Moslim Leider wijst media op verantwoordelijkheid in strijd tegen extremisme

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zegt dat de media de vredevolle leerstellingen van de Islam, zoals nageleefd door de meerderheid van de Moslims, in de kijker moet zetten.

Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zegt dat hij er voorstander van is dat het VK deel blijft uitmaken van de Europese Unie.

Op 19 maart 2016, gaf het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad de slottoespraak ter gelegenheid van de 13e Nationale Vredesconferentie georganiseerd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het VK.

2016-03-19-UK-Peace-Symposium-002

Het evenement vond plaats in de Baitul Futuh Moskee in Londen en werd bijgewoond door meer dan 900 personen uit 26 landen, waaronder meer dan 500 niet-Ahmadi genodigden bestaande uit Ministers, Ambassadeurs, Parlementsleden en verscheidene andere hoogwaardigheidsbekleders en genodigden.

Zijne Heiligheid overhandigde voorts de Ahmadiyya Moslim Prijs voor de Bevordering van de Vrede aan Mej. Hadeel Qassim, ter erkenning van haar toonaangevende inzet om persoonlijk het lijden van duizenden vluchtelingenkinderen te verzachten die gestrand zijn in onveilige en onherbergzame kampen in het Midden-Oosten.

Tijdens zijn toespraak sprak Zijne Heiligheid over de fundamentele behoefte aan gerechtigheid en gelijkheid in alle lagen van de samenleving opdat waarachtige en langdurige vrede verwezenlijkt kan worden.

Hij riep de media op haar invloed aan te wenden

“als een kracht voor goedheid en als kracht voor vrede”

door het publiek maken van de positieve activiteiten van de Moslim meerderheid over de hele wereld in plaats van de

“piepkleine minderheid”

die massaal wreedheden begaan en ze op valselijke wijze toedragen aan de Islam.

2016-03-19-UK-Peace-Symposium-003

Zijne Heiligheid zei verder nog dat er geen straf bestaat voor geloofsverzaking in de Islam en dat de Heilige Koran de vaandeldrager is voor universele religieuze vrijheid. Zijne Heiligheid benadrukte de nood aan het afsnijden van de bevoorradingslijnen en financiering van alle terroristische en extremistische groeperingen wereldwijd.

Tijdens een persconferentie voorafgaand aan de Vredesconferentie deelde Zijne Heiligheid zijn mening dat het Verenigd Koninkrijk deel moet blijven uitmaken van de Europese Unie. Hij sprak zijn hoop uit voor het welslagen van de ‘Remain’ campagne en dat er geen ‘Brexit’ van de Europese Unie zou plaatsvinden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad stak zijn slottoespraak van wal door stil te staan bij het feit dat het terrorisme en extremisme van deze tijd gezorgd hebben voor een wijdverspreide angst voor de Islam.

2016-03-19-UK-Peace-Symposium-004

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Dit evenement vindt plaats in een tijd waar wijdverspreide angst voor de Islam alsmaar toeneemt omwille van de verschrikkelijke en verwerpelijke handelingen van terroristische groeperingen zoals Daesh. Afgelopen november, bijvoorbeeld, keek de wereld in afgrijzen toe wanneer de terroristische aanslagen in Parijs plaatsvonden, en daarbovenop hebben er in verscheidene landen op regelmatige basis zelfmoordaanslagen en aanvallen plaatsgevonden.”

Niettemin maakte Zijne Heiligheid duidelijk dat de waarachtige Islam een religie van vrede is endat de brutale daden van bepaalde zogenaamde Moslim groeperingen op geen enkele wijze toegestaan of gerechtvaardigd zijn binnen de Islam.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“In het allereerste hoofdstuk van de Heilige Koran staat geschreven dat Allah de Almachtige de ‘Heer der Werelden’ is. Hij is de Barmhartige en de Genadevolle. Als, dus, Allah de Almachtige de Heer der Werelden en de Barmhartige en Genadevolle is – hoe kan het dan zijn dat Hij van diegenen die in Hem geloven verlangt dat zij Zijn Creatie ongenadig uitmoorden, er zich met geweld tegen verzetten of op enige wijze schade berokkenen? Vanzelfsprekend luidt het antwoord dat dit niet mogelijk is.”

2016-03-19-UK-Peace-Symposium-005

Waar wreedheid en ongerechtigheid zegevierden, pleitte de Islam volgens Zijne Heiligheid voor twee methodes om vrede en hervorming teweeg te brengen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het is veel beter indien vrede verwezenlijkt kan worden door middel van onderlinge dialoog, onderhandelingen en diplomatie. Echter, wanneer dit niet mogelijk is, enkel dan mag kracht aangewend worden om onrecht een halt toe te roepen met de intentie om een duurzame vrede te verwezenlijken.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De filosofie die het straffen binnen de Islam onderbouwt is bijzonder vooruitstrevend en vrijwel uniek… Straffen of sanctieszijn toegestaan, maar dan niet als middel om wraak of de bovenhand te verkrijgen, maar met als doel een hervorming, herstel en verbetering teweeg te brengen.”

2016-03-19-UK-Peace-Symposium-006

Een vaak voorkomende aantijging aan het adres van de Islam weerleggend, zei Zijne Heiligheid dat er geen straf staat op geloofsverzaking binnen de Islam en dat universele religieuze vrijheid een islamitisch basisprincipe is.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

DeIslam herbergt de principes van universele religieuze vrijheid en gewetensvrijheid. Geloof is, en zal altijd een zaak van het hart zijn en dus mag er nooit enige vorm van dwang bestaan in religie.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Indien een Moslim beslist dat hij de Islam wenst te verlaten, dan heeft hij of zij daar alle recht toe volgens de leerstellingen in de Koran. Geen enkele overheid, groepering of individu heeft het recht om hen te straffen of op enige wijze sancties op te leggen. Dus, de beschuldiging als zou de Islam straffen voor geloofsverzaking voorschrijven, is volkomen onjuist en heeft geen grondslag.”

2016-03-19-UK-Peace-Symposium-007

De media uitdagend om haar invloed als een positieve kracht aan te wenden en om met verantwoordelijkheid te handelen, zeiHazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Er bestaat geen twijfel over het feit dat de media een enorme rol speelt in het beïnvloeden van publieke opinie en dus dient de media verantwoordelijk om te springen met deze macht – als een positieve kracht en als kracht voor vrede. Zij dienen de wereld te laten zien wat de ware Islam vertegenwoordigt, in plaats van te focussen op de genadeloze handelingen van de piepkleine minderheid.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Publiciteit is de zuurstof die de meeste terroristische of extremistische groeperingen in leven houdt.”

2016-03-19-UK-Peace-Symposium-008

Zijne Heiligheid zei dat de media geen tijd verspilde met het associëren van de brutale terroristische daden die door zogenaamde Moslims werden uitgevoerd met de islamitische leer, terwijl zij de stemmen negeerden van diegenen die in alle ernst ernaar streven om de waarachtige en vredevolle leer van de Islam te verkondigen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Ten tijde van een wereldwijd conflict, dienen we ons het basisprincipe te herinneren dat het beter is om alle vormen van kwaadaardigheid en wreedheid te onderdrukken en om onze stem te geven aan alle vormen van goedheid en menselijkheid. Op deze manier zal kwaadaardigheid niet ver komen, terwijl deugdelijkheid en vrede ver en nog verder zullen verspreid worden en onze samenleving zullen verfraaien.”

Over de huidige oorlog in Syrië, zei Zijne Heiligheid dat hetWesten bereid moest zijn

“om de communicatiekanalen te openen”

met de Syrische Overheid om zodoende de benarde toestand van het Syrische volk te verlichten.

2016-03-19-UK-Peace-Symposium-009

Zijne Heiligheid zei dat regeringen wereldwijd of internationale organisaties vrede als prioriteit moeten beschouwen boven een verlangen naar regimewijzigingen.Hij zei dat zij moesten leren uit de tragische voorbeelden van Irak en Libië, waarin beide landen in conflict en anarchie bleven ondergedompeld sinds hun langdurige leiders met geweld werden afgezet.

Terwijl Zijne Heiligheid waarschuwde dat een nieuwe wereldoorlog een reële mogelijkheid was, gaf hij ook aan dat er nog voldoende tijd resteert om een dergelijke catastrofe af te wenden – indien alle partijen bereid waren om met gerechtigheid te handelen en hun eigen belangen opzij te schuiven.

Zijne Heiligheid bekritiseerde het voortdurende falen om de financiële toevoer van terroristische groeperingen af te snijden en het feit dat bepaalde machtige naties, die beweren zich voor vrede in te zetten, wapens exporteren naar het Midden-Oosten die op hun beurt bijdragen aan oorlogen in Syrië, Irak en Yemen.

Met betrekking tot de oliehandelzei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

Wanneer het aankomt op het verkrijgen van olie, verdwijnt alle moraliteit als sneeuw voor de zon.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Terwijl beweerd wordt dat alle mogelijke pogingen worden ondernomen om terrorisme en extremisme uit te roeien, bevestigt het bewijsmateriaal deze claim niet.”

Tot slot zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ik bid dat we allen onze respectievelijke rollen uitvoeren in het bevorderen van de menselijke zaak en ik bid dat waarachtige vrede, gebaseerd op rechtvaardigheid, verwezenlijkt wordt in alle delen van de wereld.”

Voor het aanvangen van de slottoespraak, spraken verscheidene hoogwaardigheidsbekleders over het belang van vrede en de kritieke toestand van de wereld van vandaag.

Rafiq Hayat, de Nationale President van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap VK, zei:

“De Ahmadiyya Moslim Gemeenschapfocust op onderwijs, humanitair werk en de Jihad van zelfverbeteringen het verkondigen van vrede.”

Siobhain McDonagh, Parlementslid en Voorzitter van de ‘All Party Parliamentary Group for the Ahmadiyya Muslim Community’ zei:

“De Ahmadiyya Moslim Gemeenschapdraagt enorm veel bij aan dit land en jullie geloof in vrede en religieuze tolerantie is een voorbeeld voor ons allen, wat men verwacht van een gemeenschap wiens slagzin ‘liefde voor iedereen, haat voor niemand’ luidt.”

2016-03-19-UK-Peace-Symposium-010

Zac Goldsmith, Parlementslid en Kandidaat-Burgemeester voor Londen, zei:

“Sinds meer dan een eeuw heeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschaphet hoofd geboden aan haat, maar jullie hebben het aanschouwd met compassie, liefde en praktische hulp om gemeenschappen samen te brengen.”

Lord Tariq Ahmad van Wimbledon, Minister voor het Bestrijden van Extremisme, zei:

“Er kan geen beter voorbeeld bestaan [voor het bestrijden van extremisme] dan dat geïllustreerd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschaponder het Goddelijke en bezielende leiderschap van Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad.”

Eerwaarde Justine Greening, Parlementslid enStaatssecretaris voor Internationale Ontwikkeling, zei:

“Ik wil graag uitdrukken hoe trots ik ben om een rol te spelen in het vertegenwoordigen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap als plaatselijk Parlementslid, maar ook om te zeggen dat, in mijn bredere rol binnen de regering, het een privilege is om samen te werken met Humanity First en om getuige te zijn van de fantastische fondsenwerving van de Ahmadiyya Moslim Jeugdbeweging.”

Zowel voor als na het officiële programma, hield Zijne Heiligheid persoonlijke ontmoetingen met verscheidene hoogwaardigheidsbekleders en genodigden en hield hij ook een persconferentie met afgevaardigden van de media.

2016-03-19-UK-Peace-Symposium-011

Einde