U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Korupcija među muslimanskim vodstvom

Kratki sadržaj

Huzur se danas, u svojoj hudbi petkom dotakao predmeta novih bai’ata koji nadahnjuju vjerom i također dao izlaganje o korupciji među muslimanskim vodstvom.

Huzur je rekao da je prije par sedmica održao hudbu petkom o pogrešnom pristupu muslimanskih upravljača koji je vodio ustanku u nekoliko muslimanskih zemalja i da su Ahmadi Arapi bili veoma zainteresovani za ovaj predmet. Kao rezultat ovoga, s Huzurovom uputom bio je pripremljen program MTA-3. Huzur je istakao dijelove iz knjige Obećanog Mesije a.s. pod naslovom ‘Al Huda’ za one koji su pravili program i Šerif Odeh sahiba kao davaoca objašnjenja. Huzur je rekao da ovi dijelovi knjige vrijede za sadašnje stanje muslimanskih upravljača, za mase kao i za vjerske učenjake, i rekao da želi govoriti na ovu temu.

Stanje koje je Obećani Mesija a.s. oslikao u ovoj knjizi nije samo sadašnje stanje nekoliko zemalja gdje se dogodio ustanak , nego je takvo stanje stvari također bilo u vrijeme njegovog pisanja. Uz to, riječi napisane prije više od stotinu godina dokaz su istinitosti Obećanog Mesije a.s. Čak su i nove muslimanske zemlje koje su nastale poslije njegove smrti, imale i imaju vođe, mase i vjerske vođe upletene u istu situaciju. Obećani Mesija a.s. nije jednostavno slikovito prikazao zastrašujuće i zbunjujuće okolnosti, on je također dao rješenja i iznio da je onaj kojeg su očekivali došao i da hiljade znakova svjedoče njegovoj istinitosti. On je rekao da je preživljavanje muslimana bilo jedino u prihvatanju njega u ispunjavanju predskazanja Časnog Poslanika s.a.v.s.

U odgovoru na njegov proglas, digla se oluja opozicije ali dobra stvar koja je proizašla iz ovoga bila je da su klevetnici Ahmadi muslimana priznali da služe vjeri i započeli su prenositi ovu poruku. Jedini Allah zna koliko je iskrenosti bilo iza ovoga jer oni nisu imali direktnog uputstva. Kao rezultat, uvukle su se štetne novotarije kao i pojedinačne škole misli i osnovno islamsko učenje je bilo zaboravljeno. Pošto je trebao biti samo jedan sudac i Posrednik od Boga, koji je trebao povući liniju između krivog i pravog, bez njega su se morali protkati pogrešni koncepti. Pa ipak je interes za religiju rastao. Oni na kojima je bila Božija milost, tragali su za istinom i našli su je, drugi i dalje traže da ožive svoj osjećaj nemira ali su ostali bez uspjeha. Huzur je rekao da izvještaji koje prima svaki dan o onima koji daju zavjet bai’ata pokazuje kako su pobožne duše bile nemirne da nađu istinu i kako ih je Allah uputio. Ovo svjedoči da Allah upućuje koga On hoće. Huzur je rekao da će drugi put navesti u detalje ova iznošenja tako da bude jasno da baš kako je Allah upravio ljude u ranija vremena, On tako čini i sada.

Kad su muslimanske moći opazile da ljudi svaki dan dolaze u okrilje Ahmadijata oni su poslali svoju ulemu u druge zemlje; otvorili su medrese u Africi i prave organizacije u ime islamskih univerziteta gdje muslimanske vlade troše novac. Međutim, takozvani vjerski učenjaci koji poduzimaju ove projekte ne posvećuju pažnju na prenošenje poruke islama ili odgoj (duhovnu obuku) ljudi, a više vremena daju planiranju protiv Ahmadijata. Pa ipak, oni nisu bili uspješni iako su kroz ovo siromašni imali koristi u finansijskimt erminima.

Kad su istinska učenja islama bila otkrivena kroz Obećanog Mesiju a.s., svaka osoba koja ima ljubav prema vjeri, daje važnost ovoj poruci i  spremna je da dadne bilo kakvu žrtvu radi toga. Nikakav ljudski plan ne može izdržati svjetlo koje dolazi od Boga. Istina i laž postaju očiti mudrima. Svjetski napor, čak i ako je učinjen u ime Allaha, ali je protiv Božije volje, ne može biti blagoslovljen. S druge strane, Ahmadi misionari i učitelji koji žive u ovim oblastima gdje su svjedoci znakova Allahove pomoći uvećavaju svoju vjeru kroz ova iskustva. Obećani Mesija a.s. je dao vrlo snažan znak svoje istinitosti koji se ispunjava svaki dan. On je u knjizi Brahin-a-Ahmadija napisao da ga je Allah poučio dovi: “Gospodaru, ne ostavljaj me samog, Ti si najbolji nasljednik.” (Tadhkirah, str. 71, izdanje 2007.) i “Ja ću ti doći sa svakog udaljenog puta. Ljudi će ti dolaziti sa svakog udaljenog puta.” (Tadhkirah, str. 72, izdanje 2007.) Obećani Mesija a.s. dalje piše da u to vrijeme niko nije došao da se sretne s njim i niko ga nije znao. Možda bi jedna osoba došla da se sretne s njim u toku cijele godine, baš kao što bi stiglo jedno ili ni jedno pismo u cijeloj godini. Pa ipak, do danas je broj ljudi koji daju bai’at u porastu. Uprkos svih napora naših protivnika, Allahovom milošću, i bez izuzetka, Huzur prima radosne vijesti o desetinama, stotinama i hiljadama bai’ata svaki dan. Neka od ovih iznošenja tako nadahnjuju vjerom da samo mogu biti od Allaha.

Kad se Huzur sreo sa novim Ahmadi muslimanima u Evropi i Americi, oni su mu prenijeli kako su prihvatili islam ili saznali o islamu pa ipak ostali nemirni. Kad im je bio predstavljen Ahmadijat oni nisu imali kud nego da prihavte ono što je istinski islam. Slično tome od glavne struje muslimana, stotine hiljada onih kojih tragaju za istinom odmah prihvate Ahmadijat i shvate da je to istinski islam. Oni se suočavaju sa mnogim teškoćama sa svojim porodicama poslije prihvatanja i ponekad prolaze kroz mučne situacije ali s Božijom milošću ostaju ustrajni. Oni također pišu Huzuru i traže dove za svoju ustrajnost. Njihova rješenost je rođena iz činjenice da kad su jednom upućeni oni ne žele da budu griješni. Oni su dobro upoznati o svojim nekadašnjim vjerskim učenjacima. Huzur je rekao da su Arapi muslimani koji su upoznati sa MTA bilo da su prihvatili Ahmadijat ili ne razumjeli ovu činjenicu. Oni ne vide da bilo ko drugi odgovara kršćanskim svećenicima kao što to čine Ahmadi muslimani. Huzur prima mnoga pisma koja govore da su oni bili posve uznemireni slušanjem prigovora protiv islama i molili su Allaha da otkloni njihovu uznemirenost i pokaže im slavu islama. Allah im je pokazao MTA i oni kažu da sada drže uspravno svoje glave. Huzur je rekao da će ovaj predmet spomenuti u neko drugo vrijeme.

Danas je Huzur želio predstaviti isječke iz knjige Obećanog Mesije a.s. pod nazivom ‘Al Huda’ koja skreće pažnju muslimanskih upravljača i drugih slojeva društva. Obećani Mesija a.s. je napisao da se korupcija uvukla među muslimane i da je među njima pobožnost postala rijetka. Oni čak ne uzvraćaju ni dio onoga što prime i gledaju s prezirom na pozivanje sažaljenja. Oni ne postupaju sa ljubaznošću prema drugima i čak ne daju prijateljima. Oni su upleteni u neiskrenost i grijeh.

Ilustrujući stanje muslimanskih upravljača on je rekao da su upravljači ovog doba, koji sebe smatraju starješinama vjere zapravo cijelim srcem naklonjeni prema ukrasima ovog svijeta. Oni piju alkohol i predani su muzici i drugim sebičnim zadovoljstvima. Oni vode raskošan i luksuzan život i nesvjesni su o stanju javnosti i njihovih nevolja. Oni su okrenuti onome što je Allah zabranio a nisu naklonjeni bogobojaznosti i ne ispunjavaju dužnosti prema zemlji. Ovo je razlog zbog kojeg svakim danom propadaju. Oni su izazvali Allahovo nezadovoljstvo neispunjavanjem povjerenja koje im je dato. Uprkos toga što imaju oružje i oklopne jedinice, imetak i raskoš, oni su poraženi i ovo je zbog prokletstva koje se na njih spustilo s nebesa jer su dali prednost drugima nad Bogom. Oni su lijeni prema vjeri ali su vrlo budni o lošim željama. Oni niti su uznemireni o svojoj javnosti niti svojoj vjeri. Oni koriste državnu blagajnu kao da je ostavština njihovih predaka a ne troše na javnost i ne izgleda da imaju koncepta o tome da će se vratiti Allahu i da će biti odgovorni. Od njihove prakse se čovjeku diže kosa na glavi. Vrijedno je razmisliti o tome da li ovi ljudi mogu ojačati vjeru ili mogu li pokazati put onome ko je zalutao?

Huzur je rekao da je takvo njihovo stanje, pa ipak oni u svom neprijateljstvu prema Obećanom Mesiji a.s. koriste svoj imetak, čak i ako je to mali iznos od ogromnog bogatstva da bi se suprotstavili misiji Obećanog Mesije a.s. u Afričkim zemljama. Obećani Mesija a.s. je napisao da ovi upravljači nemaju nikakve veze sa naredbama Šerijata, oni nemaju srce i um pobožne i umjerene osobe, i prema tome im ne može biti podaren Halifat. Oni ne posvećuju nikakvu pažnju tome da je narod (islama) u propadanju i da je Časni Poslanik s.a.v.s. optužen za neistinu – oni su javno bestidni. Oni svoje dane i noći troše tražeći sve vrste zadovoljstva. Ovi hedonistički upravljači zapravo su velika kazna na muslimanskim masama. Kako oni mogu, vodeći život takve podmuklosti i svojeglavosti, biti pomognuti od Boga? Allahov je put da će On pomoći nevjernika ali neće pomoći griješnika. Allah ne pomaže ‘druge’ zato što je milostiv prema njima, zapravo je to zato što je Njegova srdžba prema muslimanima raspaljena.

Huzur je rekao da neki među njima razumiju. Nedavno je Huzur pročitao u novinama jedan dio od Pakistanskog naučnika Abdul Kadira Khana u kojima je napisao da se Božija kazna spušta na njih zbog njihovih određenih praksi. Obećani Mesija a.s. je napisao da kad su ovi upravljači napustili molitvu i obožavanje, Allah također nije vodio brigu o njima. Ne ponižavaju ih njihovi neprijatelji nego ih zapravo Allah ponižava zato što su neposlušni Bogu. Njihovi ministri i savjetnici su pretjerano neiskreni. Evropske novine ih zapisuju kao lijene (trome) i nesposobne. Oni nisu redovni u namazu i svjetske želje su za njih postale ogromna prepreka. Oni se ne mogu pridržavati nikakve riječi hudbe i u njihovim očima su vrijedne samo ulizice. U svjetlu njihove nezahvalnosti, Allah je na njih nametnuo ljude koji su se sručili na njih i nastavljaju da im se nameću. Huzur je rekao da muslimane, kao što često objašnjava, danas u terminima ekonomije ljudi svana potpuno drže u šaci.

Obećani Mesija a.s. je upozorio da oni ne trebaju grditi kršćanske upravljače za ono što su im uradili, umjesto toga trebaju sebe osuditi jer su čuli za riječi Obećanog Mesije i vrijeđali su ga. Oni proklinju neprijatelja iako je sve što su dobili bilo zbog njihovih vlastitih ružnih djela.

Obraćajući se masama Obećani Mesija a.s. je rekao da, ako su mase pobožne, upravljači se također poprave. Ako su dobronamjernici svojih upravljača oni trebaju izgovarati istighfar za njih. Oni ih trebaju upoznati o njihovim ružnim djelima, jer je ispravno da ih savjetuju. Međutim, on je rekao da su njihova srca izuzetno otvrdnula jer su izazvali Božije nezadovoljstvo i zastranili, i uključili su svoju javnost u ovo. Obećani Mesija a.s. je rekao da on ne predlaže neposlušnost i sukob sa upravljačima, nego da se kaže istina i da od Boga tražimo njihovo popravljanje tako da odustanu od svojih puteva. On je savjetovao da ne gajimo nikakvu nadu da će oni dovesti do reforme, jer oni koji zastrane ne mogu upućivati druge. Premda je naređen savjet. Obećani Mesija a.s. je rekao da, dok su oni napustili bogobojaznost u svojim odnosima s kršćanima, oni od njih nisu pravo naučili zavjere i trikove. Što se tiče muslimanskih upravljača Allah je obećao da, ukoliko nisu pobožni, On im neće pomoći. Oni nisu staratelji Kabe, zapravo Kaba njih štiti. Oni izjavljuju ljubav za islam i Poslanika s.a.v.s., no, ako se iskreno ne pokaju za njih je kazna neizbježna. Mnoge nevolje se događaju svijetu islama i svijet islama je kao bolesna osoba koja diše zadnjim dahom. Neki se smiju muslimanima, neki ih žale. Oni čak nemaju nikakvog nagovještaja bogobojaznosti preostalog u njima. Njihovo obožavanje Boga je razmetljivo, oni nemaju nikakvog nagovještaja pokroviteljstva i njihova uzajamna ljubav i jedinstvo su otišli. Nema ni jednog grijeha ili oholosti koji se ne mogu naći kod muslimana.

Huzur je naveo iznošenje gdje je jedan kršćanin skrenuo pažnju jednom muslimanu o uzimanju alkohola kad je sjeo da pije, i rekao mu kako se njegovi Ahmadi prijatelji ne upuštaju u stvari koje su u islamu zabranjene i da slijede islam kako treba da se slijedi, pa da ih ipak smatraju nemuslimanima dok on uzima alkohol iako je ‘musliman’. Ovaj musliman je zašutio. Kršćanin mu je rekao da se ne brine, da je to samo usput spomenuo. Musliman je odmah počeo ponovo piti.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je Allah pokazao znakove njegove istinitosti ali da ga ljudi nisu prihvatili. Kad je došla Božija kazna oni su rekli da ga (Bože sačuvaj) smatraju nečistim. Allah nije poslao ni jednog poslanika s kojim nije došla kazna da ljude odvrati od loših djela.

Ponekad su ovi upravljači slali ogromne vojske da se bore ali su bili poraženi. Obećani Mesija a.s. nam je postavio pitanje o tome šta je lijek za sve ovo? Mogu li sve ove bolesti muslimanskih kraljevstava biti učinjene boljim njihovim naporima? Sigurno ne, on je tvrdio. Ovi ljudi kao da su sahranjeni pod kamenjem. Nije na njima da odvrate ove nesreće jer slijep ne može voditi slijepog. Duhovno svjetlo se samo spušta na ono srce koje je uglačano potpunom predanošću Bogu i samo onda je osobi dat ogrtač uzvišenosti. Kako može onaj ko sjedi u mraku pokazati put drugima? Istina je da današnji upravljači nemaju naklonosti o duhovnosti. Oni su potpuno privučeni prema politikama materijalnog svijeta i nemaju mogućnosti da budu od bilo kakve duhovne prednosti svom narodu.

Navodeći stanje vjerskih učenjaka, Obećani Mesija a.s. je rekao da je većina njih kao bolest za islam. Oni savjetuju, ali ne prakticiraju ono što propovjedaju. Oni su tvrdog srca i puni su mraka i zlu rado gledaju nad malim znanjem. Oni izdaju fetve (odredbe) o kufuru na svakoga ko se ne slaže s njima. Oni su po prirodi škrti i po praksi zavidni. Njihov put je iskrivljivanje Šerijata, oni postupaju kao vukovi kad su potaknuti i njihovo spominjanje Allaha je samo pokazivanje. Oni sebe smatraju gospodarima života ljudi. Oni su vukovi u odjeći ovce koji ljude zaustavljaju od prihvatanja puta istine. Njihova oholost je porasla a mudrost opala. Oni nemaju pojma o kompleksnim stvarima Šerijata. Smrt Isa a.s. je jasna ali oni nemaju pojma o pobjedi islama. Allah je stavio urnebes u njihovu sudbinu i oni samo jezikom izgovaraju Kur’an a Kur’an nikada nije provirio u njihova srca. Oni su robovi ‘sebe’ i zaboravili su prava Uzvišenog Boga; kako se od njih može očekivati pobjeda vjere? Predrasuda ih je učinila nalik životinjama. Njihova vjera je pohlepa, proždrljivost i otimanje imetka. Oni se ne boje Boga nego se boje onih na vlasti i potiču neuke u ime džihada.

Huzur je rekao da je ovo nekoliko isječaka iz knjige Obećanog Mesije a.s. koju je napisao prije više od sto godina, a da je ipak stanje stvari danas upravo isto kako ih je on opisao i to je svjedočenjeistini njegovih riječi.

Dajući rješenje za ova stanja, Obećani Mesija a.s. je u istoj knjizi napisao da ljudi svih sekti trebaju otići i tragati da li je Allah poslao lijek? Oni trebaju čitati iskaze ranijih vremena u Kur’anu i razumjeti kakav je bio Allahov put. Zašto da se Božiji put promijeni za kasnije vrijeme? Islam je napadnut, ljudi su pogođeni nesrećama. Situacija je takva da su ljudi zaboravili uputu i samo su zabrinuti o jedenju i pijenju i hedonističkim poslovima. Reći da je Isa a.s. živ najveći je grijeh danas a oni podupiru ovo vjerovanje. Oni nemaju snage da rade ono što je Božiji posao. Istinsko duhovno svjetlo bit će udahnuto u njihova srca samo od Obećanog Mesije. Kad Allah odluči da reformiše grupu ljudi, On šalje osobu između njih. Baš kao što je Isa a.s. došao za Musaa a.s. slično je Mesija trebao doći od muslimanskog ummeta. Međutim, oni su ga odbili, baš kao što su Jevreji odbili Isaa u prošlosti.

Da Allah učini da muslimani razumiju stvarnost da je Obećani Mesija a.s. jedina osoba na čijoj su ruci svi okupljeni u ovo doba. Da ih okolnosti, zemaljski i nebeski događaji, uvjere da je došao onaj ko je određen od Boga da mu pruže ruku pomoći u naporima protiv neprijatelja islama koji islam dovode na loš glas. Stalno se ili neki pojedinac ili drugi dižu protiv islama, u Americi ili Evropi, praveći uvredljive optužbe protiv Poslanika s.a.v.s. ili Kur’ana. Ako se iko može nadmetati s njima, to je ovaj Božiji šampion. Mi možemo dokazati uzvišenost islama povezujući se s njim i možemo svijetu učiniti očitim uzvišeni položaj Časnog Poslanika s.a.v.s. Da nas Allah osposobi za to.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp