U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Aspekti duhovne Rizk (opskrbe) i Božiji atributAl-Hasib (Onaj koji svodi račun)

Kratki sadržaj

U svojoj hudbi petkom Huzur je danas počeo objašnjavanjem aspektkoji je bio dio prošle hudbe petkom, ali na koji nije stigao skrenutipažnju prošle sedmice. Huzur je rekao, kao što je objašnjeno, značenjeriječi ‘rizk’ nije ograničeno na metrijalnu opskrbu i imetak, nego u ovukategoriju također ulaze sve duhovne mogućnosti i sposobnosti.Najizvanrednija forma rizka bila je data Časnom Poslaniku s.a.v.s., kojije to uzastopno prenio na svoje ashabe. Jedna forma takvog rizka jeČasni Kur’an, onda je tu sunnet Poslanika s.a.v.s. i njegov govor. Ashabisu postigli dobrotvornost iz svega ovoga. Uz to, Časni Poslanik s.a.v.s.je dao predskazanje o kasnijem dobu. On je predskazao da će ponovobiti oskudica duhovne rizk i tada će doći onaj određen od Boga i razdijelitće blaga Časnog Poslanika s.a.v.s. ljudima. Obećani Mesija a.s. kaže:Ja sada predstavljam čitaocima taj hadis koji je Abu Da’ud napisao uSahih Buhari i skrećem njihovu pažnju na dokaz ovog hadisa. Zato,neka bude jasno da hadis koji je zabilježen u Abu Da’udovom Sahih jeda će doći osoba po imenu Haris od Samarkanda koja će ojačati narodPoslanika s.a.v.s., i čija će pomoć i pobjeda biti obavezujući za svakogvjernika. Bilo mi je od Boga objavljeno da i ovo predskazanje ipredskazanje o dolasku Mesije – koji će biti Imam muslimana i bit će odnjih – zapravo ova predskazanja imaju zajedničku temu i jedina je ovaponizna osoba ostvarenje obiju. U stvarnosti su samo dva ključna znakapredskazanja koji se odnose na ime Mesije: jedan je da kad Mesija dođeon će reformisati unutrašnje stanje muslimana, koje će biti krajnjeizopačeno u to vrijeme; On će ih reformisati sa njegovim učenjima.

Huzur je rekao, zaista Obećani Mesija a.s. je raspodijelio ovo blago.S jedne strane su oni nesretni ljudi koji odbijaju da ga prime a s drugesu tragači za istinom koji sebe zasićuju s ovim blagom. Duhovno blagoznanja i pronicljivosti koje je ostavio Obećani Meisja a.s. inspirišu davolimo Allaha i Časnog Poslanika s.a.v.s. i dokazuju islamsku istinu nadsvim drugim svjetskim religijama. Naša odgovornost je da skupimo ovablaga za sebe.

Huzur je rekao da oni koji znaju urdu jezik treba da nastoje kolikogod mogu da čitaju originalna pisanja Obećanog Mesije a.s. On je rekaoda je na ovo skrenuo pažnju prije i Džemat i pomoćne organizacijetrebaju učiniti posebne napore u pogledu ovoga. Oni koji ne znaju urdutrebaju nastojati i čitati ono što je na raspolaganju prevedeno, pogotovuna engleski. Da nas Allah osposobi da ovo duhovno blago uputimodrugima na raznim jezicima svijeta. Amin.

Zatim je Huzur kroz nekoliko ajeta Časnog Kur’ana objasnio Božijiatribut Al Hasib (Onaj koji obračunava). Citirjući ajet 285 iz sure AlBakara,čiji prijevod glasi:

“Allahu pripada sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji; i biloda vi pokažete ono što je u vašim srcima bilo da to skrivate, Allah ćeod vas tražiti račun za to; onda će On oprostiti kome On hoće ikaznit će koga On hoće; a Allah je uvijek kadar činiti sa svakomstvari šta On hoće.” (2:285)

Huzur je rekao da je vjera istinskih vjernika savršena kad oni stalnopaze na svoj nefs (sebe) i oblikuju ga prema učenjima koje je Allahprenio svijetu kroz ličnost Časnog Poslanika s.a.v.s. Allah zna stanjesrca. Zato, ako nešto ispovijedamo samo riječima, kao naprimjer služenjeDžematu itd. ako je samo radi pokazivanja, onda je sve to nedosljednoi beznačajno. Ako je neko aktivan u propagiranju Allahove riječi, alisam to ne praktikuje, možda to ljudi neće vidjeti, ali Allah vidi sve.Riječ juhasib (pozvati vas na odgovornost) u naprijed spomenutom ajetuznači da će nam Allah naknaditi prema našim postupcima, stanju našihsrca i namjerama. Iz ovog razloga čovjek prvo treba uvijek imati naumu čišćenje svog srca.

“I Mi smo čovjekovo djelo privezali o njegov vrat; i na Sudnjemdanu Mi ćemo mu iznijeti knjigu koju će naći otvorenu: ‘Čitaj svojuknjigu. Dovoljna je tvoja duša danas kao račundžija protiv tebe’.”(17:14-15)

Objašnjavajući ove ajete Huzur je rekao da ljudi ne pamte mnogood svojih loših djela ili im ne pridaju mnogo važnosti. Allah kaže da zasvako ljudsko biće ima knjiga zabilješki u kojoj je zabilježen svakinajmanji detalj onoga što oni rade. Je li mi obavljamo svoje namazeradi Allaha ili radi pokazivanja? Dajemo li milostinju radi Allaha iliradi pokazivanja? Huzur je rekao da zato treba da u ovom životusvakodnevno pravimo svoj vlastiti obračun. Međutim, također trebazapamtiti da Allahova milost prevladava sve drugo. Allah ne smatračovjeka odmah odgovornim za neku lošu misao. Ako ta loša misaopočinje zadržavati u glavi osobe u tolikoj mjeri da on želi da po tompostupa, onda on počinje biti odgovoran. Hazreti Abu Hurejra r.a. jeprenio:

Allahov Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao: “Svemogući Allah kaže (u Kudsihadisu): ‘Kad god Moj rob namjerava da uradi loše djelo onda (O meleki)nemojte to bilježiti ukoliko on to ne uradi; ako uradi, onda to zabilježitekao jedno loše djelo. (S druge strane) ako on namjerava da učini dobrodjelo ali ga ne uradi, onda to zabilježite kao dobro djelo (u njegovomobračunu), a ako ga uradi, onda to zapišite za njega kao deset dobrihdjela.’ ” (Buhari i Muslim)

Vjernik mora bez prestanka analizirati svoje slabosti i propuste iučiniti svaki napor da ih istrijebi tako da ga Allah spasi na Dan suđenja,i da račun zabilježen u njegovoj knjizi preteže na vagi vrlina i čistoće.

Huzur je objasnio da je značenje da ‘će knjiga biti data u desnu ruku’znači da dobra djela osobe pretežu nad lošim i da će Allah imati milostina njega. Druga grupa će, međutim, imati težak obračun; zapravo onikoji su počinili loša djela dat će svjedočenje protiv sebe. Allah će smatratiosobu odgovornom za njegove najmanje ispade, ali On je Svemoguć imože oprostiti iz Svoje puke milosti.

Čovjek je stvoren slab i može biti kažnjen zbog svojih loših postupaka,zato nas je, radi postizanja Allahovog zadovoljstva i da budemo zaštićeniod Džehennema, sveobuhvatna milost Allahova poučila dovama da nasone mogu voditi dobru. Časni Kur’an kaže:

“A među njima je takav koji kaže: ‘Naš Gospodaru, podari namdobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu, i spasi nas odpatnje u Vatri.’ Ovo su ljudi za koje će biti velika nagrada za ono štosu zaradili. A Allah brzo obračunava.” (2:202-203)

Huzur je objasnio da istinski vjernik očekuje sve dobro od Allaha inastoji da dođe u Njegovo utočište od svega što ga udaljava od Allahai vodi kazni. Ajet 2:202 je obuhvatna dova koja je prikladna za ljudesvakog društvenog položaja i duhovne mogućnosti s ciljem da postignuduhovni napredak. Huzur je rekao da dobro učinjeno na ovom svijetupostaje izvor poklanjanja dobra na ahiretu. Čovjek treba da čini doveza ovosvjetsko dobro koja su na neki način blagoslovi od Allaha. Ontreba da moli Boga da bude čistih misli, da bi bio u stanju izvršavatisvoje dužnosti prema drugim ljudima, da može činiti dobra djela, damože obožavati na najbolji mogući način, i proširiti opseg ovih dova nato da traži sve dobro za koje zna ili ne zna, i da ga Allah zaštiti od svihzala svijeta. Ovo je način kako ovosvjetsko dobro postaje izvor zapostizanje dobra na ahiretu.

Huzur je pročitao isječke iz plemenitih pisanja Obećanog Mesije a.s.da dalje objasni ovaj predmet dobra ovog svijeta i ahireta. On je rekaoda vjernik žudi da postigne duhovnost u toku svog života, i čak i kadmoli Allaha za ovosvjetsko dobro, njegova istinska namjera je daovosvjetsko dobro služi kao sredstva postizanja duhovnog dobra;naprimjer kad osoba namjerava da putuje na određeno odredište, vrstaprijevoza koju odabire postaje sredstvo da stigne na to odredište. Vjernikmora uvijek imati na umu svoj cilj i kako ga može napraviti najboljimmogućim i tako ubrati nagrade ahireta, to jest postići blizinu Allahudž.š. Ovdje je hadis u kojem su vidjeli hazreti Omera r.a. da savjetujestarog čovjeka, koji je prestao saditi drveće jer mu je prijetila smrt. Onje rekao ovom čovjeku da treba nastaviti saditi drveća do kraja svogvremena jer, iako on lično neće ubrati plodove svog teškog rada, alinjegova djeca hoće. Zbog toga, treba da se borimo da postignemoovosvjetsko dobro ne smao za sebe, nego također poboljšanje za svojudjecu, tako da djeca ne pate ili ne budu daleko od Allaha zbogovosvjetskih teškoća. Ako osoba bude obavila dobar posao u podizanjusvog djeteta na vjerski način, onda njegovo vlastito dobro nastavljarasti čak poslije njegove smrti, zato što njegova djeca čine dove za njegai ove dove uzdižu njegov položaj na ahiretu. Obećani Mesija a.s. jeobjasnio da čovjek želi ovosvjetska dobra iz dva razloga: jedan je dabude zaštićen od nevolja i teškoća ovog svijeta. A drugi je da postižespas ovog svijeta, koji će postati temelj njegovog duhovnog izbavljenjana budućem svijetu. Razlog zbog kojeg čovjek treba tražiti ovosvjetskodobro je zato što mu fizičko zdravlje omogućava da čini ove postupke idjela koji će mu požnjeti nagrade na ahiretu. Naprimjer, samo ako osobauživa dobro fizičko zdravlje može obavljati namaz na najbolji mogućinačin. Druga stvar da zapamtite je da ovosvjetsko dobro ide ruku podruku sa prikladnom upotrebom tog ovosvjetskog dobra, to jest dapostignemo zadovoljstvo Allaha dž.š. Ovo je težnja istinskog vjernika –da čak njegova dova za ovosvjetsko dobro bude da postigne zadovoljstvoAllaha dž.š. Allah nagrađuje svako dobro koje učinimo, čak i ako tobude težine zrna gorušice, i On je brz u nagrađivanju. Huzur je rekaoda je svaki Ahmadi musliman svjedok ovog Božijeg zakona na jedan ilidrugi način u svom vlastitom životu.

Navodeći dovu koja se uči u namazu, koja je dova hazreti Ibrahimaa.s.: ‘Moj Gospodaru, učini da ja i moja djeca obavljamo namaz.Naš Gospodaru, primi moju dovu. Naš Gospodaru, podari mi oprosti mojim roditeljima i vjernicima na Dan kad se bude polagao račun.’Huzur je objasnio da je u svakom namazu skrenuta pažnja na ‘obračun’zato da pazimo na svaki svoj postupak za postizanje dobra koje nastavljada omogućava dobro na ahiretu. Zato postoji potreba za samo-analizomi da se smatramo odgovornim, da budemo redovni u obavljanju namaza,i molimo za oprost jedan drugog. U ovoj dovi nije samo skrenuta pažnjana svoj namaz nego, također, na namaz svoje djece. Da nas Allahosposobi da postanemo istinski vjernici i da obavljamo ove vrijednepostupke koje nam je Allah dž.š. naredio i da idemo ispravnim putemAmin.

Huzur je rekao da vršioci dužnosti Džemata trebaju voditi računa orazlici između Ahmadi općenito i vršioca dužnosti i predstavljati uzoreu obavljanju namaza i drugim vrlinama. Samo onda će Ahmadi općenitobiti također privučeni ovim dobrim djelima i vrlinama.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp