In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Zašto bismo trebali prihvatiti Imama Mehdija kada je Časni Kur’an kompletan?

Pitanje:

Svi muslimani veruju da je Časni Kur’an jedan, kompletan bez sumnje. Hadisi Časnog Poslanika islama (s.a.v.s.) su konačni i oba i Časni Kur’an i hadis, su nastavljeni kao reč koja treba biti prihvaćena, kao reč verovanja i reč koju treba slediti do kraja vremena. Ipak, naš Poslanik s.a.v.s., uprkos znanju da je ova knjiga potpuna i da je on poslednji poslanik do kraja vremena, sam je predskazao da će doći vreme kada će se Imam Mehdi pojaviti od Allaha i uzdignuti kod Allaha. Dopustite da sada postavimo vrlo iskreno pitanje -Kakva je bila potreba za Imamom Mehdijem i zašto bismo trebali prihvatiti Imama Mehdija kada je Časni Kur’an kompletan; tu je i hadis, i sadržaji ovih knjiga su konačni?

Odgovor:

Ipak, prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. muslimani trebaju Imama Mehdija i čekaju Imama Mehdija. Zašto trebamo Imama Mehdija, i zašto ga čekamo i kakav će biti njegov pložaj? Siguran sam da o tome niste nikada razmišljali. Ako biste trebali o tome misliti sada, bili biste iznenađeni da su verovanja drugih muslimana i ahmadija jednaka.Tačka razlike ne može se dokazati između naša dva uverenja.

Svi muslimani veruju da će Imam Mehdi biti imenovan od strane Allaha, a neće biti izabran od strane muslimana. Ne bi trebao biti niti jedan musliman koji veruje da Imama Mehdija neće imenovati Allah, a da će ga odabrati mase. Ako ijedan musliman tvrdi ovo, sva ulema sveta će se izjasniti da je takav čovek kafir – nevernik, jer se drži verovanja koje je suprotno verovanju celog ummeta.

Tako da je Imam Mehdi osoba koja će doći ukoliko nije već došao, koji će direktno biti uzdignut i imenovan od strane Allaha. Kako god, ovo je jedan deo verovanja. Drugi deo verovanja je da ko god odbije da ga prihvati, on je nevernik (kafir). Celi ummet veruje u ove dve stvari, izuzev Ćakaralvisa i Ehli Kur’ ana. Ostatak ummeta veruje da će Imama Mehdija imenovati Allah lično, i neće biti izbora. Oni također veruju da Imam Mehdi, jednom kada je imenovan, nadalje će biti Imam celog ummeta i celog sveta. Ko god ga poriče, i ko god mu se suprotstavlja izlazi iz okrilja islama.

Sada imajući na umu ova dva verovanja, navedite mi jedan primjer bilo koje osobe koja ima ove dve osobine i ova dva kvaliteta koja nije bila poslanik. Niti jedan čovek na Zemlji nije se pojavio u istoriji sa ove dve osobine a da nije bio poslanik. U stvari jedan čovek se ne može navesti iz cele istorije iz svih religija da bi čovek mogao reći da je imenovan direktno od Allaha, i verovanje u njega nije obavezno. Čitajte Časni Kur’an o veri gde se navodi u koga morate verovati. Svi oni veruju u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove Knjige, i u Njegove poslanike, (govoreći): ”Mi ne pravimo razliku između Njegovih poslanika;” i govore: ”Mi čujemo i mi se pokoravamo. [Časni Kur’an 2:286]

Ovo su temeljna verovanja. Od šest šartova citiranih gore, samo se jedan odnosi na čoveka, i to na poslanike. Tako među ljudima osim za poslanike, Časni Kur’an ne nalaže vam da verujete u bilo kojeg čoveka nego na nama je da samo verujemo u poslanike. Prema Časnom Kur’anu, samo trebamo verovati u poslanike inače ćemo postati kafiri.

Tako među ljudima, osim u poslanike nismo dužni verovati ni u koga. Citirajte jedan ajet iz Časnog Kur’ana gde osim u poslanike, ne nalaže nam se da verujemo u bilo koga drugog. Ipak, ovim prihvaćenim stanovištem muslimani sebi pripisuju Imama Mehdija.

Ko god je direktno imenovan od strane Allaha, bio je poslanik. Dakle, muslimani tvrde da oni ne veruju da će doći čak ni podređeni poslanik, dok oni veruju u Imama Mehdija, koga će Allah lično uzdignuti i imenovati. Tako da oni zasigurno protivreče vlastitoj tvrdnji. Dakle istina je da muslimani veruju u podređenog poslanika u trenutku kada veruju u Imama Mehdija. Tako da je samo ostalo pitanje ličnosti.

Što se tiče verovanja, svaka poštena i iskrena osoba će se morati složiti i priznati da je pojam Imama Mehdija upravo pojam kojeg Ahmadije daju podređenom poslaniku. Bilo da ga nazivate podređenim poslanikom ili ne, bilo da ga nazivate čovekom ili ne, to nije važno. Važna je definicija. Ako čoveka nazivate psom on i dalje ostaje čovek. Ukoliko neko uživa dve osobine Imama Mehdija on će ostati poslanik kad god ga pozovete. Čak i ako ne verujute u njega, on će i dalje ostati poslanik.

Opet, muslimani veruju da će Isa a.s. doći ponovo. U kojem svojstvu će doći? Hoće li ostaviti svoje poslanstva iza u nebesima, ako on silazi sa nebesa? Očigledno da ne, jer svi muslimanski učenjaci veruju i tvrde da ko god veruje ili tvrdi da Isa a.s. (Isus) kada se pojavi ostavit će svoje poslanstvo iza i doći kao obična osoba, je lažljivac i on je izvan okrilja islama. To je zajedničko verovanje svih muslimanskih učenjaka, ahmadija i neahmadija.Razlog za verovanje je da je naš Časni Poslanik s.a.v.s. sam predskazao da kada dođe Isa a.s. on će doći kao poslanik. U knjizi hadisa – Muslimovoj, Časni Poslanik (s.a.v.s.) naziva Isa a.s. Božijim poslanikom (Nabi-Ullah) pri njegovom drugom dolasku. Prema ovom Muslimovom hadisu muslimani također veruju da će doći Mesija i da će doći kao poslanik.

Sada u suprotnosti sa zajedničkiim uverenjem, muslimani isključuju ahmadije iz okrilja islama jer oni veruju da je obećani Mesija poslanik, dok će Obećani Mesija, koga drugi muslimani čekaju za sebe, biti poslanik. Ako je Obećani Mesija istinit on mora biti poslanik, jer Časni Poslanik (s.a.v.s.) je sam rekao da Mesija koji će doći bit će poslanik. Dakle, pretpostavimo da je Obećani Mesija rekao: „Ja sam poslanik”, Časni Poslanik s.a.v.s. bi ga proglasio lažljivcem, jer bi on rekao „Zar nisi pročitao Muslimov hadis?”; Ja sam sam sebe proglasio Mesijom koji će se pojaviti u ovom ummetu kao poslanik.” Tako da ako iko tvrdi da je Mesija, a ne poslanik, on je definitivno lažov, ne možete ga drugačije okarakterisati. Još prema muslimanima, ako neko tvrdi da je Mesija i kaže da je poslanik on je također lažaov. Dakle, kakav Mesija može doći ovde, u ovaj ummet?

Na jedan način presude on je lažov jer on kaže da je on Mesija a također i poslanik – Muslim kaže da je poslanstvo završeno u svakom obliku. Ali kada kaže da je Mesija, a ne poslanik, muslimani će opet reći da  je lažaov jer je Časni Poslanik s.a.v.s. predskazao da mesija koji će doći će biti također poslanik. Jedino rješenje koje nude drugi muslimanski učenjaci je da će on biti Ummeti Nabi (podređeni poslanik).

Postajanjem Ummati Nabi nije protivno Časnom Poslaniku s.a.v.s. i to je ono u što upravo ahmadije veruju. Mi ne verujemo u novo poslanstvo. Mi verujemo u Ummeti, podređenog poslanika kako je predskazano u Časnom Kur’anu, sura An-Nisa.

A ko god se pokori Allahu i ovom Poslaniku, oni će biti sa onima kojima je Allah podario Svoje blagoslove: među poslanicima, među istinoljubivim, među šehidima i među dobrim ljudima. A oni su najbolji drugovi. Ovo je posebna blagodat od Allaha, On je dovoljan Znalac. [Časni Kur’an 4:70-71]

Dakle, svako ko želi dobiti nagradu od Allaha, nakon Časnog Poslanika s.a.v.s., prema ovim ajetima, mora biti PODREĐENI poslanik Časnom Poslaniku s.a.v.s.. Nakon što je podređen, prema ovim ajetima, nikakva nagrada neće biti za njega, niti prva niti poslednja, jer sve četri nagrade su spomenute jedna za drugom i to redom Poslanik, Istiniti, Šehid, Pravednik – tako da verovanje svih muslimana, ahmadija i neahmadija je isto.

Primenite ovo verovanje na Imama Mehdija, za koga muslimani veruju da će doći, i oba naša verovanja su ista. On mora biti podređeni poslanik! Primenite isto verovanje na Obećanog Mesiju. Opet su naša verovanja ista. Sada jedino pitanje koje ostaje, da li se Imam Mehdi pojavio ili nije?

Muslimani proglašavaju ahmadije kao nemuslimane jer mi verujemo u novog poslanika. Ako smo kafiri radi ovoga, a verovanje drugih muslimana je zapravo kao verovanje ahmadija – onda je svaki musliman kafir!