U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ustrajni će imati svoju nagradu bez mjere

Kratki sadržaj

Huzur je rekao da često, kad prijestupnik izbjegne Božiju kaznu naovom svijetu umišlja da je ispravno šta god radi i ovo povećava njegovočinjenje prijestupa. Svana se takva osoba može javno izjasniti da jepobožna, no Allah zna šta je u srcima. Allahov obračun o takvim ljudimaje vrlo oštar.

Jedan hadis navodi da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da će onaj kobude smatran odgovornim na Sudnjem danu biti kažnjen. Hazreti Ajšar.a. ga je pitala o tome da je Allah rekao da će biti popustljiv u uzimanjuračuna. Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: ‘Ne, ne ta odgovornost.’ Tooznačava samo prisutnost pred Allahom. Onaj čiji će račun na sudnjemdanu biti uzet s pretraživanjem bit će kažnjen. Huzur je rekao da moliAllaha da ima milosti prema svakome. On je rekao da vjernik koračaputem bogobojaznosti i to su ljudi koji su blagoslovljeni. Oni imajustrah od Boga i vode računa o svojim djelima, nastoje da ispune dužnostiprema Allahu i dužnosti prema ljudima. U toku njihovih nastojanjamanifestovan im je Božiji atribut Al Hasib kao što Kur’an kaže:‘i opskrbit će ga odakle on ni ne pomišlja. A onome koji se uzda u

Allaha – On je njemu dovoljan. Uistinu, Allah će upotpuniti Svojuodredbu. Allah je napravio plan za svaku stvar.’ (65:4)Ajet prije ovoga kaže u jednom dijelu:

‘…A onaj ko se boji Allaha – On će za njega napraviti izlaz za spas.’(65:3)

Objašnjavajući ovaj predmet Huzur je rekao da Allah opskrbljuje zabogobojazne i otvara puteve za njih o kojima oni nemaju pojma.Ispravna, bogobojazna osoba se oslanja samo na Allaha za bilo kojuvrstu opskrbe i kad je njegovo povjerenje tako savršeno, Allah takođerpokazuje Svoje odlike da je Dovoljan osobi. Za vjernika opskrba nijeograničena na stvari materijalnog održavanja, nego zapravo uključujeduhovnu opskrbu kao i bogatstvo znanja i sve ljudske sposobnosti.Bogobojazna osoba koja ima potpuno povjerenje u Allaha ne treba samoovosvjetske stvari nego žudi za opskrbama svih vrsta.

Obećani Mesija a.s. je najizvrsnije objasnio široko uključeno pojmovno značenje riječi rizq (opskrba). U diskutovanju o duhovnoj opskrbi on navodi blagoslovljeni uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. i kaže da je jedan od blagoslova bogobojaznosti taj da Allah olakšava teškoće bogobojazne osobe i poklanja joj opskrbu. U terminima opskrbe duhovnog značaja, Allah je Časnom Poslaniku s.a.v.s., uprkos toga što je bio nepismen, poklonio duhovnu opskrbu tako visokog reda da je mogao da se bori sa znanstvenicima, filozofima itd, i bude kritičan prema njima.

Duhovna hrana u formi Časnog Kur’ana koji je bio dat Časnom Poslaniku s.a.v.s. bila je neusporediva. Ova hrana, riznica duhovnosti iznanja, nije samo omogućila da se ušutkaju prigovori u toku životaPoslanika s.a.v.s. nego će ona nastaviti da otkriva tajne svemira do krajavremena. Naravno pod uvjetom da ljudi imaju pronicljivost darazmišljaju. Allah je otkrio takve stvari Časnom Poslaniku s.a.v.s. okojima ljudi tog vremena, uključujući i ashabe nisu imali nikakvepredodžbe. Na primjer, niko nije imao nikakve ideje o konceptu atomau to vrijeme, međutim, u svom navodu Kur’an kaže:

“A šta će tebi objasniti šta je ‘Al-Hutamah?’’ (104:6)

Ovdje se (ajet) obraća ashabima i obavještava ih da će to prvo napasti srce. Huzur je rekao da u muzeju u Nagasakiju ima izložba koja pokazuje vrijeme poslije atomskog napada. Ljudi su se ukočili u položaju u kojem su bili, jer su njihova srca stala. Njihova koža itd., se raspala i pala kasnije. Huzur je rekao da je ovo samo jedan primjer, da se može naći još mnogo primjera gdje su naučna otkrića proglasila pravomoćnim i potvrdila superiornost Časnog Kur’ana.

Huzur je rekao da su ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. koji su steklizapanjujuću duhovnu dobrotvornost i prema svojim pojedinačnimsposobnostima shvatili riznice duhovnog znanja uvijek vodili brigu oduhovnim stvarima. Neki od njih su pitanja ovosvjetske opskrbe potpunopovjerili Allahu i umjesto toga išli za postizanjem duhovne hrane. Međunjima jedan primjer je hazreti Abu Hurejre koji je uvijek bio na vratimaČasnog Poslanika s.a.v.s. i nije imao nikakve druge brige. Međutim,duhovna opskrba koju je sakupio daje nam svoju dobrotvornost do dandanas i nastavit će da daje zauvijek. Nema sumnje, većina ashaba jebila zauzeta trgovinom, ali je njihova prvenstvena briga bila da proširei uvećaju stepene bogobojaznosti, oni su uvijek bili spremni na svakunaredbu Časnog Poslanika s.a.v.s. i da budu od onih koji su se okoristiliod duhovne hrane. Njihovi mali napori donosili su ogromne plodove ipridonosili neprocjenjiv dobitak. Jedanput je ashab tražio od ČasnogPoslanika s.a.v.s. da čini dovu za njega. Njegova trgovina je bila takoblagoslovljena poslije ovoga, da sve što je dotakao preokrenulo se uzlato. Mnogi ashabi koji su bili trgovci nisu imali materijalističkih težnji.A opet su poslije smrti ostavili zlato vrijedno miliona i drugi imetak.Ovo su bili ljudi koji su iskusili duhovnu kao i materijalnu hranu.Obećani Mesija a.s. je rekao da onog ko se boji Allaha i također jemuttaqi (bogobojazan) u Allahovim očima Allah izvede iz svih nevoljai On je taj koji za njega obezbjeđuje iz krajnje neočekivanih sredstava.Onaj ko postane Allahov, On ga izvede iz svake nemilosti (i sramote).Allah nikada ne pušta da bogobojazna osoba propadne i ne krši Svojeobećanje. Poznato je da je hazreti Daud a.s. rekao da kroz svoj život, oddjetinjstva do starih godina, nikada nije vidio bilo koju bogobojaznuosobu da prosi. Obećani Mesija a.s. je rekao da je istina da Allah spašavabogobojaznu osobu od prošnje. Rekao je da je njegovo vjerovanje daAllah blagoslovljava sedam generacija istinski bogobojazne osobe. Huzurje rekao da je osnovni uvjet za ovo da čovjek postane Allahov i posvojibogobojaznost i ovo je to što treba biti nastojanje svakog vjernika. Drugošto je osnovno je da svoje povjerenje stavimo u Allaha.Huzur je rekao da treba biti jasno da ako potomci bogobojazne osobečine prijestupe onda dolazi na djelovanje drugi Allahov zakon. Potomciistinski bogobojazne osobe također koračaju putem bogobojaznosti,stvorene iz dobrog odgoja i dova. Međutim, naprijed spomenute riječiObećanog Mesije a.s. nisu protiv Allahovih zakona. Neki pitaju: zaštoje sin Nuha bio potopljen. Činjenica je da Nuhov sin nije čak ni probaoda uzme udjela u bogobojaznosti. Ako potomci bogobojazne osobe imajuikakvu slabost osim širka (pripisivanja partnera s Allahom) ili ako zbogsvog neznanja nanesu bilo kakav gubitak u poslu itd., Allah ne čininjihovu situaciju takvom da oni moraju gladovati. Allah se prilično ubrzolati njihve situacije i ako su potomci i sami također bogobojazni oniiskuse Allahove blagoslove.

Huzur je rekao da neki ljudi kažu da su redoviti u namazu i takođernastoje da povećaju pobožnost, pa ipak njhova situacija ide od loše nagore. Huzur je rekao da želi da podsjeti na naprijed spomenutu tvrdnjuObećanog Mesije a.s.: ‘onaj ko je također muteqi (bogobojazan) u Božijihočima’. Huzur je dodao da ovo za sobom povlači i zahtijeva mnogonastojanja. Zbog toga, ljudi koji gaje takve misli treba da obilato čineistighfar (traže oprost od Boga). Allahovo obećanje nije lažno. Ako tupostoji ikakav manjak, on je na nama. Bogobojaznost znači provođenjepobožnosti na najmanjem mogućem nivou. Ako je naša situacija takvada se uprkos naporima stvari pogoršavaju, onda treba da razmislimo osebi i da napravimo samo-kontrolu. Korištenje neistine na čakbeznačajnom nivou u poslu ili na radu je daleko od bogobojaznosti iprotiv je oslanjanja na Allaha. Tako, da postignemo Njegovudobrotvornost treba da svoje postupke ispitujemo do u najmanje detalje,da tamo ne bi bilo nikakvog kaljanja (i zaraze) neistine u njima ili bilokakve loše namjere, i da li je ono što smo uradili bilo bazirano na qavle sadid (ispravnoj riječi). Huzur je rekao da qavl e sadid ne znači samoiskrenost; zapravo, to označava onu iskrenost koja je očita i jasna. Uzto, treba da ispunimo dužnosti obožavanja Allaha.

U sadašnje doba ogromna većina ljudi gomila imetak prevarom iprividno izgledaju udobno. Međutim, u Allahovim očima, njihov imetakje za njih kao vatra. Kao prvo oni već na ovom svijetu budu spaljeni uovoj vatri, u formi bolesti, sudskih procesa itd. I onda je tu Vatra ahiretao kojoj nas Allah upozorava. Ova vrsta imetka nije nešto na čemu vjernicitrebaju zavidjeti. Kad Allah spominje opskrbu za vjernike On spominjeblagoslovljenu opskrbu. Stvarni cilj vjernika je duhovna opskrba kojaima prednost nad svim drugim i ovo je ono što vodi unutarnjem miruna ovom svijetu kao i na ahiretu.

Standardi ovosvjetskih ljudi i vjernika su vrlo različiti. Oni koji žudeza Allahovim zadovoljstvom ne ganjaju ovosvjetske stvari. Allah kaže:

‘Nevjernicima se život ovog svijeta prikazao lijepim; i oni se rugajuonima koji vjeruju. Ali će oni koji se boje (Allaha) biti iznad njih naSudnjem danu; a Allah daje opskrbu kome On hoće, bez računa.’(2:213)

Huzur je rekao da ovaj ajet posebno ukazuje na nevjernike kojismatraju da je imetak ovog svijeta sve, on takođe naznačava sve oneljude materijaliste koji smatraju druge niskim zbog svog imetka. Onitrebaju zapamtiti da je Sudnji dan određen, kad će biti učinjeno vrlojasnim ko je istinski uspješan. Ajet također skreće pažnju na činjenicuda jednostavno prihvatanje istine nije dovoljno i da je prihvatanjebogobojaznosti, straha od Allaha, ono što se traži od vjernika.Huzur je rekao da općenit pogled na svijet islama danas pokazujeda uprkos Allahovog obećanja da daje vjernicima nadmoć u borbi, stanjeposlova muslimana je strašno. Ovo pokazuje da tu nedostajebogobojaznost, inače je Allahovo obećanje je obećanje o otvaranjuputeva izvan čovjekovih očekivanja i On također kaže da daje bez mjereako tako želi. U životu i vremenima ranih muslimana očito se moževidjeti ovo ‘davanje bez mjere’. Sve dotle dok je bila posvojenabogobojaznost, islamska uprava je imala moć. Danas, iako umaterijalnom smislu neke muslimanske zemlje imaju bogatstvo od nafte,međutim, oni ipak nose jaram ekonomske podjarmljenosti Zapadu.Danas musliman nije od koristi muslimanu kao što treba biti. Uprimjerima gdje jedna muslimanska država želi pomoći drugojmuslimanskoj državi, oni prvo gledaju na zapadne vlade. Nekadašnjaslava muslimanskog svijeta koja je bila zasnovana na tome što su biličvrsti u vjeri danas se preokrenula u to da traže Zapad kao svogopskrbljivača. Jasno, ovo pokazuje nedostatak bogobojaznosti. Oni kojisu bili imenovani vođama za svijet podjarmljeni su, i ovo je sigurnosuprotno konačnom Allahovom sudu, jer Allah kaže:

“…A Allah je nadmoćan u svojoj odluci, ali većina ljudi ne zna.”(12:22)

Zaista je konačni sud Njegov i pobjeda Njegovih poslanika i sudbinasvijeta je sa vjerom islam. Pa kako se to može dogoditi? Odgovor naovo je da će to biti na način kako su ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s.postigli njegovu dobrotvornost i onda su idući putevima bogobojaznostidobili pokornost svijeta, dali prednost vjeri nad ovosvjetskim stvarimai dali ogromne žrtve života, imetka i vremena za put islama. Kad jeproganjanje postalo preveliko, oni su se iselili i konačno postigli velikupobjedu.

Časni Kur’an kaže:

“Ti reci: O robovi moji, koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga. Zaone koji čine dobro bit će dobro na ovom svijetu. A Allahova zemljaje široka. A strpljivim će biti data potpuna nagrada bez računa.”(39:11)

Huzur je objasnio da je proganjanje u Meki bilo strašno i zato jeuslijedilo iseljavanje u Medinu. Kao što naprijed spomenuti ajet kaže,Allah čini zemlju prostranom za one koji posvoje bogobojaznost i činedobra djela i u zamjenu za svako proganjanje On ih nagrađuje, baš kaošto je u danima ranog islama Allah podario ogromnu teritoriju onimakoji su bili ustrajni. To je bilo zbog njihove bogobojaznosti i njihovogpridržavanja Allahovim naredbama. Danas, nažalost, uprkos toga štoimaju svoje vlade muslimani su na jedan način podjarmljeni. Međutim,baš kao što su ljudi ranog islama uživali plodove bogobojaznosti iustrajnosti, Allahova je volja da poslije dugog perioda mraka, muslimaniponovo uživaju ove plodove i pobjeda islama će se dogoditi krozistinskog i revnog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. SljedbeniciObećanog Mesije a.s. će se također suočiti sa situacijom sličnoj onojranih muslimana i zemlja će za njih biti ograničena. Međutim, Allah ćeotvoriti puteve za njih. Iz ovog je razloga Časni Poslanik s.a.v..ssavjetovao i oporučio da ne budemo među progogoniteljima Mesijenego da mu idemo i uručimo mu Poslanikove selame.

Huzur je rekao da je danas svaki Ahmadi musliman svjedok činjenicida je u Pakistanu zemlja bila ograničena za našu Zajednicu. Međutim,danas je Ahmadijat utemeljen u 195 zemalja svijeta. Pojedinačni gubicine sprečavaju napredak zajednica. Baš kao i u vrijeme ranog islamašehidi otvaraju nove avenije, tako su u sadašnje doba žrtve Ahmadimuslimana izvor napretka Ahmadijata. Danas naša poruka stiže do svihkrajeva svijeta preko MTA. Kad se prizivaju blagoslovi i selame (salavati)na Časnog Poslanika s.a.v.s. na MTA, to ispunjava zrak čak na mjestimagdje nema nikoga da to uči. Ni jedan drugi TV kanal u svijetu ne možegarantirati da će ga gledati 195 zemalja svijeta. MTA gledaju Ahmadimuslimani kao i ljudi izvan naše Zajednice, od kojih neki to gledaju dapodignu prigovore a neki da steknu znanje. Ovo je zaista znak božanskezajednice kako je Allah rekao da, kad zemlja bude ograničena za njih,

On im poklanja širenje negdje drugo i kroz različita sredstva. Ovo jebilo u sudbini zajednice Obećanog Mesije a.s. zato što je, premapredskazanjima Časnog Poslanika s.a.v.s. pobjeda islama povezana saObećanim Mesijom.

Da nas Allah osposobi da shvatimo ovu najznačajniju odgovornostna pojedinačnom nivou, i da idemo putem bogobojaznosti, i težimo zapostizanjem cilja dolaska Obećanog Mesije a.s. i da iskusimo Allahovunagradu bez mjere.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp