RECEPTIE GEHOUDEN TER ERE VAN INHULDIGING VAN BAITUL AAFIYAT MOSKEE IN PHILADELPHIA

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle
23 oktober 2018

PERSMEDEDELING

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad zegt dat de Moskee “een baken van licht en hoop zal blijken voor alle vredelievende mensen”

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, heeft op de avond van 19 oktober 2018 een keynote toespraak gegeven op een speciale receptie die werd gehouden ter ere van de inhuldiging van de  ‘Baitul Aafiyat’ (Huis van Veiligheid) Moskee in Philadelphia in de Verenigde Staten.

De Moskee, die de eerste speciaal gebouwde Moskee in Philadelphia is, werd eerder op de dag officieel geopend toen Zijne Heiligheid er zijn wekelijkse Vrijdagpreek gaf. Meer dan 175 hoogwaardigheidsbekleders en genodigden woonden de avondreceptie in de nieuwe Moskee bij.

Het hoogtepunt van het evenement was de keynote toespraak door Hazrat Mirza Masroor Ahmad, waarin hij sprak over de ware doelstellingen van Moskeeën en stelde dat vrijheid van geloofsovertuiging een fundamentele leerstelling van de islamitische leer is.

Doorheen zijn toespraak benadrukte Zijne Heiligheid het belang van het voeden van eenheid en tolerantie binnen de samenleving.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Ongeacht verschillen in ras, religie of sociale afkomst zijn we als mensen verenigd en daarom is het belangrijk dat we interactie aangaan met andere mensen, in plaats van onszelf te isoleren of enkel om te gaan met diegenen die deel uitmaken van onze eigen specifieke gemeenschap… Voor de vooruitgang en evolutie van de samenleving, en om een sfeer van vrede en samenhorigheid te bevorderen, zijn respectvolle dialoog en discussie tussen mensen en verschillende gemeenschappen vitaal.”

 Verwijzend naar het motto ‘Liefde voor iedereen, Haat jegens niemand’ van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zei Zijne Heiligheid dat de slogan niets nieuws was, maar dat deze rechtstreeks gebaseerd is op de leer van de Heilige Koran en die van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij zei dat de Islam Moslims geleerd heeft om mensen van alle overtuigingingen en religies te respecteren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Terwijl vaak wordt beweerd dat Moslims andere religies of hun religieuze figuren niet respecteren, staat niets verder van de waarheid… Wij geloven steevast in de waarheid van alle Profeten en geloven dat zij gezonden werden om de mensheid dichter bij God de Almachtige te brengen en om moraliteit te onderwijzen en om universele menselijke waarden te vestigen zoals gewetensvrijheid, rechtvaardigheid en menselijke sympathie. Met dit in het achterhoofd, hoe kan het mogelijk zijn voor ons om andere religies of hun aanhangers te minachten of oneerbiedwaardig te behandelen? Daarom zijn wij Ahmadi Moslims oprecht wanneer we beweren dat we niemand haten.”

 Zijne Heiligheid zei dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap “altijd paraat staat om de hand van vriendschap uit te strekken naar anderen”. Hij haalde het voorbeeld aan van Ahmadi Moslims die in Philadelphia wonen en die onmiddellijk hulp hadden aangeboden aan leden van de Joodse gemeenschap na een aanval die plaatsvond op een nabijgelegen Joodse begraafplaats.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Wij zoeken geen belonging noch dankbaarheid voor dergelijke zaken omdat we slechts volgen wat onze religie ons heeft onderwezen, namelijk zij aan zij staan met de mensen van andere geloven en overtuigingen in hun tijd van nood. Wij zijn voorvechters voor de rechten van alle mensen om hun leven vrij van discriminatie en vooroordelen te leiden.”

 Zijne Heiligheid zei dat de islamitische geschiedenis getuigt dat “pluralisme en ruimdenkendheid” steeds fundamentele leerstellingen van de Islam zijn geweest en verwees naar de regering en het verdrag die werden opgericht door de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) in de stad Medina, met haar religieuze diversiteit, waar iedereen in staat was om hun geloof in alle vrijheid te beleiden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde het verdrag en zei:

“Het verdrag bevorderde vrede en verzekerde dat een tolerante samenleving zegevierde. Meer dan 1400 jaar geleden werd in Medina dus een multiculturele smelkroes van een samenleving op succesvolle wijze beheerd en bestuurd.”

 

Uitwijdend over de koranische leerstelling die stelt dat er geen dwang mag zijn inzage de religie zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Elk individu zou het recht moeten hebben om voor zichzelf het pad te kiezen dat hij of zij wenst te bewandelen. Geloof is, en dient dit steeds te blijven, iets wat iemands hart en geest aanbelangt. Tezelfdertijd onderwijst de Islam dat, ongeacht de verschillen in religie of geloof, elke burger de plicht heeft om zich op vredevolle wijze te gedragen en om te verzekeren dat hij of zij geen enkele actie onderneemt die het welzijn van de samenleving bedreigt.”  

Zijne Heiligheid verklaarde de ware doelstellingen van Moskeeën en zei dat het hoofddoel is voor Moslims om samen te komen om de Ene God te vereren. Ten tweede, zei Zijne Heiligheid, is een ander belangrijk doel van een Moskee om diens te doen als “een centrum voor het dienen van de mensheid.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Onze Moskeeën doen onze vastberadenheid toenemen om vrede te verspreiden en om banden van broederschap en wederzijdse genegenheid te smeden met mensen van allerlei verschillende afkomsten om zodoende alle vormen van haat, fanatisme en verdeeldheid uit de samenleving te verdrijven.”

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Deze stad staat bekend als de ‘stad van broederlijke liefde’ en onze nieuwe Moskee is zeer zeker een teken, en inderdaad een verbintenis van ons, waarbij wij de belofte maken om onze pogingen om liefde, broederschap en welwillendheid hier en elders nog verder op te drijven.”

Zijne Heiligheid citeerde uit hoofdstuk 4 vers 37 van de Heilige Koran, waarin wordt gesteld:

En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn.”

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad verduidelijkte dit vers verder en zei:

“Dit ene vers uit de Koran is een prachtig handvest van moraliteit en mensenrechten. Het is een gouden pad naar vrede en een middel tot broederlijke liefde. In dit vers, afgezien van Zijn verering, gebiedt Allah de Almachtige de Moslims om hun ouders en verwanten met liefde en genegenheid te behandelen. Hij gebiedt hen om de meest kwetsbare leden van de samenleving, zoals de wezen en diegenen die op een bepaalde wijze achtergesteld zijn, te helpen en te troosten. Daarna volgt een speciale vermelding  van het vervullen van de rechten van de buren. Moslims worden geleerd om hun buren lief te hebben en te beschermen en om steeds paraat te staan om hen bij te staan in hun tijd van nood.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Ik ben er zeker van dat u met eigen ogen zal kunnen aanschouwen dat, waar deze nieuwe Moskee een toegevoegde fysieke attractie en bezienswaardigheid is in deze stad, nog belangrijker is dat zij de samenleving op spirituele wijze zal versterken en verfraaien, door het verspreiden van liefde en vriedelijkheid doorheen de stad en nog veel verder. Zij zal een baken van licht en hoop blijken voor alle vredelievende mensen, ongeacht hun afkomst, overtuiging of huidskleur.”

Tot slot van zijn toespraak stond Zijne Heiligheid stil bij de geschiedenis van Philadelphia, de eerste koloniale stad in Amerika die vrijheid van religie en vrijheid van geloofsbelijdenis toeliet en de historische stad waar de Onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Deze stad heeft een rijke en trotse geschiedenis en ik bid dan ook dat haar inwoners in staat zullen zijn om verder te bouwen op hun voornaam verleden en dat deze grootse tradities een kenmerk zullen blijven van jullie toekomst. Ik bid dat deze stad steeds een baken van geloofsvrijheid zal blijven en dat de mensen van deze stad elk hun rol zullen spelen om vrede te bevorderen, niet enkel in deze stad, maar doorheen de Verenigde Staten en inderdaad ook de wijdse wereld.”

Vroeger op de avond spraken ook verscheidene hoogwaardigheidsbekleders het publiek toe, terwijl  Dr. Mirza Maghfoor Ahmad, de Nationale Voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in de VS, Zijne Heiligheid introduceerde voor aanvang van diens keynote toespraak.

James Kenny, de Burgemeester van Philadelphia, overhandigde de sleutel tot de stad Philadelphia aan Zijne Heiligheid als betoon van respect en waardering.

De Eerbiedwaardige James Kenny, Burgemeester van Philadelphia, zei:

“Ik ben verheugd dat jullie nu een prachtige nieuwe gebedsplek hebben. De geschiedenis van Philadelphia is gebaseerd op het feit dat het steeds een plek is geweest waar geloofsvrijheid primeerde. It Het maakt deel uit van haar familiewaarden. Onze stad is gebouwd op het idee dat, waar we mogelijk van elkaar verschillen op vlak van nationaliteit en ethniciteit, deze stad iedereen verwelkomt om het geloof van onze cultuur naar onze keuze te belijden  … De opening van deze Moskee is een testament van onze eenheid en onze eendracht. Moslims zijn het centrale deel van de Amerikaanse instelling.”

Eerbiedwaardig Congreslid Dwight Evans zei:

“Het is voorwaar een hele eer om hier vandaag te mogen zijn, om Zijne Heiligheid te verwelkomen in de grote stad Philadelphia, in de stad van broederlijke liefde en zusterlijke genegenheid. Namens de inwoners van Philadelphia wil ik graag meedelen aan de Moslimgemeenschap dat jullie boodschap van vrede hier welkom is… Ik wil dat jullie weten dat we zij aan zij met jullie staan tegen haat, vooroordelen en wilds.”

 

Het evenement werd afgesloten met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid. Later had Zijne Heiligheid persoonlijke ontmoetingen met veel genodigden die de receptie bijwoonden.

Voor aanvang van de receptie kregen James Kenny, de Burgemeester van Philadelphia, en Congreslid Dwight Evans de opportuniteit voor een persoonlijke ontmoeting met Zijne Heiligheid. Zijne Heiligheid had verder nog ontmoetingen met de leden van de verzamelde media en beantwoordde vragen over de doelstellingen van de nieuwe Moskee en andere gerelateerde onderwerpen.

 Einde