Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap spreekt vrouwelijke Moslim jeugd bijeenkomst (Waqf-e-Nau Ijtema) toe in Londen [NL/FR]

Français

29 februari 2016

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor zegt dat het aan Moslim Jongeren is om standvastig te zijn in hun geloof en om te trachten de waarachtige en vredevolle leer van de Islam te verkondigen

Op 27 februari 2016, sprak het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, deVijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad ter gelegenheid van de slotsessie van de Jaarlijkse Ijtema(bijeenkomst) van de NationaleWaqf-e-NauMeisjesafdelingvan de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het VK.

2016-03-02-Waqfe-Nau-Ijtema-004

De bijeenkomst vond plaats in de Baitul Futuh Moskee in Londen en werd bijgewoond door meer dan 1500 aanwezigen, van zie bijna 1000 vrouwelijke leden van het Waqf-e-Nauprogramma.
Tijdens de Ijtema vonden workshops, academische competities en discussies over een verscheidenheid van actuele onderwerpen plaats. Vijf meisjes die de volledige Heilige Koran uit het hoofd hadden geleerd ontvingen prijzen van Zijne Heiligheid voor hun opmerkelijke prestatie.

Tijdens zijn toespraak herinnerde Hazrat Mirza Masroor Ahmad het publiek aan de immense verantwoordelijkheden waarmee de Waqfat-e-Nau leden worden opgezadeld omdat zij zich vrijwillig hebben toegewijd aan de zaak van het verkondigen van de waarachtige leer van de Islam.

Met betrekking tot het belang van het vervullen van eenieders verantwoordelijkheden vanuit de leerstellingen van de Heilige Koran, citeerde Zijne Heiligheid hoofdstuk 23, vers 9, dat echte gelovigen omschrijft als diegenen “die waakzaam zijn betreffende hun vertrouwensrelaties en verbonden”.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Als leden van die zegenrijke groep mensen, die zelfs onder de gelovigen hebben gezworen om hun vertrouwensrelaties en verbonden boven alles na te komen, moeten jullie de ernst en het belang van jullie verantwoordelijkheden inzien. Jullie zijn diegenen die hun leven hebben toegewijd voor de zaak van jullie geloof. Jullie zijn diegenen die hebben gezworen om wereldse genoegens aan je voorbij te laten gaan voor de zaak van de Almachtige God.”

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“In jullie dagelijkse leven dienen jullie je niet te bekommeren met welke richting de wereld inslaat en jullie dienen je geen zorgen te maken om het land of de cultuur waarin jullie leven. Noch dienen jullie je ten onrechte te laten beïnvloeden door de nieuwste trends of mode. In plaats daarvan, dienen jullie aandacht te schenken aan wat jullie verantwoordelijkheden zijn.”

Zijne Heiligheid zei dat het de verantwoordelijkheid is van de leden van Waqfat-e-Nauom de missie van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, deBeloofde Messiah (vrede zij met hem) voort te zetten.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Wat was de missie van de Beloofde Messiah (vrede zij met hem)? Het was om de mensheid dichter bij God de Almachtige te brengenen om elkaars rechten te eerbiedigen. Het was om de wereld te verlichten met de ware leer van de Islam – door middel van zijn woorden, daden en gedrag. Het was het verkondigen van de ware boodschap van de Islam naar alle uithoeken van de aarde.”

 

Zijne Heiligheid zei dat in de moderne tijd, de mensen God achter zich lieten en religie meer en meer aanschouwden als iets waarmee ze de spot konden drijven of belachelijk konden maken.
Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het is net in een dergelijk moeilijk klimaat, dat jullie je geloof dienen te leren en standvastig dienen te zijn in jullie overtuiging van zijn waarheid. Jullie moeten een persoonlijke band smeden met God, zodat jullie Zijn bestaan aan anderen kunnen bewijzen en zodat jullie kunnen aantonen dat Hij blijft luisteren naar diegenen die naar Hem op zoek gaan.”

Zijne Heiligheid zei datWaqfat-e-Naumeisjes ook dienen te streven naar een morele hervorming van hun samenleving door middel van onderwijs.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Jullie dienen de samenleving te onderwijzen betreffende datgene dat goed en fout is. Bijvoorbeeld, het is jullie plicht om aan anderen te verduidelijken dat het aanzetten tot exhibitionisme, in naam van zo gezegde vrijheid, een middel is om de menselijke waarden te ondermijnen, in plaats van deze extra in de verf te zetten. Het is een middel om zelfrespect te verminderen, in plaats van het te doen toenemen. Jullie dienen te bewijzen dat godsdienstige mensen diegenen zijn die de best mogelijke morele waarden tentoonstellen.”

Voorbeelden aanhalend van hoe de Heilige Koran een leidraad biedt voor hoe men een vredevolle samenleving kan creëren, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“In de Koran, zegt Allah de Almachtige dat een gelovige zich over de armen moet ontfermen en de hongerigen moet spijzen. Allah de Almachtige zegt dat een persoon bereid moet zijn om persoonlijke opofferingen te maken voor het belang van anderen. Allah de Almachtige zegt dat een persoon alle vormen van arrogantie en slecht denken over anderen dient te vermijden. Allah de Almachtige zegt dat een persoon steeds dient vast te houden aan de waarheid en zich van alle vormen van leugenachtigheid moet redden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Allah zegt dat een persoon dankbaarheid dient te betuigen aan zowel Hem als aan Zijn Creatie. Allah de Almachtige zegt dat een persoon vergiffenis dient te tonen en zoveel mogelijk geduld en verdraagzaamheid dient tentoon te stellen. Op dezelfde wijze heeft Allah de Almachtige ons vele andere geboden geschonken en wanneer we deze uitvoeren zullen we onze samenleving op de best mogelijke wijze zuiveren en opluisteren.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaf volgend advies mee aan de Waqfat-e-Nau:

“Onthoud altijd dat het een grote verantwoordelijkheid voor jullie is om steeds jullie geloof boven alle wereldse zaken te verkiezen. Als jullie te veel worden aangetrokken door de nieuwste modetrends zullen jullie als vanzelf jullie religie verzaken. Op dezelfde wijze, als jullie worden verteerd door wereldse interesses of bezigheden, zal jullie geloof eronder lijden en van ondergeschikt belang worden voor jullie. Daarom herhaal ik dat elk van jullie je persoonlijke verantwoordelijkheid dient te begrijpen als lid van Waqfat-e-Nau.”

De aandacht van de aanwezigen vestigend op het maken van een weldoordachte keuze met betrekking tot hun toekomstige carrières, zei Zijne Heiligheid dat er een bijzondere behoefte is voor Ahmadi Moslim vrouwen om artsen, onderwijzers, journalisten en mediaspecialisten te worden. Daarom dienen zij die interesse hebben in één van deze velden te trachten om deze carrière mogelijkheden na te streven.

Met betrekking tot de behoefte voor leden van Waqfat-e-Nauom een positief voorbeeld te zijn voor andere leden van de samenleving, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Jullie dienen na te denken over jullie geloof en jullie belofte en jullie mogen niet verkeerd beïnvloed worden door schoolvrienden en aangetrokken worden door wereldse of immorele zaken. Jullie doel en ambitie dienen steeds het welbehagen van Allah de Almachtige te zijn en jullie dienen te begrijpen dat het jullie taak is om anderen te hervormen. In plaats van de nieuwste trends te volgen, dienen onze Ahmadi meisjes zelf de trends van goedheid en moraliteit te starten voor anderen om te volgen.”

Om af te sluiten bad Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Mogen de leden van dit gezegende programma dat nobele doel vervullen waarvoor hun ouders hun levens hebben toegewijd. Mogen zij altijd hun levens leiden in overeenstemming met de prachtige leer van de Heilige Profeet (vzmh). Moge Allah de Almachtige de leden van het Waqf-e-Nau programma op alle vlakken zegenen. Ameen”

De bijeenkomst werd afgesloten met een stil gebed onder leiding van Zijne Heiligheid.
Einde