schrijven de opdracht om de Moslims die analfabeet waren onderricht te geven. Zo konden zij hun vrijheid verkrijgen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het was een ongeëvenaard voorbeeld van hoe men zelfs uit een periode van bittere oorlogvoering en conflict uiteindelijk enig goed kan halen. Diegenen die zelf de Moslims geen genade hadden gegund werden behandeld met compassie en aandacht en aan het werk gezet als onderwijzers.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Dit voorbeeld demonstreert twee mooie aspecten van het karakter van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Langs de ene kant gedroeg hij zich noch wraakzuchtig, noch verbitterd tegenover diegenen die hem en zijn volgelingen vervolgd hadden. Langs de andere kant bewees het hoe belangrijk hij onderwijs en kennisvergaring vond. Hij verlangde dat mensen zich beterden en op alle vlakken in hun leven vooruitgang boekten, en onderwijs was de sleutel hiertoe.”

Zijne Heiligheid verwees naar de koranische leer die stelt dat men de rijkdom van een ander niet met jaloezie mag aanschouwen en dat het negeren van dit principe ertoe geleid had dat de wereldvrede keer en keer opnieuw ondermijnd werd.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Sommige overheden negeren volledig de schendingen van de mensenrechten die plaatsvinden in bepaalde landen omdat zij toegang wensen tot de olie of natuurlijke rijkdommen van die naties. Jan met de pet is echter niet blind, doof of stom. Hij kan zien dat een dergelijk beleid niet gebaseerd is op rechtvaardigheid en dit zal natuurlijk leiden tot frustratie en woede.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 “Naties dienen zich met rechtvaardigheid te gedragen in hun betrekkingen en mogen zich niet laten besturen door een beperkt eigenbelang maar eerder door dat wat juist, eerlijk en in het belang van de wijdere wereld is.” 

Tot slot waarschuwde Zijne Heiligheid voor de mogelijkheid op een nakende Derde Wereldoorlog.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “We stevenen zeer snel af op een catastrofale en verwoestende wereldoorlog. Aan de gevolgen van een dergelijke oorlog kan men niet eens beginnen denken. Het verdriet, de verschrikking en de verwoesting zouden generaties lang zichtbaar kunnen zijn. Daarom kunnen we enkel hopen en bidden dat de Almachtige Allah wijsheid en verstand schenkt aan de mensheid.”

Voorafgaand aan de slottoespraak spraken verscheidene hoogwaardigheidsbekleders over het belang van vrede en het streven ernaar door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

2016-10-22-ca-peace-symposium-007

Lal Khan Malik, de Nationale Voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschapin Canada zei:

“Deze Conferentie wordt georganiseerd om een beter begrip van de Islam te stimuleren en te inspireren tot een gemeenschappelijk streven naar langdurige vrede. We hebben de eer om onze allereerste nationale Vredesconferentie hier vandaag te kunnen afronden met een toespraak door Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Jamaat.”

De Eerbiedwaardige Maurizio Bevilacqua, de Burgemeester van Vaughan zei:

“Wanneer ik aan U denk, Uwe Heiligheid, denk ik aan Uw ongelofelijke boodschap; de boodschap van vrede, liefde en compassie, en ook iets waar de wereld meer nood aan heeft – dat is, interreligieuze dialoog en interreligieuze harmonie.”

Parlementslid Deb Schulte zei:

“Ik wil Zijne Heiligheid heel erg bedanken om tijd vrij te maken om (op 17 oktober) naar Parliament Hill te komen. Hij gaf een bewonderenswaardige toespraak met een boodschap van liefde voor iedereen en haat voor niemand, en schonk vooral aandacht aan religieuze tolerantie doorheen de wereld. Hij gaf ook verscheidene suggesties op beleidsvlak die we mogelijk in acht zouden willen nemen en we waardeerden enorm de tijd die hij had genomen om zijn wijsheid met ons te delen.”

Gemeenteraadslid Marilyn Lafrate overhandigde een geschenk aan Zijne Heiligheid om de 50e verjaardag van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Canada te gedenken en zei:

“De meeste mensen zullen weten dat ik waarschijnlijk de vurigste voorvechter ben van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Een Gemeenschap die spreekt over liefde, die spreekt over tolerantie, die spreekt over teruggeven aan de gemeenschap, wat erg uniek is.”

2016-10-22-ca-peace-symposium-008

Na het beëindigen van het programma had Zijne Heiligheid persoonlijke ontmoetingen met tientallen genodigden en hoogwaardigheidsbekleders.

Einde