Hazrat Mirza Masroor Ahmad sluit Jalsa Salana Duitsland 2017 af met een geloofsinspirerende toespraak

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

28 augustus 2017

PERSMEDEDELING

Meer dan 41.000 mensen woonden de driedaagse bijeenkomst in Karlsruhe bij

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft op 27 augustus 2017 de 42e Jaarlijkse Bijeenkomst (Jalsa Salana) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland afgesloten met een geloofsinspirerende slottoespraak.

Tijdens zijn toespraak presenteerde Zijne Heiligheid een samenhangende repliek gericht aan diegenen die beweren dat de Islam een gewelddadige of extremistische religie is door te verklaren dat de oorlogen die door de eerste Moslims werden gevochten in de vroege periode van de Islam volkomen defensief van aard waren en dat deze werden gevochten om het principe van universele geloofsvrijheid te verdedigen.

Zijne Heiligheid zei dat de voornaamste geloofsovertuigingen en religies met tegenstand te kampen hadden in hun vroege stadia, maar dat de Islam in de wereld van vandaag met blijvende tegenstand van critici te maken blijft hebben. Het is tragisch dat zogenaamde ‘Jihadi groeperingen’ en welbepaalde Moslimregeringen hun deel hebben bijgedragen aan deze kritiek op de Islam door zichzelf schuldig te maken aan verschrikkelijke wreedheden en door de rechten van hun eigen volk met de voeten te treden.

Zijne Heiligheid zei dat de huidige staat van de Moslimwereld eigenlijk een bewijs is van de waarheid die werd gesproken door de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem), gezien deze had voorspeld dat de staat van de Moslims in dergelijke mate zou verslechteren dat de zogenaamde Moslim geleerden de “ergste wezens onder het hemeldak” zouden zijn.

Echter voorspelde de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) tegelijkertijd ook de komst van de ware Messias en Hervormer, die de waarachtige islamitische leer zou doen heropleven.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Beloofde Messias (vrede zij met hem) werd door Allah gezonden om de wereld te verlichten met de waarachtige en volledige islamitische leer, die alle mogelijke onderwerpen en problemen, van huiselijke relaties tot internationale relaties en het bekostigen van vrede in de wereld onder de loep neemt.”

Om de context van de defensieve oorlogen die werden gevochten door de Heilige Profeet (vrede zij met hem) te verklaren, zei Zijne Heiligheid dat de eerste Moslims onophoudelijk vervolgd en mishandeld werden gedurende dertien jaar.

Bij Moslimvrouwen werden beide benen bijvoorbeeld aan verschillende kamelen vastgebonden die op hun beurt in tegenovergestelde richting werden gestuurd zodat de lichamen van deze vrouwen uiteengetrokken werden.

Andere Moslims werden onophoudelijk geslagen en verplicht om op het hete Arabische woestijnzand te gaan liggen terwijl zware stenen op hen werden geplaatst. Hun martelaars eisten dat de Moslims hun geloof zouden afzweren, maar deze stemden nooit toe.

Nadat zij uit hun huizen werden verjaagd, werden de Heilige Profeet (vrede zij met hem) en zijn volgelingen echter nog niet met rust gelaten. Sterker nog, de tegenstanders van de Islam achtervolgden hen om een oorlog te voeren om de Islam voor eens en altijd te vernietigen. Het was op dat ogenblik dat de Almachtige Allah de Moslims toestemming heeft gegeven om zichzelf te verdedigen. Echter was dit niet enkel om de Islam, maar wel om de instelling van de religie op zich en het principe van universele geloofsvrijheid te verdedigen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Moslims die door niet-Moslims werden gemarteld in de vroege periode van de Islam versaagden nooit inzage hun geloof, omdat zij het heugelijke nieuws hadden ontvangen dat zij tot de hemel zouden worden toegelaten. De terroristen en onrechtvaardige gezagdragers van vandaag de dag, die de meest verschrikkelijke wreedheden begaan, zullen echter nooit tot de hemel worden toegelaten, en hun eindbestemming zal de hel zijn.”

 

Zijne Heiligheid citeerde hoofdstuk 2, vers 194 van de Heilige Koran dat zegt:

“En bestrijd hen tot er geen vervolging meer is, en religie enkel en alleen voor Allah is. Maar wanneer zij ophouden, onhoud dan dat vijandigheid niet langer is toegestaan tenzij tegen de overtreders.”

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verduidelijkte de betekenis van dit vers als volgt:

“Dit vers geeft een duidelijk bevel dat Moslims slechts wordt toegestaan om de wapens op te nemen vanuit een een defensieve positie, wanneer zij worden aangevallen om de religie te vernietigen. Oorlogen worden niet toegestaan om eigen belangen na te streven of om de rijkdommen van anderen in te palmen of landen en volkeren te veroveren.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Zelfs met betrekking tot defensieve oorlogvoering is de Islam duidelijk dat enkel de vechtlustigen het doelwit mogen zijn en dat het niet is toegestaan om onschuldigen aan te vallen. Daarom, wanneer Moslimextremisten oorlogen voeren waarin onschuldigen het leven laten, zijn deze volkomen barbaars en kunnen deze nooit gerechtvaardigd worden. Voor diezelfde reden maken de regeringen die luchtaanvallen uitvoeren waarbij onschuldige mensen het leven laten zichzelf ook schuldig aan verschrikkelijke wreedheden.”

Later in zijn toespraak verwees Zijne Heiligheid naar het voorbeeld van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) toen deze na zijn overwinning terugkeerde naar Mekka als gezaghebber en de mogelijkheid had om zich te wreken op diegenen die de jaren voordien ontelbare Moslims hadden gemarteld en gedood.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De wreedheden en misdaden die door de Mekkaanse niet-Moslims over vele jaren werden begaan betekenden dat het gerechtvaardigd zou zijn voor de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) om alle soorten straffen toe te staan. Echter riep hij, die de echte ‘genade voor de hele mensheid’ en de ‘Koning van de Vrede was’, uit dat alle overtredingen en wreedheden vergeven zouden worden. Hij zei dat al diegenen die bereid waren om op vredevolle wijze samen te leven vrijgesteld waren en dat iedereen het recht zou hebben om zonder angst hun geloof te beleiden.”

Eerder die dag namen de 41.000 Ahmadi Moslims die de bijeenkomst in Karlsruhe bijwoonden deel aan een emotionele gelofte van trouw (Bai’at) aan de hand van de Vijfde Opvolger van de Beloofde Messias (vrede zij met hem), terwijl Ahmadi Moslims over de hele wereld ook deelnamen door de gebeurtenissen live te volgen via MTA International. 

 

Tijdens de plechtigheid namen een aantal mensen voor de allereerste keer deel aan de gelofte.

 

Einde