U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Briga o siročadima kako je naredio Al-Hasib (onaj koji Obračunava);

Kratki sadržaj

Huzur je u svojoj hudbi petkom danas održao predavanje o brizi ipodizanju siročadi. Huzur je proučio slijedeći ajet:

“I ispitujte siročad dok ne dorastu za brak: onda, ako u njima uviditezrelost, dadnite im njihov imetak; i nemojte ga jesti rasipnički i užurbi od straha da oni ne odrastu. A ko je bogat, neka se uzdrži (dane jede njihov imetak); a ko je siromašan, neka jede (od toga)pravično. A kad im vraćate njihov imetak, onda neka budu svjedocis njima. A Allah je dovoljan za obračunavanje.” (4:7)

Huzur je rekao da je prethodne sedmice skrenuo pažnju na kur’anskunaredbu koja, kad se stavi u praksu sa strahom od Boga, garancija je zamirno društvo. Kako se naredba završava spominjanjem Božijeg atributaAl-Hasib (koji Obračunava) u tome je pouka za svakog muslimana daako se ne budu pridržavali iskazivanja pozdrava sigurnosti, zaštite imira (asselamualeikum) bit će smatrani odgovornim. Huzur je rekaoda je, u nastavku iste teme drugo značenje ove naredbe ne samo važnoza ispunjavanje prava ljudi nego je također glavno za uklanjanje mržnjeiz društva i u širenju mira. Kao što je navedeno u naprijed spomenutomajetu, ova naredba se također završava spominjanjem (Allahovogatributa) Al-Hasib, pri tome upuzoravajući vjernike. Ovaj ajet počinjespominjanjem ‘ispitivanja’ siročadi. Huzur je objasnio da ovopodrazumijeva da treba da vodimo računa o obrazovanju i obuci siročadikoji su nam povjereni u strateljstvo. Nemojte biti nemarni o njimasmatrajući da su sami u svijetu. Baš kao što s vremena na vrijemeispitujete i provjeravate svoju djecu, provjeravajte napredak obrazovanjai obuke siročadi. Nemojte praviti razliku u načinu akademske obukesvoje djece i njihove. Pazite na njihove posebne interese i sklonosti inastojte uvećati njihove prirodne sposobnosti, omogućavajući imodgovarajuće prilike. Nikada ne smijete učiniti da se siročad osjećajuda zbog svoje uskraćenosti nisu mogli u potpunosti uvidjeti svojpotencijal ili da bi, da su im roditelji živi, oni bili među onima sa visokimdostignućima. Bilo da je briga o siročadima poduzeta od stranepojedinaca ili na zajedničkom novou, njihovo obrazovanje, obuka inadgledanje je odgovornost onih koji su zaduženi za brigu o njima.Ova briga treba da se nastavi do vremena kad siročad dorastu za brak.Kad dostigne zrelost siroče može paziti na sebe. Ako je obrazovanje iobuka u djetinjstvu bila solidna, on će postati koristan dio društva.Huzur je objasnio da ovaj ajet prikazuje da jednostavno dostizanjeodređenih godina ne mora značiti da je siroče u stanju da pazi na imetaksvojih roditelja. Također je važno za njega da bude zdravog duha i ovotreba biti ustanovljeno. Ako izgleda da je mlada osoba odlična uobrazovanju i općenito, onda mu se treba povjeriti imetak; on je zakonitonjegov. Međutim, ako, uprkos toga što je dostigao zrelost, on nemamentalnu oštroumnost da vodi brigu o imetku, onda imetak trebanadgledati umjesto njega i siročetu treba dati novac za trošak premanjegovim troškovima. Dok raste, treba mu objasniti novčanezapletenosti. Neki pojedinci su jednostavni u određenim stvarima aliimaju dobru oštroumnost o novčanim predmetima. Ljudi ih možda zovuglupanima, ali oni imaju sposonost da dobro rade svoj posao.

Oni koji su zaduženi za siročad nemaju slobodnu vlast u trošenjufondova koje su ostavili njihovi roditelji. Treba da sve u potpunostibude obračunato i obrazloženo, i predano im nakon što dostignu zrelost.Mnogo puta ljudi čuvaju imetak siročadi pod svojom kontrolom uprkostoga što su oni dostigli određenu dob. Ako tu postoji ikakva bolesnanamjera, bit će smatrani odgovornim. Dalje jemstvo (zaštita) je određenoda spriječi bilo kakvo bespravno prisvajanje nasljedstva siročeta u smislu‘neka se uzdrži’. Ovo znači da čak pomisao da se uzme nešto iz imetkasiročeta treba biti odbačena jer je to šejtanska misao. Trošak podizanjasiročeta treba biti izmiren od strane osobe koja je zadužena za brigu onjemu bez obzira koliko je nasljedstvo siročeta. Međutim, ako osobazadužena za to nema sredstava da pomaže siroče, on za njegovopodizanje može potrošiti od njegovog imetka ili fondova koje su ostavilinjegovi roditelji. Ovo se mora uraditi s krajnjom marljivošću i trebačuvati sve račune. Nije dozvoljeno uzimati njegov novac za vođenjekuće ili za plaćanje računa režija koje je siroče nametnulo. Huzur jerekao da ima nekih ljudi ovako bolesnih namjera.

