Ijtema 2016 van Majlis Khuddamul Ahmadiyya VK eindigt met slottoespraak door hoofd van Ahmadiyya Moslim gemeenschap

27 september 2016

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad spreekt meer dan 5000 Moslim jongeren vanuit het hele Verenigd Koninkrijk toe.

2016-09-25-uk-mka-ijtema-001

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaf op 25 september 2016 een geloofs-inspirerende slottoespraak ter gelegenheid van de Nationale Ijtema (Jaarlijkse Bijeenkomst) van de Ahmadiyya Moslim Jeugdvereniging in het VK (Majlis Khuddamul Ahmadiyya).

De doelstellingen van de Ijtema, die voor de eerste keer in Old Park Farm, Kingsley, werd gehouden, waren het leren en in de praktijk omzetten van de ware vredevolle leer van de Islam en het bevorderen van een atmosfeer van vrede, eenheid en liefde voor het land waar men verblijft. Dit jaar woonden meer dan 5000 Moslim jongeren de bijeenkomst bij.

2016-09-25-uk-mka-ijtema-002

Tijdens het slotprogramma ging Zijne Heiligheid de Moslim jongeren voor in een plechtige gelofte waarin zij hun trouw aan hun land en hun geloof opnieuw bevestigden.

Met betrekking tot deze gelofte zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad in zijn slottoespraak:

“Deze belofte die jullie hebben gemaakt is een ernstige onderneming en dus mogen de woorden die jullie keer op keer herhalen niet betekenisloos zijn maar moeten zij een betekenis hebben en steeds prominent in jullie gedachten aanwezig zijn. Door middel van jullie gedrag dienen jullie deze belofte om te zetten in de praktijk.”

Zijne Heiligheid zei dat het begrijpen van de ware betekenis van het geloof te verkiezen boven wereldlijke zaken van Ahmadi Moslims vereist dat zij regelmatig de Heilige Koran bestuderen.

2016-09-25-uk-mka-ijtema-003

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het is de plicht van ons allen om de Heilige Koran te bestuderen, omdat dit het pad is dat ons naar succes en verlossing zal leiden. Het is dat spirituele licht dat ons de ware betekenis heeft getoond van het geloof te verkiezen boven alle wereldlijke zaken. Het is ons medium om te leren en om te leven.”

Daarna sprak Hazrat Mirza Masroor Ahmad over bepaalde zaken die de jeugd van vandaag aanbelangen en vertrok hiervoor vanuit de leer uit de Heilige Koran.

2016-09-25-uk-mka-ijtema-004

Zijne Heiligheid benadrukte de islamitische verplichting om de vijf dagelijkse gebeden in groep en met nederigheid en oprechtheid te verrichten.

De Kalief sprak over hoe belangrijk het is om nutteloze gesprekken en slecht gezelschap te vermijden.

2016-09-25-uk-mka-ijtema-005

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Wanneer jullie samenkomen is het om elkaar aan te zetten tot gerechtigheid en goedheid, in plaats van elkaar van het juiste pad te doen afdwalen. Ook de jonge Khuddam en oudere Atfal dienen hiermee rekening te houden en steeds goede vriendschappen en goed gezelschap te onderhouden.”

Zijne Heiligheid sprak uitgebreid over het belang van kuisheid zoals vermeld in hoofdstuk 23, vers 6 van de Heilige Koran waarin wordt uitgelegd dat een teken van een ware gelovige is dat hij of zij diegenen zijn “die hun kuisheid beschermen.”

2016-09-25-uk-mka-ijtema-007

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verduidelijkte deze leerstelling als volgt:

“Zijn kuisheid beschermen bestaat er niet enkel uit dat een persoon seksuele betrekkingen buiten het echtelijk verbond uit de weg gaat, echter heeft de Beloofde Messias (vrede zij met hem) ons geleerd dat dit betekent dat een gelovige zijn ogen en oren steeds rein dient te houden van al wat onbetamelijk of immoreel is.”

2016-09-25-uk-mka-ijtema-010

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“In de Heilige Koran, zelfs voordat Allah vrouwen opdracht heeft gegeven om Purdah te respecteren, heeft Hij gelovige mannen de opdracht gegeven om hun blikken te gronde te richten en om hun harten en gedachten rein te houden.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad wijdde verder uit over de wijsheid achter deze leerstelling uit de Koran die mannen opdraagt om hun ‘blikken te gronde te richten’:

“Door mannen op te dragen om hun blikken te gronde te richten leert de Islam eigenlijk zelfbeheersing, omdat het normalerwijze door iets te aanschouwen is dat de gevoelens en verlangens van een man worden beroerd…Onthoud dat zedigheid een essentiële karaktertrek is van een Ahmadi Moslim jongere en dus dienen jullie alle zaken te vermijden die in overtreding zijn met de islamitische verplichting inzage zedigheid.”

Zijne Heiligheid sprak ook over alcohol en weddenschappen en hoe deze “verreikende en negatieve gevolgen” hebben en zei dat beide ondeugden manieren waren om een persoon weg te leiden van de Almachtige God.

2016-09-25-uk-mka-ijtema-011

Inzage alcohol zei Zijne Heiligheid dat de Koran duidelijk vermeldt dat er beduidend meer negatieve gevolgen zijn dan dat er enig beperkt voordeel uit te halen valt.

Hij vermeldde ook het voorbeeld van gehoorzaamheid van de metgezellen van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) wanneer zij vernamen dat de Islam het drinken van alcohol verboden had. Zonder enige pauze of aarzeling vernietigden deze metgezellen onmiddellijk de vaten en kruiken die hun sterke dranken bevatten.

Inzage weddenschappen zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Het maken van weddenschappen is verboden omdat het een manier is om op risicovolle wijze de inkomsten en de weelde te verkwisten die iemand op eerlijke en rechtvaardige wijze heeft verdiend…In plaats van op zoek te gaan naar het oneerlijke ‘easy-money’ door middel van weddenschappen, moeten jullie ernaar streven om op eerlijke en rechtvaardige wijze jullie brood te verdienen. Onthoud dat een waarachtige Khadim diegene is die hard werkt, en dit te allen tijde met eerlijkheid en integriteit.”

Zijne Heiligheid sprak ook over de verplichting vanuit de Koran om nederigheid te adopteren en om arrogantie te vermijden; beide onderscheidende kenmerken van waarachtige gelovigen.

Zijne Heiligheid zei dat functionarissen binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het bijzonder aandacht dienen te besteden aan het zich eigen maken van deze deugd.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Een punt dat ik wens te benadrukken is dat elke functionaris, ongeacht leeftijd of rangorde, zich een geest van ware nederigheid moeten eigen maken. Het maakt niet uit of je een lokale Qaid, een Mohtamim, de nationale Sadr of een functionaris van eender welke andere rangorde of functie bent, je dient steeds nederig te blijven. In hoofdstuk 25, vers 64 van de Heilige Koran heeft Allah de Almachtige gezegd dat het een onderscheidende karaktertrek is van zijn ware dienaren dat zij deze aardbol bewandelen met nederigheid en geen enkel spoor van arrogantie of trots achterlaten.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Ook al heeft elke Ahmadi de plicht om zich nederig, hoffelijk en liefderijk te gedragen, hebben de functionarissen natuurlijk een specifieke verantwoordelijkheid hiertoe. DeKhuddam functionarissen dienen van dergelijk hout gesneden te zijn dat, zelfs wanneer zij geprovoceerd worden, en zelfs wanneer anderen met hen willen discussiëren, zij enkel reageren door vrede en veiligheid aan te bieden, door middel van de groet ‘salam’ [vrede] alvorens zichzelf op vredevolle wijze te verwijderen uit die omgeving.”

Tot slot zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Wees altijd het principe uit de Koran, dat wordt gegeven in hoofdstuk 2, vers 149, indachtig, waarin Allah de Almachtige heeft gezegd dat elke persoon doelstellingen en ambities heeft en dat de doelstelling voor gelovigen moet zijn dat zij uitblinken in deugd en dat zij met elkaar wedijveren om goede daden te verrichten. Daarom is het belangrijk dat alle Khuddam en Atfal onthouden dat, om tot de ware gelovigen te behoren, zij steeds de ambitie moeten hebben om uit te blinken in alle vormen van goedheid en continu ernaar moeten streven om zichzelf op spiritueel en moreel vlak te verbeteren.”

Eerder op de dag werd een rapport gepresenteerd door Mirza Waqas Ahmad, de Nationale Voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Jeugdvereniging, waarin hij de aanwezigen informeerde over verscheidene activiteiten tijdens de drie daagse bijeenkomst.

2016-09-25-uk-mka-ijtema-013

Tijdens de Ijtema namen Ahmadi Moslim jongeren uit meer dan 100 lokale gemeenschappen vanuit het hele Verenigd Koninkrijk (Qiadats) deel aan verscheidene academische en sportcompetities.

De Moslim jongeren kregen ook de kans om ‘The Hub’ te bezoeken, waar zij deelnamen aan een aantal tentoonstellingen en de mogelijkheid kregen om vragen te stellen over religie of sociale aangelegenheden in een vertrouwelijke omgeving.

Einde