HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP SLUIT 40e IJTEMA VAN LAJNA IMAILLAH VK AF MET INSPIRERENDE TOESPRAAK

                                                In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

3 oktober 2018

PERSMEDEDELING

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, spreekt meer dan 5.500 vrouwen toe vanuit het hele VK

 “Behoor tot die vrouwen en meisjes die de wereld verlichten door middel van hun oprechtheid en moraliteit” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, heeft op 30 september 2018 een ontroerende en geloofsinspirerende toespraak gegeven als slot op de 40e Nationale Ijtema (Jaarlijkse Ontmoeting) van Lajna Imaillah VK, de vrouwelijke hulporganisatie van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

De tweedaagse bijeenkomst, die werd gehouden in de Country Market in Kingsley, in Hampshire, had als doel om de vrouwen van de gemeenschap te inspireren om hun samenhorigheid als Moslimvrouwen die in het Verenigd Koninkrijk wonen te versterken en om samen deel te nemen aan verscheidene programma’s met als doel het stimuleren van de spirituele, morele en educatieve training.

In zijn toespraak herinnerde Zijne Heiligheid Lajna Imaillah aan de enorme waarde van standvastig te zijn in hun geloof en van altijd bereid te zijn om opofferingen te maken voor de zaak van hun religie en overtuigingen.

Bij aanvang zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Behoor tot die vrouwen en meisjes die de wereld verlichten door middel van hun oprechtheid en moraliteit en door middel van hun bereidheid om alles te verzaken voor het belang van hun religie en natie.”

Zijne Heiligheid spoorde Ahmadi Moslimvrouwen aan om te leven volgens de leer van de Islam en om een geest van opoffering te ontwikkelen voor de zaak van hun religie en overtuigingen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “Een geest van opoffering zal enkel in jullie ontwikkelen wanneer jullie spiritualiteit bereiken via een persoonlijke relatie met Allah de Almachtige en om dit te bereiken, dienen jullie in alle oprechtheid neer te buigen voor Hem met absolute nederigheid. Een bereidheid om offers te brengen voor jullie geloof is enkel mogelijk indien jullie continu trachten te verbeteren op vlak van moraliteit en deugdzaamheid.”

Zijne Heiligheid ging verder met het presenteren van praktische en echte voorbeelden van Ahmadi Moslimvrouwen die enorme offers gebracht hadden voor het belang van hun geloof en standvastig bleven in hun overtuigingen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Veel Ahmadi Moslimvrouwen hebben verschrikkelijke wreedheden en ongemakken moeten verduren en sommigen hebben zelfs hun leven gegeven voor de zaak van het geloof. Met de Genade van Allah zijn deze edele vrouwen nooit de uitdagingen uit de weg gegaan waarmee zij geconfronteerd werden. Integendeel, hun antwoord op zulke haat en onrechtvaardigheid was om te groeien in hun toewijding aan Ahmadiyyat en om nog meer vastbesloten te zijn om hun levens te lijden als ware dienaren van de Islam.”

Zijne Heiligheid verhaalde het voorval van een vrouw in Canada wiens echtgenoot haar en haar drie kinderen uit het huis had gezet omdat zij Ahmadiyyat had aanvaard. Ondanks het feit dat zij voorheen in relatieve weelde leefde, moest zij aan de slag als huishoudhulp om de eindjes aan elkaar te knopen nadat zij uit haar huis werd gezet, maar zij twijfelde nooit aan haar vastberadenheid of geloof.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad beschreef ook hoe Ahmadi Moslimvrouwen hun leven hebben gegeven voor de zaak van hun geloof en een martelaarsdood zijn gestoren. Hij vermeldde een jonge Ahmadi Moslimmoeder van drie kinderen die in Pakistan woonde en die in 2011 vermoord werd in haar eigen huis door anti-Ahmadi tegenstanders enkel en alleen omdat zij  een Ahmadi Moslim was.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad loofde de offers die deze moedige vrouwen gebracht hadden en zei:

“Zolang dat deze ongelofelijke geest van opoffering blijft bestaan in onze Gemeenschap, wees dan gerust dat niemand ooit de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap kan verzwakken of schade berokkenen… De tegenstanders van Ahmadiyyat zullen bedreigen blijven uiten tegen ons, maar hun pogingen zullen nooit enige vruchten afwerpen omdat het geloof dat bestaat onder de Ahmadi Moslimmannen, vrouwen en kinderen verzekert dat de Gemeenschap van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) zal blijven bloeien en gedijen wat er ook gebeurt.”

Zijne Heiligheid waarschuwde Ahmadi Moslims verder om zich ervan te vergewissen dat zij hun niveau van geloof nooit zouden laten zakken en dat zij niet achterop zouden geraken wat betreft het  belijden van hun geloof.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Tracht steeds om toe te nemen in jullie geloof en om te reizen op die gezegende paden die Allah de Almachtige Zelf ons heeft onderwezen om te bewandelen. Streef er steeds naar om de doelstellingen waarvoor de Beloofde Messias (vrede zij met hem) gezonden werd te vervullen. Bewandel die gouden voetpaden die rechtstreeks naar Hem leiden. Schenk aandacht aan de woorden en instructies van de Beloofde Messias (vrede zij met hem), die ons geleerd heeft hoe we de liefde van onze Maker kunnen verwerven.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Bid steeds dat jullie standvastig zullen blijven in jullie geloof. Wees gerust dat, als jullie standvastig blijven vasthouden aan Ahmadiyyat, Allah de Almachtige jullie nooit zal verlaten. In plaats daarvan zal Hij jullie de status van een ware gelovige schenken en jullie bij de waarachtigen rekenen.”

 

Zijne Heiligheid adviseerde Ahmadi Moslims om bij hun kinderen de ware en vredevolle warden van de Islam in te prenten opdat zij zouden opgroeien tot ‘modelburgers’ die altijd bereid zouden zijn om eender welk offer te brengen dat nodig was voor de zaak van hun geloof en natie.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Zolang dat Allah de Almachtige de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap blijft zegenen met edele vrouwen en toegewijde moeders, die hun eigen geloften nakomen en die hun kinderen trainen om vrome ambassadeurs en dienaren van Ahmadiyyat te worden, enige en elke poging om onze Gemeenschap schade te berokkenen of te vernietigen zal gedoemd zijn om te mislukken.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad further zei:

“Zeker, alle Ahmadi Moslims die standvastig blijven in hun geloof zullen deel uitmaken van de vervulling van de grote Belofte van God, terwijl diegenen die niet waarachtig zijn zich zullen afsplitsen van de vrome gemeenschap van God, zoals voorspeld door de Beloofde Messias (as). Met mijn hele hart bid ik dat moge Allah de Almachtige elke persoon die Ahmadiyyat aanvaardt in staat stellen om een oprecht lid van de Jamaat te blijven en om deel uit te maken van diegenen die tot de waarachtige gelovigen behoren.”

Zijne Heiligheid sloot de Ijtema af met een stil gebed.

Zijne Heiligheid bracht ook een bezoek aan een educatieve tentoonstelling die werd ingericht door de vrouwenafdeling van de Ahmadiyya Moslim Research Associatie (AMRA) op de Ijtema en die als onderwerp ‘Wetenschap in de Heilige Koran’ had.

 

Zijne Heiligheid bracht ook een bezoek aan de natuurzone, waar hij een courgettezaadje plantte en een demonstratie ‘smoothie drink’, die werd gemaakt door te fietsen, bijwoonde. Zijne Heiligheid bezocht ook een waterfiltratiesysteem dat deel uitmaakte van de tentoonstelling.

 Einde