Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap geeft historische toespraak in Nationaal Parlement van [NL/FR] Canada

Français

19 oktober 2016

PERSMEDEDELING

 

  •  Hazrat Mirza Masroor Ahmad roept in toespraak op tot gelijkheid en rechtvaardigheid
  • Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap verwelkomd in Canada door Canadese Premier Justin Trudeau
  • Hazrat Mirza Masroor Ahmad officieel erkend tijdens Vragenronde in Huis van Afgevaardigden 
  • Tientallen Ministers, Senatoren, Parlementsleden en beleidsmakers ontvangen Hazrat Mirza Masroor Ahmad in het Parlement 
  • Zijne Heiligheid overhandigt Sir Zafrullah Khan Prijs voor Openbare Dienstverlening aan Louise Arbour

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad werd op 17 oktober 2016 verwelkomd in het Canadese Parlement door, de Eerbiedwaardige Justin Trudeau, Premier van Canada, Kabinetsleden en meer dan 50 Parlementsleden en Senatoren.

2016-10-17-ca-ottawa-reception-002

Later op de dag gaf Zijne Heiligheid een historische toespraak met als onderwerp

“Menselijke waarden – de basis voor een vredevolle wereld”

voor een publiek van meer dan 225 personen ter gelegenheid van een speciale receptie in het Sir John A. Macdonald Gebouwin het Canadese Parlement in Ottawa.

2016-10-17-ca-ottawa-reception-003

Meer dan 110 genodigden woonden de toespraak bij, waaronder 50 Parlementsleden. Het programma werd ook bijgewoond door een aantal Ministers waaronder de eerbiedwaardige Kirsty Duncan, Minister voor Wetenschapen de officiële vertegenwoordiger van de Premier en de eerbiedwaardige John McCallum, Minister voor Integratie, Vluchtelingen en Burgerschap.

Onder de aanwezigen verder nog Senatoren, Diplomaten –waaronder 11 Ambassadeuren –vertegenwoordigers van de media, academici, NGO-leiders, religieuze leiders en vooraanstaande personen uit verscheidene andere lagen van de maatschappij.

Tijdens zijn toespraak raakte Hazrat Mirza Masroor Ahmad aan verscheidene onderwerpen die van globaal belang zijn, waaronder het risico op een wereldoorlog, religieuze vrijheid, toenemende radicalisering en extremisme en internationale betrekkingen.

2016-10-17-ca-ottawa-reception-005

Zijne Heiligheid deed een oproep aan regeringen over de hele wereld om ware gerechtigheid en gelijkheid toe te passen in alle zaken. Zijne Heiligheid stelde ook islamitische leerstellingen voor en bood oplossingen aan voor de problemen in de wereld die gebaseerd waren op de leer uit de Heilige Koran.

2016-10-17-ca-ottawa-reception-006

Hazrat Mirza Masroor Ahmad bezon over de behoefte aan eenheid in de samenleving en zei:

“Ongeacht verschillen in achtergrond geloof ik dat we, op basis van menselijkheid, allen verbonden zijn endaar om verenigd moeten zijn. Alle mensen en organisaties dienen er collectief naar te streven om menselijke waarden te respecteren en dienen ernaar te streven om van de wereld waarin we leven een betere en harmonieuzere plek te maken.”

2016-10-17-ca-ottawa-reception-007

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Indien menselijke waarden en mensenrechten niet gerespecteerd worden in een land of regio, beïnvloedt dit andere delen van de wereld en kan dergelijk onrecht zich verder verspreiden. Indien er echter goedheid, menselijkheid en voorspoed zijn in een deel van de wereld, zal dit een positieve invloed hebben op andere samenlevingen en andere mensen.”

Met betrekking tot de toenemende conflicten in de wereld zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Als een gevolg van moderne vormen van communicatie en transport bevinden we ons nu allen veel dichter bij elkaar en worden we niet langer ingeperkt of begrensd door geografie. Echter is een vreemde en tragische paradox dat, zelfs nu we meer dan ooit tevoren verbonden zijn, we in feite elke dag meer afstandelijk worden. Het valt enorm te betreuren, en het is een reden tot droefheid, dat in plaats van te verenigen en liefde te verspreiden onder de mensheid, de wereld veel meer aandacht heeft besteed aan het verspreiden van haat, wreedheid en onrechtvaardigheid.”

2016-10-17-ca-ottawa-reception-008

Zijne Heiligheid gaf toe dat angst voor de Islam aan het toenemen was in een overgroot deel van de wereld. Hij zei echter dat angst voor de religie op zich volledig onnodig was.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Laat mij u allen verzekeren dat de Islam niet datgene is dat u regelmatig in de media ziet of hoort afgeschilderd worden. Zover mijn kennis van de Islam reikt, ben ik mij enkel bewust van de Islam waarvan de leer gebaseerd is op de naam. De letterlijke betekenis van het woord ‘Islam’ is vrede, liefde en harmonie, en alle leerstellingen zijn gebaseerd op deze nobele waarden.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Het is betreurenswaardig dat er bepaalde Moslimgroeperingen zijn wiens overtuigingen en handelingen volledig haaks staan op de leer van de Islam. In volledige overtreding van de fundamentele leerstellingen van de Islam begaan zij, in naam van de Islam, de meest gruwelijke gewelddadigheden en maken zich schuldig aan terrorisme.”

Zijne Heiligheid zei dat universele religieuze vrijheid een vereiste was voor eender welke succesvolle en tolerante maatschappij.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Heilige Koran stelt ontegensprekelijk in hoofdstuk 2, vers 257: ‘er is geen dwang in de godsdienst.’ Wat een duidelijke, alomvattende en eenduidige stelling die vrijheid van gedachtegoed, religieuze vrijheid en gewetensvrijheid verankert. Daarom is het mijn overtuiging en onderricht dat elke persoon in elk dorp, elk stadje en elke grote stad of land het onbetwiste recht heeft om zijn of haar godsdienst te kiezen en te beleven.”

Zijne Heiligheid zei dat het te betreuren viel dat overheden in de Moslim wereld en ook sommige westerse overheden geprobeerd hadden om de religieuze rechten van sommige gemeenschappen in te perken in hun eigen naties.

Zijne Heiligheid zei dat elke poging om religieuze vrijheid te bedwingen gevaarlijk was.

2016-10-17-ca-ottawa-reception-009

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Elk individu heeft het recht om op vredevolle wijze zijn of haar leer te prediken en verkondigen aan anderen. Deze vrijheden zouden gegarandeerd moeten worden als fundamentele mensenrechten en dus zouden wetgevende vergaderingen of overheden zich niet onnodig mogen moeien in dergelijke aangelegenheden.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Het is niet wijselijk voor overheden of parlementen om beperkingen te plaatsen op de fundamentele religieuze gebruiken of overtuigingen van mensen. Bijvoorbeeld, overheden zouden zich niet bezig moeten houden met wat voor soort kledij een vrouw kiest om te dragen. Zij zouden geen decreten moeten uitvaardigen die stellen hoe een gebedsplaats er dient uit te zien. Als zij hun boekje zo te buiten gaan zal het aanleiding geven tot onrust en het toenemen van frustraties onder hun eigen volk. Dergelijke wrok zal alsmaar toenemen indien ongemoeid gelaten en zal uiteindelijk de vrede in de maatschappij bedreigen.”

2016-10-17-ca-ottawa-reception-010

Met betrekking tot de rol van de overheid volgens de islamitische leer zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Het is de taak van de overheid en de parlementsleden, als bewakers van hun naties, om de wetgeving zodanig op te stellen dat hun burgers rechten verwerven in plaats van hen rechten te ontnemen.”

Zijne Heiligheid zei dat, ook al was religieuze vrijheid een principe van essentieel belang, wanneer er een risico voor extremisme of het aanzetten tot haat bestaat, het de taak van de overheden is om in te grijpen en kordate stappen te ondernemen om hun bevolking te beschermen.

Zijne Heiligheid sprak ook over de behoefte aan gerechtigheid in zowel nationale aangelegenheden als internationale betrekkingen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Om de leiding van de regering toevertrouwd te krijgen is een enorme blijk van vertrouwen en dus zien we regelmatig staatshoofden zweren dat zij hun naties getrouw en met absolute gerechtigheid zullen dienen. Jammer genoeg zien we in veel gevallen dat dergelijke eerbiedwaardige beloftes niet meer dan lege woorden blijken te zijn.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“In sommige landen zijn er dictaturen of ongerechtvaardigde regeringen, echter knijpen de wereldmachten een oogje dicht voor deze wreedheden, omdat die overheden hen toevallig steunen en het gemakkelijk maken om hun belangen te verwerven. Echter, in landen waar de leiders of overheden niet buigen voor de grillen van de wereldmachten, zijn ze nogal opgezet om rebellen te steunen of om een regimewijziging te vragen. De waarheid is dat er geen verschil is in de manier waarop de respectievelijke overheden hun eigen bevolkingen behandelen. Het materiele verschil is enkel dat in sommige gevallen de overheden samenwerken met de wereldmachten, terwijl dit in andere gevallen niet zo is.”

Zijne Heiligheid bekritiseerde bepaalde overheden voor het verkopen van wapens aan sommige Moslimlanden

“zonder rekening te houden met de mogelijke gevolgen”.

Hij zei dat dergelijke wapens vaak in verkeerde handen vallen of gebruikt worden om onschuldige burgers te doden.

Als schoolvoorbeeld van ongerechtigheid gaf hij de oorlog die Saudi Arabië in Jemen voert en over de mogelijke gevolgen hiervan zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Het is een wel gekend feit dat Saudi Arabië wapens uit het Westen heeft gekocht en deze gebruikt in haar oorlog in Jemen, waarin duizenden onschuldige burgers, onder wie vrouwen en kinderen, worden gedood en zo veel vernieling werd gezaaid.Wat zal het uiteindelijke resultaat zijn van deze wapenhandel? De bevolking van Jemen, wiens leven en toekomst vernietigd worden, zal niet enkel haat dragen voor en wraak zoeken tegen Saudi Arabië maar zal ook haat dragen tegenover de wapenhandelaars van Saudi Arabië en bij uitbreiding het hele Westen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Zonder hoop of toekomstvooruitzichten, en na getuige te zijn geweest van de meest verschrikkelijke brutaliteit, zullen er onder hun jeugd diegenen zijn die vatbaar zijn voor radicaliseringen op deze manier zal een nieuwe vicieuze cirkel van terrorisme en extremisme aanvangen. Zijn een paar biljoen dollars dergelijke vernietigende en verwoestende gevolgen waard?”

Zijne Heiligheid zei ook dat internationale organisaties zoals de Verenigde Naties onpartijdigheid en gelijkheid tussen lidstaten moeten waarborgen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Indien de wereldmachten en de internationale organisaties zoals de Verenigde Naties maar hadden gehandeld volgens hun grondbeginsels, onder welke omstandigheden ook, dan zouden we deze giftige plaag van terrorisme niet zoveel delen van de wereld geïnfecteerd zien hebben. We zouden de wereldvrede en veiligheid niet zo herhaaldelijk ondermijnd en vernield hebben gezien. En we zouden zeker geen getuige zijn geweest van de enorme vluchtelingencrisis die nu de Europese bevolking en andere ontwikkelde landen in verwarring brengt en schrik aanjaagt.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“De Verenigde Naties dient ook haar rol te spelen in het creëren van vrede in de wereld, onbekommerd door de politiek, ongerechtigheid of favoritisme.”

Als samenvatting zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ik hoop en bid dat de Almachtige Allah het mogelijk maakt voor de Verenigde Naties en de overheden in de wereld om op deze wijze te handelen zodat waarachtige en langdurige vrede gecreëerd kan worden. Het alternatief wil men nu geen aandacht schenken, want als we voortdoen zoals we nu bezig zijn stevent de wereld met een rotvaart af op een gigantische catastrofe in de vorm van een nieuwe wereldoorlog.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Moge Allah wijsheid schenken aan de wereldleiders en we tontwerpers zodat de wereld die we voor onze kinderen en toekomstige generaties achterlaten een wereld van vrede en voorspoed is.”

2016-10-17-ca-ottawa-reception-011

Tijdens het programma overhandigde Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad de Sir Zafrullah Khan Prijs voor Openbare Dienstverlening aan de Eerbiedwaardige Louise Arbour, voormalig Hoofdcommissaris voor Mensenrechten in de Verenigde Naties en voormalig Rechter in het Canadese Hooggerechtshof. Deze prijs erkent haar buitengewone openbare dienstverlening tijdens haar lange en vermaarde carrière.

2016-10-17-ca-ottawa-reception-012

Na ontvangst van de prijs zei de Eerbiedwaardige Louise Arbour:

“Ik ben zeer vereerd om deze uiterst prestigieuze prijs, die werd vernoemd naar een vermaard jurist, advocaat, rechter en gerenommeerd diplomaat,in ontvangst te nemen. Ik ben vooral vereerd om geassocieerd te worden met Sir Zafrullah Khan, aangezien hij Opperrechter en Voorzitter van de Internationale Rechtbank was… Ik ben ook steeds danig onder de indruk geweest van het verkondigen van een cultuur van vrede waarvoor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft gestaan en blijft staan.”

Een aantal genodigden betrad ook het podium om het publiek toe te spreken.

2016-10-17-ca-ottawa-reception-013

De Eerbiedwaardige Kirsty Duncan, Minister van Wetenschappen en officieel vertegenwoordiger van Premier Justin Trudeau zei:

“Het is een eer en een privilege om hier vanavond aanwezig te zijn en Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, de Vijfde Kalief en leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te verwelkomen op Parliament Hill. Iedereen op Parliment Hill is vandaag verzameld om zich bij Zijne Heiligheid te voegen om samen met de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te vieren en om onze uitgesproken steun te tonen… De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap maakt een enorm verschil hier in Canada en toont te allen tijde Liefde voor Iedereen, Haat voor Niemand.”

Dr. James J. Zogby, Vice-Voorzitter van de VS Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid zei:

“Uwe Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, in naam van de VS Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid ben ik vereerd om hier met U aanwezig te zijn vanavond. Wat altijd een enorme indruk op ons heeft gemaakt wanneer het aankomt op de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is hoe, ondanks vaker dan niet zelf het slachtoffer te zijn van vervolging, jullie blijven vechten voor de rechten van anderen die vervolgd worden. In een wereld waar intolerantie aan een opmars bezig lijkt te zijn blijft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een sterke voorvechter van tolerantie en welwillendheid.”

Eerder op de dag had Zijne Heiligheid een resem ontmoetingen met Federale Ministers van de Canadese Overheid, Senatoren en Parlementsleden. Zijne Heiligheid had ook een persoonlijke ontmoeting met de Premier, de Eerbiedwaardige Justin Trudeau.

2016-10-17-ca-ottawa-reception-014

Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap was ook officieel erkend door de Spreker van het Parlement tijdens een sessie van Question Period, tijdens dewelke alle aanwezige leden van het Lagerhuis, inclusief de Premier, op hun voeten stonden en Zijne Heiligheid een staande ovatie gaven.

Daarnaast las het Eerbiedwaardige Parlementslid Judy Sgro, een Members Statement voor in het Lagerhuis, dat als volgt luidde:

“Mr. de Spreker, eerder vandaag arriveerde de spirituele leider van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Ottawa voor een formeel bezoek aan Parliament Hill. Tijdens zijn tijd met ons zal hij ontmoetingen hebben met Kabinetsleden, Senatoren, Parlementsleden en de Premier in een poging om zijn vredevolle boodschap van vrede voor iedereen en haat voor niemand nog verder in de verf te zetten.

Dit werk maakt deel uit van de onophoudelijke pogingen ondernomen door Zijne Heiligheid om het vredevolle karakter en de schoonheid van het geloof (van de Islam) in de kijker te zetten en terwijl de wereldmachten op te roepen om een agenda van vrede, religieuze vrijheid en de bevordering van mensenrechten in Canada en over de hele wereld door te drukken.

Ik juich Zijne Heiligheid en de leden van het wereldwijde Ahmadiyya geloof toe voor hun werk en ik reik hen een hand van vriendschap in naam van mijn constituenten en de Canadese bevolking.”

De speciale receptie werd afgesloten met een stil gebed onder leiding van Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Na het avondmaal was er een gelegenheid voor de Parlementsleden en genodigden om Zijne Heiligheid persoonlijk te ontmoeten.

Einde