U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Za nas je dovoljan Allah, a On je izvanredan Staratelj;

Kratki sadržaj

Ljudi koji pripadaju zajednicama stvorenim od Boga imaju iste odgovornosti kao Božiji Poslanici koji su osnovali te zajednice, to jest da ljude pozivaju Bogu i da im, nakon što su im pokazali pogrešna mišljenja i prakse koji su se uvukli tokom vremena, pokažu put istine. Historija religije nam govori da su sljedbenici Poslanika, svaki put kad su ovo činili naišli na silno protivljenje  (i otpor), pogotovu u vrijeme kad su bili malobrojni.  Ljudi nalik faraonima nastojali su sve što su mogli da zatru Božije poslanike i njihove sljedbenike. Ovo se dogodilo sa svakom religijom sve dok su čvrsto stajale na izvornoj poruci. Isto tako je i Časni Poslanik s.a.v.s. bio tretiran na sličan način iako je bio najomiljeniji Bogu. Nevolje, teškoće, ratovi itd., koje je morao podnijetizaista su bili više nego oni ranijih poslanika. Međutim, njegova ustrajnost je bila čvrsta i on je ovaj duh isto tako usadio i u svoje ashabe. Nedostataku broju, oružju itd., nikada nije uzdrmalo odlučnost njegovih ashaba.Časni Kur’an kaže:

‘A oni koji su odgovorili na Allahov i Poslanikov poziv nakonzadobijenih rana, oni od njih koji čine dobro i koji su bogobojazni,imat će veliku nagradu;’ (3:173)

‘oni kojima su ljudi rekli: “Narod se okupio protiv vas, zato ih sebojte,” ali je ovo samo povećalo njihovo vjerovanje, i oni su rekli:

“Za nas je dovoljan Allah, a kako je On dobar staratelj.” (3:174)

Ovo ojačava vjeru i duh žrtvovanja života na Allahovom putu koji semože vidjeti u izvještaju o Bitci na Uhudu. Zbog greške male grupemuslimana, bitka koja je jasno bila dobivena preobrnula se, i paganiMeke su ponovo napali nanoseći teški gubitak muslimanskoj strani.Časni Poslanik s.a.v.s. je izgubio zub, ali ashabi su se okupili oko njegana način da ih nikakva sila nije mogla pokrenuti i svaki napad neprijateljaje naišao na neuspjeh. Izgledalo je da pagani Meke imaju nadmoć, iakone vojno. Arapi su im se rugali da su zamišljali da se osvete za Bedr, alikakva je ovo vrsta pobjede bila gdje nije bilo nikakve ratne nagrade nitizatvorenika. Ovo je potaklo pagane da se vrate na bojno polje i napadnuratom izmorene i povrijeđene muslimane. Časni Poslanik s.a.v.s. je ovoslutio. On je okupio ashabe i pripremio ih da gone pagane ali je rekaoda će samo oni učestvovati koji su bili na Uhudu. Zamislite izmorene iranjene ashabe, 250 njih koji su krenuli sa strašću pobjedničke vojske.Kad su se utaborili Časni Poslanik s.a.v.s. je naredio da se na 500 mjestazapali vatra. Sa daljine je to bio krajnje dojmljiv prizor. Pagani Meke sumislili da je bolje da se vrate. Muslimani su se također vratili poslijedva-tri dana; Allah je u pagane ulio strah. Značajno je primjetiti da jepo povratku sa Uhuda Abu Sufijan proglasio i izazivao da će se jošjednom boriti protiv muslimana na Bedru. Poslanik s.a.v.s. je prihvatioovaj izazov. U četvrtoj godini po Hidžri muslimani su pripremili vojskuod 1500 ljudi dok je Abu Sufijan pripremio vojsku od 2000 ljudi. Njegovšpijun ga je obavijestio o broju muslimana i on je tajno bio uznemirenda broj njegovih ljudi nije bio dovoljan. Poslao je jednog čovjeka uMedinu da prestraši muslimane da povjeruju da je bila na putu velikaMekanska armija. Međutim, Allah kaže da je ovakva propaganda odstrane neprijatelja zapravo uvećala vjeru kod muslimana. Njihovodgovor je bio: ‘Za nas je dovoljan Allah, a kako je On izvrstan Staratelj.’1500 muslimana je stiglo na Bedr ali su pagani Meke otišli natrag samale daljine Meke. Rekli su da je bila gladna godina i njihova pripremanije bila odgovarajuća, da će doći naredne godine. Pagani su bili nasmrt prestrašeni dok je to povećalo vjeru vjernika. Huzur je rekao da jehistorija islama puna događaja gdje uznemirujuće glasine neprijateljanisu djelovale. Danas, vjernici treba da odgovore na isti način. Danassljedbenici Obećanog Mesije a.s. odgovaraju u istom smislu kad se činenapori da ih se prestraši. Istinski vjernici se ne prepadnu oduznemirujućih glasina bilo koje grupe, bilo kojeg zakonodavnog tijelaili bilo koje organizacije. Oni su uvijek ustrajni i čvrsti u vjeri. Oni bivajupretučeni, zlostavljani i oduzimaju im se životi, ali oni ne strahuju niod koga osim Allaha, njihov odgovor je uvijek: ‘Za nas je dovoljan Allah,a kako je On izvrstan staratelj.’ Što više neprijatelji pokušavaju, to seoni više okreću svom Gospodaru. Huzur je rekao da danas u nekimzemljama postoji veliko protivljenje našoj Zajednici. Ovo je, zapravo,svjedočenje njene istinitosti. U svom protivljenju svih 72 sekte islamanastojale su u Pakistanu sve što su mogle ali nisu bili u stanju da naškodeAhmadi muslimanima, i zaista im ne mogu naškoditi. Prividan gubitaknije ništa za istinskog vjernika; stvarna stvar je vjera. Huzur je rekao daprima pisma od roditelja i porodica ubijenih Ahmadi muslimana kojiizražavaju još veći duh vjere i iskrenosti. Sada protivljenje raste udjelovima Indije također i situacija u Bangladešu isto tako i dalje jeneprijateljska na bilo koju datu priliku. U nekim Arapskim zemljama,bilo da je to Sirija ili Egipat, situacija je slična kao i u Bugarskoj i nekimbivšim Sovjetskim državama gdje muftije vrše pritisak na našu Zajednicu.

Opozicija Obećanog Mesije a.s. u raznim dijelovima svijeta potvrđujenjegov globalni značaj. Oni koji cijene i razumiju Božiji atribut Al Hasibuvijek će odgovoriti da nije važno koliko je protivljenja, njihov odgovorje: ‘Za nas je dovoljan Allah, a kako je On izvanredan Staratelj.’ Ovo jeono što smo naučili od ashaba Časnog Poslanika s.a.v.s.

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ovi ajeti razjašnjavaju da istinskahrabrost dolazi iz ustrajnosti. Biti postojan protiv svake lične strasti iliprotiv bilo koje nevolje koja napada kao neprijatelj i ne pobjeći zbogkukavičluka, istinska je hrabrost.’ (‘Filozofija učenja islama’, str. 77).Huzur je objasnio da Obećani Mesija a.s. za nas ovdje objašnjava irazotkriva drugačije gledanje stvari, da osim od očitog neprijatelja, strastisvog ‘ja’ također mogu biti agresivne kao i neprijatelj. Savladavanjestrasti svog ‘ja’ također osposobljava osobu da se bori sa očitimneprijateljem. Zbog toga treba da se osoba potpuno pokori Allahu ionda doživljava manifestaciju božanskog atributa Al Hasib kako nijemogao ni zamisliti.

Obećani Mesija a.s. je također rekao da pridruživanje njegovojZajednici za sobom povlači i zahtijeva da slijedimo njena učenja unatočsve opozicije. On je rekao da su se Časni Poslanik s.a.v.s. i njegovi ashabiizdržali teško proganjanje koje je trajalo trinaest godina ali su na koncusvi neprijatelji bili uništeni. Allah je htio da se ova Zajednica takođerraširi u svijetu i kad postane mnogobrojna, protivnici će biti ušutkani.Allah želi da dadne obuku strpljenja kroz ove okolnosti. On je napisaoda su se mnogi koji su bili uvredljivi pokajali i dali bai’at. Strpljenje jetakođer vrsta obožavanja i ima nebrojene blagoslove. Bol ojačava vjeru.Huzur je rekao da je za današnju hudbu izabrao dva predmeta oBožijem atributu Al Hasib. Jedan je bio da objasni jačinu vjere vjernikai da ih njihova ustrajnost osposobljava da se suoče sa opozicijom. To jeizvor postizanja blizine Allahu i daje im pronicljivost i shvatanje da jeza Njih Allah dovoljan. Zatim je Huzur citirao ajete 41 i 42 iz sure AlRad i objasnio da su ciljevi Božijih pslanika i njihovih sljedbenika daporuku istine upute ljudima bilo da je ljudi prihvate ili ne. Posljedicenjihovog ne prihvatanja su u Allahovim rukama, Koji je Al Hasib (onajkoji Obračunava). Ajet 41 kaže:

‘A da ti Mi pokažemo obećano upozorenje koje smo im dali ili teusmrtimo, (u svakom slučaju), tvoja obaveza je samo da preneseš(Poruku), a na Nama je obračun.’ (13:41)

‘Zar oni ne razmisle da Mi, zaista, smanjujemo Zemlju sa njenihkrajeva? A Allah presuđuje; ne postoji niko da preokrene Njegovupresudu. I On je brz na računu.’ (13:42)

Huzur je objasnio da Allah ima Svoj vlastiti način kažnjavanja i dobrozna kada i koga da kazni. Za Njega nije neophodno da izvrši kažnjavanjebez odlaganja. Kažnjavanje može biti znak i cilj kažnjavanja je reforma.U Allahovom znanju je ko će odustati u svom protivljenju Božijimposlanicima i biti reformisan, i ko će se popraviti poslije blage kazne, ako nikada neće odustati. Ovi ljudi su ti koji budu kažnjeni.

Huzur je objasnio da su neki neprijatelji Božijih poslnaika dovedenina obračun u toku života Poslanika dok drugi nisu. Časni Poslanik s.a.v.s.je precizno predskazao tačna mjesta gdje će neki od njegovih neprijateljaizgubiti svoje živote u Bici na Bedru. Bili su neki među neprijateljimakoji su kasnije primili islam i bili spašeni u raznim bitkama. Stvarni ciljPoslanika i njihovih sljedbenika je da raznesu poruku, kazna nije njihovcilj, umjesto toga, njihov cilj je da učine da ljudi obožavaju Boga. Stvarje principa da će oni koji su bili upozoreni biti kažnjeni, bilo na ovomsvijetu ili na budućem. To samo Allah zna. Odgovornost je kod Allaha.Huzur je rekao da neki ljudi prigovaraju da ovo ili ono predskazanjenije bilo ispunjeno. Sve će to biti očevidno u Allahovm prisustvu. Ahmadimuslimani su svjedoci činjenici da su se zaista mnoga predskazanjadogodila, druga će se dogoditi i svaki novi dan čini očitom istinitostObećanog Mesije a.s. U ajetu 42 sure Ar-Rad Allah kaže kako protivniciistine ne mogu vidjeti da Allah ‘umanjuje Zemlju s njenih krajeva?’ Huzurje rekao da se islam naglo raširio u ranim godinaa i mnogi su došli uokrilje njegove zaštite i sigurnosti. Kad je Allah donio odredbu On jetakođer kaznio. Allahova je presuda da ili veliki broj koji prihvatajuislam smanjuju Zemlju za neprijatelje islama ili prirodne nepogodesmanjuju Zemlju za njih. Ovo se dogodilo u prošlosti, sada se događa idogodit će se u budućnosti. Kad je Allah uz Svog Poslanika ko je ondataj ko može stati na ovaj put? Ne postoji niko ko može poništiti Allahovuodredbu. U njoj je Allah dao nadu i hrabrost istinskim vjernicima dasve dotle dok ostanu istinski Allahovi robovi, neće imati straha. Allah jebrz u obračunu.

Ajet 45 iz sure Al-Ambija govori o istom predmetu:

‘A Mi smo dali neku korist ovima, i njihovim očevima, pa im je životpostao dug. Zar oni ne vide da Mi umanjujemo zemlju sa njenihkrajeva? Zar će onda oni biti pobjednici?’ (21:45)

Huzur je rekao da, ako je jedan narod bio moćan za dugi periodvremena i osjeća se uzvišenim o tome, sigurno takve situacije nisu trajne.Zapravo Allah kaže da On velikodušno opskrbljuje generacije zageneracijama jednog naroda ali da uvijek treba imati u vidu da su uprošlosti uzvišeni veliki narodi bili umanjeni. U nedavnoj prošlosti suEvropski narodi izgubili mnogo od svoje moći. Oni su koloniziraliogromne dijelove svijeta i sada su umanjeni. Rusija se također raširilapreko ogromnog područja, ali su mnogi od njenih naroda steklinezavisnost. Upravo ova sudbina će se jednog dana ponoviti u Americi.Manje zemlje isto tako, možda ne budu imale nikakvih pretpostavki inaslućivanja o tome, ali one također mogu biti oslabljene. Međutim, tuje radosna vijest za islam, tu je radosna vijest za sljedbenike ObećanogMesije a.s. da će islam pobijediti. Naši napori u širenju poruke islamasu skromni, naš zadatak je da ovu poruku širimo s ljubavlju. Međutim,mi vidimo tračak onoga šta Allahova odredba može uraditi u formizemljotresa i drugih nevolja. Kad bi samo muslimani također napustilisvoje protivljenje i postali dio sudbine koja će se dogoditi kroz ObećanogMesiju a.s. Huzur je rekao sadašnje nevolje i velike nesreće i katastrofetakođer su znak potpore za Obećanog Mesiju a.s. Mnogi ljudi ispituju otome kako ovo protivljenje dolazi od imama koji govore neistinu, zaštosu onda siromašni i oni u slabijem položaju ubijeni u ovim nesrećama.Objašnjavajući ovo, Obećani Mesija a.s. je rekao da je Allahov načinda kad ljudi pređu sve granice u optuživanju istinitih Božijih ljudi oneistini i kad budu proganjani, sve vrste nevolja se pojavljuju u svijetu.Sve Božije Knjige ovo kažu kao i Časni Kur’an. Baš kao i vrijeme kad jeMusa a.s. bio optužen o neisitni, sve vrste nevolja su zadesile Egipat.Iako ljudi iz daljine Egipta nisu čak ni čuli o Musau a.s. i prema tomenisu ni zgriješili. Dok je faraon bio spašen, oni koji nisu bili svjesni bilisu ubijeni. Nadalje, u vrijeme Isa a.s. oni koji su željeli da ga ubiju krozraspeće ostali su neozlijeđeni. Međutim, četrdeset godina kasnije hiljadeJevreja je bilo ubijeno i izbila je kuga. Kur’an dokazuje da je ovo bilozbog Isaa a.s. Slično tome, u vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s. dogodilase glad koja je trajala sedam godina i većina siromašnih su umrli doksu glavni veliki zlotvori bili za dugi period pošteđeni. Ukratko, Allahovje način da kad neko dođe od Njega i bude optužen o neistini, događajuse sve vrste nevolja. Međutim, ljudi koji nemaju ništa s ovom optužbomo neisitni budu zahvaćeni nevoljama. Postepeno lažni imami buduzgrabljeni i vrijeme zlobe i bezbožnosti se završi. Prirodne nevolje kojeslijede optužbu o neistini na ljude određene od Boga su općenite a nisuosobite.

Huzur je rekao da je prije nekoliko dana veliki zemljotres pogodioČile. Prije dva mjeseca zemljotres je zadesio Haiti. Čileanski zemljotresje bio 64 puta jači od onog u Haitiju. Huzur je rekao da su ovo zankoviu potporu Obećanog Mesije a.s. Stotine hiljada domova je bilo oštećeno.Kažu da je Čileanski zemljotres sedmi najstrašniji potres odkad je počelobilježenje. Ovaj zemljotres je progutao 1.26 milisekundi od dužine danaZemlje, koji je sada toliko kraći. Naučnici su također zabilježili da jesnažan zemljotres premjestio oblik Zemljine ose za tri inče (sedam i pocentimetara). Huzur je objasnio da je ovo osovina oko koje je Zemljinamasa uravnotežena. Tako se nastala situacija da ‘umanji Zemlju s njenihvanjskih granica’.

