Nieuwe Ahmadiyya Moskee in Leicester (VK) ingehuldigd door Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap [NL/FR]

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

Français

22 februari 2016

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad noemt nieuwe Moskee een baken van vrede

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verheugd te kunnen meedelen dat op 20 februari 2016, het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad de Baitul Ikram Moskee (Het Huis van Eer) heeft ingehuldigd in Leicester, VK. pr220216-002

Bij zijn aankomst huldigde Zijne Heiligheid officieel de Moskee in door een gedenkplaat te onthullen en door middel van een stil gebed als dankbetuiging aan God de Almachtige. Zijne Heiligheid leidde vervolgens de Maghreb en Isha gebeden in de nieuwe Moskee alvorens de plaatselijke Ahmadi Moslims te ontmoeten.

Later op de dag vond een speciale receptie plaats om de opening van de Moskee plechtig in te luiden; deze werd bijgewoond door meer dan 80 hoogwaardigheidsbekleders en genodigden. Onder de aanwezigen bevonden zich verscheidene hoogwaardigheidsbekleders en politici, zoals parlementslid Keith Vaz MP en Simon Cole, Commissaris van de Leicestershire Politie.

Het hoogtepunt van het gebeuren was de slottoespraak van Hazrat Mirza Masroor Ahmad, waarin hij de ware doelstellingen van Moskeeën verduidelijkte en vanuit de islamitische leer het belang onderstreepte van het vervullen van de rechten van buren.

pr220216-003

Toen hij sprak over de geschiedenis van de stad Leicester, prees Zijne Heiligheid de tolerantie en integratie van haar inwoners.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Volgens het Censusrapport van 2011 blijft Leicester één van de steden in het Verenigd Koninkrijk met de grootste etnische verscheidenheid. Ik las onlangs zelfs dat Narborough Road in Leicester officieel werd erkend als de straat met de grootste etnische diversiteit in het hele land. Naar mijn mening dient men dit te beschouwen als een pluim in de hoed van deze stad en als bewijs dat Leicester model staat voor een succesvolle integratie en inclusie. Dit zijn kwaliteiten die men niet mag negeren of over het hoofd mag zien.” 

pr220216-004

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Gezien de extreme onzekerheid waardoor onze tijd wordt gekenmerkt, waarin een groot deel van de wereld alsmaar meer door wanorde en ongerechtigheid wordt verteerd, is het een kritieke behoefte van deze tijd dat we de tolerante waarden, die al geruime tijd door deze stad worden belichaamd, bevorderen en uitdragen. We moeten allen samenwerken om de samenleving te verenigen onder de banier van de mensheid en om te trachten een atmosfeer van wederzijds respect voor elkaars waarden en geloof te voeden.”

Zijne Heiligheid zei verder nog dat het feit dat Leicester verscheidene religies en geloofsovertuigingen herbergt de stad verder verrijkt en“haar schoonheid en aantrekkingskracht verhoogt”.

Met betrekking tot de ware doelstellingen van Moskeeën, verklaarde Zijne Heiligheid dat een Moskee een plaats is voor Moslims om samen te komen om de Ene God te aanbidden en om de rechten van de Creatie van God te vervullen.

pr220216-005

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Ik ben ervan overtuigd dat elke Ahmadi Moslim die hier naartoe komt om God te aanbidden niet enkel zal trachten om te voldoen aan de rechten die hij heeft uitstaan bij Allah de Almachtige, maar dat hij er ook naar zal streven om de rechten te vervullen van de buren van deze Moskee en, bij uitbreiding, de hele gemeenschap. Er is dus geen enkele reden om deze Moskee te vrezen, omdat enkel uitingen van liefde en compassie ten opzichte van onze buren zullen weerklinken en in elke richting zullen echoën.”

Verwijzend naar de slagzin van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, zei Zijne Heiligheid:

“U zult met eigen ogen kunnen zien dat onze slagzin ‘Liefde voor Iedereen, Haat voor Niemand’ niet slechts een nietszeggende verkondiging of een slagzin zonder betekenis is.” 

Over de diversiteit van Leicester en hoe mensen zich sinds mensheugenis hebben verenigd voor het gemeengoed van de samenleving, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Voorwaar, Ahmadi Moslims zullen er voor eeuwig naar streven om deze nobele traditie in ere te houden. In feite, in plaats van het enkel in ere te houden, zullen we er altijd naar steven om verder te bouwen op deze sterke fundering en deze kwaliteiten van wederzijdse tolerantie en openheid verder te ontwikkelen. Volgens de islamitische leer zullen we onze buren liefhebben en verzorgen, en zullen we voldoen aan hun rechten op de best mogelijke wijze.”