Navodeći hadis Huzur je rekao da je jedan čovjek pitao ČasnogPoslanika s.a.v.s. za savjet kako nije imao nikakvih fondova a bio jestratelj siročeta. Bilo mu je naređeno da uzme iz naslijeđa siročeta alida ne bude ni rasipnik ni tvrdica, i da ne koristi nasljedstvo siročeta dauveća svoj imetak niti da koristi novac siročeta da uštedi svoj. Drugihadis navodi da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da ako neko troši nasiroče a imućan je, ili troši a nije imućan, kad siroče dostigne zrelost imudrost treba mu biti vraćen novac s cjelovitim računima. Ali bolje jeako nasljedstvo siročeta bude investirano u posao i bude uvećano. Huzurje rekao ako osoba ograničenih sredstava vodi brigu o siročetu, trebadati obračun svakog feniga koji je potrošio iz njegovog nasljedstva.

Naređeno je da kad dajemo obračun njihovog imetka treba biti pozvansvjedok tako da siroče ne gaji nikakvu pritužbu (ili razlog prigovora).

Moguće je gajiti sumnju u takvim stvarima; također neki ljudi siju sjemesumnje pod maskom samilosti. Zato je, u svjetlu ljudske prirode Allahnaredio da trebaju biti pozvani svjedoci. Huzur je rekao da će ovosačuvati brižnika od bilo kakve teškoće i siroče od toga da ima bilokakve loše misli. Ovaj ajet naređuje sedam temeljnih aspekata brige osiročadima:

  1. Ispitajte razumijevanje siročadi, to jest, posvetite pažnju njihovomobrazovanju i obuci i vodite računa o njihovom napretku.
  2. Ova pažnja prema njihovom obrazovanju i obuci treba se nastavitidok ne steknu zrelost.
  3. Kad budu u stanju da paze na svoj imetak, on im treba biti vraćenbez odlaganja.
  4. Nasljedstvo siročeta treba biti trošeno samo na njega.
  5. Sigurno nije opravdano (i ovlašteno) za imućnu osobu da uzme iznasljedstva siročeta za njegovo podizanje.
  6. Kad je zadužena za brigu o siročetu, siromašna osoba ima odobrenjeda uzme primjerene troškove iz nasljedstva siročeta.
  7. Kad se siročetu vrati njegov imetak, treba biti pozvan svjedok, takoda namjera brižnika ostane čista i da siroče ne gaji nikakvu sumnju.Ajet se završava podsjetnikom da Allah nadgleda sve vrijeme i svakoće biti pozvan na polaganje računa.

Huzur je rekao da Časni Kur’an sadrži mnoge naredbe o lijepomtretmanu siročadi i čuvanju njihovog imetka. Kao u suri Bani Israil:

“I ne približavajte se imetku siročeta, osim na najbolji način, dokono ne odstigne zrelost, i ispunite svoje obećanje; zaista ćete oobećanju biti pitani.” (17:35)

Huzur je rekao da ovaj ajet također citira naredbu ranijeg ajeta,međutim, ovdje je također spomenuto ‘obećanje.’ Hazreti Musleh Maudr.a. je objasnio da je ovo obećanje zapravo odgovornost podizanja,hranjenja siročeta i čuvanje njegovog imetka. Obaveza je na ljudima idruštvu kao cjelini da sve dok siroče nije u stanju da pazi na svoj imetakoni treba da to rade za njega. Ako je siroče Ahmadi musliman onda jeto odgovornost Džemata. Huzur je rekao da ovo nije usluga siročetu;zapravo je to obaveza islamskog društva i pravo siročeta. Pošto je Allahovu dužnost stavio na muslimane i u okviru njihove mogućnosti kaovjernika On uzima zavjet od njih da će ih, ako ne ispune svoju obavezusmatrati odgovornim. Ovo je isti predmet koji je naveden i u prvomajetu.

Časni Kur’an kaže:

“I dajte siročadi njihov imetak, i ne uzimajte lošu stvar u zamjenuza dobru, i nemojte jesti njihov imetak sa svojim. Sigurno je toveliki grijeh.” (4:3)

Huzur je rekao da je ovdje također ponovljen isti predmet. Ako nekoradi dobiti pomiješa imetak siročeta sa svojim imetkom onda će njegovačista zarada postati haram (zabranjena) zbog loše namjere a zarađeniimetak koji je haram teška je kazna. Allah kaže u Časnom Kur’anu:

“Zaista, oni koji nepravedno jedu imetak siročadi samo gutaju vatrusvojim stomacima, i oni će ući u vatru plamteću.” (4:11)

Huzur je rekao da je takvo učenje islama. On sa velikom žestinomodržava u životu one u nepovoljnom položaju. Glavni cilj je Allahovozadovoljstvo koje vjernik traži, i zaista treba tražiti.

Huzur je rekao da ove naredbe nisu samo za siročad koja imajuimetak. Opća naredba je da je podizanje i obuka odgovornost društva.Ako oni imaju nasljedstvo čak i onda je njihovo obrazovanje i obukanaša dužnost i skupa s ovim treba da pazimo na njihov imetak. Poticajda se brinemo o siročadima ne treba biti njihov imetak nego njihovostanje siročeta.

Huzur je rekao da je ovaj ajet dalje upozorenje da utemelji pravasiročeta:

“I neka se oni boje: ako bi oni iza sebe ostavili nejake potomke, onibi se plašili za njih. Zato neka se oni boje Allaha i neka kažu pravuriječ.” (4:10)

Niko ne zna kad će ga smrt zadesiti. Pomisao da će ostaviti svojudjecu kao siročad treba da nas potakne u razmišljanje o brizi osiročadima.

Huzur je rekao da je stvar ponekad obrnuta kad djedovi i ne smatraju odgovarajućim pretjerano uplitanje u podizanje i obuku siročadi. Cilj toga je da ih odgoje na način da postanu najbolji dio društva. Siročad mogu izgubiti svoj potencijal zbog kompleksa niže vrijednosti. Oni trebaju biti odhranjeni i odgojeni na način da postanu najbolji u društvu. Njihov odgoj ne treba biti niti suviše strog niti suviše blag. Pravo siročeta je isto kao i pravo djeteta s roditeljskom pomoći.Kur’anski ajet:

“… o dunjaluku i ahiretu. I pitaju te o siročadi. Ti reci: ‘Njihovo unapređivanje je dobra stvar. A ako se sa njima izmiješate, oni su vaša braća. A Allah zna razliku između smutljivca i onog koji unapređuje. A da je Allah htio, On bi vas, sigurno, stavio u teškoće.

Sigurno je Allah moćan, mudar.” (2:221)

ne znači tek naredbu o siročetu sa nasljedstvom, zapravo onpodrazumijeva siročad svih društvenih položaja.

Hadis navodi da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Osoba koja stavisamilosno ruku na glavu siročeta dječaka ili djevojčice samo radi Allahabit će u zamjenu nagrađena vrlinama od svake dlake na glavi na koju jestavio svoju saosjećajnu ruku. Osoba koja siroče tretira ljubazno i sanaklonošću bit će samnom u Džennetu kao ovo dvoje’, i Poslanik s.a.v.s.je na ovo pokazao svoja dva sastavljena prsta. Takav je položaj onogako pazi na siroče. Allah mu je dao radosnu vijest o Džennetu. AshabiČasnog Poslanika s.a.v.s. su se natjecali jedan s drugim da paze na siročadjer su žudili da također imaju mjesto u stopama Poslanika s.a.v.s. uDžennetu.

Navođenjem: ‘A ako se snjima izmiješate, oni su vaša braća…’ ovajajet kaže da je brižnik kao stariji brat takve vrste koji ispunjava ono štomu pripada. Odatle je naredba da im pomažemo vrlo iskreno i ispravno,i na krajnje nesebičan način. Allah nas podsjeća da je On prisutan svuda,tako nam dajući do znanja da On potpuno dobro zna ko stvara nered ako stvara mir. Vladanje prema siročadi treba biti takvo da učinimo dabudu najbolji u društvu.

Božija je milost da je onima sa ograničenim sredstvima datoodobrenje da troše iz nasljedstva siročeta za njihovo podizanje. Međutim,ako ni brižnik ni siroče nemaju nikakvih sredstava onda trebakontaktirati upravu i menadžment Zajednice. Cilj nije da bilo ko budestavljen u teškoću. Časni Kur’an kaže o poštovanju prema siročadima:

‘Pazite! Vi niste dali čas siročetu’ (89:18)

i radi ovoga je dato upozorenje o Božijoj kazni. Kur’an također kaže:

‘To je onaj koji odgoji siroče,’ (107:3)

Huzur je rekao da ovo zlo naznačuje propadanje društva. Vrlo jevažno nastojati krajnje naporno kako bi se uklonila ova slabost s ciljemda stvorimo dobro društvo, zato što neispunjavanjem onoga što pripadasiročadima, zajednica gubi svoj osjećaj žrtvovanja i umjesto mirnogdruštva, tu je haos.

Allah kaže o onima koji traže Njegovo zadovljstvo:

‘i hrane siromaha, siroče i zatvorenika, za Njegovu ljubav,’ (76:9)

Huzur je rekao da je ovo slika krasne zajednice o kojoj nas Allah podsjeća i ona koju je Časni Poslanik s.a.v.s. također isticao. Hadis navodi da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da osoba koja se brine o tri siročeta jekao onaj ko noću klanja tahadžud namaz, posti i vodi džihad naAllahovom putu. Oni će (s njim) biti kao braća u Džennetu i Poslanik jena ovo pokazao na sastavljen svoj kažiprst i srednji prst. Časni Poslaniks.a.v.s. je također rekao da je Džennet siguran za one koji u svojimobjedima redovito uključuju siroče muslimana roditelja, ukoliko nijepleten u grijeh koji se ne može oprostiti. Huzur je objasnio da je širk(pripisivanje partnera Bogu) najveći grijeh, da osim toga Allah dajeogromnu nagradu onima koji se brinu o siročadima.

Huzur je rekao da s Allahovom milošću naša džemat pazi na siročad.U Africi također pazimo na siročad drugih vjera. Međutim, Huzur jedanas napravio Tahrik (program) u pogledu Pakistana i program JakSad Jetima (Stotinu siročadi) koji radi pod Jak Sad Jetima odborom.Hazreti Halifatul Mesih IV r.a. je ovo započeo u 1989. godini, u godinistoljetnice Ahmadijata kao znak zahvalnosti. U okviru ovog programana početku je bilo stotinu siročadi o kojima je vođena briga. Međutim,on je uveliko proširen. Početni plan je bio da se stotinu siročadi drži uprenočištu (kao studentskom domu) ali je njihova rodbina odlučila daih paze kod svojih kuća uz novčanu pomoć džemata. U svakom slučaju,broj siročadi pod brigom ovog programa je uveliko porastao. Mi smočuli Allahove naredbe kao hadis u pogledu brige o siročadima i shvatilismo značaj ovog predmeta. Trenutno, pod ovim programom vodi sebriga o dvije hiljade i sedam stotina siročadi iz pet stotina porodica uPakistanu. Mjesečni troškovi ovoga dostigli su između 2,500.000 do3,000.000 rupija. Fondovi se troše krajnje pažljivo na hranu,obrazovanje, medicinski tretman, svadbene troškove mladih djevojakai održavanje bilo kakvog imetka koji siročad možda imaju. Troškovi suogromni i osjećamo da postoji ogromna potreba u ovom fondu. Sadrsahib Jetima odbora je ovo spomenuo Huzuru indirektnim iako nikadadirektnim riječima u svojim pismima tražeći dove.

Prema tome je Huzur danas napravio Tahrik za sve PakistanskeAhmadi muslimane koji žive u SAD-u, Kanadi, Evropi i VB da učestvujuu ovom programu. Koje veće radosne vijesti mogu postojati za vjernikaod onih da će mu biti dato mjesto u stopama Časnog Poslanika s.a.v.s.Huzur je rekao da je proračunao da ako svaka osoba Ahmadi kućanstvaVB, Evrope, Kanade i SAD-a plati godišnje 7 do 10 funti po glavi za ovajprogram, ogroman obavezan izdatak Jetima odbora će biti namiren.Deset funti po glavi je mali iznos za ljude koji žive ovdje, međutim, tomože igrati ogromnu ulogu u stvaranju svjetle budućnosti mnogihsiročadi. Oni koji su imućni mogu dati i više. Općenito pomoć i potporadata siročadima je 1000 do 3000 rupija mjesečno.

Huzur je također skrenuo pažnju Ahmadi muslimana u Pakistanuda velikodušno daju u ovaj fond i da ovo učine u vidu kur’anskog ajeta:‘…radi Njegove ljubavi..’ Huzur je pojasnio da on sigurno nije zaustavionepakistanske Ahmadi muslimane da učestvuju u ovom programu, onito također mogu učiniti, ali je pogotovu tražio od pakistanskih Ahmadida učestvuju za Pakistansku siročad.

Da nas Allah ospsobi da ispunjavamo prava onih u nepovoljnompoložaju u društvu koliko najviše možemo i da uvijek budemo oni kojitraže Allahovo zadovoljstvo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp