Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zegt dat Tijd gekomen is om te stoppen met enkel Moslims de schuld te geven voor de Problemen in de Wereld

  • Hazrat Mirza Masroor Ahmad zegt tijdens 15e Jaarlijkse Vredesconferentie dat ongelijkheid, extreme armoede, internationale wapenhandel en onrechtvaardige buitenlandbeleiden de drijvende krachten zijn achter radicalisering
  • Kalief zegt dat groei van extreme-rechts “herinneringen oproept aan donkere dagen uit het verleden
  • Zijne Heiligheid bewijst dat de Islam alle vormen van extremisme verwerpt & dat conflicten vandaag ‘geo-politiek’ van aard zijn en niet gelinkt aan religie
  • Moslimleider zegt dat wereldmachten verblind worden door kortzichtigheid en tunnelvisie

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft op 17 maart 2018 de slottoespraak gegeven op de 15e Nationale Vredesconferentie georganiseerd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het VK.

De bijeenkomst vond plaats in de Baitul Futuh Moskee in Londen voor een publiek van meer dan 900, uit 31 landen, onder wie 570 niet-Ahmadi genodigden bestaande uit Ministers, Ambassadeurs, Parlementsleden en verscheiden andere hoogwaardigheidsbekleders en gasten.

Tijdens de bijeenkomst overhandigde Zijne Heiligheid de  Ahmadiyya Moslim Prijs voor de  Bevordering van de Vrede aan Angelina Alekseeva, de vertegenwoordiger van Dr. Leonid Roshal, een bekend pediater uit Moscow, Rusland en Voorzitter van de internationale liefdadigheidsorganisatie Fund to Help Children in Disasters and Wars, ter erkenning van diens uitmuntende medische en humanitaire dienstverlening.

Tijdens zijn toespraak zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap nooit zou versagen in haar pogingen om vrede te verspreiden in de wereld. Hij maande wereldleiders en overheden aan om

hun prioriteiten te wijzigen

en om te helpen het leed van de mensen in ontwikkelingslanden te verzachten.

Zijne Heiligheid veroordeelde ten zeerste de internationale wapenhandel en zei dat de naties die wapens produceren die vervolgens in door oorlog verscheurde landen gebruikt werden “bloed aan hun handen hebben kleven”. Hij zei ook dat kinderen die in extreme armoede of in conflictzones geboren worden gemakkelijke en kwetsbare doelwitten waren voor rekruteerders van terroristische organisaties. Zijne Heiligheid sprak over de gevaren van extremism onder Moslims en de alsmaar toenemende dreiging van extreemrechtse nationalisten. His Zijne Heiligheid weerlegde voorts beweringen dat de islamtische leer zou aanzetten tot enige vorm van terrorisme of extremisme.

Met betrekking tot de onophoudelijke pogingen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap om vrede te verspreiden en wederzijds respect en tolerantie te prediken zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ons geloof vereist van ons dat we proberen mensen, in alle delen van de wereld, rijk of arm, machtig of onderdrukt, religieus of niet-religieus, aan te manen tot vrede en gerechtigheid.”

Inzage globale prioriteiten zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De laatste tijd is één van de onderwerpen waarover veel politici en intellectuelen debatteren en waarvoor velen champagne voeren de opwarming van de aarde en dan voornamelijk een afname van koolstofemissies. Ernaar streven om het milieu te beschermen en zorg te dragen voor onze planeet is zeer zeker een uiterst belangrijke en edel doel. Tegelijkertijd moet de ontwikkelde wereld, en dan voornamelijk de wereldleiders, echter beseffen dat er andere problemen zijn die met een gelijkaardige urgentie aangekaart moeten worden.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Mensen die in de armste landen ter wereld wonen houden zich niet bezig met het milieu, of met de laatste statistieken omtrent koolstofemissies; echter, zij worden elke dag wakker met de vraag of zij hun kinderen zullen kunnen voeden.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad schonk aandacht aan de langdurige gevolgen van armoede en zei:

“We mogen onze eigen ontberingen niet beschouwen als andermans problemen. Integendeel, we dienen te beseffen dat het gevolg van dergelijke armoede uiterst verstrekkende gevolgen heeft voor de rest van de wereld en rechtstreeks inspeelt op globale vrede en veiligheid. Het feit dat kinderen geen keuze hebben, dan hun dagen te slijten om water te halen voor hun families, betekent dat zij niet in staat zijn om naar school te gaan, of om eender welke andere educatieve vorming te krijgen. Zij zitten vast in een vicieuze cirkel van analfabetisme en armoede die oneindig lijkt en de samenleving verschikkelijke schade berokkent.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Extremisten azen op frustraties, en overtuigen diegenen in armoede met financiële  beloningen en door hen een beter leven te beloven voor hun familie. Op gelijkaardige wijze betekent het stelselmatig uitkiezen van analfabete jeugd dat de extremisten de vrije hand hebben om hen te radicaliseren en brainwashen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei vervolgens:

“We mogen niet neerkijken op arme naties, maar we dienen hen daarentegen te beschouwen als onderdeel van onze eigen familie – onze broeders en zusters. Door ontwikkelingslanden te helpen om op hun eigen benen te staan, en door hun mensen mogelijkheden en hoop te geven, zullen we eigenlijk onszelf helpen en de toekomst van de wereld veilig stellen.”

Verwijzend naar de opkomst van het nationalisme en de dreiging van extreemrechts in de westerse wereld zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Als gevolg van de recente terroristische aanslagen en wijdverspreide immigratie naar het Westen, hebben we ook een gevaarlijke opkomst van het nationalisme gezien in veel westerse landen, hetgeen angst voor de donkere dagen uit het verleden fears heeft teweeggebracht. Het is vooral verontrustend dat extreemrechtse groeperingen alsmaar meer uitgesproken zijn geworden en hun lidmaatschappen hebben zien toenemen en zelfs politieke overwinningen hebben geboekt. Zij zijn ook extremisten, die erop uit zijn om de westerse samenleving te vergiftigen, door de massa’s op te jutten tegen diegenen die een andere huidskleur of een andere overtuiging hebben.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Daarnaast is ook de retoriek van bepaalde machtige wereldleiders uiterst nationalistisch en strijdlustig van aard geworden, terwijl zij beloftes hebben gemaakt om de rechten van hun eigen burgers boven die van alle anderen te plaatsen. Ik betwist het feit niet dat  het de verantwoordelijkheid is van overheden en leiders om voor hun eigen mensen te zorgen en hun aanbelangen te verdedigen. Voorwaar, zolang de leiders rechtvaardig handelen, en de rechten van anderen niet met de voeten treden, zijn pogingen om de levens van hun burgers te verbeteren een grote deugd. Echter, elk beleid dat gebaseerd is op zelfzuchtigheid, hebzucht en een bereidheid om de rechten van anderen af te wimpelen is verkeerd en een manier om onenigheid en verdeeldheid te zaaien in de wereld.”

Zijne Heiligheid sprak over de hypocrisie die gepaard gaat met de internationale wapenhandel en het gevaar dat deze stelt voor de wereld. Om hun nationale economieën leven een duwtje in de rug te geven verkochten wereldmachten “onmenselijke” wapens die dorpen en steden hebben vernietigd en op onrechtvaardige wijze miljoenen mensen van hun toekomst hebben beroofd.

Hij zei dat in landen zoals Syrië, overheidssoldaten, rebellen en terroristen met elkaar slag leverden maar ondanks hun uiteenlopende belangen, hadden zij allen één ding gemeen – dat de overgrote meerderheid van hun wapens extern geproduceerd werd in de ontwikkelde wereld.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Vrij openlijk en trots verhandelen de wereldmachten wapens die gebruikt worden om te doden, verminken en onschuldige mensen te brutaliseren. Helaas schenken dergelijke naties enkel aandacht aan pogingen om hun economy een duwtje in de rug te geven en om het kapitaal van hun land te maximaliseren, zonder ook maar even stil te staan bij de gevolgen. Zij pogen wanhopig de grootst mogelijke contracten binnen te rijven om vernietigende wapens te verhandelen die, eens zij afgevuurd zijn, geen onderscheid maken tussen de onschuldigen en de schuldigen. Zij verhandelen trots wapens die geen  uitzondering maken voor kinderen, vrouwen of de zwakken. Zij verhandelen schaamteloos wapens die klakkeloos dorpen en steden verzwelgen en met de grond gelijk maken.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Ontelbare kinderen zien hun ouders gedood worden op de meest onmenswaardige manier en al wat zij kunnen doen is zich afvragen waarom hun ouders hen werden ontnomen. Duizenden vrouwen blijven achter als weduwes, zonder hoop en kwetsbaar. Wat voor goeds kan voortkomen uit dergelijke verwoesting? Al dat ik zie is een generatie kinderen die in de armen worden gedreven van diegenen die erop uit zijn om de vrede in de wereld te vernietigen.”

Zijne Heiligheid zei dat hopen jonge kinderen en tieners in conflictzones wezen werden door luchtaanvallen. Deze jongeren zouden vroeg of laat reageren en werden aangetrokken door extremisme.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“In plaats van op school te zijn waar ze een opleiding genieten zodat ze kunnen opgroeien tot fatsoenlijke, ordelievende burgers, is de enige opleiding die een hele generatie kinderen krijgt gestoeld op hoe zij granaten of granaatwerpers leren gebruiken, hoe zelfmoordaanslagen te plegen en hoe chaos te scheppen in de wereld.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

“In het begin vermeldde ik dat de aandacht van de internationale gemeenschap vooral uitgaat naar de opwarming van de aarde  en een verlangen om de lucht die we inademen proper te houden. Is er dan iemand die denkt dat zware bombardementen geen invloed hebben op de atmosfeer? Daarnaast, indien vrede ooit weerkeert in de door oorlog verscheurde landen, zullen hun dorpen en steden heropgebouwd moeten worden, wat op zich een immense industrie zal ontketenen gevolgd door een toename in schadelijke emissies en vervuiling. Dus, langs de ene kant proberen we de planeet te redden, maar langs de andere kant zijn we bezig met haar op zinloze wijze te vernietigen. In licht van dit alles, geloof ik stellig dat de wereldmachten verblind worden door kortzichtigheid en tunnelvisie.”

Zijne Heiligheid sprak ook over de herhaaldelijke misstappen op vlak van buitenlands beleid gemaakt door bepaalde westerse landen. Hij zei dat de oorlog in Irak spoedig werd blootgesteld als gebaseerd op valse voorwendselen, terwijl de interventie in Libië in 2011 niet meer dan een complete mislukking bleek te zijn die ervoor zorgde dat het land een  “broeinest van extremisme” werd.

Zijne Heiligheid waarschuwde ook voor het risico op escalerende spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Ook al had de President van de Verenigde Staten recent aanwijzingen gegeven van een bereidheid om de leider van Noord-Korea te ontmoeten, Zijne Heiligheid waarschuwde dat er geen garantie was op een overeenkomst omdat haat “ingeworteld” was bij beide partijen. Zijne Heiligheid zei dat zelfs indien een overeenkomst werd gesloten tussen de Verenigde Naties en Noord-Korea er geen garantie was dat deze het zou houden, en, met betrekking hierop, haalde hij de kerndeal met Iran aan van een aantal jaar geleden, waarvan hij zei dat deze nu “aan een zijden draadje hing”. Daarom maande hij de leiders van alle naties en hun vertegenwoordigers aan om voorzichtig te werk te gaan en om diplomatie en het de-escaleren van spanningen na te streven.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad maande de mensheid aan om weg te sturen van alsmaar toenemend materialisme en om gelijkheid en gerechtigheid voor iedereen te bevorderen en zei:

“Als we een erfenis van hoop willen achterlaten voor onze kinderen, en een vredevolle wereld willen achterlaten voor onze toekomstige generaties, zullen wij, ongeacht onze religie of overtuiging, onze prioriteiten dringend moeten herzien. In plaats van geconsumeerd te worden door materialisme en een verlangen naar macht, moet elke natie, rijk of arm, de vrede en veiligheid van de hele wereld prioritiseren boven alles. In plaats van deel te nemen aan een wapenrace, wat tot dood en vernieling zou leiden, moeten we deelnemen aan de race om de mensheid te redden en beschermen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“In plaats van grenzen en havens in oorlogvoerende landen te sluiten, wat resulteert in onschuldige kinderen die verhongeren en zieken wiens medische behandeling wordt onderbroken, dienen we onze harten voor elkaar te openen, de muren te slopen die ons scheiden, de hongerigen te spijzen en diegenen die lijden te helpen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad veroordeelde alle vormen van extremisme die worden uitgevoerd in naam van de Islam en zei:

“Ook al beweren zogenaamde Moslimterroristen dat zij handelen in de naam van de Islam, geloof ik niet dat we getuige zijn va neen religieuze oorlog; echter, de oorlogen die worden gevoerd, en de wreedheden die worden begaan, zijn enkel voor geo-politieke  voordelen. De zogenaamde Jihadi terroristen en extremistische geestelijken besmeuren enkel de naam van de Islam en ondermijnen het werk van de overgrote meerderheid van de Moslims die vredelievende en ordelievende burgers zijn.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Terwijl ik accepteer dat de kwaadaardige handelingen van sommige Moslims de samenIeving enorme schade hebben berokkend, accepteer ik niet dat het enkel Moslims zijn die schuldig zijn voor de volatiliteit van de wereld vandaag de dag… Het volstaat te zeggen dat nu het moment is dat de mensheid afstand heeft genomen van de notie dat enkel Moslims de schuld te beurt valt voor de problemen in de wereld.”

Zijne Heiligheid beëindigde zijn toespraak door het voorbeeld van de Stichter van de Islam, de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) te delen.

Zijne Heiligheid beschreef de brutale vervolging die de Heilige Profeet (vrede zij met hem) en zijn volgelingen in Mecca te beurt viel tijdens de vroege periode van de Islam. Bijvoorbeeld, Moslims werden gedood als martelaren, werden gedwongen om op hete kolen te liggen en Moslimvrouwen werden aan twee kamelen vastgemaakt die vervolgens werden aangespoord om in tegengestelde richtingen te lopen.

Verwijzend naar het voorbeeld van de Profeet van de Islam (vrede zij met hem), bij zijn triomfantelijke terugkeer naar Mecca, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Toen de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) triomfantelijk terugkeerde naar Mecca, vloeide er geen enkele druppel bloed uit wraak; echter, volgens de orders van Allah de Almachtige, riep hij uit dat al diegenen die hem gekweld hadden en al diegenen die de Islam met geweld hadden bestreden, onmiddellijk vergeven werden. Hij declareerde dat onder islamitisch bewind, iedereen vrij zou zijn om zijn eigen religie en overtuiging te practiseren, zonder enige tussenkomst of reden tot schrik. Zijn enige voorwaarde was dat elk lid van de samenleving alles in het werk bleef stellen voor vrede. Hij instrueerde dat iedereen, ongeacht kaste, overtuiging of kleur, beschermde rechten zou hebben en te allen tijde met respect behandeld zou worden.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Dit was het tijdloze en uitmuntende voorbeeld van de Profeet van de Islam (peace vrede zij met hem) en het is deze geest van compassie, genade en barmhartigheid die Moslims en niet-Moslims dienen te adopteren in de wereld vandaag. Het is deze geest van vergiffenis en welwillendheid die alle naties, groot of klein, rijk of arm, dienen te ontwikkelen. Enkel dan zal langdurige vrede bereikbaar zijn.”

Voor aanvang van de slottoespraak spraken verscheidene hoogwaardigheidsbekleders over het belang van streven naar vrede en religieuze vrijdheid in de wereld.

Rafiq Hayat, de Nationale President van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het VK zei:

“De notie ‘wij tegen hen’ zaait verdeling in plaats van eenheid. Onze boodschap aan iedereen die haat verkondigt is duidelijk, extremisme en terrorisme zullen niet slagen en door middel van samenhang en eenheid zullen we hen verslaan.”

Dr. Aaron Rhodes, befaamd mensenrechtenactivist, co-stichter Freedom Rights Project en President van het Forum for Religious Freedom Europe sprak over de vervolging waarmee de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Pakistan te kampen heeft.

Dr. Aaron Rhodes zei:

“Ik ben uiterst verontrust over de situatie van Ahmadi Moslims in Pakistan en andere landen. Jullie zijn een gemeenschap die wordt gestraft voor haar morele en sociale verwezenlijkingen. Jullie zijn voorstander van politieke vrijheid voor iedereen, maar worden jullie recht om te stemmen en andere burgerrechten ontnomen tenzij jullie verzaken aan jullie meest gekoesterde en heilige geloften. Jullie zijn voorstander van de wet, maar ondergaan moord, foltering en discriminatie, terwijl de schuldigen straffeloos kunnen handelen en worden aangemoedigd en beschermd door overheidsinstanties. Jullie geloven in religieuze vrijheid maar wordt zelf het recht ontnomen om jullie geloof te beleiden en riskeren vervolging indien jullie jezelf willen verdedigen. Jullie worden gedemoniseerd, verbannen en gemarginaliseerd.”

Dr. Luigi de Salvia, Vice President van de World Conference of Religions Europe for Peace zei:

“Deze conferentie die jullie jaarlijks organiseren, over de laatste 15 jaren, is één van de belangrijkste bijeenkomsten op ons continent. Het is toegewijd aan het overpeinzen van risico’s en inzet voor het gemenegoed… Ik wens onze broederlijke solidariteit te betuigen aan de leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, slachtoffers van vervolging, begaan door religieuze extremisten. Wij zullen altijd aan jullie zijde staan in het verdedigen van religieuze vrijheid.”

Mrs. Angelina Alekseeva, de vertegenwoordiger van Dr. Leonid Roshal, ontvanger van de Ahmadiyya Moslim Prijs ter Bevordering van de Vrede zei:

“Het is heel belangrijk dat iedereen elke mogelijke poging onderneemt om wereldvrede te versterken op zijn of haar eigen manier… Dr. Roshal heeft besloten om zijn prijs te overhandigen aan een liefdadigheidsinstelling die kinderen met ernstige gevolgen van hersenletsels en rugletsels helpt.”

De conferentie werd afgesloten met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid. Zowel voor als na het programma had Zijne Heiligheid persoonlijke ontmoetingen met verscheidene hoogwaardigheidsbekleders en gasten en hield hij een persconferentie met vertegenwoordigers van de media.

 

Einde