Samenvatting vrijdagpreek 26 Mei 2023 – Khilafat: de goddelijke overvloed en zegeningen

KJ-Summary-FR-20230526               KJ-Summary-NL-20230526

KJ-Summary-UR-20230526              KJ-Summary-BN-20230526

KJ-Summary-AR-20230526

 

Samenvatting vrijdagpreek 26 Mei 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Toen de Almachtige God de Beloofde Messias (as) meedeelde dat zijn vertrek uit deze wereld nabij was, richtte de Beloofde Messias (as) zich tot de mensen en zei:

Zo openbaart Hij twee soorten machten. Ten eerste toont Hij de Hand van Zijn Macht door Zijn profeten zelf. Ten tweede, wanneer met de dood van een profeet moeilijkheden en problemen ontstaan en de vijand zich sterker voelt en denkt dat de zaken in wanorde zijn en ervan overtuigd is dat nu deze Gemeenschap zal uitsterven en ook de leden van de Gemeenschap in een dilemma zitten en hun rug gebroken is, en sommigen van de ongelukkigen wegen kiezen die tot afvalligheid leiden, dan is het dat God voor de tweede keer Zijn Machtige Macht toont en de geschokte gemeenschap ondersteunt en verzorgt. Zo is degene die standvastig blijft tot het einde getuige van dit wonder van God. Dit is wat er gebeurde in de tijd van Hazrat Abu Bakr Siddiq (ra), toen het overlijden van de Heilige Profeet (sa) als ontijdig werd beschouwd en menig onwetende bedoeïen afvallig werd. Ook de metgezellen van de Heilige Profeet (sa), getroffen door verdriet, werden als degenen die hun verstand verliezen. Toen verhief Allah Hazrat Abu Bakr Siddiq (ra) en toonde voor de tweede keer de openbaring van Zijn Macht en redde de Islam, juist toen deze op het punt stond te vallen, en vervulde de belofte die in het vers werd uitgesproken:

“En dat Hij voor hen zeker hun godsdienst zal vestigen die Hij voor hen heeft gekozen en dat Hij hun in ruil daarvoor zeker veiligheid en vrede zal geven na hun vrees.” (De Heilige Koran, Al-Nur 24:56)

Dat wil zeggen, na de vrees zullen Wij hen weer stevig vestigen. Dat is ook wat er gebeurde ten tijde van Mozes (as), toen hij stierf op zijn weg van Egypte naar Kin’an voordat hij de Israëlieten naar de beoogde bestemming bracht in overeenstemming met de belofte. Bij zijn [Mozes’] dood werden de Israëlieten in diepe rouw gedompeld. Er staat geschreven in de Torah dat met het verdriet over deze vroegtijdige dood en het plotselinge vertrek van Mozes (as), de Israëlieten veertig dagen lang huilden.

De Beloofde Messias (as) verklaarde verder:

En deze belofte is niet voor mijn persoon. De belofte heeft veeleer betrekking op jullie, zoals God zegt: Ik zal deze Gemeenschap, waarvan jullie volgelingen zijn, doen zegevieren over anderen tot aan de Dag des Oordeels. Het is dus onvermijdelijk dat jullie de dag van mijn vertrek zien, zodat na die dag de dag komt die de dag van de eeuwige belofte is. Onze God is Hij die Zijn belofte nakomt en die trouw is en de waarachtige God. Hij zal u alles laten zien wat Hij heeft beloofd. Hoewel deze dagen de laatste dagen van deze wereld zijn en er vele rampen staan te gebeuren, is het toch noodzakelijk dat deze wereld blijft bestaan totdat al die dingen waarover God heeft voorspeld, werkelijkheid worden. Ik ben van God gekomen als een manifestatie van de Goddelijke Voorzienigheid en ik ben een belichaming van Zijn Macht. En nadat ik ben heengegaan zullen er andere personen zijn die de manifestatie van de tweede Macht [van God] zullen zijn.

Na zijn overlijden wensten sommige mensen dat de organisatie door de Anjuman zou worden geleid, maar Allah de Verhevene vestigde Khilafat in overeenstemming met Zijn belofte. Vervolgens, zelfs na de dood van de eerste kalief, uitten sommige individuen hun onenigheid ten tijde van het tweede kalifaat, en probeerden, indien niet permanent, het systeem van het kalifaat tijdelijk te stoppen. Hun pogingen hadden echter geen succes. En Khalifatul-Masih II bleef de Kalief voor een lange periode tot aan zijn overlijden. Na zijn dood werd het derde kalifaat en vervolgens het vierde kalifaat ingesteld. Na het overlijden van de vierde Kalief schonk Allah de Verhevene mij de mantel van de Khilafat. De tegenstanders proberen nog steeds om dit systeem uit te roeien, maar Allah de Verhevene laat de ahmadi-moslims voortdurend groeien in geloof, liefde en oprechtheid ten opzichte van de Khilafat. Deze liefde is iets dat niemand in de harten van de mensen kan brengen behalve Allah de Verhevene, en in het hart van de Khalifa voor de mensen.

Vervolgens presenteerde Huzoor e Anwar (aba) voorbeelden van brieven die lieten zien hoe individuen verbonden zijn met Khilafat. En zelfs in dit tijdperk hebben mensen de beloofde Messias (as) en de edele Kaliefen in hun dromen gezien, en via deze dromen hebben zij ook trouw gezworen. Als er echt verlangen is, dan geeft Allah de Verhevene ook leiding.

Een jongeman genaamd Abdur Rahman Billah uit Kameroen zag mij in een droom en herkende mij later via een pamflet van de Gemeenschap. Hij heeft toen trouw gezworen. Daarna meldde hij dat toen zijn dorpshoofd is overleden dat de dorpelingen hem nu als nieuwe hoofd hebben gekozen. Hij schrijft dat hij gelooft dat dit te danken is aan de zegeningen van de trouwbelofte die Allah de Verhevene hem heeft gegeven.

Een missionaris uit Sierra Leone schrijft dat een heer, hoewel hij geen Ahmadi is, openlijk de waarheid van de Gemeenschap begon te verkondigen nadat hij naar mijn preken op MTA had geluisterd en zei dat deze geestelijken de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap valselijk beschuldigden. Maar hij verklaarde stoutmoedig dat de beschuldigingen tegen Ahmadiyya ongegrond waren, omdat hij persoonlijk naar de preken van de Imam van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap luisterde en wist dat die woorden niet van een niet-moslim konden zijn. Later heeft hij ook trouw gezworen en is nu een actief lid van de gemeenschap.

Een dame uit Paraguay begon tijdens de COVID-19 pandemie de Arabische taal te leren. Hierdoor maakte zij kennis met de Islam. Later zag ze een programma van de Gemeenschap op Facebook, waar ze werd voorgesteld aan de missionaris en zijn vrouw. Ze werd gezegend met de mogelijkheid om islamitische literatuur te lezen, en na bijna twee maanden besloot ze Ahmadi-moslim te worden. Ze deed vervolgens verder onderzoek naar de gemeenschap en is er nu een actief lid. Ook haar man heeft na enige tijd trouw gezworen.

Iemand in Marokko heeft, na langdurig uitgebreid onderzoek te hebben gedaan, trouw gezworen. Hij schrijft dat, hoewel hij sinds zijn kindertijd naar geleerden had geluisterd, de preken van de Imam van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zich niet beperken tot het louter interpreteren van de Koran. Ze zijn eerder gericht op het verbinden van mensen met Allah.

En ook vrome niet-Ahmadi’s vragen aandacht voor het vertalen van de boodschappen van de Imam van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in de lokale talen en zorgen ervoor dat zijn boodschap een breder publiek bereikt.

Dit is dus alleen de Ahmadiyya gemeenschap die werkt aan de verspreiding en de vooruitgang van de Islam onder de schaduw van Khilafat in de wereld van vandaag. Insha’Allah zal de Gemeenschap gevestigd blijven op de belofte van God over Khilafat op de voorschriften van het profeetschap tot de Dag des Oordeels. Geen vijand kan haar op enigerlei wijze schaden. Daarom moeten wij ernaar streven ons geloof te versterken en ons aan Khilafat te hechten. Laten we niet aarzelen om elk offer te brengen om het te handhaven. Moge Allah ons het vermogen daartoe schenken. Ameen!