HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP SLUIT IJTEMA VAN MAJLIS KHUDDAMUL AHMADIYYA AF MET GELOOFSINSPIRERENDE TOESPRAAK

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

26 september 2018

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad spreekt meer dan 5.600 Moslimjongeren vanuit heel VK toe. 

“Wees diegenen die op de voorgrond treden inzage het wijdverspreid verkondigen van de verlichtte islamitische leer” 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad

 

On 23 September 2018, De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, heeft op 23 september 2018 een geloofsinspirerende toespraak gegeven als slot op de driedaagse Nationale Ijtema (Jaarlijkse Ontmoeting) van de Ahmadiyya Moslim Jongeren Associatie in het VK (Majlis Khuddamul Ahmadiyya).

 

De doelstelling van de Ijtema, die voor de tweede keer op rij in de Country Market in Kingsley werd gehoudenis om de Moslimjongeren te onderrichten inzage de waarachtige vredevolle leer van de Islam en om hen te inspireren om zowel hun geloof als hun natie naar het beste van hun vermogen te dienen.

Het thema van de Ijtema dit jaar was ‘Salat’, de vijf dagelijkse gebeden die elke Moslim hoort te verrichten. Tijdens de slottoespraak sprak Zijne Heiligheid uitgebreid over het belang van Salat en zei dat de vijf dagelijkse gebeden de ‘constante metgezel’ van een ware Moslim horen te zijn.

 

Zijne Heiligheid gaf aan dat, na het accepteren van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap als de Beloofde Messias, het de plicht is van Ahmadi Moslims om te handelen naar de ware islamtische leer.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Indien wij nalatig zijn in onze religieuze plichten, hebben we geen recht om te beweren dat onze aanvaarding van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) een spirituele revolutie in ons heeft teweeggebracht of ons in staat heeft gesteld om de ware leer van de Islam te volgen. Integendeel, onze aanvaarding van hem zal slechts een lege en betekenisloze bewering zijn die van onze tongen rolt.”

 

Om het belang van het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden te benadrukken, reciteerde Zijne Heiligheid hoofdstuk 2 vers 239 van de Heilige Koran die stelt:

 

“Waakt over uw gebeden en het tussengebed en stelt u ootmoedig voor Allah.”

 

Zijne Heiligheid verklaarde dat, waar dit vers Moslims oproept om zich te behoeden voor onoplettendheid met betrekking tot de vijf dagelijkse gebeden, het Moslims er in het bijzonder aan herinnert om aandacht te schenken aan het ‘middelste gebed’. Ter verklaring van de term ‘middelste gebed’, zei Zijne Heiligheid dat het middelste gebed’ datgene is dat risico loopt om verwaarloosd te worden omwille van materiële belangen. Zijne Heiligheid verklaarde dat in de modern tijd het vroege ochtendgebed Fajr vaak het ‘middelste gebed’ is voor veel mensen.

 

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“In de wereld van vandaag blijven mensen van alle leeftijden, onder wie veel jongeren ‘s avonds laat op om te studeren of verspillen tijd met immorele of verkwistende activiteiten zoals doelloos surfen op het internet, films of TV te kijken, eindeloos te scrollen op hun telefoons of tablets of berichten te sturen tot diep in de nacht. Als gevolg slagen zij er niet in om wakker te worden voor het Fajr gebed en dus, dankzij hun routine, wordt Fajr in feite het middelste gebed voor hen. Dus is het middelste gebed datgene dat risico loopt om verwaarloosd te worden omwille van materiële belangen.”

 

Zijne Heiligheid adviseerde Ahmadi Moslimjongeren om vroeg naar bed te gaan opdat zij gemakkelijk wakker kunnen worden om het Fajr gebed te verrichten. Hij zei dat indien dat niet mogelijk is, zij nog steeds naar bed dienen te gaan met de intentie en vastberadenheid  om wakker te worden voor het Fajr gebed.

Zijne Heiligheid vermeldde ook een gezegde van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) die stelt dat de beloning voor de gebeden die in congregatie worden verricht minstens zevenentwintig maal groter is in vergelijking met het gebed dat individueel wordt verricht.

 

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Dergelijke verhalen doen ons beseffen hoe genadig, genereus, barmhartig en weldadig Allah de Almachtige is. Waar de straf voor een zonde evenredig en proportioneel is aan de overtrading die begaan werd, beloont Allah de Almachtige ons vaak vele malen meer wanneer het aankomt op deugdzaamheid en goede daden. Daarom is het jullie plicht om voordeel te putten uit de grote genade van onze Genadige God door samen te komen in onze Moskeeën voor gebeden in congregatie en om neer te buigen voor Hem om Zijn vergiffenis te verzoeken voor jullie zonden en zwakheden.”

 

Met betrekking tot het thema van de Ijtema dit jaar ‘Salat’, waarschuwde Zijne Heiligheid dat Salat een integraal deel moet uitmaken van het leven van elke Ahmadi Moslim, niet enkel dit jaar maar voor de levensduur van elke Ahmadi Moslim.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Trap niet in de val van te denken dat ‘Salat’ slechts het thema is voor één jaar, integendeel, het dient het thema te blijven waarop jullie hele leven gestoeld is. Hoe oud jullie ook zijn, en of jullie nu leven tot jullie zeventig, tachtig of ouder zijn, blijft Salat het enige waar een ware Moslim nooit zonder kan. Wanneer dit mankeert, kan nooit iets van waarde bereikt worden.”

 

Zijne Heiligheid prees de Ahmadi Moslimjongeren die het voorbije jaar hun niveau van verering verbeterd hadden. Hij zei dat zij moeten blijven trachten om spirituele vooruitgang en ontwikkeling te boeken, terwijl diegenen die geen inspanningen hadden geleverd om hun niveau van verering te verbeteren nu moeten trachten om te verbeteren.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Indien er sommigen zijn die geen resolute inspanningen hebben geleverd om hun niveau van verering te verbeteren over het voorbije jaar, mogen zij geen dag meer verkwisten. Nu is de tijd om een standvastige en bewuste beslissing te nemen om te verbeteren. Nu is de tijd om de spirituele ladder te beklimmen die ons dichter bij onze Maker brengt.” 

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad beschreef de kracht van oprecht gebed als volgt:

 

“Indien jullie je plicht om Allah te vereren negeren om jullie aandacht te richten op materiële belangen, kan het zijn dat jullie succesvol zijn in het vergaren van wereldlijke genoegens, maar onthoud dat een ware Moslim zijn aandacht richt op de duurzaamheid van het volgde leven en niet enkel op de vluchtige genoegens van ons tijdelijke wereldlijke bestaan. Dus is de enige oplossing en enige manier die van het gebed.”

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 

“Als we regelmatig zijn in het verrichten van onze gebeden en als we met oprechtheid bidden, dan zullen onze levens succes waardig zijn. Volgens de Belofte van Allah de Almachtige, zullen we bevrijd worden van de ketens van wangedrag, kwaad en immoreel gedrag. Wij zullen diegenen zijn die zowel de rechten van hun Maker als die van elkaar nakomen. Wij zullen diegenen zijn die liefde, tolerantie en compassie verspreiden in de samenleving. Wij zullen ware Moslims zijn.”

Zijne Heiligheid reciteerde hoofdstuk 29 vers 46 van de Heilige Koran dat de voordelen van het gebed te verrichten verklaart en stelt:

 

“Voorwaar, het gebed weerhoudt van ondeugd en kwaad. En Allah gedachtig te zijn is inderdaad het hoogste.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaf volgende commentaar bij dit vers:

 

“We leven in een tijd waar we bij elke bocht worden blootgesteld aan onfatsoenlijkheid, immoraliteit en schadelijke ondeugden die pogen om de mensheid weg te lokken van deugdzaamheid en hen tot zonde te overhalen. Meer dan ooit tevoren is het noodzakelijk voor een gelovige om zichzelf te beschermen tegen het ontelbare kwaad en immoraliteit die onze samenleving doordringt. Hiervoor dienen we de methode te gebruiken die Allah de Almachtige ons Zelf heeft gegeven, en die eruit bestaat ons vijf maal daags voor Hem neer te buigen. Dit is het pad naar de verlossing en diegenen die het bewandelen worden niet enkel gered van de Toorn van Allah, maar zijn ook de ontvangers van Zijn liefde, Zijn genade en Zijn grote beloningen.”

 

 

Zijne Heiligheid citeerde een aantal gezegden van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) over het belang van de vijf dagelijkse gebeden.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verhaalde dat eens een metgezel van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) de Heilige Profeet (vrede zij met hem) vroeg naar hoe mensen de hemel kunnen betreden.

 

De Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) antwoordde:

 

“Je dient Allah te vereren op de wijze die Hij heeft aangeleerd, je mag geen partners associëren met Hem, je dient Salat te verrichten, deel te nemen aan Zakat (liefdadigheid) en je verwanten liefdevol te behandelen. Dit is de manier om de hemel te betreden.”

 

Zijne Heiligheid citeerde ook een aantal gezegden van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) die het belang van het gebed benadrukken, waaronder een uittreksel die de filosofie verklaart waarop de verschillende lichamelijke houdingen die worden aangenomen tijdens de vijf dagelijkse gebeden gestoeld zijn.

 

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias (vrede zij met hem) stelde:

 

“Je moet Salat op de best mogelijke wijze verrichten. Wanneer je in de staande houding bent, dient je hele voorkomen het feit te weerspiegelen dat je in volstrekte nederigheid voor God staat.”

 

De Beloofde Messias (vrede zij met hem) stelde verder:

 

“Wanneer je voor Hem buigt in Salat, dient het een weerspiegeling te zijn van de  onderwerping van je hart. Wanneer je prostreert, dient je houding die te zijn van een persoon die geïnspireerd is door zijn vrees voor God. En bid vaak voor je spirituele, alsook je materiële succes.”

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei dat de Beloofde Messias (vrede zij met hem) werd gezonden door God de Almachtige om een band te creëeren tussen God en de mensheid en om de mensen aan te sporen om elkaars rechten na te komen door samen te leven in een atmosfeer van vrede en tolerantie.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Als we in staat zijn om de spirituele lantaarn hoog te houden die de Beloofde Messias (vrede zij met hem) voor ons heeft geplaatst door deze twee doelstellingen te vervullen, zullen wij zonder twijfel de aandacht van de wereld op ons vestigen en zullen mensen alsmaar meer naar ons toe neigen. Enkel dan zullen wij onze plichten nakomen om de ware boodschap van de Islam te verkondigen en anderen ernaartoe te brengen.”

 

Zijne Heiligheid zei dat het verkondigen van de ware islamitische leer de grote opdracht is die Ahmadi Moslimjongeren “van harte dienen te accepteren”.

 

Tot slot van zijn toespraak zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 

“Ahmadi Moslimjongeren dienen diegenen te zijn die dag en nacht werken om diegenen die de naam van de Islam door het slijk halen of valse aanteigingen ertegen maken van repliek te dienen. Jullie dienen diegenen te zijn die op de voorgrond treden om de verlichtte leer van de Islam heinde en ver te verkondigen opdat wij de gezegende dag zouden zien wanneer de wereld verenigd is onder de vreedzame bannier van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem).”

 

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 

“Jullie dienen diegenen te zijn die hun gelofte nakomen om altijd klaar te staan om alles op te offeren voor het belang van jullie geloof. Enkel dan zullen jullie je rol spelen in het teweegbrengen van een spirituele revolutie in de wereld door de mensheid te leiden naar het vereren van Allah de Almachtige. Enkel dan zullen wij de donkere wolken van vandaag zien breken om een blauwe hemel tevoorschijn te toveren. Voor deze grote opdracht dienen jullie altijd klaar te staan en bereid te zijn. Tot jullie laatste adem dienen jullie dit te beschouwen als jullie voornaamste taak en de doelstelling van jullie levens.”

 

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad herhaalde opnieuw het belang van het gebed en zei:

 

“Mogen onze gebeden vervuld zijn van emoties, oprechtheid en diepe vrees in het zoeken naar de liefde en nabijheid van Allah de Almachtige. Mogen onze harten smelten in het bijzijn van onze Heer wanneer we neerbuigen voor Hem. Mogen we met zo’n intense nederigheid bidden dat elke vezel van ons wezen in een staat van onderwerping ligt voor Allah de Almachtige. Dergelijke oprechte gebeden zullen zeer zeker aanvaard worden en ons naar ons ware doel brengen, namelijk het verwerven van de liefde van Allah de Almachtige.”

 

 

Tijdens de Ijtema namen Ahmadi Moslimjongeren uit meer dan 100 lokale gemeenschappen van over het hele Verenigd Koninkrijk (Qiadats) deel aan verscheidene academische en sportieve competities, waaronder een speciale Kabaddi demonstratiematch.

 

De Moslimjongeren konden ook ‘The Hub’ bezoeken, waar zij de mogelijkheid kregen om vragen te stellen over religieuze of sociale onderwerpen in een confidentiële omgeving.

 

 Einde