Obećani Mesija a.s. je zaista predskazao zemljotrese kao jedan odnjegovih znakova. Zemljotres je pogodio Čile u 1906. godini koji jeObećani Mesija a.s. nazvao znakom njegove potpore. Od 1570. do 1835,pet zemljotresa je pogodilo Čile. Naredni je pogodio u 1868. i onda1906. Otada je Čile bio pogođen sa devetnaest snažnih zemljotresa.

Obećani Mesija a.s. je napisao u vrijeme Čileanskog zemljotresa 1906.da je mnogo puta objavio svoja predskazanja o snažnim zemljotresimakako pogađaju svijet u tolikoj mjeri da će se zemlja rastaviti. On jenapisao da je o zemljotresima u San Francisku i Formozi koji su došliprema njegovom predskazanju svima bilo poznato, no nedavno je, 16.augusta 1906. Čile zadesio zemljotres koji nije bio ništa manje snažan.On je uništio petnaest gradova, hiljade su izgubili živote i stotine hiljadasu ostali bez domova. Neki će možda pitati kako ovo može biti znak,pošto ovi zemljotresi nisu zadesili Pandžab. Oni nisu shvatili da je AllahBog cijelog svijeta a ne samo Pandžaba i On je obavijestio ObećanogMesiju a.s. o cijelom svijetu. Bilo je za žaljenje da su optužbe oneistinitosti bile podignute u Pandžabu. Obećani Mesija a.s. je upozorioda upravo kako su se zemljotresi desili prema predskazanju u Americi iEvropi, oni će se tako desiti i u Aziji, od kojih će neki biti slika Sudnjegdana, zatirući život masa. To će se događati u tolikoj mjeri da će onikoji imaju mudrost uvidjeti da je ovo neobično i nikakvo ovosvjetskoznanje neće biti u stanju da objasni ovaj fenomen. Ovo je vrijeme kadće ljudi biti uznemireni i mnogima će biti dat spas, dok će mnogi bitiuništeni. Ovo će se dogoditi u ne tako dalekoj budućnosti i mnoge drugestrašne nevolje će se desiti. Neke će se pojaviti iz vasione, druge sazemlje. Ovo će biti zato što su ljudi prestali da obožavaju Boga i svapažnja je usredsređena na svijet. Obećani Mesija a.s. je rekao da bi ovenevolje bile malo odgođene da on nije došao, ali s njegovim dolaskomje skrivena Božija volja učinjena očevidnom, baš kao što je Allahproglasio:

‘Mi (nikad) ne kažnjavamo dok ne pošaljemo poslanika (daupozorimo).’ (17:16)

Onima koji se pokaju bit će podareno utočište.

Popularni citat Obećanog Mesije a.s. o ovome kaže: “O Evropo, tinisi mirno mjesto. I o Azijo, ti isto tako nisi sigurno mjesto. O ljudi,stanovnici ostrva, ne postoji ni jedan vaš izmišljeni bog koji vam možepomoći. Ja gledam gradove kako padaju i uništena naselja. Jedini Bog ješutio dugo vremena. A pred Njegovim očima su počinjena odvartna i gnusnadjela. I On je opet šutio. No, sada će se On pokazati sa sa svim svojimgnjevom i On će pokazati Svoje moćno lice. Vrijeme za ovo nije daleko. Koima uši, neka čuje da to vrijeme nije daleko. Ja sam se trudio da ujedinimsve ljude pod Božiji spas. Ali to je bila odredba koja se morala ispuniti. Javam kazujem cijelu istinu da se bliži određeni rok ove zemlje. Vi ćete svojimočima vidjeti Nuhovo vrijeme. I vidjet ćete svojim očima priču o Lutu. ABog je spor u svojoj kazni. Tražite oprost da dobijete Božiju milost. Ko godje napustio Boga on je kao mrav, a ne ljudsko bice. Ko god se ne bojiNjega, nije živ nego mrtav.”

(Haqiqatul wahi, str. 256-257)

Huzur je dodao da je ovo upozorenje posebno za oblast Indije iPakistana.

Huzur je molio Allaha da dadne čulo i razumijevanje svijetu dapriznaju onoga ko je poslan od Boga i tako budu pošteđeni Allahovekazne. Da nas Allah također osposobi da istinsku poruku islama uputimodrugima i da svaka teškoća i nevolja na ovom putu ojačaju našu vjeru ida ne napustimo svoj zadatak iz straha. Da nas Allah osposobi da takočinimo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp