U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao:

Prvi ashab o kojem ću da govorim danas je Hazreti Abu Mulail Bin al-Az’ar.

Njegova majka se zvala Ummi Amr bint Ašraf. On je  pripadao Ensarijskom plemenu Aus. Imao je čast da učestvuje u bitci na Bedru i Uhudu.

Drugi ashab kojeg ću spomenuti je Hazreti Anas bin Mu'aaz Ensarija. Pripadao je Benu Nadždžar ogranku plemena Hazradž. Njegova majka se zvala Ummi Unaas bint Halid. Učestvovao je u svim bitkama uz Časnog Poslanika (savs) uključujući bitku na Bedru,Uhudu i Hendeku. Njegov brat Hazreti Ubejj bin Mu'aaz je učestvovao sa njim u bitci na Uhudu.

Spomenuto je u hadisu da je preminuo u vrijeme hilafeta Hazreti Osmana (ra). U drugom hadisu se spominje da je Hazreti Anas bin Mu'aaz i njegov brat Hazreti Ubejj bin Mu'aaz su postali šehidi u toku Bere i Maunah.

Hazreti Ebu Šeikh Ubejj bin Sabit (ra). Njegova titula je bila Ebu Šeikh. Pripadao je Benu ‘Adi ogranku plemena Hazradž. Učestvovao je u bitci ma Bedru i Uhudu. Postao je šehid na Bere i Maunah.

Hazreti Ebu Burda bin Najjaar. Njegova titula je bila Ebu Burdah. Bio je više poznat po njegovoj tituli, dok je njegovo ime bilo Hani. U jednom hadisu njegovo ime je spomenuto kao Harris a u drugom hadisu spomenuto je kao Malik. Pripadao je Bali ogranku plemena Kaza'ah. Učestvovao je u drugoj zakletvi na Akbi. Također je učestvovao u svim bitkama uz Časnog Poslanika (savs) uključujući bitku na Bedru,Uhudu i Hendeku. Na dan pobjede nad Mekom Hazreti Ebu Burda (ra) je nosio zastavu od Benu Hartiha. Preminuo je na početku Muavijine ere.

Hazreti Asad bin Jazid. Ime njegovog oca je bilo Jazid bin Al-Faki i on je pripadao Benu Zuraik koje je ogranak Ensarijskog plemena Benu Hazradž. Učestvovao u svim bitkama uz Časnog Poslanika (savs) uključujući bitku na Bedru i Uhudu. ‘Allama Ibn Ishak je zapisao ime Sa'd bin Jazid umjesto Asad među ashabima Bedra. Postoji razna mišljenja u vezi njegovog imena, neki su ga spomenuli kao: Sa’d bin Zaid, Sa’iid bin Al-Faki’ and Sa’d bin Jazid.

Sljedeći ashab o  kojem ću da govorim je Hazreti Tamim bin Jar Ensarija. Ime njegovog oca je bilo Jar. Pripadao je Benu Jadara bin ‘Auf bin Al-Harith koje je ogranak plemena Hazradž.

Učestvovao je u svim bitkama uz Časnog Poslanika (savs) uključujući bitku na Bedru i Uhudu.

Hazreti Aus bin Sabit bin Munzir. On je također bio Ensarija. Njegova titula je bila Ebu Šaddad. Njegov otac se zvao Sabit. On je bio otac od Hazreti Šaddad bin Aus vrlo poznatog ashaba. Pripadao je Ensarijskom plemenu Benu Amr bin Malik bin Nadždžar. Učestvovao je u drugoj zakletvi na Akbi i tu je primio Islam. Uz Časnog Poslanika (savs) je učestvovao u svim bitkama uključujući bitku na Bedru i Uhudu. Vrlo poznati pjesnik Hazreti Hassan bin Savit i Hazreti Ubai bin Sabit su bili njegova braća.  Kad je Hazreti Osman bin Affan se preselio u Medinu, boravio je u njegovoj kući. Časni Poslanik (savs) je uspoatavio vezu bratstva između Hazreti Osmana bin Affana i Hazreti Aus (bin Sabit). U vezi njegove smrti, Abdullah bin Muhammed bin Ammara Ensarija prenosti da je postao šehid u toku bitke na Uhudu.

Hazreti Sabit bin Khansaa. On je pripadao Benu Ghanam bin Adi bin Nadždžar. On je imao čast da učestvuje u bitci na Bedru. Ovo je sve što je zapisano o njemu.

Hazreti Aus bin Samit je slijedeći ashab koji je učestvovao u bitci na Bedru. Hazreti Aus bin Samit je bio brat od Hazreti Abadah bin Samit. Hazreti Aus je učestvovao u bitci na Bedru, Uhudu i svim ostalim bitkama uz Časnog Poslanika (savs). Časni Poslanik (savs) je uspostavio vezu bratstva između Hazreti Aus bin Samit i Hazreti Mursad bin Ebi Mursad El-Ghanwi.

Rečeno je u jedom hadisu da je Hazreti Aus (ra) rekao svojoj suprugi Zihar, ona se zvala Khuvalia bint Malik. Prema starim tradicijama Arapa Zihar je kad osoba kaže da mu je njegova supruga kao majka ili sestra, kao način da prekida veze supružnika. Islam je ukinuo ovu tradiciju i rečeno je da osoba ne može tražiti razvod samo zato što će da kažu ovu izjavu,npr.  samo da kažu od danas moja žena mi je kao majka ili sestra. Ovo je zaista žalostan čin, Islam je dao da osoba može da se iskupi za ovu grešku, a iskupljenje je da za ovakav čin osoba treba da nahrani 60 ljudi.

Što se tiče Zihar, u Kur’anu naređenje je slijedeće; Uzvišeni Allah kaže:
” Oni među vama koji svoje žene nazivaju majkama – one ne postaju njihove majke; njihove majke su samo one koje su ih rodile; oni zaista govore vrlo ružne riječi i laž; Allah je sigurno onaj koji briše grijehe (i) koji najviše prašta.

A oni koji svoje žene nazovu majkama, i onda se povrate od onog
što kažu, neka oslobode jednog roba prije nego što se dodirnu. Ovo je ono što vam se savjetuje. A Allah je uvijek dobro obaviješten o onom što vi radite.

I ko god ne nađe mogućnosti, neka posti dva uzastopna mjeseca,
prije nego što se dotaknu jedno drugog. A ko nema (ove) mogućnosti, neka nahrani šezdeset siromaha. Ovo je zbog toga da
dobijete zadovoljstvo Allaha i Njegovog Poslanika. I ovo su granice od Allaha; a za nevjernike je bolna kazna (određena). 58:3-5”

U svakom slučaju, ovo su granice postavljene od Uzvišenog Allaha, i ova stvar je bila predstavljena Obećanom Mesiji (a.s) i on je također propisao istu kaznu. Slična stvar je bila predstavljena Hazreti Halifatul Masih II (ra) i rekao je:” Ovo je ispravna kazna za ovo, osim ako je ova osoba previše siromašna i da nema snage, onda treba da traži oprost i trebao bi da ispuni pravila o kazni prema svojim mogućnostima.”

Hazreti Aus bin Samit je bio također pjesnik. Hazreti Aus bin Samit i Šadad bin Aus Ensarija boravio je u Baitul Mukadas. Hazreti Aus je preminuo u Palestini u 34 godini poslije hidžre u 72 godini života.

Hazreti Arkam bin Ebi Arkam. Njegova titula je bila Ebu Abdullah. Njegova majka se zvala Umaimah bint Harith. On je bio među prvim ashabima koji su prihvatili Islam. Prema nekim izvorima, jedanaest ljudi je primilo Islam. Prema drugim izvorima jedanaest ljudi je primilo Islam u isto vrijeme kad je i on. Hazreti Arkam je imao kuću izvan Meke blizu planine Safa koja je vrlo poznata u historiji po imenu ‘Dar-i-Arkam’ gdje su Časni Poslanik (savs) i rani Muslimani klanjali namaz i učili o vjeri. Ovo je mjesto gdje je Hazreti Omer (ra) primio Islam, poslije je broj Muslimana bio četrdeset. Časni Poslanik (savs) je napravio Dar-i-Arkam centrom u četvrtoj godini poslanstva i ostao je do šeste godine poslanstva. Historičari su pisali da zadnja osoba koja je prihvatila Islam u Dar-i-Arkam je bio Hazreti Omer (ra), njegovo primanje Islama je ohrabrilo Muslimane do te mjere da su otišli iz Dar-i-Arkam i počeli su da propagiraju vjeru otvoreno.”

Hazreti Arkam je učestvovao u bitci na Bedru uz Časnog Poslanika (savs) i da mu je Časni Poslanik (savs) dao mač od ratnog plijena sa bitke na Bedru. Hazreti Arkam (ra) se borio u bitci na Bedru, Uhudu i svim ostalim bitkama uz Časnog Poslanika (savs) i Časni Poslanik (savs) mu je dao kuću u Medini. Jedne prilike Časni Poslanik (savs) ga je postavio da prikuplja sadaku. Također je zapisano u historiji da je Hazreti Arkam je bio među učesnicima u Hilful Fudul, to je sporazum od starosjedilaca Meke prije Islama, da bi pomogli siromašne u kojem je Časni Poslanik (savs) je učestvovao. Hazreti Uthman bin Arkam, sin od Hazreti Arkam (ra) prenosi “moj otac je preminuo u 53 godini poslije hidžre u 83 godini života.”

Hazreti Basbas bin Amr (ra). Prema jednom izvoru, njegovo ime je Basbas bin Bišar. Hazrti Basbas (ra) je učestvovao u bitci na Bedru i Uhudu.

Hazreti Sa’labah bin Amr Ensarija. Hazreti Sa’labah je pripadao plemenu Benu Nadždžar. Njegova majka se zvala Kabša koja je bila sestra poznatog pjesnika Hazreti Hassana bin Sabit. Hazreti Sa’labah je učestvovao u bitci na Bedru i u svim ostalim bitkama uz Časnog Poslanika (savs). On je bio jedan od ashaba koji su uništili idole u Benu Salma plemenu. Hazreti Sa’lbah je preminuo u toku Hilafeta Hazreti Omera (ra) u bitci na Džisr, to jest bitci na Mostu. Bitka na Džisr se desila u 14 godini poslije hidžre. U Tabariju je zapisano da se desilo u 13 godini poslije hidžre, koja je bila bitka sa Irančanima. Obadvije armije – Muslimanska armija je bila pod vođstvom Hazreti Abu Ubaida a Iranska armija pod vođstvom Bhaman Đazavijja – i sukobili su se na Eufrat rijeki. To je bio Džisr most koji je preko te rijeke. Zbog toga je poznata kao bitka na Džisru. Neki su mišljenja da je Hazreti Sa’labah preminuo u toku hilafeta Hazreti Osmana (ra).

Hazreti Sa’labah bin ghanamah. Pripadao je Benu Salma koje je Ensarijsko pleme. Hazreti Sa’labah je ubrojan u sedamdeseat ashaba koji su učestvovali u drugom bai’atu na Akbi na ruci Časnog Poslanika (savs). Kad je Hazreti Sa’labah primio Islam, on je slomio idole u Benu Salma plemenu, koje je njegovo vlastito pleme, zajedno sa Hazreti Mu’az bin Džabal i Abdullah bin Unais. Hazreti Sa’labah se borio u bitci na Bedru, Uhudu i Hendeku. U toku bitke na Hendeku postao je šehid, ubio ga je Hubairah bin Ebu Vahab. Prema drugom hadisu bio je ubijen u bitci na Hajberu.

Hazreti Đabir bin Halid. Pripadao je Ensarijskom plemenu Benu Dinaar. Učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu.

Hazreti Harith bin Nu’man Umajjah Ensarija koji je pripadao plemenu Aus. Učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu uz Časnog Poslanika (savs). Bio je prisutan u bitci Siffin uz Hazreti Alija (ra).

Hazreti Harris bin Anas Ensarija. Njegova majka se zvala Hazreti Ummi Šariik i njegov otac se zvao Anas bin Ra’fi. Njegova majka je također imala čast da prihvati Islam i zakletvu od Časnog Poslanika (savs). On je učestvovao u bitci na Bedru i Uhudu i postao je šehid poslije. U toku bitke na Uhudu, Hazreti Harith je bio jedan od samo nekoliko ashaba koji su ostali na planinskom prolazu uz Hazreti Abdullaha bin Džabira i kao rezultat ovoga je postao šehid na tom mjestu.

Hazreti Huraith bin Zaid Ensarija. Pripadao je plemenu Benu Zaid bin Harith koje je ogranak plemena Hazradž. Učestvovao je u bitci na Bedru uz svog brata Hazreti Abdullaha – on je bio podučen Ezanu kroz viziju. On je učestvovao u bitci na Bedru. Njegov brat je također bio podučen riječima Ezana kroz san.

Hazreti Harith bin As’imah. On je pripadao Benu Nadždžar plemenu koje je Ensarijsko pleme i postao je šehid u toku Bere i Maunah. Časni Poslanik (savs) je uspostavio bratstvo između Hazreti Haritha i Hazreti Suhiib bin Sinanom. Hazreti Harith bin As’imah je odputavao sa Časnim Poslanikom (savs) na dan Bedra, kako god, kad su stigli do Al Rauh, on nije imao snage da nastavi. Onda ga je Časni Poslanik (savs) poslao nazad u Medinu, on je dobio istu količinu ratnog plijena kao i ostali koji su učestvovali u bitci na Bedru. On je želio da učestvuje u bitci ali radi njegovog slabog zdravlja ili zato što se razbolio u toku putovanja, on je poslat nazad kući. Kad je vidio žar i njegovu istrajnost, Časni Poslanik (savs) ga je ubrojao među ashabe koji su učestvovali u bitci na Bedru. Bio je prisutan u toku Uhuda kad su neki ljudi napustali svoja mjesta Hazreti Harith je ostao nepomaknut.

Hazreti Harith je dao zakletvu Časnom Poslaniku (savs) da žrtvuje svoj život. Hazreti Harith je bio dio delegacije koja je otišla na Bere i Maunah. Na Bere i Mauna kad su ashabi bili ubijani, Hazreti Harith i Amir bin Ummajah su otišli da nahrane kamile. Prema hadisu koji navodi ova dva imena kad su se oni vratili u kamp i vidjeli da su se ptice okupile oko tog mjesta shvatili su da su njihovi drugovi bili ubijeni. Hazreti Harith je pitao Hazreti Amr  šta trebaju da rade. Amr je rekao, “Mislim da bi trebali da se vratimo i informišemo Časnog Poslanika (savs).” Kako god Hazreti Harith je rekao:” Ja se neću vratiti sa mjesta na kojem je Munzir ubijen.” I tako otišao je i postao je šehid boreći se protiv njih.

Da Uzvišeni Allah nastavi da uzdiže status ashaba koji su učestvovali u bitci na Bedru.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp