U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Obećani Mesija i Mehdi a.s

Kratki sadržaj

Huzur, je rekao da je jučer, tj.23 marta, bio ključni dan u historiji džemata, jer je to bio trenutak u historiji kada je džemat uspostavljen na ruci Obećanog Mesije a.s. Obećani Mesija a.s. je najavio da je očekivani Mesija i Mahdi (onaj koji je upućen) koji je prorečen od strane Časnog Poslanika, ispunjen u njegovoj ličnosti. Obećani Mesija a.s. je dalje rekao da je njegova misija da uspostavi

Božije jedinstvo i Božiju ljubav u srcima ljudi.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je položaj i status koji je dobio jeste zbog njegove iskrene i prave ljubavi prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. Huzur je rekao, da oni ljudi koji tvrde da mi smatramo status Obećanog Mesije a.s.većim od statusa Časnog Poslanika s.a.v.s(ne daj Bože), su krivi za ozbiljnu nepravdu.

Huzur, je rekao da su u današnje vrijeme, ovo navodi koji se koriste protiv Ahmadi muslimana u Alžiru, do te mjere da su čak žene sa malom djecom uhapšene i odvedene miljama daleko da se suoče sa progonom. Međutim, poruka koju ja primam od tih žena je identična, i sve one izjavljuju da su našle Božije jedinstvo i pravu ljubav Časnog Poslanika s.a.v.s kroz prihvaćanje Obećanog Mesije a.s. Tako da je za njih nemoguće da se povuku.

Huzur je rekao, da dok molimo da se Ahmadi muslimani oslobode teškoća, mi također molimo da Uzvišeni Allah da priliku muslimanima da prihvate iskrenog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s.

Huzur je rekao da osoba može procijeniti agoniju za ljude da prepoznaju Boga iz slijedećeg ekstrakta: O Bože, moja duša leti prema tebi sa krajnjom sigurnošću, baš kao što ptica leti svom gnjezdu. Tako da, ja želim od tebe dokaz tvog postojanja, ne radi moje časti niti iz bilo kakvih ličnih razloga, već da te ljudi prepoznaju i otkriju tvoje puteve vrlina, da ne odstupaju od vodstva izjavljujući da je onaj koji je poslat lažan“

Obećani Mesija a.s. dalje kaže :“ Kako je nesretan čovjek, koji čak I sada ne zna da postoji Bog, koji ima moć nad svim stvarima. Naš raj leži u našem Bogu. Naša najveća slast je u našem Bogu, mi smo Ga vidjeli I našli sve ljepote u Njemu. Ovo bogatstvo je vrijedno, iako će možda neko morati dati I svoj život kako bi ga dobio. O, vi koji ste lišeni! Požurite prema ovom izvoru koji će vas napojiti. Ovo je izvor života koji će vas spasiti. Šta ja trebam uraditi? Kako da zapanjim srca ljudi sa ovim dobrim vijestima? Koje bubnjeve trebam udarati na ulicama kako bi objavio da je ovo vaš Bog, kako bi ljudi čuli? Kakav lijek trebam staviti na uši ljudi, kako bi slušali?”
Huzur, je potom rekao, da je ovo veza koju moramo stvoriti između Uzvišenog Boga I ovo je standard koji je Obećani Mesija očekivao od svojih sljedbenika.

Jednom prilikom Obećani Mesija je recitovao strofu u Mubarak džamiji, I suze su mu krenule na oči. Strofu je napisao Hasaan bin Saabit, u hvalu Časnog Poslanika s.a.v.s, gdje je napisao:” O Muhammada, ti si bio zjenica oka moja, koja je osljepila poslije tvoje smrti. Neka sada umiri ko god hoće, ja sam samo od tvoje smrti strahovao.”

Obećani Mesija a.s. je rekao da dok je čitao ovu strofu, on je poželio da je on bio taj koji je napisao ove stihove.
Oni koji navode tvrdnje protiv Obećanog Mesije a.s., da je on ne daj Bože, smatrao sebe na višem položaju od Časnog Poslanika a.s., ne mogu biti čak ni blizu ljubavi koju je Obećani Mesija a.s.zaista imao prema Časnom Poslaniku s.a.v.s.
U pogledu ovog događaja, hazreti Mirza Bashir Ahmad r.a. kaže da se Obećani Mesija a.s. suočavao sa raznim poteškoćama, ali da nikada nije pokazao tugu ili žalost na svom blagoslovljenom licu. Međutim, kada je riječ o Časnom Poslaniku s.a.v.s, on je bio jako emotivan I suze bi tekle iz njegovih očiju.

Veliki je broj primjera u knjigama I raznim izrekama Obećanog Mesije koji pokazuju njegovu duboku ljubav prea Časnom Poslaniku.
Obećani Mesija a.s., je jednom rekao,da čak I da sav njegov rod bude ubijen ispred njegovih očiju, I da mu odsjeku ruke I stopala, I izvade zjenice iz oka, ne bi bilo toliko bolno za njegovo srce koliko bi bilo bolno da napadnu plemenitu ličnost Časnog Poslanika s.a.v.s.
Obećani Mesija a.s.nije samo ispovjedao njegovu ljubav prema Časnom Poslaniku kroz govor, ustvari u svakoj radnji je pokazovao duboku ljubav koju je imao za Časnog Poslanika s.a.v.s. Obećani Mesija a.s. je rekao da sve što je postigao jeste zbog Časnog Poslanika, prateći njegov plemeniti primjer. Na jednoj prilici, on je rekao, da se kune Uzvišenim Allahom, da baš kao što je Uzvišeni Allah govorio Ibrahimu, Ishaku, Ismailu, Jakupu, Jusufu, Musi I Isau, sinu Merjeminom, I potom Časnom Poslaniku, na kojeg je stavio najsvijetliju I najčistiju objavu, da je na isti način darovao I njega. Međutim, rekao je, da je ovo isključivo zbog njegove pokornosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. Obećani Mesija a.s., je rekao da on nije bio među sljedbenicima Časnog Poslanika s.a.v.s I da nije slijedio njegov plemeniti primjer, onda čak I da su njegove vrline bile velike kao planina, nikada mu Uzvišeni Allah ne bi dao objavu.
Nakon svega ovoga, ako neko I dalje iznosi tvrdnje protiv Obećanog Mesije a.s., onda je ovo čisto nepravda sa njihove strane, koja je radi zbog gluposti I neznanja.

Obećani Mesija a.s. nije došao samo da utemelji Božiju Jedinstvenost (Tauhid) i obavijesti svijet o istinskom ugledu i položaju Časnog Poslanika s.a.v.s. nego je takođe došao da ispuni prava Allahovih stvorenja i takođe da usadi ljubav i sažaljenje prema njima. Prema tome, u deset uvjeta bai’ata su dva uvjeta koji su direktno povezani s ovim:

Uvjet broj 4:
Da pod nagonom bilo koje strasti on/ona neće izazvati štetu bilo kojem Božijem stvorenju općenito i muslimanima osobito – niti svojim jezikom, rukama ili bilo kojim drugim načinom.

Uvjet broj 9:
Da on/ona će ostati zauzeti u služenju Božijim stvorenjima samo radi Njega i da će nastojati da bude koristan/korisna ljudima koliko najbolje može sa sposobnostima i moći koje mu/joj je Bog dao.
U pogledu ovoga Obećani Mesija a.s. je rekao da postoje dva aspekta vjere: prvi je da vjerujemo u postojanje Svemogućeg Boga i pokažemo potpunu ljubav i predanost Njemu. Drugi je da uložimo sve svoje napore da služimo stvaranju Svemogućeg Boga i da prema njima postupamo sa saosjećanjem.

U pogledu ovoga, Obećani Mesija a.s. je rekao da želi obavijestiti sve muslimane, kršćane, hindu i arjase da nema nikakve vrste neprijateljstva protiv bilo koga. Obećani Mesija a.s. je takođe rekao da je ljubav koju on ima prema cijelom čovječanstvu viša od ljubavi koju dobra majka ima prema svojoj djeci. Međutim, njegov jedini neprijatelj je lažno načelo koje ništi istinu. On je takođe rekao da je njegova dužnost da pokaže sažaljenje prema ljudima i da je za njega glavno da odbaci neistinu, širk, okrutnost, nemoral i nepravdu.
Objašnjavajući ovo dalje, Obećani Mesija a.s. je rekao da svaka vrsta (živih bića) voli svoju rasu. Zato postaje dužnost onoga ko druge poziva Svemogućem Bogu da ih on treba najviše voljeti. Odatle je Obećani Mesija a.s. rekao da on voli ljude najviše i da nema ličnog neprijateljstva s bilo kim nego da prezire njihove loše postupke nepravde i okrutnosti.
Obećani Mesija a.s. je dalje rekao:
‘Meni je rečeno da je od svih religija islam istinita religija. Od svih uputa, samo uputa u Kur’anu ostaje u savršenom stanju i bez ljudskih umetanja. Meni je objašnjeno da od svih Vjerovjesnika onaj koji je donio učenja koja su savršena, najvišeg stepena (nenadmašna) i besprimjerna (bez premca) u mudrosti, učenja koja pokazuju odlike za najbolji primjer čovjekovog života nije niko drugi do Odabrani, Muhammed s.a.v.s.’

Obećani Mesija a.s. je pokazao ogromno sažaljenje čak prema svojim protivnicima – na način koji je bio zadivljujući. Maulvi Abdul Kareem sahib koji je živio u dijelu kuće Obećanog Mesije, prenosi:
‘U toku dana kad je harala kuga i svaki dan je bezbroj ljudi padalo žrtvom zaraze i umiralo, ja sam čuo kako Obećani Mesija a.s. čini dove na način da sam bio začuđen. U njegovim dovama je bila takva vatrenost, zanos i patnja koji tope srce da je čak onoga ko je to slušao ostavljalo u izvanredno emotivnom stanju. On je plakao i jecao na sedždi na Božijem pragu, i njegov glas je bio ispunjen takvim bolom i mukom da je to zvučalo nalik nemiru žene na porođaju.’
Maulvi sahib kaže:
‘Ja sam pažljivo slušao i čuo ga da moli Allaha za ljude da budu spašeni od kazne kuge i molio je riječima: ‘O Bože! Ako svi ovi ljudi umru od bijesa kuge, ko će ostati da Tebe obožava?”

Slično tome, prema žestokom protivniku Obećanog Mesije a.s., maulvi Muhammed Hussein Batalviju, koji je učinio sve što je mogao da protiv njega zapali plamenove mržnje svuda u zemlji, Obećani Mesija a.s. ipak pokazuje sažaljenje čak i prema njemu. U toku jednog sudskog procesa advokat Obećanog Mesije a.s. je želio da iskoristi podcjenjivačke riječi u pitanjima koja se odnose na porodicu maulvi Huseina Batalvija ali mu je Obećani Mesija to strogo zabranio. Advokat, koji nije bio Ahmadi rekao je da je bio iznenađen što je on pokušavao da oslabi svjedočenje protivnika pa ipak ga je Obećani Mesija a.s. zaustavio zbog svojih vioskih moralnih standrada.
Učenja Obećanog Mesije su osposobila Ahmadi muslimane da nikada ne odstupe od visokih moralnih standarda čak i kad se suoče sa suprotstavljanjem. Da samo ljudi razumiju da je Obećani Mesija i Mahdi stigao i da će misija širenja islama samo biti postignuta kroz ovu zajednicu – ne kroz sablje, oružje ili silu ili ubijanjem nevinih ljudi. Mi ćemo samo pridobiti srca ljudi a ne pobijediti nad teritorijama i zemljom.

Zvjerstva se događaju u Evropi u ime islama bilo od strane pojedinaca ili grupa. U Londonu su prije nekoliko dana bili napadnuti nevini ljudi i ubijeni na krajnje divljački i okrutan način. Ljudi koji su jednostavno išli ulicom bili su oboreni na zemlju autom i takođe je policajac bio ubijen. Sve ovo se dogodilo zato što su takozvani muslimanski učenjaci zaveli ljude. Umjesto da u njih usade prelijepa učenja islama oni su u njih ulili misli i namjere okrutnosti i divljaštva. Huzur je rekao, kao što je takođe prije često kazao, u ovoj situaciji je zadatak Ahmadi muslimana da izloži ljepotu islama pred svijetom.

Huzur je završio navodeći riječi Obećanog Mesije koji je rekao da će lažno vjerovanje da će se Isa sin Merjemin fizički spustiti s nebesa uskoro odbaciti i kršćani i muslimani. Na kraju će ljudi uvidjeti da se ovo nikada neće dogoditi. Kur’an kaže da se, bez izuzetka, svim poslanicima rugalo. Ako se Isa trebao doslovno spustiti s nebesa uz potporu dvaju meleka, ko bi mu se rugao? (jer ako se neko spusti s nebesa to bi bilo posve očito svima). Obećanom Mesiji su se rugali svi a ipak to nikada nije omelo njegovu misiju. Obećani Mesija je rekao da neće proći tri stoljeća od vremena kad je on ovo pisao, kad će se kršćani i muslimani riješiti ovog lažnog pojma koji se odnosi na sina Merjeminog i ostat će samo jedna istinska religija. Obećani Mesija je došao samo da zasije sjeme, i on je rekao: Vi ćete vidjeti da ovo sjeme raste i cvjeta.

Huzur je rekao da mi danas vidimo kako je ovo sjeme cvjetalo i cvjeta i ubire plodove i kako je postalo slatko i sočno drvo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp