Hoofd van ahmadiyya moslim gemeenschap kaart risico’s van vluchtelingencrisis en de opkomst van extreem-rechts in europa aan

4 september 2016

PERSMEDEDELING 

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad spreekt niet-Ahmadi genodigden en leden van Lajna Imaillah toe op de 2e dag van Jalsa Salana Duitsland

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad sprak op zaterdag 3 september 2016 een publiek van meer dan 1000 niet-Ahmadi genodigden toe op de tweede dag van de 41eJaarlijkse Bijeenkomst (Jalsa Salana) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland.

2016-09-03-de-jalsa-day-2-002

Tijdens zijn toespraak citeerde Zijne Heiligheid uit de Heilige Koran en de gebruiken van de Profeet van de Islam (vrede zij met hem) om beschuldigingen te weerleggen als zou de Islam extremisme of geweld prediken van welke aard dan ook.

Zijne Heiligheid sprak over de almaar toenemende instabiliteit in Europa in de nasleep van de recente terroristische aanslagen en de voortdurende gevolgen van de vluchtelingencrisis en de opkomst van extreemrechtse nationalistische partijen in Europa.

Zijne Heiligheid verwees ook naar de humanitaire inspanningen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap op verscheidene plaatsen in de wereld.

Met betrekking tot de almaar toenemende instabiliteit in de wereld zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 “Terwijl we hier vandaag samenkomen, valt niet te ontkennen dat de wereldvrede zich op de rand van de afgrond bevindt. Met elke dag die verstrijkt, zijn we getuige van toenemende conflicten en onzekerheid de wereld rond. Het is een vreemde en tragische paradox dat, ondanks het feit dat we almaar meer verbonden zijn dan ooit tevoren, we elke dag verder en verder uit elkaar groeien.”

 2016-09-03-de-jalsa-day-2-003

Met betrekking tot de recente terroristische aanslagen in Europa zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 “Vers in het geheugen liggen de verachtelijke aanslagen die hebben plaatsgevonden in Frankrijk en België nog niet zo lang geleden. Bovendien zult u ongetwijfeld enorm aangedaan en gealarmeerd zijn door de serie van aanslagen die hier in Duitsland hebben plaatsgevonden gedurende de voorbije maanden, en waarbij onschuldige mensen het leven hebben gelaten of zwaar verwond werden.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 “Het is begrijpelijk dat dergelijke aanslagen de mensen schrik hebben aangejaagd en dat angst voor de Islam zich in de harten en hoofden van de plaatselijke bevolking heeft genesteld. Het is bijzonder tragisch dat deze aanslagen met de Islam geassocieerd worden, aangezien dergelijke wreedheden het exact tegenovergestelde zijn van waar de Islam voor staat.”

Met betrekking tot de vluchtelingencrisis in Europa zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 “Europa is een gevaarlijkere en instabielere plaats geworden als gevolg van de vluchtelingencrisis, omdat het een opportuniteit heeft gecreëerd voor terroristische groeperingen om hun leden naar het Continent te sturen en zich onder de vluchtelingen te mengen. Los van aanslagen waar zij zelf bij betrokken zijn, breiden deze extremisten hun terroristische netwerk uit door Moslims te radicaliseren die al in dit deel van de wereld leven.”

2016-09-03-de-jalsa-day-2-004 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 “Een bijkomend negatief gevolg van de vluchtelingencrisis is het verstrengen van de houding tegenover immigranten doorheen Europa. In veel landen zien we dat extreemrechtse nationalistische partijen invloed en populariteit vergaren.”

Over de wijziging in de Duitse houding tegenover immigranten zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 “Hier in Duitsland is het duidelijk merkbaar dat de compassie en warmte die de meerderheid van de natie nog een jaar geleden voelde voor de vluchtelingen op zeer korte tijd plaats heeft gemaakt voor een combinatie van angst en vijandigheid ten opzichte van immigranten. Deze wijziging in houding is zorgwekkend en, in het bijzonder,de opkomst van nationalistische partijen als gevolg hiervan geeft rede tot ongerustheiden vormt een bedreiging voor de nationale vrede en veiligheid.”

Zijne Heiligheid riep zowel het gastland als de immigranten op om hun verantwoordelijkheden tegenover elkaar na te komen. Hij zei dat waarachtige vluchtelingen steun en assistentie moeten krijgen, terwijl de immigranten van hun kant moeten proberen om zo snel mogelijk bij te dragen aan de plaatselijke samenleving.

2016-09-03-de-jalsa-day-2-005

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 De overheid moet trachten om waarachtige vluchtelingen te helpen met het opbouwen van een nieuw leven hier en ervoor zorgen dat ze op eigen benen kunnen staan. Immigranten mogen zich niet simpelweg beroepen op de sociale zekerheid van het land waar ze naartoe migreren, maar moeten in plaats daarvan aangemoedigd worden om zich zo snel mogelijk aan te sluiten bij de beroepsbevolking en op actieve wijze bij te dragen aan de samenleving. Ik ben van mening dat dit een onmiddellijk positief effect zou hebben en dat dit de gevaarlijke kloof die zich heeft geopend tussen huidige bevolking en immigranten minder breed zou maken.”

Zijne Heiligheid citeerde hoofdstuk 5, vers 9 van de Heilige Koran, waarin Moslims worden opgeroepen om te handelen met gerechtigheid en redelijkheid, zelfs met zijn eigen vijanden of tegenstanders. Zijne Heiligheid zei dat de Profeet van de Islam (vrede zij met hem) deze leerstelling perfect belichaamde.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 Wanneer een zaak werd voorgelegd aan de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) voor een oordeel, hield hij geen rekening met wie zijn volgeling en wie zijn tegenstander was. In plaats daarvan keek de Profeet van de Islam (vrede zij met hem) enkel naar wat juist, redelijk en rechtvaardig was.”

Zijne Heiligheid zei dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap ernaar streeft om wereldvrede tot stand te brengen volgens de richtlijnen van de islamitische leer.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “Het is enkel te danken aan het feit dat wij de ware betekenis van de Heilige Koran hebben begrepen dat wij Ahmadi Moslims trachten om onze levens op vredevolle wijze te leven. Alles wat we zeggen en doen berust op wat we hebben geleerd uit de Heilige Koran en de gebruiken van de Stichter van de Islam, de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem).”

 Later in zijn toespraak sprak Zijne Heiligheid over de humanitaire projecten van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in verscheiden delen van de wereld. Hij zei dat de Gemeenschap honderden scholen en tientallen ziekenhuizen had opgericht die onderwijs en ziekenzorg voorzien voor mensen die in de meest armoedige streken van de wereld wonen, ongeacht hun sociale achtergrond of geloof.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “Wij verlangen geen lof of erkenning voor onze humanitaire ondernemingen, aangezien we enkel volgen wat onze religie ons heeft geleerd. Dit is de ware Islam en ik ben er zeker van dat u het ermee eens bent dat dit dag en nacht verschilt van wat de media geregeld laat zien.”

Eerder op de dag sprak Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, de leden van de Lajna Imaillah (Vrouwelijke Hulporganisatie) toe over de islamitische leer met betrekking tot de gelijkheid der seksen.

Zijne Heiligheid verwierp de beschuldiging dat de islamitische leer ongelijkheid tussen de seksen bevordert. Hij verklaarde dat de Islam rekening houdt met de natuur en zodoende verschillende rollen had toebedeeld aan mannen en vrouwen inzage sommige aspecten, maar dat deze verschillende rollen geen afbraak deden aan het principe van de gelijkheid der seksen.

2016-09-03-de-jalsa-day-2-001

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “De Islam leert ons dat we dienen te appreciëren dat de natuur bepaalde verschillen heeft gecreëerd tussen mannen en vrouwen en dat het compleet negeren van dit feit totaal onwetend en ongepast is.”

Einde