Receptie gehouden voor opening van nieuwe Ahmadiyya Moskee in Nahe door Hoofd van deAhmadiyya Moslim Gemeenschap

 

30 oktober 2019

PERSMEDEDELING

Focussen op wat ons samenbrengt, in plaats van wat ons verdeelt is de sleutel tot het vestigen van vrede in de wereld –Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

 De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft op 26 oktober 2019 de slottoespraak gegeven op een speciale receptie ter gelegenheid van de opening van de Baitul Baseer Moskee in het Mahdi Abad complex in Nahe in Duitsland. Zijne Heiligheid had een dag eerder de moskee officieel ingehuldigd met zijn wekelijkse Vrijdagpreek.

De receptie werd bijgewoond door meer dan 145 genodigden, onder wie politici, religieuze leiders, vertegenwoordigers van de media en plaatselijke bewoners.

Het hoogtepunt van het evenement was de slottoespraak door Hazrat Mirza Masroor Ahmad, tijdens dewelke hij de ware doelstellingen van moskeeën verduidelijkte en het vitale belang van een vredevolle van verschillende gemeenschappen en rassen onderstreepte.

 Tijdens zijn toespraak sprak Zijne Heiligheid over het belang van het vasthouden aan hoge normen inzage moraliteit en het aanwakkeren van een geest van wederzijds respect binnen de samenleving.

HazratMirzaMasroorAhmadzei:

“De Nationale President van deAhmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland vermeldde eerder dat deze Moskee werd gebouwd in een klein dorp. Of de plaats nu een dorp, een kleine stad of een dichtbevolkte stad is, is irrelevant. Wat een plaats daadwerkelijk onderscheidt van andere is het morele karakter van de mensen die er wonen en op welke wijze zij leven en omgaan met anderen.”

 Zijne Heiligheid sprak over extremisme en hoe de handelingen van zogenaamde Moslims had gezorgd voor een toename van angst en verdenkingen omtrent de Islam in veel niet-Moslimlanden.

HazratMirzaMasroorAhmadzei:

“Er wordt veel gesproken tegen de Islam en mensen houden er veel angsten en bedenkingen aan over. Echter, indien we kijken naar de geschiedenis van de Islam, zien we dat de bewering dat Moslims mensen zijn die haat verspreiden en terrorisme plegen een volstrekt foutieve en onrechtvaardige aanname is.”

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Nadat hij beweerde een Profeet van God te zijn, brachten de Heilige Profeet van Islam (vrede en zegeningen zij met hem) en zijn volgelingen 13 jaar door in Mekka waar zij een strenge en onophoudelijke vervolging ondergingen. De tegenstanders van de Islam warenonaflatend in hun brutale pogingen om de eerste Moslims pijn te berokkenen en aan te vallen. De Moslims werden gemarteld en gedood, maar bleven geduld tonen. Uiteindelijk werden ze gedwongen om uit te wijken naar Medina. Daar werd een islamitische overheid opgericht, waaronder de rechten van alle gemeenschappen werden gewaarborgd en beschermd. Volgens het verdrag dat werd afgesloten, werden alle mensen geloofsvrijheid gegarandeerd en konden zij op vrije wijze hun leven leiden in overeenstemming met hun religieuze geschriften.”

 Zijne Heiligheid ging dieper in op het leven van de Stichter van de Islam, de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) en verklaarde hoe de Heilige Koran zijn volgelingen onderricht heeft om de religieuze vrijheid van alle mensen te eerbiedigen.

HazratMirzaMasroorAhmadzei:

“Het eerste gebod dat vermeld wordt in de Heilige Koran met betrekking tot de toestemming om een defensieve oorlog te voeren stelt dat oorlog wordt toegestaan omdat de aanvallers gekant zijn tegen religieuze vrijheid.Het vermeldt verder dat, indien er geen sterke repliek zou zijn gegeven op dit onrecht, geen enkele Synagoge, Kerk, of andere plaats van verering, of Moskee veilig zou blijven.”

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde zijn uiteenzetting van hoofdstuk 22, vers 41van de Heilige Koran en zei:

“In dit vers zien we dat een Moskee niet als eerste, maar pas als laatste wordt vermeld. Dit toont verder aan dat de toestemming die de eerste Moslims hadden gekregen om zichzelf te beschermen gegeven werd om ervoor te zorgen dat elke religie veilig werd gesteld. Daarbovenop, indien men eender welke oorlog uit de vroege periode van de Islam bestudeert en onderzoekt met rechtvaardigheid, wordt het duidelijk dat deze plaatsvonden omwille van het feit dat Moslims werden aangevallen, gemarteld en vervolgd.”

Zijne Heiligheid verduidelijkte hoe de islamitische leer een grote nadruk heeft gelegd op de rechten van burenen dat de term ‘buur’ in de Islam een heel ruime betekenis heeft, waardoor ook collega’s, medereizigersen iedereen die in onze buurt woont hieronder valt.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Stichter van de Islam, de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), zei dat Allah de Almachtige de rechten van de buren voor hem zo vaak heeft benadruktdat hij dacht dat een ‘buur’mogelijk vermeld zou worden als één van de rechtmatige erfgenamen in een erfeniskwestie. Dit is de hoge status en het belang van een buur volgens de Islam.”

 Zijne Heiligheid sprak over de rechten van de vrouw in de Islam en hoe dit vereist dat alle meisjes een schoolopleiding krijgen. Daarboven was de Islam de eerste religie die vrouwen het erfenisrechtheeft gegeven en mannen heeft onderricht om vriendelijk, respectvol en zachtaardig om te gaan met vrouwen.

Zijne Heiligheid vermeldde een gekende gezegde van de Profeet van de Islam (vrede en zegeningen zij met hem), namelijk, ‘het paradijs ligt onder de voeten van moeders’.Zijne Heiligheid zei dat vrouwen de toekomstige generaties van de samenleving grootbrengen en daardoor deze unieke status werd toegekend door de Islam.

Zijne Heiligheid zei dat het allereerste hoofdstuk van de Heilige Koran stelt dat Allah de Almachtige de Heer der Werelden is. Hierdoor geloven Moslims dat God voorziet voor alle mensen, ongeacht hun geloof of overtuiging, en dus was wederzijds respect tussen alle mensen een basisvereiste.

Zijne Heiligheid sprak vervolgens over het belang van interreligieuze dialoog en een totstandbrenging van wederzijds respect tussen verschillende gemeenschappen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Een manier om conflict in de wereld te verminderen is om te focussen op de gemeenschappelijke zaken die ons samenbrengen, in tegenstelling tot de verschillen die we hebben. De Heilige Koran heeft Moslims instructies gegeven om Mensen van het Boek en anderen uit te nodigen naar datgene wat ze gemeen hebben. De Heilige Koran zegt mensen niet om elkaars verschillen te belichten, daarentegen, hij spreekt over het kijken naar datgene wat gemeenschappelijk is tussen mensen.Die verenigende factor tussen de verschillende religies is het geloof in de Ene God.”

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Indien we dit punt begrijpen en waarlijk Eén God vereren en eraan werken om te voldoen aan Zijn rechten en erkennen dat elk levend wezen door Hem geschapen werd, dan zal er geen religieuze, culturele of enige andere vorm van conflict bestaan.”

 Zijne Heiligheid zei verder nog dat leven in overeenstemming met de wet van het land en het respecteren van de mensen die er wonen de taak is van elke Moslim.

Hazra Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Heilige Profeet(vrede en zegeningen zij met hem) zei dat, ‘trouw aan het land waar men woont is een onderdeel van het geloof’. Daardoor zijn, in welk land we ook verblijven, het naleven van de wetten, het respectvol samenleven met de bevolking, blijk geven van een goede moraal, het uitdrukken van religieuze vrijheid en tolerantie, geduld en verdraagzaamheid tonen, allemaal enorm belangrijk zodat vrede gehandhaafd kan worden binnen het land en het handhaven van vrede in het land is een onderdeel van ons geloof.”

 Voor aanvang van de slottoespraak, konden de aanwezigen luisteren naar Abdullah Wagishauser, de Nationale President van deAhmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland.

Hij sprak over de geschiedenis van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland en het Baitul Baseer Moskee project.

Daarna bestegen een aantal gastsprekers het podium.

 (Gewezen) Lt.-Kolonel,en plaatselijke inwoner,Gustva Lunenborg zei:

“Ik was hier toen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1989 eerst dit complex in Nahe kocht en ik zag de banner met ‘Liefde voor Iedereen, Haat jegens Niemand’ erop die jullie meteen lieten zien enik dacht, op dat ogenblik, dat deze banner een middel tot bedrog is en allesbehalve oprecht. Na verloop van tijd hebben de plaatselijke Ahmadi Moslims echter al mijn angsten en zorgen weggenomen en heb ik gezien dat jullie elke mogelijke moeite hebben ondernomen om te integreren en om vrede te bevorderen. Ieder van ons die in deze buurt woont heeft gezien dat jullie open mensen, trouwe burgers en goede buren zijn. Daarom is vandaag niet enkel een emotionele dag voor jullie, maar ook voor mijn echtgenote en mezelf, en we delen van harte in jullie viering en vreugde bij de opening van de nieuwe Moskee. Jullie leven zeer zeker de slogan van ‘Liefde voor Iedereen, Haat jegens Niemand’ na.”

Pastoor Susanne Hahn, Vertegenwoordigster van de Protestantse Kerk zei:

“Namens de ProtestantseKerk wil ik jullie feliciteren met de opening van deze Moskee. We voelen vreugde wanneer ook een Huis van God geopend wordten ik bid dat het een zegening voor jullie wordt.”

Elke Christina Roeder, Burgemeester van Norderstedt, zei:

“We hebben een gezegde in het Duits, dat wat veel tijd nodig heeft tot goede resultaten leidt en ik ben ervan overtuigd dat dit ook van toepassing is op deze Moskee. Voor eenlange tijd heeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap bewezen dat haar leden bijdragen tot de stad waarin ze leven en hun burgerplichten vervullen. Extremisten wensen om afstand te creëren tussen mensen en dus is het belangrijk dat we hen hier niet in laten slagenen in plaats daarvan trachten om ons te verenigen en samen te leven met de geest van waarachtige religieuze vrijheid en tolerantie.”

Tobias van der Heide, Lid van de Provincieraad van Schleswig-Holstein zei:

“Vandaag is een prachtige dag! De waarden van deAhmadiyya Moslim Gemeenschap zijn die van menselijkheid, genade en vrede. Jullie geloven in een splitsing van religie en politiek en jullie waarderen geloofs- en gewetensvrijheid. In de praktijk hebben jullie getoond dat de Islam thuishoort in Duitsland!”

Gero Storjohann, Lid van de Bundestag (Nationaal Parlement van Duitsland), zei:

“Vandaag is een dag van grote vreugde omdat een Huis van God hier geopend werd. De nieuwe Moskee is prachtig en is een teken van de religieuze vrijheid die we zeer waarderen. Tolerantie is noodzakelijk voor elke samenleving om te kunnen bloeien en dus zijn we heel gelukkig dat jullie nu een plaats hebben waar jullie God kunnen vereren in overeenstemming met jullie tradities en overtuigingen.”

Het evenement werd afgesloten met een stil gebed onder leiding van Zijne Heiligheid.

Einde