Nieuwe Ahmadiyya Moskee geopend in Aken, Duitsland door Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

In Naamvan Allah, deBarmhartige, de Genadevolle

23-05-2015

PERSMEDEDELING

NIEUWE AHMADIYYA MOSKEE GEOPEND IN AKEN, DUITSLAND DOOR HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zegt dat nieuwe Moskee een symbool van vrede zal zijn

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verheugd om mee te kunnen delen dat op 23 mei 2015, het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad deMansoor Moskee (De Moskee van deGoddelijk Ondersteunde)in de Duitse stad Aken heeft ingehuldigd.

2015-05-23-DE-Aachen-Inauguration-002

Bij zijn aankomst huldigde Zijne Heiligheid de Moskee plechtig in door het onthullen van een gedenksteen en door het stille gebed te leiden als dank aan God de Almachtige. Zijne Heiligheid leidde vervolgens de Zuhren Asrgebeden in de nieuwe Moskee alvorens buiten de Moskee een boom te planten om het evenementverder te gedenken.

Diezelfde avond vond een speciale receptie plaats om de opening van de Moskee in te luiden, die door meer dan 210 hoogwaardigheidsbekleders en gasten werd bijgewoond. Onder de aanwezigen verscheidene hoogwaardigheidsbekleders en politici, waaronder Marcel Philipp, de Burgemeester van Aken en Karl Schultheis, Afgevaardigd Lid van de Bondsdag voor Noordrijn-Westfalen.

DeNationale President van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland, Abdullah Wagishauser verzorgde deopeningstoespraak, gevold door korte toespraken van verscheiden gastsprekers.

2015-05-23-DE-Aachen-Inauguration-003

Marcel Philipp,Burgemeester van Akensprak:

“Met de bouw van deze Moskee bevestigtde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap haar verlangen om een thuis te bouwen in Aken en om permanent deel uit te maken van onze gemeenschap. Ik zou dus graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te feliciteren uit naam van onze stad.”

Dr. Stephanie Waletzki, vertegenwoordiger van de Federale Overheid, las een boodschap voor van Guntram Schneider, Minister van Werk, Integratieen SocialeZaken waarin deze zei:

“Ik zou graag Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad willen verwelkomen in Aken. Zijn bezoek is waarlijk een grote eer voor onze stad. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap speelt een grote rol in onze gemeenschap en uw mottoLiefde voor Iedereen, Haat voor Niemand wordt nu wereldwijd erkend en heb ik ook persoonlijk voor mezelf geadopteerd.”

Karl Schultheis, Afgevaardigd Lid van de Bondsdag sprak:

“Ik voel een enorme vreugde naar aanleiding van het bezoek van de wereldwijde leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap (Hazrat Mirza Masroor Ahmad) aan Aken – dit is zeer zeker een grote eer voor ons. Ik zou ook graag willen meedelen dat we zeer gezegend zijn om zulke schitterende buren te hebben als de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.”

Daarna las deNationale President van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland een steunbrief voor die werd opgestuurd door Martin Shulz, President van het Europese Parlement.

De slottoespraak werd geleverd door Hazrat Mirza Masroor Ahmad, en hierin verduidelijkte hij de ware bestaansredenen van Moskeeën vanuit het oogpunt van de islamitische leer. Voorts veroordeelde Zijne Heiligheid ook alle vormen van geweld of extremisme aangezien deze tegenstrijdig zijn met de islamitische leer.

Wanneer hij sprak over de doelstellingen van een Moskee, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Het hoofddoel van een Moskee is om te dienen als een plaats waar God aanbeden kan worden en waar Zijn creatie gediend kan worden en hun rechten vervuld kunnen worden. Er zijn zodanig veel mensen in de wereld die lijden door armoede, die ziek zijn of geen opleiding kunnen bekostigen en door hen te helpen worden hun rechten dus vervuld door een Moskee.” 

2015-05-23-DE-Aachen-Inauguration-004

Even verder zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De Almachtige Allah verlangt dat de mensheid de zwakken en kwetsbaren helpt en steunt en het is deze islamitische leerstelling die de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap ertoe aanspoort om de mensheid te dienen. Daarom bieden we hulp, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs aan hen die het nodig hebben, ongeacht hun achtergrond.”

Met betrekking tot het belang van onderwijs, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Iedereenter wereld bezit het recht op onderwijs en dus is het onze verplichting om diegenen te helpen die daarvan weerhouden worden. Om dit te kunnen waarmaken is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap druk bezig met het bouwen van scholen en het aanbieden van studiebeurzen om zo onderwijs te kunnen bieden aan diegenen die er anders geen toegang toe zouden hebben.”

Zijne Heiligheid verwees naar een Ahmadi Moslim die welbekend was in de plaatselijke gemeenschap als eigenaar van een bloemenzaak in het centrum van Aken en zei dat zijn winkel symbool stond voor hoe Ahmadi Moslims vrede en goedheid in hun gemeenschappen verspreiden.

2015-05-23-DE-Aachen-Inauguration-005

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“In tegenstelling tot stoffelijke bloemen die al beginnen af te sterven na een paar dagen en hun geur verliezen, zijn de spirituele bloemen die door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap worden aangeboden van eeuwigdurende aard.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad sprak verder:

“Deze spirituele bloemen, bestaande uit de allerhoogste morele waarden, zullen voor altijd herinnerd en geapprecieerd worden door natiesen hun inwoners. Dit is het geschenk dat door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap aan de wereld wordt aangeboden en waarvan de geur onvergankelijk zal blijken.”

De formele sessie werd beëindigd met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid en werd opgevolgd door een avondmaal.

Einde

Verdere informatie: media@pressahmadiyya.com