U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hilafet – Milost Allahova

Kratki sadržaj

Poslije učenja Tashahhud-a, Ta’vvuz-a i sure Al-Fatiha, hazreti halifatul Mesih V a.t.b.a. je proučio ajete 56 i 57 sure An-Nuur i onda rekao: Prevod ovih ajeta glasi ovako:

 ‘Allah je obećao onima od vas koji vjeruju i čine dobra djela da će ih On sigurno odrediti halifama (nasljednicima) na Zemlji, kao što je odredio halifama one prije njih; i da će On učvrstiti njihovu vjeru koju je On odabrao za njih; i da će im On nakon straha njihova u zamjenu dati sigurnost; oni će obožavati Mene i neće nikoga Meni pridruživati. A onaj koji bude nezahvalan poslije toga, pa to su oni koji su neposlušni. I obavljajte namaz i dajite zekat i pokoravajte se Poslaniku, da vam bude pokazana milost.’ (24:56-57)

Obećanje o miru  i sigurnosti u ovom ajetu nije bezuvjetno. Uzvišeni Allah će sigurno dati obećano onima koji budu ispunili određene uvjete. Koji su to uvjeti? Svemogući Allah kaže: oni će obožavati Mene i potpuno će se uzdržati od širka (pripisivanja drugova Bogu). Ako oni ne budu činili obožavanje (ibadet), ako se potpuno ne uzdrže od i ne zaštite se od širka, kao što Svemogući Bog želi, onda oni neće biti u stanju da se u cjelosti okoriste od ovog obećanja. Svemogući Bog je u ovim ajetima takođe jasno rekao muslimanima da će, s ciljem da se okoriste od ovog obećanja Halifata i da prime udio naklonosti vezanim za to, trebati da naprave promjenu u svom stanju. Biti samo nazvan ‘musliman’ ili samo riječima proglašavati svoju vjeru neće vas učiniti zaslužnim naklonosti Halifata. Prema tome, Svemogući Allah upozorava muslimane da obavljaju namaz, daju zekat i pokoravaju se Poslaniku s.a.v.s. da bi ispunili dužnosti prema ibadetu i da budu zaštićeni od širka. Samo onda možete primiti milost Svemogućeg Allaha.

U pogledu pokornosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. trebamo takođe pamtiti  uputu koju nam je dao Časni Poslanik s.a.v.s. govoreći ko god bude poslušan vođi kojeg je on odredio, zapravo je podslušan njemu. Uz to, u instituciji Halifata, Halifa služi kao najviša vlast – kao vođa kojeg je odredio Časni Poslanik s.a.v.s. Tako, postaje očito iz ove činjenice da je pokazivanje pokornosti Halifi upravo toliko važno kao i pokazivanje pokornosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. Slično tome, drugi cilj pokornosti prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. je da postanemo ujedinjeni, što se ne može postići bez Halifata.

Ako postoji zajednica koja čini žrtve i provodi blagoslovljene zadatke, onda je to Ahmadija Džmat. Ovo se može provoditi samo sa osnivanjem sistema Halifata. Neki učenjaci i iskreni ljudi izražavaju činjenicu da treba biti osnovan sistem Halifata. Međutim, kad im kažete da vjeruju u ovu instituciju, koju je Uzvišeni Allah osnovao, oni nisu voljni da to urade. Činjenica je da su oni žestoki u svom suprotstavljanju. Zadnji događaj ovog suprotstavljanja se dogodio u našoj džamiji u Sialkotu prije dva dana. Džamija i dodatna građevina uz nju su pretreseni i napadnuti od strane policije i vlasti. Činjenica je da možemo reči da su ovo učinili hodže (sveštenici) i njihovi sljedbenici pod nadzorom policije. Oni sada daju proglase da će oštetiti i uništiti još više džamija. Jedna od ovih osoba je hafiz (osoba koja je napamet naučila cijeli Kur’an) i Kari (osoba koja je u stanju da uču Kur’an u skladu sa prikladnim pravilima učenja) i pripada jednoj političkoj partiji. Oni tvrde da su hafizi pa ipak su potpuno lišeni učenja Kur’ana. I zasigurno će biti lišeni (učenja Časnog Kur’ana) jer su se suprotstavili Khatam-ul-Hulefa, Svemogućem Allahu i sudcu ovog vremena. Oni mogu naučiti napamet doslovne riječi, međutim, njihovi umovi su zaključani da ne shvate učenja Časnog Kur’ana. Ovo je zapravo takođe kazna od Svemogućeg Allaha tako da oni nisu u stanju da shvate ova učenja. Dokle god oni ne prihvate Halifat, koji je trebao biti osnovan u skladu sa predkazanjem Časnog Poslanika s.a.v.s. oni će nastaviti postupati na ovaj način. Od njih se nemože očekivati ništa dobro. Sigurno postoji jedan broj razumnih ljudi. Juče je jedna gospođa  iz senata  vrlo hrabro izrazila svoju zabrinutost u pogledu ovog pitanja i takođe to osudila. Sada vidite kako će (okrutno) mualvi (cjerski svećenici), oni ljudi koji su iste prirode kao maulvi (vjerski svećenici) i materijalizirani političari postupati prema ovoj sirotoj gospođi. Koliko god mi osjećamo zabrinutost, jer su oni oštetili historisko mjesto iz vremea Obećanog Mesije a.s., naš odgovor je kao i obično, i uvijek treba biti: ‘Ja svoju tugu i žalost iznosim jedino Allahu.’ Iako imamo posebna osjećanja vezana za to mjesto, međutim, naša velika veza privrženosti Obećanom Mesiji a.s.  ne može biti ograničena na zaštitu zgrada. Umjesto toga, to je pokazano postupanjem u skladu sa njegovim učenjima- da budemo čvrsto vezani za instituciju Hilafeta koja je osnovana poslije njega, sticanjem blagoslova i izvlačenjem koristi od njih, koje je Uzvišeni Allah spomenuo u vezi sa nagradom Halifata, popravljanjem standarda  svog ibadeta, postupanjem u skladu sa naredbama Uzvišenog Allaha i uzdizanjem standarda svoje pokornosti.

Neko je pitao Obećanog Mesiju a.s.: ‘Koji je cilj dolaska Halifa?’ Mi trebamo uvijek imati na umu odgovor Obećanog Mesije a.s.: ‘Popravljanje. Ovo je cilj.’ Tako da je jedina i isključiva svrha dolaska Obećanog Mesije a.s. bila ‘popravljanje’; zato, ako poslije prihvatanja njega ne budemo pravili pobožne promjene u sebi, onda je to povod velike zabrinutosti.

Mi uvijek trebamo procjenjivati sebe da oblikujemo svoje živote u skladu sa onim što je Svemogući Allah naredio da radimo s ciljem da steknemo naklonosti (milost) povezane sa Halifatom.

Koji su ovi standardi zahtjeva (uslova)?

Mi trebamo procjenjivati svoj ibadet, stanje svojih namaza, jesu li svaka naša riječ i postupak čisti od pripisivanja drugova s Bogom, koji su standadi našeg finansiskog žrtvovanja i koji je nivo naše pokornosti?

Da li zadovoljavamo standarde koje su postavili Svemogući Bog i Njegov Poslanik?

Da li nastojimo da postignemo standarde koje je Obećani Mesija a.s. želio od članova svoje zajednice?

Uvijek moramo imati na umu da blizinu Bogu možemo prepoznati kroz popravljanje standarda svog ibadeta, svog ponašanja i svojih navika. Ako su se oni popravili, onda to znači da nam je naš ibadet koristan i da dolazimo bliže Svemogućem Bogu. Ako se naše vanjsko stanje ne mijenja, onda nismo postigli blizinu Bogu i naš ibadet nam nije od koristi.

Onda Svemogući Allah kaže da se trebate uzdržati od činjenja širka (pripisivanja drugova sa Allahom). Imamo hadis u pogledu ovoga da  se Časni Poslanik s.a.v.s. bojao širenja širka u njegovom ummetu (sljedbenicima). Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Iako moj narod neće obožavati Sunce i mjesec, kipove i kamenje, patit će od hvalisanja u svojim postupcima i past će žrtvom svojih skrivenih želja.’ Zato je ovo zastrašujuća situcija. Ako sebe ispitujemo u dubinu vidjet ćemo nekoliko vrsta skrivenog širka. Ponekad su naši namazi izgubljeni zbog slijeđenja svojih unutrašnjih želja i naš post bude odbačen zbog nekih svjetovnih opravdanja.

Onda se smatra neophodnim za one koji su stekli blaglslov Halifata da daju zekat i čine finansiske žrtve. Preneseno je u hadisu (tradicijama Časnog Poslanika s.a.v.s.) od hazreti Ibn Mesuuda r.a. da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Nemojte biti zavidni bilo kome osim samo u slučaju dviju osoba: jednoj, kojeg je Svemogući Allah obdario imetkom i on ga troši na putu vjere. Druga osoba je kojoj je Svemogući Allah podario mudrost, znanje i bistrinu kroz koje on rješava stvari ljudi i poučava tome druge.’

Hazreti Hasan r.a. prenosi da je Časni poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Osigurajte svoj imetak davanjem zekata i izliječite one koji pate od bolesti među vama kroz davanje sadake (milostinje).’ Prema tome, ovo skreće našu pažnju  ka svim vrstama finansiskih žrtava, uključujući zekat i sadaku.

Svemogući Allah takođe podsjeća one koji su nagrađeni institucijom Hilafeta da trebaju uzdići standarde pokornosti. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Obaveza je na vama da slušate i pokoravate se naredbama upravljača vremena u oskudici ili blagostanju, sreći i tuzi, nejednakosti (nepravdi) ili naklonosti – u bilo kojoj od ovih situacija.’

U vezi sa pokazivanjem pokornosti, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Pokazujte pokornost Bogu, Njegovom Poslaniku i upravljačima. Ako neko pokaže istinsku poslušnost iz srca to onda čini da se srce osvijetli i da duša došivi određenu radost i primi svjetlo.’ Čovjekove želje mogu postati kipovi i onda je nemoguće pokazati pokornost. Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Ashabi r.a. su bili uveliko blagoslovljeni i bili su potpuno prožeti pokornošću Časnom Poslaniku s.a.v.s.’

Prema tome, ovo su standardi koje osoba mora postići s ciljem da stekne blagoslove Svemogućeg Allaha. Moramo uzdići standarde svog ibadeta, moramo čuvati svoje namaze, osigurajte da svaka naša riječ i postupak budu bez ikakve vrste širka (pripisivanja druga Bogu), trošite na Allahovom putu i sačuvajte svoj nivo pokornosti i odanosti Halifatu. Samo onda možemo izvući korist od blagoslova koji je Halifat i takođe postići ove blagoslove povezane sa ovom institucijom. Samo onda možemo ostati vezani za ova trajni Halifat i osigurati da naši potomci takođe ostani vezani za njega.

Dajući radosne vijesti o ovom trajnom Halifatu, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Jer za vas je neophodno da se takođe osvjedočite u drugu manifestaciju, i njen dolazak je bolji za vas zato što je trajna neprekidnost onoga što se neće završiti do Sudnjeg dana. A druga manifestacija nemože doći ukoliko ja ne odem… Tako da je neizbježno da vidite dan mog odlaska, tako da poslije tog dana dođe dan koji je dan trajnog obećanja. Naš Bog je onaj Koji drži Svoja obećanja i vjeran je i istiniti Bog. On će vam pokazati sve što je obećao. Iako su ovi dani zadnji dani ovog svijeta i tu su mnoge nesreće čekaju da se dogode, ipak je neophodno da ovaj svijet nastavi postojati dok se ne dogode sve ove stvati o kojima je Bog predkazao. Ja sam došao od Boga kao manifestacija Božijeg proviđenja i ja sam oličenje Njegove moći. I nakon što ja odem bit će neke druge osobe koje će biti manifestacija druge moći (Božije).’

Da Allah osposobi svaku osobu koja uđe u bai’at (zavjet odanosti) Obećanog Mesije a.s. ubere blagoslove Halifata, u svjetlu naredbi Svemogućeg Allaha. Ja sam zadnje sedmice nalagao svima da činite dove za one u Pakistanu i ja to ponavo tražim, pogotovu za sve Pakistance (Ahmadi muslimane) da posvete pažnju ovoj dovi i da trebaju uveličati u svom namazu, navafil (dobrovoljnim namazima) i spominjanju Boga, još više nego ikada prije. Da nas Svemogući Allha osposobi da tako činimo.

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp