HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP MAANT MOSLIMJEUGD DIE IN HET WESTEN WOONT AAN OM VAST TE HOUDEN AAN HUN RELIGIEUZE WAARDEN

PERSMEDEDELING

 

HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP MAANT MOSLIMJEUGD DIE IN HET WESTEN WOONT AAN OM VAST TE HOUDEN AAN HUN RELIGIEUZE WAARDEN 

 “Ongeacht waar je werkt of woont, dien je je leven te leiden als een praktische manifestatie van de islamitische leer en ernaar te streven je religie heinde en ver te verkondigen” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft op 7 april 2019 de slotsessie toegesproken van de Nationale Waqf-e-Nau Ijtema (bijeenkomst) in het VK, een bijeenkomst die wordt gehouden voor mannelijke leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het VK die hun leven toewijden aan de vredevolle dienstverlening van de Islam.

 

De bijeenkomst vond plaats in de Baitul Futuh Moskee in Londen en werd bijgewoond door meer dan 1.700 mensen, onder wie bijna 1.400 leden van het Waqf-e-Nau programma.

Tijdens zijn toespraak herinnerde Zijne Heiligheid de leden van het Waqf-e-Nau programma eraan dat zij hun heilige eed om de Islam te dienen moeten vervullen in alle aspecten van hun leven. Hij adviseerde de Ahmadi Moslimjeugd om vrome veranderingen teweeg te brengen in hun leven die hen in staat zouden stellen om te voldoen aan de rechten van de Almachtige Allah en Zijn Creatie.

Zijne Heiligheid begon zijn toespraak door uit te leggen dat elk lid van het Waqf-e-Nau programma dient te begrijpen dat zijn Waqf (eedaflegging van levenslange dienstverlening aan de Islam) enkel een echte waarde heeft indien hij een oprechte band met de Almachtige Allah heeft gevormd door zijn aanbidding van Allah en door het in stand houden van de vijf dagelijkse gebeden (Salat).

Zijne Heiligheid liet zijn teleurstelling blijken met de Waqf-e-Nau die beweren hun leven te hebben opgedragen aan de zaak van de Islam, maar zelfs niet in staat zijn om de vijf dagelijkse gebeden met regelmaat te onderhouden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het bidden, in congregatie, van de vijf dagelijkse gebeden even terzijde, er zijn er sommigen die, wanneer zij erover aangesproken worden, toegeven dat zij niet eens de vijf dagelijkse gebeden met regelmaat onderhouden. Wat is het doel en het voordeel van een dergelijke Waqf? Langs de ene kant hebben zij een eed afgelegd om hun leven toe te wijden aan de zaak van Allah de Almachtige. Langs de andere kant echter, blijven zij dat deel van hun religie, de verering van Allah, verwaarlozen dat, afgezien van de geloofsbelijdenis, de meest fundamentele verplichting is voor elke Moslim.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde met te benadrukken hoe kritiek het is voor alle leden van Waqf-e-Nau om ernaar te streven te handelen naar alle bevelen van Allah de Almachtige en elkaars rechten te vervullen. Hij stelde dat het niet voldoende is voor Waqf-e-Nau om hun geloof te kennen, maar zij dienen het ook uit te belichamen op een veel hoger niveau dan anderen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Jullie mogen nooit met een gevoel van voldoening achteruit leunen in jullie stoel enkel en alleen omdat jullie naam op de lijst van de Waqf-e-Nau staat. Daarentegen, jullie dienen de gewichtigheid van jullie verantwoordelijkheden en jullie eeuwigdurende verplichting tegenover jullie geloof te begrijpen. Het is te allen tijde jullie plicht om verbetering te brengen in jullie moraliteit en om jullie religieuze kennis te vergroten.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vestigde de aandacht van de Waqf-e-Nau vervolgens op de verlangens en verwachtingen die de Beloofde Messias (vrede zij met hem) koesterde voor die Ahmadi Moslims die hun levens toewijden aan de zaak van de Islam.

Zijne Heiligheid verduidelijkte daarna hoe de Beloofde Messias (vrede zij met hem) onderrichtte dat diegenen die zich met hem vereenzelvigden hun levens dienden toe te wijden aan hun geloof op dezelfde manier als hij dat deed.

De Beloofde Messias (vrede zij met hem) onderrichtte dat Waqf vereist dat men streeft en struikelt om dat punt te bereiken waar men oprecht kan beweren dat zijn leven, zijn dood, zijn opofferingen en zijn gebeden allen voor de zaak van Allah de Almachtige zijn geweest.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Jullie dienen te begrijpen dat, ook al leven jullie in een westerse samenleving, jullie je leven dienen te leiden op een islamitische wijze waarbij jullie trachten om het welbehagen van Allah de Almachtige te verwerven. Jullie dienen resoluut vast te houden aan jullie religieuze waarden en tradities. Jullie dienen de vrome veranderingen teweeg te brengen in jullie levens die jullie in staat zullen stellen om de rechten van Allah de Almachtige en Zijn Creatie te vervullen. Jullie dienen altijd te trachten om jezelf te verbeteren en te groeien en om jullie spiritualiteit en moraliteit te verhogen en jullie kennis te vergroten.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad instrueerde de Waqf-e-Nau om het majestueuze persoonlijke voorbeeld van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) altijd standvastig voor ogen te houden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Tijdens zijn leven wijdde de Beloofde Messias (vrede zij met hem) elke dag en elke nacht toe aan de zaak van de Islam. Tot aan zijn laatste adem werd elk moment  van het leven van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) doorgebracht in het vervullen van zijn goddelijke missie om de ware leer van de Islam te doen heropleven en te verkondigen  doorheen de wereld.”

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad stelde dat het de taak was van de Waqf-e-Nau om te volgen in de gezegende voetstappen van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) en zei:

“Ik twijfel er niet aan dat de leden van Waqf-e-Nau in staat zijn om gezamelijk zijn voorbeeld te volgen, al was het maar op beperkte wijze dan nog zullen zij in staat zijn om een spirituele en morele revolutie teweeg te brengen in de wereld.”

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad haalde Profeet Abraham (vrede zij met hem) aan als rolmodel voor de Waqf-e-Nau om te trachten te evenaren.

Met verwijzing naar hoofdstuk 53, vers 38 van de Heilige Koran, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Dit vers betekent dat de Profeet Abraham (vrede zij met hem) met volstrekte gehoorzaamheid en trouw de eed heeft volbracht die hij had afgelegd aan God de Almachtige  en, als gevolg, de liefde van Zijn Schepper mocht ontvangen. Nu is het aan jullie allen om de heilige overeenkomst die jullie hebben gesloten met Allah de Almachtige na te leven. Dit is geen gemakkelijk iets.  De gelofte van iemand die zijn leven toegewijdt  en van een Waqf-e-Nau is een enorme en eeuwigdurende trektocht.  Het houdt in dat men zijn leven geeft voor de zaak van zijn geloof.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verduidelijkte hoe Waqf-e-Nau families dienen te trachten om de ware bezieling van Waqf te bereiken en ernaar te handelen, in plaats van trots te zijn omwille van eenvoudige titels, en zei:

“Zoals ik reeds meermaals heb gezegd, is beschikken over de titel van Waqf-e-Nau betekenisloos.  Het krijgt pas betekenis wanneer een lid van Waqf-e-Nau de vereisten van zijn gelofte begrijpt en er met volle overtuiging naar streeft om het te vervullen naar het beste van zijn kunnen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 “Daarom, als iemand mij informeert dat hij, zijn vrouw en kinderen allen Waqf-e-Nau zijn, dan dienen zij te beseffen dat dit op zich niets betekent totdat en tenzij zij  oprecht streven om de hoge normen van gehoorzaamheid te bereiken die de Beloofde Messias  (vrede zij met hem) verreist.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad noemde meerdere eigenschappen die zichtbaar dienen te zijn in het karakter van een Waqf-e-Nau, waaronder het betuigen van goede manieren, onderdaning blijven en  het uiten van zorgzaamheid en liefde voor naasten.

Met nadruk op het specifieke belang van het onderhouden van een hoge standaard inzage aanbidding, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Jullie dienen extra aandacht te besteden aan het  verrichten van Salat in congregatie en jullie dienen elke dag de Heilige Koran te reciteren. Enkel dan kunnen jullie jezelf een echte Waqf-e-Nau noemen. Naast de verplichte gebeden, dienen de oudere Waqf-e-Nau jongens ook de Nafl (vrijwillige) gebeden met regelmaat te verrichten. Enkel dan kunnen jullie jezelf een echte Waqf-e-Nau noemen.”

Tot slot van zijn toespraak bad Zijne Heiligheid:

“MogeAllah de Almachtige jullie allen in staat stellen om jullie plichten en verantwoordelijkheden te begrijpen en de vereisten van Waqf op de best mogelijke wijze te vervullen. Moge Allah de Almachtige jullie in staat stellen om jullie kennis en begrip inzage jullie geloof te blijven opbouwen.”

“Negeer elke aarzeling of angst en wees standvastig met zekerheid en overtuiging in de waarheid van jullie geloof en dien diegenen van antwoord die trachten haar pure leerstellingen door het slijk te halen.” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, heeft op 6 april 2019 de slotsessie toegesproken van de Nationale Waqfat-e-Nau VK Ijtema (bijeenkomst), een bijeenkomst die wordt georganiseerd voor vrouwelijke leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het VK die hun levens toewijden aan de vredevolle dienstverlening van de Islam.

De bijeenkomst vond plaats in de Baitul Futuh Moskee in Londen en werd bijgewoond door meer dan 1.100 vrouwen en meisjes.

Tijdens zijn toespraak verklaarde Zijne Heiligheid dat in de samenleving van vandaag, aanvallen tegen de Islam, door middel van valse aantijgingen en kritiek, enorm vaak voorkomen. Met dit in het achterhoofd herinnerde Zijne Heiligheid de Ahmadi Moslimvrouwen in het publiek eraan dat zij zich nooit gegeneerd of minderwaardig mogen voelen omwille van hun geloof. Hij maande hen aan om standvastig te blijven met zekerheid en overtuiging om antwoord te bieden aan diegenen die trachten de Islam in een slecht daglicht te plaatsen.

Zijne Heiligheid gebood Ahmadi Moslimvrouwen ook om de hoogste normen te bepalen inzage het uitoefenen van de islamitische leer, opdat haar waarden sterk aanwezig zouden blijven in toekomstige generaties. Hij waarschuwde die Ahmadi’s die niet blijven vasthouden aan hun geloof dat hun eigen levens verspild zouden worden en dat zij hun toekomstige generaties zouden verliezen aan de materialistische wereld.

Zijne Heiligheid begon zijn toespraak met de aanwezigen eraan te herinneren dat zij, ook al zijn zij opgegroeid in de westerse samenleving, zij zich onderscheiden van hun naasten omwille van hun ouders die, reeds voor hun geboorte, hun toekomstige levens hebben opgedragen aan de zaak van hun geloof. Daarom dienen zij steeds te trachten om de islamitische leer te begrijpen en ernaar te handelen.

Met betrekking tot het belang van de vijf dagelijkse gebeden zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

Jullie dienen Salat oprecht en in een staat van complete submissie aan Allah de Almachtige aan te bieden en niet op gehaaste wijze enkel en alleen zodat je kan beweren aan je verplichting voldaan te hebben… Zeker, het allerbelangrijkste doel van elk lid van Waqf-e-Nau, of bij uitbreiding van elk waarachtige Moslim, en van elke persoon die zijn leven heeft opgedragen aan de dienstverlening van de Islam, moet zijn om de nabijheid van Allah de Almachtige te bereiken.”

Zijne Heiligheid ging verder met te verduidelijken dat de Heilige Koran universele, alomvattende en relevantie leerstellingen bevat die een antwoord bieden op elke aantijging of beschuldiging die tegen de Islam geuit wordt. Daarom dienen Ahmadi Moslimvrouwen de perfecte leer te lezen en te begrijpen die Allah de Almachtige aan ons heeft toevertrouwd in de gezegende vorm van de Heilige Koran.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Net zoals de Heilige Koran relevant en het waard was om te volgen 1400 jaar geleden, blijft dat vandaag de dag ook zo. Daarom dienen alle Waqfat-e-Nau het idee dat de Islam een ‘oubollige’ religie is of op één of andere manier achtergesteld is volledig uit hun hoofd te verwijderen. In plaats van een religie uit het verleden te zijn, is het een religie van vandaag en morgen en zal dat tot het einde der tijden blijven, Insha’Allah.”

 Zijne Heiligheid instrueerde de leden van het Waqf-e-Nau programma om de boeken van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te lezen opdat zij de betekenis van de Heilige Koran zouden begrijpen en de Islam zouden kunnen verdedigen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“In dit tijdperk is het enkel en alleen door het lezen van de boeken van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) en zijn Khulafa (opvolgers) dat we waarlijk ons geloof kunnen begrijpen en een antwoord kunnen bieden aan diegenen die valse aantijgingen maken tegen de Islam… Jullie dienen het een gewoonte te maken om elke dag wat tijd vrij te maken om de boeken en geschriften van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te lezen omdat deze jullie de noodzakelijke middelen zullen verschaffen om jullie religie te verdedigen.”

Zijne Heiligheid zei dat de Ahmadi Moslimmeisjes trots dienen te blijven op hun geloof en nooit slachtoffer mogen vallen aan de overtuiging dat de Islam niet relevant of ‘in touch’ is met de moderne samenleving.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Schenk nooit aandacht aan het idee dat jullie religie op één of andere manier achtergesteld is of ‘out of touch’ met de moderne wereld. Het tegenovergestelde is waar, hoe trotser jullie zijn op jullie religie en hoe meer jullie je levens lijden in overeenstemming met de leer van de Islam, hoe meer anderen jullie zullen respecteren en dit is hoe jullie eer en waardigheid in de wereld gevestigd zal worden.”

Zijne Heiligheid adviseerde Ahmadi Moslimvrouwen om trots te zijn op hun  geloof en nooit “enig gevoel van minderwaardigheid” mogen koesteren inzage hun geloof.

Om de jonge Ahmadi Moslimvrouwen aan te moedigen om standvastig en zelfzeker te blijven in hun geloof zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Er is geen enkele islamitische leerstelling die enig complex of enige twijfel in jullie hoofden teweeg kan brengen. Maak je nooit ook maar een seconde lang zorgen over dat anderen jullie zouden plagen of jullie als een reden tot lachen zouden zien omwille van jullie religieuze overtuigingen. Als zij met jullie lachen, laat hen!”

Zijne Heiligheid deelde mee dat sommige jonge Ahmadi Moslims, vooral tieners, zich “belachelijk gemaakt en uitgestoten” voelen omwille van het belachelijk maken van hun religieuze overtuigingen in de bredere samenleving waarvan zij getuige zijn.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaf leiding aan de jeugd om hun “hoofd hoog te houden” in dergelijke omstandigheden en zei:

“Indien jullie ooit uitgelachen worden omwille van het uitoefenen van jullie religie moet je het nooit zien als een persoonlijke vernedering, maar dienen jullie het te beschouwen als een prestigieuze badge en trots te zijn, wetende dat jullie standvastig zijn gebleven in jullie geloof in het aanzien van tegenspoed. Geduld tonen en jullie hoofd hoog houden in dergelijke omstandigheden is de ware betekenis van het vestigen van jullie eer en zelfrespect in de wereld.”

Zijne Heiligheid analyseerde de staat van de westerse samenleving en onderstreepte dat de meeste mensen hun ware religieuze identiteit waren kwijtgespeeld en dat onder diegenen die zich christenen beschouwen, velen niet de christelijke leer volgen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“In naam van zogenaamde ‘vrijheid’, beschouwt de samenleving van vandaag zich als enorm geavanceerd en progressief en is zij ervan overtuigd het hoogtepunt van beschaving bereikt te hebben. In realiteit echter, gezien de samenleving is afgedwaald van religie, zijn ook de in plaats van vooruitgang te boeken, lijden moderne samenlevingen aan een vergevorderde afbrokkeling. Door zich los te rukken van God de Almachtige, is de mensheid snel aan het afdrijven van de basiswaarden van algemeen fatsoen.”

Als een voorbeeld van de morele afbrokkeling die geassocieerd wordt met het losrukken van God, wees Zijne Heiligheid naar de teloorgang van het familiesysteem.

Zijne Heiligheid zei dat het normaal is geworden dat kinderen hun ouders respectloos behandelen, en dit allemaal in de naam van ‘vrijheid’ en ‘onafhankelijkheid’, die op hun beurt de familie-eenheid in het gedrang brengen.

Zijne Heiligheid zei dat het alsmaar vaker voorkomt dat kinderen in zorghuizen worden ondergebracht of dat plaatselijke autoriteiten en politie worden opgeroepen om huiselijke problemen op te lossen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Is het een maatstaf van succes indien meer kinderen in sociale zorg worden ondergebracht of als de autoriteiten moeten ingrijpen? Is dit vooruitgang? Is dit ontwikkeling? Is dit de schitterende verwezenlijking van ons tijdperk? Nu, met enige vertraging, begint de samenleving te begrijpen wat de kostelijke gevolgen zijn van absolute vrijheid.”

Met betrekking tot het belang van het onderhouden van een vredevolle familie-eenheid zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Onthoud altijd dat de vrede in de samenleving rechtstreeks verbonden is met de vrede in de families die deel uitmaken van die samenleving. Vrede thuis is gebaseerd op een goede moraliteit en wederzijds respect tussen een man en zijn vrouw en tussen ouders en hun kinderen.”

Zijne Heiligheid herinnerde de leden van Waqf-e-Nau eraan dat zij steeds een hoge moraliteit tentoon moeten stellen en de rechten van hun ouders en andere familieleden dienen na te komen en moeten trachten om hun thuis een “afspiegeling van de islamitische leer” te maken.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad herinnerde de ouders van Waqf-e-Nau kinderen ook aan hun verantwoordelijkheden en zei:

“Ik wens ook de ouders van Waqf-e-Nau kinderen eraan te herinneren dat zij steeds dienen stil te staan bij het feit dat zij hun kinderen hebben opgedragen voor de zaak van de Islam en dus als zij geen vroom voorbeeld stellen voor hun kinderen, zullen zij gefaald hebben in hun plicht.”

Zijne Heiligheid zei ook dat veel vrouwen die lid zijn van het Waqf-e-Nau programma nu zelf moeder zijn geworden en dus dienen zij een persoonlijk voorbeeld van vroomheid te stellen dat hun kinderen kunnen volgen en waar zij van kunnen leren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De hoge status van vrouwen in de Islam is zo dat enkel en alleen door hun edele ondernemingen zullen de toekomstige generaties verbonden blijven met hun geloof. Enkel wanneer moeders hun cruciale rol vervullen kunnen de grote waarden van onze religie sterk aanwezig blijven in onze toekomstige generaties. Anders kunnen wij hetzelfde lot treffen als andere religieuze gemeenschappen die hun tradities en waarden met het verstrijken van de tijd verloren zijn.”

Zijne Heiligheid zei dat indien moeders hun vitale rol niet vervullen, dan zullen Moskeeën ook “leeg en holle hulzen worden” net zoals de gebedsplaatsen van andere religies. Maar, Zijne Heiligheid zei dat dit niet het geval zou zijn met de Moskeeën van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, omdat het de Belofte van Allah de Almachtige is dat de Islam een levende religie zal blijven en het is voor dit doel dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap opgericht werd door de Beloofde Messias (vrede zij met hem), om de ware vredevolle boodschap van de Islam te doen heropleven.

Zijne Heiligheid benadrukte de nood voor leden van Waqf-e-Nau om waarlijk vast te houden aan de islamitische principes op de best mogelijke wijze en zei:

“Onthoud altijd dat, zowel voor de gelovige mannen als de gelovige vrouwen, het noodzakelijk is om rechtschapenheid altijd in gedachte te hebben, wat betekent ernaar te streven om elke vorm van goedheid en deugd te bereiken. Tracht dus om de meest waarheidlievende, de meest hardwerkende en meest trouwe dienaars van de Islam te zijn. Beschouw het jullie levenslange plicht om de waarachtige boodschap van de Islam te verkondingen.”

Tot slot van zijn toespraak bad Zijne Heiligheid en zei:

“Mogen jullie de generatie die zich in jullie schoot bevindt op dergelijke wijze voeden die zeker stelt dat de spirituele, morele en intellectuele normen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap blijven toenemen en dat geen enkel Ahmadi Moslimkind afdrijft van de islamitische leer en zijn of haar leven verspilt.”

 De bijeenkomst werd afgesloten met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad bad:

 “Moge Hij jullie in staat stellen om jullie moraliteit en spiritualiteit te verhogen en moge Hij jullie in staat stellen om jullie dienstverlening aan de Jamaat continu te doen toenemen en om jullie gelofte met echte oprechtheid te vervullen. Ameen.”

De bijeenkomst werd afgesloten met een stil gebed onder leiding van Zijne Heiligheid.