Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap spreekt bijeenkomst van Moslimjongeren (Waqf-E-Nau Ijtema) toe in Londen

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

2 maart 2017

PERSMEDEDELING

“Een Waqf-e-Nau mag nooit de bron van pijn voor anderen zijn, in plaats daarvan dienen zij steeds vriendelijk, medelevend en zorgzaam te zijn.” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad sprak op 26 februari 2017 de aanwezigen toe ter gelegenheid van de slotsessie van de Nationale Waqf-e-Nau Ijtema (bijeenkomst) van het Verenigd Koninkrijk, een bijeenkomst die werd gehouden voor de mannelijke leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het VK die hun leven hebben toegewijd aan het dienen van de Islam op vredevolle wijze.

De bijeenkomst vond plaats in de Baitul Futuh Moskee in Londen en werd bijgewoond door meer dan 1.800 mensen, onder wie meer dan 1.400 leden van het Waqf-e-Nau programma.

Tijdens de toespraak sprak Zijne Heiligheid over de verantwoordelijkheid die rust op de schouders van Waqf-e-Nau leden om de waarachtige vredevolle islamitische leer te belichamen en verspreiden.

Zijne Heiligheid zei dat slechts deel uitmaken van het Waqf-e-Nau programma op zich geen waarde had, maar dat leden van het programma enkel door morele en spirituele uitmuntendheid de echte zegeningen konden vergaren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmadi zei:

“Vergeet nooit dat jullie diegenen zijn die jullie levens hebben toegewijd voor de zaak van jullie geloof en dus dienen jullie ernaar te streven om jullie meester te maken van de hoogst mogelijke normen van de islamitische leer en waarden.”

Zijne Heiligheid zei ook dat Waqf-e-Nau leden een verantwoordelijkheid hadden om de Islam te verdedigen tegen de valse aantijgingen en ongefundeerde beschuldigingen die er dagelijks tegen werden opgeworpen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“In de wereld van vandaag vallen mensen de Islam uit alle hoeken aan en dus dienen jullie als Waqf-e-Nau op de frontlinie te staan om jullie religie te verdedigen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Dit is echter niet het tijdperk van de Jihad van het Zwaard, gezien we in een tijdperk leven waarin mensen de Islam aanvallen via kanalen zoals literatuur, de media, via internet en andere gelijkaardige communicatieplatformen, en dus is het jullie plicht om aantijgingen die worden gemaakt tegen de Islam te beantwoorden op dezelfde wijze.”     

Zijne Heiligheid zei dat het merendeel van de kritiek die wordt geuit tegen de Islam het resultaat zijn van de barbaarse acties van bepaalde Moslim geestelijken die onophoudelijk de islamitische leer vervormen en vertekenen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“In plaats van hun invloed met wijsheid en waarheid te laten gelden, misbruiken dergelijke geestelijken hun autoriteit en het vertrouwen dat de mensen in hen stellen op de meest verschrikkelijke wijze.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Sommige zogenaamde geleerden beweren zelfs dat een agressieve en gewelddadige Jihad gerechtvaardigd is om landen en volkeren te veroveren. Het is net op basis van dergelijke autoriteit dat veel extremistische groeperingen terroristische daden, onthoofdingen en andere schrikwekkende daden waaraan zij schuldig zijn proberen te rechtvaardigen.  Als dergelijke haatvolle en onrechtvaardige overtuigingen deel uitmaakten van de islamitische leer, wie bij zijn gezond verstand zou deze dan ooit accepteren?”

In schril contrast met de beweringen van deze geleerden zei Zijne Heiligheid dat de Heilige Koran stelt dat het doden van slechts één onschuldig persoon gelijk staat aan het doden van de hele mensheid.

Zijne Heiligheid zei dat de Islam noch een gewelddadige, noch een dwangmatige religie is, en dat het voorts verkrachting, ontvoering of eender welke andere verschrikking die valselijk in naam van de Islam wordt ondernomen door extremisten niet toestaat.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad beklemtoonde de waarachtige waarden van de Islam:

“De Islam is een religie die vrede en tolerantie aanmoedigt in alle lagen van de samenleving. Het is een religie die vrijheid van geloof onderwijst en bruggen tracht te bouwen tussen mensen van verschillende rassen, nationaliteiten en geloofsovertuigingen. Dit is de boodschap die jullie tot in den treure dienen over te brengen, door middel van jullie woorden en daden, aan de rest van de wereld.” 

Zijne Heiligheid zei dat Waqf-e-Nau leden dienen uit te blinken in het leren van de islamitische leer door het bestuderen van de Heilige Koran en de boeken van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messiah (vrede zij met hem), omdat dit hen zou voorzien van de“intellectueleen spirituelemunitie” om te kunnen antwoorden op de aantijgingen tegen de Islam.

Zich richtende tot de Waqf-e-Nau, benadrukte Zijne Heiligheid de behoefte voor hen om zich onbaatzuchtigheid en dienstverlening aan de mensheid eigen te maken zodat het deel zou uitmaken van hun persoonlijkheid.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Onze Waqf-e-Nau dienen onbaatzuchtig van aard te zijnen nooit egoïstisch.  Jullie dienen te overwegen hoe jullie anderen kunnen helpen en hun rechten kunnen nakomen, in plaats van jullie zorgen te maken over jullie eigen behoeftes of zaken waar jullie recht op hebben.”

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 “Een Waqf-e-Nau mag nooit de oorzaak zijn voor de pijn van anderen, maar dient in plaats daarvan steeds vriendelijk, medelevend en zorgzaam te zijn. Daarom mogen jullie, waar en wanneer ook jullie anderen kunnen helpen of bijstaan, nooit een kans aan jullie voorbij laten gaan.” 

Zijne Heiligheid vermelde dat vruchteloos toekijken te allen tijde vermeden moet worden en dat diegenen die niet voltijds werken of studeren hun tijd dienen te spenderen in dienst van de Islam.

Later sprak Zijne Heiligheid de jongere kinderen onder de aanwezigen aan en adviseerde hen om eerlijk te zijn, hard te werken en deel te nemen aan activiteiten buitenshuis.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Jullie dienen allemaal veel aandacht te besteden aan jullie studies op school. In diezelfde zin is het beter indien jullie je vrije tijd niet verdoen met het spelen van computerspellen of andere elektronische spellen, maar in plaats daarvan naar buiten gaan wanneer je wat vrije tijd hebt om daar te spelen of te sporten en te genieten van de frisse lucht. Dit is goed voor jullie gezondheid en goed gevoel op lange termijn.”

De sessie werd beëindigd met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid.

Eerder vonden tal van workshops, academische competities en discussies plaats tijdens de Ijtema.

Einde