U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Put

Draga braćo i sestre iz Bosne i Hercegovine. S obzirom da je prisustvo Ahmadije Muslim Džemata na našim prostorima novost, mnogi su o tom islamskom pokretu sasvim malo upoznati. A i te početne informacije, koje su možda i do vas doprle, uglavnom su dolazile od protivnika ovog Džemata. Pa se stoga, kao član tog Džemata, osjećam dužnim da ukratko ukažem na prisutne razlike između našeg i tumačenja islama od ovdašnjih muslimana i njihove uleme. Jer su nas mnogi od njih do sad sami, ali samo lažno, predstavljali.
Pa zato i želim da čujete i drugu stranu. Jer ovo je vrlo važno za sudbinu svakog od nas, ustvari ovo je pitanje našeg imana.

Jedna od razlika, a možda i glavna, koja se pojavila između Ahmadi muslimana i drugih muslimana u tumačenju islamskog učenja je vezana za smrt Božijeg poslanika hazreti Isa a.s. sina Merjeminog. A iz koje kasnije proizilaze i sve ostale razlike, zbog čega ću se i osvrnuti baš na objašnjenje iste.

Mi ahmedi muslimani vjerujemo da je hazreti Isa a.s. bio samo Božiji rob i Božiji poslanik, što potvrđuje i ajet iz časnog Kur'ana koji glasi:

A on reče: ”Zaista, ja sam rob Allahov. On je meni dao Knjigu, i učinio me poslanikom;[1]

Vjerujemo takođe da je obavio svoju poslaničku misiju i umro kao i svi drugi Allahovi poslanici, što potvrđuju mnogi ajeti iz časnog Kur'ana od kojih ću vam navesti samo par ovih.

Kada Allah reče: “O Isa, Ja ću te usmrtiti i uzdignuti Sebi ….[2]
Sigurno je primjer Isaa kod Allaha kao primjer Adema.[3] 
Svaka duša će okusiti smrt.[4] 
Mi nismo dali vječni život nijednom čovjeku prije tebe.[5] 
Svaka duša će okusiti smrt; onda ćete Nama biti vraćeni.[6] itd itd.

Ovakvih i sličnih dokaza o smrti hazreti Isa a.s. ima još mnogo u časnom Kur'anu kao i u hadisima hazreti Muhammeda (s.a.v.s.), što svakako potvrđuje ispravnost našeg vjerovanja da je hazreti Isa a.s. tjelesno mrtav.

Dok (ovo mora da se zna) ulema, a samim tim i ovdašnji Muslimani, čvrsto vjeruju da je ovaj Allahov poslanik Isa a.s. naime uzdignut živ na nebo i da gore negdje i danas nakon 2000 godina živi. Te da će se pred Kijamet spustiti odozgo sa zadatkom da povede Muslimane u borbu do konačne pobjede Islama zajedno sa imamom Mehdijem.

S tim što će on tada, po njihovom ubjeđenju, suditi po Kur'anu, što takođe nema nikakve potpore u islamskom učenju. Jer Allah dž.š. u časnom Kur'anu kaže da je hazreti Isa a.s. poslat samo Jevrejima i da je podučavan samo Tevratu i Indžilu (Starom i Novom zavjetu), a nigdje ne piše i Kur'anu.

Dakle, po učenju iz časnog Kur'ana hazreti Isa a.s. ni u kom slučaju neće biti ponovo vraćen na zemlju, kako su to oni bukvalno razumili iz nekih hadisa. Iz razloga što se to kosi sa prirodnim zakonima koje je upravo Allah dž.š. uspostavio, a za koje On sam kaže:

Zato ti nikad nećeš naći mijenjanja u Allahovom sunnetu; niti ćeš ikako naći promjene u Allahovom sunnetu.[7]
Ovo je Božiji sunnet koji je prije prošao, a ti nikada nećeš naći promjene u Allahovom sunnetu.[8]

Vjerovanje, da će hazreti Isa a.s. suditi Muslimanima po Kur'anu se takođe ne može obistiniti zbog toga što se i ta tvrdnja kosi sa riječima Allaha dž.š. koji u časnom Kur'anu sasvim jasno kaže:

On je bio samo rob kome smo Mi podarili Našu blagodat, i Mi smo ga učinili primjerom djeci Israilovoj.[9]
I On će ga učiti o Knjizi i mudrosti i Tevratu i Indžilu;i on će biti poslanik sinovima Israilovim (sa ovom porukom).[10]

Iz čega se vidi, da hazreti Isa a.s. nije određen da vodi Muslimane kako to tvrdi današnja ulema a samim tim i njihovi sljedbenici.

Razlog zbog kojeg se iskrivljeno vjerovanje o smrti hazreti Ise a.s. zadržalo kod većine Muslimana a među njima i bošnjačkih može se tražiti i u samoj neobrazovanosti Muslimana, koji su spremni povjerovati u svakakve priče koje nemaju nikakve veze sa realnošću, a ne žele bilo šta da pročitaju pa čak ni časni Kur'an, koji bi im trebao biti baklja vodilja do Sudnjeg dana.

Međutim vrijeme reforme je došlo i nadamo se, da će se ova tužna slika promijeniti i da će Muslimani cijelog svijeta, shvatiti da samo uz Allahov blagoslov mogu iznaći put za bolji život na ovom i budućem svijetu. I tako shvatiti da samo načinom života kako ga je Allah dž.š. propisao u Časnom Kur'anu mogu zaraditi džennet i sačuvati se od patnje na drugom svijetu.

”Istina je došla, a laž ne može ništa ni početi, niti to ponoviti.”[11]


[1] Časni Kur'an 19:31
[2] Časni Kur'an 3:55
[3] Časni Kur'an 3:60
[4] Časni Kur’an 3:186;21 : 36
[5] Časni Kur’an 21:35
[6] Časni Kur’an 29:58
[7] Časni Kur’an 35:44
[8] Časni Kur’an  48:24
[9] Časni Kur'an 43:60
[10] Časni Kur’an 3:49-50
[11] Časni Kur'an 34:49

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp