U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hudba prilikom vjenčanja

Vjenčanje,Brak

Vjenčanje

ELHAMDU LIL'LAHI NAHMEDUHU VE NESTAJINUHU VE NESTAGFERUHU VE NUMENU BIHE VE NETAVEK'KELU ELEJHE VE NEVUZU BIL'LAHE MIN ŠURURI ANFUSENE VE MIN SEJ'JIJATE EMALENE MAN JAHDIHI'LA'AHU FELA MUDIL'LELAHU VE MAN JUDLILHU FELA'A HADIJA LEHU EŠHEDU EN LA'A ILAHA IL'LAL LA'AHU  VEHDEHU LA'A ŠERIKA LEHU VE EŠHEDU EN'NE MUHAM'MADEN EBDUHU VE RESULUHU

Vjenčanje

JA'A EJ'JUHAN NA'SU IT'TAKU RAB'BAKUMUL LEZI HELEKEKUM MIN NEFSIN VE'HEDETIN VE HELEKA MINHA ZEUDŽEHE VE BES'SA
MINHUMA REDŽALAN KESIREN VE NISA'A VET TEKUL LA'AHEL LEZI TESAELUNA BEHE VEL ERHA'AME IN'NAL LA'AHA ELEJKUM REKIBA

JA'A EJ'JUHEL LEZINA EMANUT TEKUL LA'HA VE KULU KEOLEN SEDIDE, JUSLEH LEKUM A'MALEKUM
VE JEGFER LEKUM ZUNUBEKUM VE MAN JUTEJIL LA'HA VE RESULEHU FEKAD FA'ZA FEOZEN EZIME

VJenčanje

JA'A EJ'JUHEL LEZINA EMANUT TEKUL LA'HA VEL TENZUR NEFSUN MA KED'DEMET LEGED VE TEKUL LA'HA INNAL LAHA HEBIRUN BEME TEMELUN

Prevodi:

”Sva hvala pripada Allahu! Njega hvalimo i, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se povjeravamo. Samo u Njega vjerujemo i tražimo zaštitu kod Allaha od zla i pakosti nas samih, i od loših navika naših djela. Koga Bog uputi na pravi put niko ga ne može s njega skrenuti; I, za koga On izjavi da je na stranputici niko ga ne može navesti na pravi put. Mi svjedočimo da niko nije vrijedan obožavanja osim Allaha. On je Jedan i nema Mu druga i mi svjedočimo da je Muhammed Njegov sluga i poslanik.”

”O ljudi! Bojte se Gospodara svoga, koji vas je stvorio od jedne duše i od nje stvorio njenog partnera, i od to dvoje raširio mnoge muškarce i žene; i bojte se Allaha, u čije ime tražite jedno od drugog, i pazite na rodbinske veze. Doista je Allah čuvar nad vama.”[1]

”O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha, i govorite istinitim govorom.
On će vam popraviti vaša djela i oprostiti vam vaše grijehe. A ko god se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku, on je, zaista, postigao veliki uspjeh.”[2]

”O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha; i neka svaka duša gleda šta unaprijed šalje za sutra. I bojte se Allaha; uistinu je Allah dobro obaviješten o onom što vi radite.”[3]


[1] Časni Kur’an 4:2
[2] Časni Kur'an 33:71-72
[3] Časni Kur'an 59:19

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp