Diploma-uitreiking jamia ahmadiyya vk, duitsland en canada gebeurt tijdens gemeenschappelijke ceremonie

28 maart 2018

PERSMEDEDELING

43 afgestudeerden ontvangen hun Shahid diploma’s uit handen van Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verheugd te kunnen meedelen dat de 6e Diploma-uitreikingsceremonie van Jamia Ahmadiyya VK, de 7e Diploma-uitreikingsceremonie van Jamia Ahmadiyya Canada en de 3e Diploma-uitreikingsceremonie van Jamia Ahmadiyya Duitsland op 25 maart 2018 hebben plaatsgevonden tijdens een gemeenschappelijk programma in de VK campus in Haslemere, Surrey.

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad was voorzitter van de ceremonie en gaf tevens de slottoespraak.

Tijdens de ceremonie kregen 18 afgestudeerden van Jamia Ahmadiyya VK, 14 afgestudeerden van Jamia Ahmadiyya Canada en 11 afgestudeerden van Jamia Ahmadiyya Duitsland hun ‘Shahid Diploma’ overhandigd door Hazrat Mirza Masroor Ahmad en als dusdanig ingeschakeld als officiële Missionarissen en Imams van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Na afloop van de overhandiging, gaf Hazrat Mirza Masroor Ahmad een geloofsinspirerende toespraak, waarin hij de jonge imams eraan herinnerde om de eed die zij aflegden om hun leven toe te wijden aan de zaak van de Islam na te leven.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “Wat is het doel van het toewijden van zijn leven aan de zaak van het geloof? Dat is elke mogelijke poging maken om de missie van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te doen slagen en dus dienen jullie op elk moment in jullie levens hiernaar te streven. Onthoud dat de missie van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) eruit bestond om de ware islamitische leer te doen heropleven en om de Éénheid van de Almachtige God te bevestigen en om de ware boodschap van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) te verkondigen doorheen de hele wereld.”

Zijne Heiligheid zei dat de samenleving alsmaar materialistischer wordt en neigt naar het atheïsme. Hij zei dat het omkeren van deze trend de grote uitdaging van deze tijd zou zijn voor de jonge Imams.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “Het is jullie plicht om de mensheid te behoeden door haar terug naar de Almachtige God te leiden. Dit is de echte reden waarvoor jullie je leven hebben toegewijd, en om dit hoofddoel te bereiken, dienen jullie te pogen om jullie potentieel te vervullen en al jullie kennis en kunnen aan de dag te leggen. Onthoud dat dit geen eenvoudige taak is en dus dienen jullie volledig toegewijd te zijn en kunnen jullie nooit versagen.”

 

Zijne Heiligheid zei dat de Imams eerst en vooral hun persoonlijke relatie met de Almachtige Allah moeten blijven onderhouden en verder uitbouwen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “De Beloofde Messias (vrede zij met hem) stelde heel duidelijk dat onze ambities enkel gerealiseerd kunnen worden door middel van het gebed en een person kan enkel oprecht bidden indien er een relatie met de Almachtige God bestaat. Daarom dienen jullie een persoonlijke jihad van zelfhervorming en verbetering te voeren.”           

Zijne Heiligheid vestigde de aandacht van de nieuwe afgestudeerden op het belang van uniformiteit in hun woorden en daden en zei dat het essentieel is dat zij handelen naar wat zij prediken.

Zijne Heiligheid benadrukte dit punt door hoofdstuk 61, vers 4 van de Heilige Koran te reciteren, dat stelt:

“Meest hatelijk in de ogen van Allah is dat je zegt dat wat je niet doet”

  Zijne Heiligheid zei dat de Imams een plicht hadden om voorbeeldige moraliteit aan de dag te leggen in hun eigen leven.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Jullie dienen een voorbeeld van hoge moraliteit te zijn in jullie omgang met familieleden. Wanneer jullie een toespraak geven over hoe men familieproblemen kan oplossen en hoe men een goede verstandhouding tussen partners en met kinderen kan bereiken, terwijl jullie zelf niet handelen naar wat jullie prediken, zullen jullie woorden betekenisloos en waardeloos blijken, en zullen zij geen impact nalaten. Daarom komt met het Imam worden een grote last en een zware persoonlijke verantwoordelijkheid.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad haalde opnieuw het belang van het gebed aan en zei:

 “Vandaag heeft de wereld een wanhopige behoefte aan mensen die een levende relatie hebben met God en die compassie voelen voor Diens Creatie. De wereld heeft nood aan mensen die de mensheid kunnen redden van haar verder verval in een eindeloze spiraal van materialisme. Om dit te kunnen bereiken, dienen we ons te beroepen op de kracht van oprecht gebed.”

Zijne Heiligheid benadrukte ook het belang aan genade en compassie en zei dat het een fundamenteel onderdeel van de Islam is om alle mensen goed toe te wensen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Veel van het kwaad en de conflicten stemmen voort uit het feit dat mensen kwaad over elkaar denken. Dus, zelfs wanneer anderen kwaad over je denken of je onvriendelijk behandelen, mag je niet op gelijkaardige wijze reageren. In plaats daarvan behoor je dergelijke mensen goed toe te wensen en hen met wijsheid te leiden zodat zij zelf tot inkeer komen en begrijpen dat wat voorheen in hun hart was vals was. Dit zal enkel gebeuren indien jullie harten gevuld zijn met liefde voor anderen.”

Tot slot van zijn toespraak bad Zijne Heiligheid:

 “Moge Allah jullie in staat stellen om het doel van jullie toewijding aan de zaak van de Islam met hartstocht en toewijding te vervullen. Moge Allah jullie in staat stellen om levende voorbeelden te worden van diegenen die voorrang verlenen aan hun geloof over alle wereldlijke aangelegenheden.”

Einde

Further Group Photos: