PDF Hello world!

Bönens välsignelser

Av Hans Helighet Mirza Ghulam Ahmad Den Utlovade Messias och Mahdi (frid vare med honom)  Grundaren av Islams Ahmadiyya församling.

Denna bok är svensk översättning av artikeln Barakátud Du’á, eller Bönens Välsignelser, som skrevs av den Utlovade Messias (frid vare med honom) år 1893. Det är en vederläggning av Sir Sayyid Ahmad Khans åsikt om att människans böner aldrig blir uppfyllda, och att bön inte är något annat än en form av dyrkan. Den Utlovade Messias (frid vare med honom) tillbakavisar denna tanke och förkunnar att Allah hör och accepterar de troendes böner som framförs med ödmjukhet och uppriktighet, och att acceptansen av bönen utlöser en kedja av reaktioner vilka kulminerar i uppfyllelsen av bönens avsikt.

I den andra delen utav boken, som behandlar Sir Sayyid Ahmad Khans bok Usúlut Tafsír (principerna för tolkning av den Heliga Qur’anen), framlägger den Utlovade Messias (frid vare med honom) sina kriterier eller riktlinjer för en korrekt förståelse av den Heliga Qur’anen.