U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ashabi Obećanog Mesije a.s.

Kratki sadržaj

Danas je Huzur naveo neka predanja o ashabima Obećanog Mesije a.s. i rekao da nastoji iznijeti nova predanja, tako da znamo o onima koji su dali zavjet bai’ata na ruci Obećanog Mesije a.s. Hazreti Halifatul Mesih IV r.a. započeo je seriju hudbi na ovu temu i Huzur je želio nastaviti s isticanjem predstavljanja novih ashaba. Ova predanja objašnjavaju iskrenost i odanost ashaba kao i visok duhovni položaj Obećanog Mesije a.s.

Hazreti hafiz Muhammed Ibrahim sahib (poštovani gospodin) r.a.: imao je svoj prvi razgovor s Obećanim Mesijom a.s. 1900. godine kad je također dao zavjet bai’ata na njegovoj ruci, iako je to učinio prethodne godine preko pisma. Njemu je Ahmadijat bio predstavljen preko njegovog bliskog prijatelja i učitelja koji mu je dao knjige da čita. Kasnije, on je u snu vidio Časnog Poslanika s.a.v.s. i pitao ga da li je tvrdnja ‘Mirze sahiba’ istinita. Bio mu je dat potvrdan odgovor na što je on pitao Poslanika s.a.v.s. da to kaže pod zakletvom, a on je odgovorio: ‘Ja se ne trebam zaklinjati, ja sam povjerenik nebesa i zemlje.’ Hafiz sahib je ujutro napisao pismo bai’ata i otišao u Kadian godinu kasniije da lično dadne bai’at.

Hazreti Master Khalilur Rahman sahib (poštovani gospodin) r.a.: On je svoj bai’at dao 1896. godine kad je imao samo četrnaest godina. 1898. godine otišao je u Kadian radi đelse i ostao u društvu Obećanog Mesije a.s. U toku putovanja Obećanog Mesije a.s. u Đehlum, opet je bio u društvu Obećanog Mesije da ga služi, i godine 1907. imao je posljednji razgovor s Obećanim Mesijom a.s. kad je ostao u Kadianu jednu i po sedmicu.

U toku njegove prve posjete Kadianu imao je priliku da klanja namaz u istom redu, samo jednu ili dvije osobe od Obećanog Mesije a.s. Poslije pet dnevnih namaza Obećani Mesija a.s. bi ostajao u džamiju oko pola sata dajući vrijedne savjete. Jeo bi večernji obrok sa svima poslije magrib (akšam) namaza i do vremena iša (jacije) namaza savjetovao bi svoje sljedbenike. Master sahib je imao priliku da masira ruke i stopala Obećanog Mesije a.s. Pošto je u to vrijeme bio mlad bio je u strahu od visokog duhovnog položaja Obećanog Mesije a.s. i čak mu ništa ne bi rekao, iako je Obećani Mesija a.s. razgovarao sa svojim ashabima i na način tutora ili staratelja. Hazreti hafiz Ghulam Rasul Wazirabadi r.a.: On je svoj bai’at dao 1897. godine. On je prenio da je jedanput Obećani Mesija a.s. okupio nekoliko prijatelja u svojoj kući i obraćajući im se rekao da je osnovao visoku školu tako da ljudi tamo mogu sticati znanje i onda ići propagirati ovu poruku istine ljudima, ali da ljudi tamo nauče engleski jezik i postanu upleteni u ovosvjetske stvari. On je želio da ima školu koja će pružati isključivo religijsko obrazovanje. Pitao je ima li ikoga ko želi poslati svoje dijete u takvu školu. Hafiz sahib je prenio da je u to vrijeme njegov sin, Ubaidullah imao sedam godina i on ga je odmah dao Obećanom Mesiji a.s. Obećani Mesija a.s. je držao Ubaidullaha svojom blagoslovljenom rukom i tražio od zaposlenika u školi da ga upiše u Ahmadija školu. Upravo taj ‘Ubaidullah’ je stekao ‘Mualvi Fazil’ diplomu ove škole i bio poslan u Mauritaniju kao misionar u doba II Halife. On je tamo služio sedam godina i onda mu je, po riječima Hazreti Halifatul Mesiha II r.a. bila data titula prvog šehida Indije.

Hafiz sahib je prenio da je jedanput otišao da vidi Obećanog Mesiju a.s. u toku njegove posjete Gurdaspuru. Zatekao ga je kako se odmara s pokrivenim licem kad ga je hafiz sahib počeo masirati. Obećani Mesija a.s. je skinuo pokrivalo s lica i prepoznao ga, i počeo ga ispitivati. Hafiz sahib je bio veoma radostan što ga je Obećani Mesija a.s. prepoznao, na što je Obećani Mesija a.s. rekao: ‘Hafiz dži (dragi hafize), kako da te ne prepoznam!’ Ovo je bio povod radosti za  hafiza jer je zapamtio da je Obećani Mesija a.s. rekao: ‘Onaj ko mene prepoznaje i koga ja prepoznajem bit će zaštićen od kuge.’ Kasnije tog dana, spomenuto je kako je bio petak i kako maulvi Abdul Kerim nije bio tu pa su se pitali ko će klanjati (biti imam za) namaz. Bez ikakvog ustezanja Obećani Mesija a.s. je rekao da je hafiz sahib bio tu, da će on biti imam za namaz. Hafiz sahib je bio skrhan jer je za sebe osjećao da je potpuno nedovoljan i griješan u prisustvu Obećanog Mesije a.s. i nadao se da će se plan promijeniti pošto je do namaza preostalo još dosta vremena. Međutim, kad je došlo vrijeme namaza Obećani Mesija a.s. ga je pozvao. Hafiz sahib mu je šapnuo da je bio griješan i da nije imao hrabrosti da stane ispred Obećanog Mesije a.s. Međutim, on je od njega tražio da istupi naprijed, uvjeravajući ga da će učiti dove za njega. Hafiz sahib je proučio nekoliko ajeta iz sure Al-Furkan i održao hudbu. Mogao je vidjeti Obećanog Mesiju a.s. kako uči dove za njega i osjećao je da se moć njegovog govora uvećava. On je prenio da se od tog dana nikada nije ustezao da učestvuje ni u kakvoj diskusiji. Hafiz sahib je rekao da je jedanput, poslije smrti Obećanog Mesije a.s. Hadža Kemal -ud-din sahib rekao da će oni koji su studirali u Medresi Ahmadija ‘postati hodže, šta oni mogu raditi’, i predložio je da se škola zatvori. Čuvši ovo, Mian Muhammed (Hazreti Halifatul Mesih II r.a.) pokazao je svoju vrhunsku rješenost, ustao je i rekao: “Ovu školu je napravio Obećani Mesija a.s. i ona će nastaviti s radom, i ako Bog da proizvest će učenjake koji će propagirati poruku isitne.” Ovo je ušutkalo Hadža sahiba. Zaista, ljudi koji su se obrazovali u ovoj školi nastavili su prenositi poruku islama Ahmadija širom svijeta.

Hafiz sahib je prenio da je jedanput Obećani Mesija a.s. bio zapitan može li napisati komentar svih sura Časnog Kur’ana. On je odgovorio da je napisao komentare za koje je osjećao da su potrebni u to vrijeme i dodao: “Šta ako naprimjer cjelovit komentar bude napisan a u budućnosti budu podignuti dalji prigovori? Allah će onda odrediti drugu osobu da odgovori na ove prigovore.”

Hazreti Khan Munši Barkat Ali sahib r.a.: On je bio generalni direktor medicinske službe Indije. Svoj zavjet bai’ata dao je 1901. godine i također je imao razgovor s Obećanim Mesijom a.s. u istoj godini. On je prenio da je prvo čuo o Obećanom Mesiji a.s. od svojih komšija i tako je započela cijela serija pitanja i odgovora kao što su smrt Isa a.s. itd. Postepeno je razvio vjeru. U ovo vrijeme je Obećani Mesija a.s. održavao debate sa nekim i insistirao je da ovi koji su se s njim nadmetali trebaju napisati komentar Časnog Kur’ana na arapskom jeziku. Osoba koja mu je bila suprotstavljena objavila je poster koji je iznosio 24 tačke da je, Bože sačuvaj, Obećani Mesija a.s. bogohulnik. Ovaj poster je sadržavao isječke iz knjiga Obećanog Mesije a.s. Munši sahib je tražio od svog prijatelja da mu obezbjedi originalne knjige Obećanog Mesije a.s. Nakon provjere uvidio je da, iako su siječci ispravni, većina ih je bila uzeta izvan konteksta i pogrešno predstavljena.

Huzur je rekao da se upravo ovo događa i danas. Isječci iz pisanja Obećanog Mesije a.s. se izvade izvan konteksta i predstavljaju se u raskomadanoj formi i tako upotrebljeni protiv njega. Rekao je da je pokrenut naš (MTA) program ‘Rahe Huda’ kao i veb stranica, koji obrađuju ovo pitanje i omogućavaju navode. Božijom milošću, ima ljudi koji istražuju i kao rezulatat toga daju zavjete odanosti (bai’at). Huzur je rekao da je ovo uvijek bila smicalica naših klevetnika i nije ništa novo. Ponekad su ljudi nervozni; naprimjer, kad je bila pokrenuta veb stranica, asif sahib, koji je na dužnosti rekao je da je veb stranica preplavljena i da nisu mogli biti dati odgovori u skladu s tim. Huzur mu je rekao da čeka i vidi, da će uzbuđenje spasti. Kad su bili dati naši odgovori sa odgovarajućim povjerenjem, uzburkanost je stala. Oni sada idu na druge web stranice govoreći da Ahmadi ne daju tačan pristup, dok je činjenica da su sami oni razočarani. Munši Barkat Ali sahib je prenio kako je Obećani Mesija a.s. napisao svoju knjigu ‘Iđazul Mesih’ i pozvao svoje protivnike da u određenom vremenskom periodu napišu odgovor na nju. Protivnici su napisali knjigu na urdu jeziku, ne na arapskom, i za nju se također kasnije uvidjelo da je književna krađa. Tada je Munši sahib bio naklonjen Ahmadijatu. On je pročitao Časni Kur’an od početka do kraja i proučavao urdu prijevod, i shvatio da je u njemu bilo mnogo ajeta o Isa a.s. U toku popisa stanovništa 1901. godine Obećani Mesija a.s. je rekao da se oni koji u svom srcu vjeruju u Ahmadijat trebaju u popisu upisati kao Ahmadi muslimani. Iako hafiz sahib još nije bio dao svoj bai’at on je počeo davati novčani doprinos, i u popisu stanovništva se izjasnio da je Ahmadi musliman. On je u snu vidio da ga je Obećani Mesija a.s. pitao: “Barkat Ali, kad ćeš ti doći našem putu?” Hafiz sahib je dao svoj zavjet bai’ata i stvarni scenario u kojem je dao svoj bai’at upravo je bio onakav kako je vidio u snu. Jedanput je u toku održavanja đelse, čuo da je Obećani Mesija a.s. želio da svi Ahmadi idu zajedno kroz prostor pijace tako da hindusi i nemuslimani mogu vidjeti koliko je ljudi došlo izdaleka u Kadian.

Huzur je rekao da Ahmadi još mnogo više trebaju zahvaljivati Allahu danas da su se njihovi potomci raširili svuda po svijetu, svaka porodica broji stotine potomaka, plus novopridošli. Svijet zna o nama, o nama pišu novine i TV izvještavaju. Mi nikada ne možemo dovoljno zahvaliti Allahu za ovo.

U 1909. godini kad je bila popularna debata o podjeli Bengala, hafiz sahib je napisao članak o ljudskim pravima. Obećani Mesija a.s. nije volio bune i hafiz sahib je napisao članak u svjetlu učenja Obećanog Mesije a.s. i poslao mu ga, i on ga je učtivo poslao u magazin Al Badr da bude objavljen. Huzur je rekao da, uzimajući u obzir sadašnju situaciju u svijetu, mi trebamo voditi računa o ovim učenjima.

Prije gradnje minareta Mesih, koja je naišla na mnogo suprotstavljanja od strane hindusa Kadiana, Obećanom Mesiji a.s. je bilo rečeno da narednog dana dolaze zvanični službenici u vezi s ovim. Obećani Mesija a.s. je savjetovao da ih trebaju prikladno dočekati i dodao da je gradnja minareta bila suđena i niko to ne može zaustaviti. Munši sahib je prenio kako je prije svog bai’ata učestvovao u ‘igrama na sreću’ sa svojim radnim kolegama. Kasnije je pitao Obećanog Mesiju a.s. o ovome koji mu je rekao da to nije bilo dozvoljeno i da sav novac koji je tako stekao dadne za objavljivanje islamske literature.

Hazreti Muhammed Ismaiil sahib r.a.: On je bio rođen Ahmadi musliman koji je prvi razgovor s Obećanim Mesijom a.s. imao u 1904. godini. Bilo mu je 20 godina i Obećani Mesija a.s. je došao u Gurdaspur radi sudskog procesa. Ismail sahib je otišao skupa sa svojim ocem na mjesto gdje je boravio da s njim razgovara. Bilo je ljetno vrijeme. On je počeo mahati da rashladi Obećanog Mesiju a.s. koji je pogledao na njega, nasmijao se njegovom ocu i rekao: “Mian sahib je došao da ima udjela u sevapu.” Ismail sahib je prenio kako se svaki put osjećao ushićen kad bi se sjetio ovog događaja. Hazreti Muhammed Akbar sahib r.a.: U njihovom susjedstvu je bila prazna džamija koju su Ahmadi počeli koristiti. Neahmadi hodža je došao u komšiluk i počeo poticati ljude da Ahmadi trebaju biti izbačeni iz džamije. Okupio je nekoliko dječaka i počeo im davati predavanja u džamiji i klanjao odvojeno namaz i održao odvojeno govore. Penzionisani policijski službenik koji je bio rođak Muhammed Akbar sahiba potakao je policiju da izvjesti da je postojao rizik bune između Ahmadi muslimana i neahmadi muslimana u susjedstvu i da od vođa obiju strana treba uzeti novac za bezbjednost. Akbar sahib je pisao Obećanom Mesiji a.s. o neprijateljstvu svog rođaka i njegovom izvještaju policiji, i tražio dove. Obećani Mesija a.s. je učtivo pisao natrag i savjetovao mu da ne bude nervozan, da će s Božijom milošću ishod biti dobar. Savjetovao je da se ne daje novac za bezbjednost i rekao da, ako to znači da džamija treba biti napuštena to treba biti urađeno. Kratko poslije toga, njegov penzionisani rođak koji je bio policijski službenik razbolio se i umro. I  kao rezultat poplave rijeke, dio grada gdje se nalazila džamija bio je uništen i džamija se srušila. Kasnije je grad bio nanovo izgrađena i Ahmadi muslimani su izgradili novu džamiju.

Hazreti Nazim ud din sahib r.a.: On je prenio da je 1904. godine Obećani Mesija a.s. posjetio Sialkot gdje je on živio i savjetovao ih je: ‘S ciljem da vas potaknu ljudi mene vrijeđaju. Ali nikada nemojte biti isprovocirani ovom uvredom i nemojte vrijeđati zauzvrat. Ako vi budete uvredljivi prema njima u odgovoru na njihove uvrede, oni će mene vrijeđati i ova uvreda neće biti od njih nego od vas. Nasuprot tome, vi trebate činiti dove za njih kad su uvredljivi i biti ljubazni i naklonjeni prema njima tako da vam postanu bliži.’ Zatim je Obećani Mesija a.s. citirao primjer ashaba Časnog Poslanika s.a.v.s. i kako su oni bili učtivi kad su bili suočeni sa proganjanjem pagana Meke. Munši Abdullah sahib Ahmadi r.a.: On je dao zavjet bai’ata u 1902. godini kad je imao 13 godina, poslije sna kojeg je imao. Također ga je poučavao Malvi Abdul Kerim Sialkoti sahib. Nakon što je Obećani Mesija a.s. bio u Sialkotu da iznese svoju tvrdnju, tražio je listu onih koji su proganjali Ahmadi muslimane u Sialkotu. Poslije nekoliko dana nakon što su ova imena bila napisana, u Sialkotu se raširila strašna kuga u kojoj je Allahova odredba pogotovu uništila ove porodice.

Hazreti Muhammed Jahja sahib r.a.: On je svoj prvi razgovor s Obećanim Mesijom a.s. imao u 1904. godini. Njegov otac je svoj zavjet bai’ata dao u Ludhiani, a prije je bio proglašeni maulvi Deobandi sekte. On je prvi put posjetio Kadian 1892. godine i boravio je u ‘gol’ sobi gdje su u ovo vrijeme gosti obično bili tamo smješteni. Obećani Mesija a.s. bi jeo s gostima i posluživao ih da im doda začine itd. uz jelo, donoseći ih lično u toku jela. Skoro da nije ni jeo u uživanju da služi svoje goste. Kad je Jahija sahib bio mladić i krenuo u Taleem ul islam školu, on bi s radošću vodio poslove hazreti Amul Muminin, hazreti Amma Džan r.a. (žena Imama Mahdi a.s.) Huzur je molio Allaha da uzdigne položaje ovih predaka i da i dalje čuva istinsku bit Ahmadijata u njihovim porodicama. Da Allah skrene našu pažnju prema popravljanju i uveća našu vjeru. Da svaki novi dan u nama donese obnovljenu vjeru Časnog Poslanika s.a.v.s., ljubav za Ahmadijat, za Obećanog Mesiju a.s. i da uvijek budemo privučeni praksi učenja Časnog Kur’ana.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp