HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP GEEFT VRIJDAGPREEK VANUIT BAITUR RAHMAN MOSKEE IN MARYLAND

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

5 november 2018

PERSMEDEDELING
 

 Duizenden nemen deel aan Bai’at ceremonie (gelofte van trouw)

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, heeft op 2 november 2018 zijn wekelijkse Vrijdagpreek gegeven vanuit de Baitur Rahman Moskee in Maryland, die dienst doet als het Nationale Hoofdkwartier van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in de Verenigde Staten.

In een geloofsinspirerende en emotionele toespraak herinnerde Zijne Heiligheid Ahmadi Moslims aan hun plicht om de hoogste morele normen te allen tijde te handhaven.  Hij maande Ahmadi Moslims over de hele wereld aan om elke mogelijke moeite te doen om te handelen naar de morele en spirituele leer die de Beloofde Messias (vrede zij met hem) wenste te zien in zijn volgelingen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Om een echte Ahmadi Moslim te zijn is slechts een mondelinge proclamatie van het accepteren van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) onvoldoende. Noch is het voldoende om jezelf simpelweg een Ahmadi Moslim te noemen omwille van Ahmadi Moslim ouders. Om een echte Ahmadi Moslim te zijn in de praktijk verreist het dat we al ons kunnen aanwenden om te trachten te voldoen aan de verwachtingen die werden gesteld door de Beloofde Messias (vrede zij met hem).” 

Zijne Heiligheid sprak over verscheidene islamitische principles, vanuit het oogpunt van de leer van de Beloofde Messias (vrede zij met hem), die Ahmadi Moslims zich dienen eigen te maken, zoals nederigheid, gehoorzaamheid en het vermijden van alle vormen van het associëren van partners met Allah de Almachtige.

Zijne Heiligheid zei ook dat Ahmadi Moslims dienen te reflecteren over hun eigen spirituele en morele toestand en continue aan zelfanalyse dienen te doen om vast te stellen of hun verbale beweringen en hun fysieke handelingen overeenstemmen. Hij veroordeelde hypocrisie als een zonde die iemand onveranderlijk doet afdwalen van God de Almachtige.

Verder zei Zijne Heiligheid nog dat er veel verschillende betekenissen zijn van ‘Shirk’ – het associëren van partners met God. Hij zei dat het verlenen van voorrang aan materiële belangen boven het geloof een voorname vorm van Shirk.

Verwijzend naar het leven van de metgezellen van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem), zei Zijne Heiligheid dat de metgezellen er steeds ontzettend voor vreesden om zich nog maar aan de minste vormen van afgoderij schuldig te maken.

Zijne Heiligheid verhaalde een voorbeeld van een metgezel van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) die huilend werd aangetroffen.

Toen iemand hem vroeg waarom hij aan het huilen was, antwoordde hij:

“Ik herinnerde me net het gezegde van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) toen hij zei ‘Ik maak me zorgen om mijn Ummah (volgelingen) dat zij zich schuldig maken aan afgoderij en trachten hun ijdele verlangens in vervulling te doen gaan.”

Als commentaar bij dit voorval zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Dit was de intensieve vrees die de metgezellen van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) hadden, dat zij iets zouden doen dat God de Almachtige zou misnoegen. In feite vreesden zij niet enkel voor zichzelf, maar ook voor anderen.”

Zijne Heiligheid zei dat leugenachtigheid een ander kwaad is dat kost wat kost vermijden dient te worden en dat de Islam te allen tijden een strikte aanhankelijkheid aan de waarheid verreist.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei dat wanneer iemand leugenachtigheid nastreeft dit een gevolg is van het afzien van vertrouwen in God de Almachtige.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Sommige mensen liegen wanneer zij denken dat het een onbeduidend of klein iets betreft, maar dit betaamt een echte gelovige niet. Afwijken van de waarheid inzage schijnbaar onbeduidende zaken wordt vaak niet beschouwd als een vorm van liegen maar dit is verkeerd. Voorwaar, enige vorm van leugenachtigheid is immoreel en doet iemand afdwalen van het geloof in de Eenheid van God.”

Zijne Heiligheid zei dat de Islam verreist van Moslims dat zij alle vormen van onfatsoenlijkheid en ontucht vermijden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Moderne televisie, films en het internet bevatten vaak ontuch en zetten aan tot overspel en dus is het de plicht van Ahmadi Moslims om dergelijke onfatsoenlijke zaken te vermijden. Veel families worden verwoest als gevolg van het bezichtigen van pornografie. De zogenaamde ‘progressieve wereld’ beschouwt dergelijke zaken als ‘vrijheid en vooruitgang’. Echter tonen studies nu de schadelijke gevolgen van pornografie aan en hoe het vaak leidt tot huiselijk geweld en kindermishandeling.”    

Zijne Heiligheid waarschuwde ook voor arrogantie, een gevoel van superioriteit en veroordeelde alle vormen van racisme.

Zijne Heiligheid verwees naar een historische toespraak van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) die hij gaf tijdens zijn laatste Hajj en waarin hij duidelijk stelde:

“Alle mensen, ongeacht hun achtergrond, zijn gelijken als mensen. Er is geen superioriteit voor een blanke over een zwarte, noch is de zwarte superieur over de blanke. Geen Arabier heeft superioriteit over een niet-Arabier en geen enkele niet-Arabier heeft superioriteit over een Arabier.”

Terwijl dit de islamitische leer was, merkte Zijne Heiligheid op dat racisme en een superioriteitscomplex de samenleving hadden doordrongen. Hij zei dat er leiders waren die leken te overwegen dat blanken over grotere intellectuele capaciteiten beschikten dan andere rassen. Zijne Heiligheid veroordeelde ten strengste alle vormen van racisme en zei dat dit een ‘resultaat van hun arrogantie’ was.

Tot slot van zijn preek zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Moge Allah ons allen in staat stellen om te handelen naar de waarachtige en vredevolle leerstellingen van de Islam en mogen wij onze verplichtingen nakomen na het accepteren van de Beloofde Messias (vrede zij met hem). Mogen wij voor altijd gehoorzaam blijven aan de instructies van de Khalifa van de tijd.”

Na afloop van de Vrijdagpreek en de gebeden leidde Zijne Heiligheid een Bai’at ceremonie waaraan ongeveer 8.000 aanwezigen deelnamen.

Einde