Zijne Heiligheid zei dat de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zijn volgelingen onderwees om voor anderen te verlangen wat zij voor zichzelf verlangden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) onderwees zijn volgelingen om voor anderen datgene te verlangen dat ze voor zichzelf wensten. Ik geloof dat dit eenvoudige, maar prachtige principe de sleutel is tot het tot stand brengen van ware en langdurige vrede in de wereld. Dit tijdloze voorstel is vandaag de dag nog net zo toepasselijk als ooit tevoren.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Wanneer ik nadenk over dit punt, besef ik dat als ik wens dat anderen mij goed behandelen met vrede en veiligheid, dan is het van belang dat ik anderen op dezelfde wijze behandel. Als Moslim is het noodzakelijk voor mij om ware vrede te verlangen voor mijn buren. Het is noodzakelijk voor mij om ware vrede te verlangen voor diegenen die in mijn dorp of stad wonen. Het is noodzakelijk voor mij om ware vrede te verlangen voor mijn medeburgers. In feite is het noodzakelijk voor mij om ware vrede te verlangen voor elk persoon, in elk deel van de wereld.”

pr220216-006

De Khalifa verklaarde dat de definitie van een buur zoals beschreven in de Heilige Koran enorm uitgebreid is en van een Moslim vereist om de hele mensheid als buur te behandelen.

Met referentie naar hoofdstuk 22, vers 41 van de Heilige Koran, zei Zijne Heiligheid dat in tegenstelling tot de manier waarop de media dit portretteert, de Islam ernaar streeft om de rechten van alle religies te beschermen. Door de deugdelijkheid van het gebod in dit vers was de vroege Moslims defensieve oorlogvoering toegestaan om zodoende alle religies te beschermen, en niet enkel de Islam. Als de Moslims geen weerstand hadden geboden, dan zou geen enkele kerk, synagoge, tempel, moskee of gebedsplek veilig zijn.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het is de plicht van Moslims om op vredevolle wijze samen te leven met anderen en, in plaats van zich te verzetten tegen andere religies of hun gebedsplekken schade te berokkenen, is het de plicht van Moslims om hen te beschermen.”    

Zijne Heiligheid zei dat, vanuit de ware islamitische leer, de handelingen van de zogenaamde Moslims die wreedheden begaan daarom “onduldbaar en volkomen onverantwoord” zijn.

De Khalifa zei dat de nood voor de mensheid om zich te verenigen voor vrede nu nog belangrijker is dan ooit tevoren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“We moeten ons verenigen in onze pogingen om vrede en een wederzijdse verstandhouding uit te dragen opdat de wereld behoed kan worden voor een verschrikkelijke vernietiging in de vorm van een catastrofale wereldoorlog die alsmaar dichterbij lijkt te komen. In het verleden leerden de mensen van deze stad het voordeel van vrede en tolerantie kennen nadat ze met oorlog en geweld in aanraking waren gekomen. Daarom bid ik dat de lessen uit het verleden voldoende zijn om onze verantwoordelijkheden te verwezenlijken om onze toekomst veilig te stellen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad richtte zich dan tot de plaatselijke Ahmadi Moslims en zei:

“Ik wens ook te zeggen tegen de Ahmadi Moslims die hier wonen dat zij te allen tijde moeten trachten om de ware islamitische leer te belichamen. Hun gedrag en karakter dienen altijd voorbeeldig te blijven. Zij dienen altijd te onthouden dat wanneer zij tekortkomen in hun plicht om anderen te dienen, hun aanbidding noch Allah gunstig zal stemmen, noch zal het hen enig voordeel opleveren. Noch zullen zij enige voordelen halen uit het bouwen van deze Moskee.”

Tot slot zei Zijne Heiligheid:

“Met de wil van God zal deze Moskee bekend komen te staan als een baken van licht dat zijn omgeving zal verlichten en als een echt symbool van vrede in Leicester. Moge Allah de plaatselijke Ahmadi Moslims in staat stellen om de waarachtige doelstellingen waarvoor deze Moskee gebouwd werd te verwezenlijken. Ameen.”

Eerder op de dag bestegen ook verscheidene gastsprekers het podium om de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te feliciteren voor de opening van de Baitul Ikram Moskee.

pr220216-007

Simon Cole, Commissaris van de Leicestershire Politie,zei:

“De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zet zich in voor het verbeteren van de gemeenschap zowel in Leicester en Leicestershire en dus is het een hele eer om dit moment met jullie te kunnen delen en we zullen steeds in gedachte bij jullie zijn op elke dag van elke week van elk jaar.”

Riaz Ravat BEM, Onderluitenantvoor Leicestershire zei:

“De aanwezigheid van deze nieuwe Moskee versterkt de reputatie van Leicester voor interreligieuze harmonie. Zeker, de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft zichzelf bewezen als een onbaatzuchtige gemeenschap die aanzienlijk bijdraagt aan dit land.”

Parlementslid Rt Hon Keith Vaz, MP voor Leicester Oost zei:

“Deze Moskee zal niet enkel een toevluchtsoord zijn voor de aanbidders maar is open voor de hele gemeenschap en zal een middel zijn om de islamitische waarden van vrede en vriendelijkheid te verspreiden… De aanwezigheid van Zijne Heiligheid (Hazrat Mirza Masroor Ahmad) is een grote eer voor onze stad. Uw aanwezigheid is belangrijker voor ons dan eender wat. Het maakt van vandaag een zeer, zeer speciale dag.”

 pr220216-008

De formele sessie werd afgesloten met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid, waarna een avondmaal werd opgediend.

Einde