U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Suština Istighfara i (riječi) Sattari

Kratki sadržaj

Huzur je rekao da ne postoji nijedno ljudsko biće  u svijetu koje nema nikakve vrste nedostataka i mahana. Allahov atribut Sattar je to što pokriva slabosti. Kad bi čovjekove greške, nedostaci i grijesi bili ogoljeni, za njega bi bilo nemoguće da sačuva obraz pred bilo kim uopće. On je rekao da se mi takođe trebamo zauzeti u istighfar (traženje oprosta od Boga za svoje grijehe) i On će nam oprostiti naše grijehe i prekriti naše mahane (nedostatke) i poslušat će naše dove.

Značenje riječi ‘Ghafr’ (korijenita riječ na Arapskom za istighfar) je da prekrije i skrije i više manje isto značenje vrijedi i za ‘Sattr’.

Obećani Mesija a.s. je rekao da Bog rukuje s Božijim atributom prelaženja preko grešaka drugih, premda opaža i vidi čovjekove greške i grijehe, prikriva njegove greške dok čovjek ne prekrši preko granica umjerenosti. Pa ipak čovjek, čak i ako nije očevidac činjenja prijestupa od strane drugih, počinje podizati halabuku o drugoj osobi. Zato razmislite kako je veličanstven Božiji atribut milosti i velikodušnosti. Kad bi Allah držao odgovornim čovjeka za sve što on radi, On bi uništio cijelo čovječanstvo. Međutim, Njegova milost i naklonost je sveobuhvatna i nadilazi Njegovo kažnjavanje.

Ima mnogih među nama koji, umjesto da prekriju greške drugih, idu unaokolo da izložu nedostatke kod drugih. A ipak, kad bilo ko priča loše protiv njih, ili iz nekih izvora saznaju da je neko rekao nešto o njima, oni postaju izuzetno razjareni i bijesni do stepena da su spremni da tuku ili ubiju tu osobu. Međutim, kad oni lično govore loše o drugima, oni će jednostavno reći da su to samo rekli tek onako i da to nije ništa značilo.

Mi uvijek trebamo imati na umu slijedeću izreku Časnog Poslanika s.a.v.s.: ‘Vi trebate željeti za druge ono što želite za sebe.’ I zato, kad neko vidi slabost u nekome, umjesto da daje u javnost njegove mahane, treba se usredsrediti na to da se zauzme u istighfar (traženje oprosta od Allaha za svoje grijehe). Da privuče Allahove blagoslove osoba treba izbjegavati neprestalno zauzimanje u traženju mahana kod drugih i umjesto toga treba kritički razmatrati vlastito stanje. Samo onda mogu postići milost i blagoslove Allahove.

Uvijek zapamtite da, ako nečije činjenje prijestupa izaziva štetu sistemu Džemata (nizam-e-Džemat) ili ozbiljno kvari dio ljudi, onda tu stvar treba izvijestiti određenim pojedincima kao što su Amiir (nacionalni predsjednik) ili sad (lokalni predsjednik). Ili možete pisati meni tako da može biti pokrenuto popravljanje. Svemogući Allah ne želi da sistem ove Zajednice koji je On osnovao, bude upropašten.

Huzur je rekao da želi skrenuti pažnju onih kojima je povjeren posao Džemata, osobito ona odjeljenja kojima je dat zadatak reforme. Oni moraju provoditi posao reforme stupajući  izuzetno pažljivo i takođe sa ogromnim saosjećanjem i naklonošću. Niko ne treba osjećati da su njihovi nedostaci izloženi i otkriveni drugima od strane vršioca dužnosti. Svemogući Allah će reći da je takvim ljudima dao priliku da služe Džemat tako da mogu odražavati Allahove atribute koliko god je moguće. Međutim, takvi ljudi u stvarnosti će postupati suprotno postupanju ‘Sattar’ (prekrivanja nedostataka drugih) i time će postati sredstvo stvaranja zabrinutosti i nereda.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je musliman brat drugom muslimanu i ne može počiniti nikakvu okrutnost ili nepravdu protiv njega niti može napustiti i odreći se drugog. Nažalost, sada nalazimo da  većinu okrutnosti i nepravde počinjenih protiv muslimana su počinili sami muslimani i oni prolijevaju krv jedan drugog. Niko od njih ne obraća pažnju na ovu naredbu Časnog Poslanika s.a.v.s.

Časni Poslanik s.a.v.s. je dalje rekao da će za onog koji ostane zauzet u služenju svoje braće, Svemogući Allah nastaviti ispunjavati njegove potrebe i da će za onog ko olakša teškoće drugog muslimana, Svemogući Allah olakšati jednu nesreću od nesreća na Sudnjem danu, I onaj ko prekrije grijehe nekog muslimana Svemogući Allah će prekriti njegove grijehe na Sudnjem danu.

Prema tome, s ciljem da postignu milost i dobrotvorstvo Milostivog i Dobrotvornog Boga, neophodno je prekriti i skriti propuste/grijehe drugih. Časni Poslanik s.a.v.s. je takođe rekao ko god prekrije i skrije grijehe nekog muslimana, Allah će mu prekriti njegov grijeh na Sudnjem danu. Drugim riječima, Svemogući Allah sigurno nagrađuje osobu koja prekriva grijehe drugih.

Prema tome, ako tražimo da izvučemo blagoslove atributa Al-Sattar Svemogućeg Allaha (Onog Koji prikriva mahane i nedostatke i greške drugih), onda je važno  da mi takođe posvojimo ovaj atribut i prekrijemo greške i nedostatke drugih. Niko ne treba imati ideju da su drugi puni mahana a da je on bez njih. Samo radi milosti Svemogućeg Allaha On prekriva naše grijehe.

Čovjek se treba duboko zamisliti o svom vlastitom stanju i takođe ne izlagati slabosti drugih ljudi. Treba uvijek procjenjivati sebe i treba uvijek zapamtiti: kao što je Svemogući Allah prekrio njegove mahane, na isti način on treba prekriti nedostatke drugih.

Obećani Mesija a.s. kaže da je savršenstvo vjere postignuto posvajanjem Božijih atributa. Svemogući Allah je Sattar i zato čovjek takođe treba uzeti udio ovog atributa Sattar i treba prikrivati greške svoje braće.

Jedanput je u toku nekog skupa u prisustvu Obećanog Mesije a.s. bilo ispričano  o greškama neke određene osobe. Obećani Mesija a.s. je ovo čuo i obraćajući se osobi koja je ovo rekla rekao: ‘Ti si oduševljeno spomenuo i opisao njegove slabosti, međutim zar ne bi bilo bolje da si umjesto toga spomenuo njegove vrline.’

Zato, s ciljem da utemeljimo društvo bez nedaća i da unapređujemo mir i ljubav, neophodno je da prekrivamo greške drugih i da umjesto toga govorimo o njihovim odlikama.

Veliki je grijeh davati u javnost i širiti greške drugih i ovo je nešto od čega se svaki Ahmadi treba uzdržati. Mi smo ušli u zavjet bai’ata Obećanog Mesije a.s. i obećali smo da nećemo izazvati nikakvu štetu drugima, bilo svojim rukama ili svojim jezikom, i zato je neophodno da se ovoga držimo. Rana izazvana nečijim govorom ne zaraste dugo vremena.

Obećani Mesija a.s. kaže ako osoba opazi slabosti kod nekoga onda ga treba nasamo savjetovati ali ako on ne slijedi ovaj savjet onda trebate za njega činiti dove. Ako nijedno od toga nema dejstva onda ovo smatrajte Božijom odredbom i da će Svemogući Allah Lično omogućiti sredstva za njegovo popravljanje.

Ako je osoba  prihvatila Obećanog Mesiju a.s. i ušla u njegov zavjet bai’ata, onda ovo pokazuje da ga je Svemogući Allah prihvatio. Zato onda niko nema pravo da istražuje njegove lične mahane i onda ih otkrivati drugima.

Obećani Mesija a.s. kaže da nije naša praksa da žurimo i brzo napustimo nekoga. Ako nečije dijete se loše ponaša ta osoba čini svaki napor da dovede do njegovog popravljanja. Slično tome, ne treba biti brz u napuštanju svoje braće.

Obećani Mesija a.s. takođe kaže da učenja Časnog Kur’ana sigurno ne kažu da osoba treba reklamirati greške i slabosti drugih i diskutovati o njima  s drugim ljudima. Zapravo, on kaže:

‘Oni jedan drugom savjetuju strpljenje i milost.’ Obećani Mesija a.s. kaže da je Marhama (Milost) kad osoba vidi mahanu (nedostatak) kod nekoga on ga treba savjetovati i činiti dove za njega.

Obećani Mesija a.s. kaže da dova sadrži veliku snagu. Vrlo je bijedno stanje onog pojedinca koji može proglasiti grešku drugog stotinu puta a ipak  čak ni jednom ne čini dovu za njega.

Šta je Obećani Mesija a.s. želio od nas da postanemo? To je da trebamo posvojiti milost jedna za drugog i da postanemo oni koji čine dovu jedan za drugog i prekrivamo nedostatke jedan drugog.

Jednom prilikom je Obećani Mesija a.s. rekao da članovi njegovog Džemata trebaju postupati na način, kad vide grešku drugog, trebaju činiti dovu za tu osobu. Međutim, ako oni ne čine dovu za njih i umjesto toga proglase (tu grešku) na način da to postaje potpuno izloženo, onda će oni biti krivi za grijeh. Zato osoba treba uvijek pomoći svojim kolegama braći moleći (Boga) za njih. Kad pomažemo jedan drugom na ovaj način i umjesto izlaganja slabosti drugih i otkrivanja njihovih grešaka počnemo činiti dove za njih, samo onda ćemo postati ona iskrena zajednica koju je Obećani Mesija a.s. želio od nas da postanemo.

Časni Poslanik s.a.v.s. nas je poučio dovi koja nam može pokloniti zaštitu Svemogućeg Boga i da postanemo primaoci njegovih Božijih blagoslova, zato je trebamo neprestalno učiti. Ova dova slijedi ovako: ‘O Allahu! Ja molim od Tebe da me zaštitiš u ovom životu i na Ahiretu. O moj Gospodaru! Podari mi sigurnost i zaštiti me u mojoj vjeri, svjetovnim stvarima, imetku i mom kućanstvu. O Allahu! Sakrij moje mahane i podaj mi mir ukljanjajući moje strahove. O Allahu! Ti me zaštiti od svih opasnosti i obuhvati me u Svoju sigurnost iz svih pravaca, bilo da je to ispred, iza mene, s mog desna, lijeva ili čak iznad. Ja tražim sklonište i zaklon Tvoje Uzvišenosti, da ne padnem žrtvom bilo kakvoj skrivenoj teškoći.’

Poslije džume namaza Huzur je klanjao dženazu namaz  u odsustvu (tijela) za Malik Salim Latif sahiba koji je bio advokat i takođe sadr Džemata Nankana u Pakistanu. Dana 30. marta 2017, on je napustio svoju kuću u 9 sati ujutro da ode na sud, skupa sa svojim sinom. Na putu su neprijatelji Ahmadijata otvorili vatru i on je bio ubijen kao rezultat toga. Inna lillahi ve inna ilejhi radžiuun (Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti).

Umrli je imao mnoge vrline. Bio je vrlo društven i gostoprmljiv. Osim pokazivanja gostoprimstva prema gostima iz Centra, saosjećanje prema siromašnim je bilo njegovo vidljivo svojstvo. Uvijek je bio spreman da pomogne bilo kome. Bio je redovan u namazima i imao posebnu vezu s Halifatom. Bio je hrabar i odvažan pojedinac. Skupa sa drugim članovima Džemata suočio se sa oštrim proganjanjem. U 1989. su protivnici opljačkali i zapalili mnoge Ahmadi kuće, uključujući i kuću umrlog. Uprkos svih ovih okolnosti on je uvijek ostao čvrst i hrabro se suočavao s protivnicima. U 2010. je imao priliku da pomogne u izgradnji lokalne džamije.

Iza umrlog su ostali dvojica sinova i jedna kći. Da Allah uzdigne položaj umrlog i osposobi njegovu djecu da uvećaju svoja čestita djela. Da Allah uredi  za brzo hvatanje ovih protivnika.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp