Meer dan 600.000 mensen treden toe tot Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

2 augustus 2017

PERSMEDEDELING

51e Jalsa Salana VK werd afgesloten door Hazrat Mirza Masroor Ahmad

De 51e Jalsa Salana (Jaarlijkse Bijeenkomst) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk werd op zondag 30 juli 2017 afgesloten met een krachtige en geloofsinspirerende toespraak door de Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Meer dan 37.000 mensen woonden de Jalsa Salana bij, die plaatsvond in Hadeeqatul Mahdi in Alton, Hampshire.

Naast de duizenden Ahmadi Moslims die deelnamen, waren ook veel niet-Ahmadi en niet-Moslim genodigden aanwezig.  De hele bijeenkomst werd ook live uitgezonden op MTA International en online gestreamd.

Een van de hoogtepunten van de driedaagse Jalsa Salana was de plechtige eedaflegging, gekend als Bai’at, die plaatsvond op zondagnamiddag, en waarbij de deelnemers trouw zweren aan Hazrat Mirza Masroor Ahmad als Vijfde Khalifa (Kalief) van de Beloofde Messias (vrede zij met hem). De deelnemers vormden een menselijke ketting die naar de Khalifa leidde terwijl zij de woorden van de eedaflegging in koor herhaalden.

Voor aanvang van de plechtigheid kondigde Zijne Heiligheid aan dat meer dan 600.000 mensen zich tijdens het afgelopen jaar hadden aangesloten bij de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en dit van over de hele wereld. Hij deelde verder mee dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap nu in 210 landen gevestigd was.

Tijdens zijn slottoespraak sprak Zijne Heiligheid over de gevolgen van de negatieve publiciteit die de Islam in veel werelddelen te beurt valt en hoe de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap ernaar streeft om deze valse aantijgingen van repliek te dienen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Wanneer wij Ahmadi Moslims over de hele wereld opstaan en mensen vertellen over de waarachtige boodschap van vrede van de Islam, is het antwoord dat we krijgen  veelal een van verrassing. Mensen staan versteld wanneer zij voor zichzelf zien waar de Islam werkelijk voor staat, nadat zij voorheen enkel kenden wat de media hen had wijsgemaakt. Spijtig genoeg richt de meerderheid van de media enkel en alleen haar aandacht op de handelingen van een piepkleine minderheid van extremisten en hebben zij de mythe in het leven geroepen dat de Islam, God verbiede het, een gewelddadige religie is hebben zij deze zodanig verspreid dat zowel diegenen die in afgelegen dorpen in Afrika wonen als diegenen die in ontwikkelde landen zoals Amerika wonen, een gelijkaardige negatieve  mening jegens de Islam  zijn aangedaan.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“De realiteit is, en zal altijd zijn, dat de islamitische leer de ware verzekeraar van vrede in de wereld zal zijn. Het woord Islam betekent letterlijk vrede en veiligheid en dus wordt Moslims aangeleerd om vrede te betuigen aan alle mensen uit alle lagen van de samenleving. De Islam verwerpt alle  vormen van onderscheid op basis van overtuiging, kaste of kleur en stelt dat alle mensen, ongeacht hun afkomst, gelijkwaardig geboren zijn. Het is zo dat de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) categoriek heeft uitgeroepen dat een Arabier niet superieur was aan een niet-Arabier, noch was er enig verschil tussen de mensen van enig verschillend ras of etniciteit.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

“Volgens de Islam heeft God profeten gezonden naar elke natie en Moslims geloven in alle profeten van God. Dit unieke punt verduidelijkt dat geen enkel geloof de verbintenis die de Islam is aangegaan tegenover religieuze vrijheid en tolerantie kan evenaren. Helaas kan het zijn dat aanhangers van andere geloven zich laagdunkend uitlaten tegenover de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem), maar een Moslim zal altijd geneigd zijn om de stichters en profeten van alle andere religies te respecteren en in hen te geloven en nooit een kwaad woord over hen te spreken. Terwijl anderen vulgair taalgebruik in de mond nemen om zich uit te laten tegenover de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem), gebruiken Moslims ter zelfdertijd aansprekingen van vrede ten opzichte van de profeten en stichters van andere religies. Dit is de waarachtige Islam.”

Om de islamitische leer inzage religieuze tolerantie verder te verklaren, citeerde Zijne Heiligheid hoofdstuk 6 vers 109 van de Heilige Koran, waar wordt gezegd:

“En scheldt degenen, die zij naast Allah aanroepen niet uit, anders zullen zij uit nijd in hun onwetendheid Allah uitschelden. Zo hebben Wij voor elk volk hun daden schoon doen schijnen. Dan zullen zij tot hun Heer terugkeren en Hij zal hen inlichten over hetgeen zij plachten te doen..”

Diegenen weerleggend die hun haatdragende terroristische handelingen trachten te rechtvaardigen in de naam van de Islam, stelde Zijne Heiligheid dat de Koran categoriek vermeldt dat er geen dwang mag zijn inzage religie. Hij zei dat Allah de Almachtige de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) had verboden om enig geweld of dwang aan te wenden om de Islam te verspreiden en, gezien dit feit, hoe kan het dan zijn dat een Moslim de toelating zou krijgen die zelfs niet werd toegekend aan de Profeet van de Islam (vrede zij met hem)?

Tijdens zijn toespraak veroordeelde Zijne Heiligheid de wapenhandel en zei dat de Westerse machten oorlogen in de Moslimwereld aan het voeden waren door de verkoop van wapens aan bepaalde Moslim landen of aan het verschaffen ervan aan bepaalde rebellengroeperingen.

Zijne Heiligheid zei dat Moslim landen niet in staat waren om zelf de geavanceerde wapens te produceren die hun landen aan het vernielen waren en dat deze werden ingevoerd vanuit het buitenland. Dergelijke wapens vielen uiteindelijk in de handen van terroristen en extremisten en veroorzaakten zodoende vernietiging en verwoesting.

Zijne Heiligheid gaf ook een lijvig antwoord aan diegenen die in vraag trokken waarom de eerste Moslims verwikkeld waren in oorlogvoering. Zijne Heiligheid maakte duidelijk dat alle oorlogen die werden gevochten tijdens de tijd van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) en diens vier opvolgers onder goddelijk gezag defensieve oorlogen waren die werden gevochten om het principe van universele religieuze vrijheid te verdedigen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Er kan nooit met enige rechtvaardiging gezegd worden dat de Islam een religie is die de vrede in de wereld vernietigd of dat deze de verwoesting verlangt van gebedsplekken van andere religies. Diegenen die zich met dergelijke afgrijselijke daden bezighouden – bijvoorbeeld het verwoesten van kerken of bekende historische religieuze sites – zijn  volkomen in overtreding met de islamitische leer. Laat het duidelijk zijn dat Allah de Almachtige hen niet zal belonen met een plaats in de hemel, maar dat Hij voor diegenen die zich met dergelijk kwaad bezighouden een plaats in de hel heeft gereserveerd.”

Tot slot van zijn toespraak zei Zijne Heiligheid dat enkel en alleen de Islam de oplossingen te bieden heeft voor de problemen die de wereld plagen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De wereld heeft alle wereldlijke middelen en manieren om vrede te bekostigen uitgeput, maar spijtig genoeg hebben al deze pogingen wanhopig gefaald. In plaats daarvan zien we hoe wanorde, haat en conflict verder hebben gewoed en verder zijn geescaleerd. De waarheid is dat, zolang de wereld de ware islamitische prinicipes van liefde en rechtvaardigheid in alle lagen van de samenleving niet heeft geadopteerd, zij niet in staat zal zijn om vrede tot stand te brengen. De manieren om vrede tot stand te brengen zijn het erkennen van Onze Maker en het dienen van de mensheid.”

De Jalsa Salana werd afgesloten met een stil gebed onder leiding van Zijne Heiligheid.

Tijdens de driedaagse bijeenkomst gaf Zijne Heiligheid vijf toespraken en gaven verscheidene andere geleerden toespraken over onderwerpen  verbonden met de ware leer van de Islam.

Einde