HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP HULDIGT BAITUR RAHEEM MOSKEE IN BELGIË IN

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

13 september 2018

PERSMEDEDELING

 

– Kalief arriveert in België om keynote toespraak te geven tijdens Jalsa Salana België

 – Hazrat Mirza Masroor Ahmad zegt dat het de plicht is van Ahmadi Moslims om vrede te verspreiden en misvattingen over de Islam recht te zetten

 

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verheugd te kunnen meedelen dat de Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad op 12 september 2018 is aangekomen in België, waar hij de Baitur Raheem Moskee (Huis van de Barmhartige God) in de stad Alken heeft ingehuldigd.

Bij zijn aankomst in de nieuwe Moskee, werd Zijne Heiligheid begroet door Marc Penxten, de Burgemeester van Alken, alsook honderden Ahmadi mannen, vrouwen en kinderen.

 

Zijne Heiligheid huldigde de Moskee officieel in door een gedenkteken te onthullen en door een stil gebed te leiden als dankbetuiging aan de Almachtige God.

 

Zijne Heiligheid plantte voorts een boom op de locatie ter ere van de gebeurtenis, terwijl een tweede boom werd geplant door de Burgemeester van Alken.

 

Vervolgens leidde Zijne Heiligheid de Zuhr en Asr gebeden alvorens de plaatselijke Ahmadi Moslims toe te spreken.

 

Tijdens zijn toespraak zei Zijne Heiligheid dat de verantwoordelijk van de plaatselijke Ahmadi Moslims om te handelen naar de ware boodschap van vrede en inclusie van de Islam en deze uit te dragen enkel was toegenomen nu zij een Moskee hebben om in te bidden en elkaar te ontmoeten.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Met de Genade van Allah, heeft de Almachtige de plaatselijke Ahmadi Moslims gezegend met deze nieuwe Moskee en met de opening ervan is jullie verantwoordelijkheid om te volgens de ware leer van de Islam verder toegenomen. De plaatselijke (niet-Moslim) bevolking zou naar hier moeten komen om de ware vredevolle leer van de Islam te observeren aan de hand van jullie houding en gedrag.”

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 

“De Beloofde Messias (vrede zij met hem) zei dat waar ook je de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap wil stichten en de ware leer van de Islam wil introduceren aan anderen, je een Moskee dient te bouwen. Vandaar, zoals ik al zei, is jullie verantwoordelijkheid om de ware leer van de Islam toe te lichten vermenigvuldigd.”  

 

Zijne Heiligheid loofde voorts de plaatselijke overhead om de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap bij te staan in haar inspanningen om een nieuwe Moskee te bouwen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Het feit dat de Burgemeester van deze stad dit gebeuren bijwoont is prijzenswaardig, vooral gezien het feit dat er, in het algemeen, veel misvattingen bestaan omtrent de Islam in de Westerse wereld. Vanuit deze optiek is de hulp van de plaatselijke overheid bijzonder aanbevelenswaardig en een blijk van haar hoge normen inzage hoffelijkheid en respect.”

 

In een tijd van toegenomen materialisme, zei Zijne Heiligheid dat het belangrijk is voor Ahmadi Moslims om bijzondere aandacht te schenken aan het feit dat zij voorrang geven aan hun geloof over materiële zaken.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“In de wereld vandaag de dag, wordt elke stap genomen om materiële zaken te bevorderen en om wereldlijke bezigheden voorrang te verlenen boven alle andere zaken. De mensheid laat religie in een snelvaart achter zich en wordt geconsumeerd door wereldlijke attracties. Daarom is het essentieel voor elke Ahmadi Moslim om zich ervan te vergewissen dat zij de vereiste van het aanbidden van Allah de Almachtige prioritiseren.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 

“Allah de Almachtige heeft het een verplichting gemaakt voor Moslims om de vijf dagelijkse gebeden te verrichten en onthoud dat dit gebod niet slechts voor de tijden van weleer was. Spijtig genoeg zeggen sommigen dat dergelijke geboden niet langer van toepassing zijn vandaag de dag en dat het niet mogelijk is om de vijf dagelijkse gebeden te verrichten omwille van onze wereldlijke verplichtingen en activiteiten. Dit is echter een opoffering die gemaakt dient te worden ter wille van Allah. Dit is wat bedoeld wordt wanneer we de gelofte afleggen dat we steeds voorrang zullen verlenen aan ons geloof boven wereldlijke zaken.”

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder nog:

 

“De Beloofde Messias (vrede zij met hem) heeft onze aandacht ook herhaaldelijk gevestigd op het nakomen van de rechten van onze medemens. Allah de Almachtige heeft inderdaad gezegd dat de aanbidding van die mensen die zich niet ontfermen over hun medemens nooit aanvaard zal worden en dergelijke gebeden zijn slechts oppervlakkig. Daarom dienen Ahmadi Moslims elkaar met veel liefde te behandelen en een echt broederschap op te bouwen. Toon de wereld dat wij een verenigde gemeenschap zijn die enkel liefde en vrede uitdraagt.”

 

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Daarboven dienen jullie liefde te betuigen aan de rest van de samenleving en aan haar noden en vereisten te voldoen. Boven alles dienen jullie te zorgen voor jullie buren en hen lief te hebben, aangezien dit in overeenstemming is met de Heilige Koran. In feite zei de Heilige Profeet (vrede zij met hem) dat hij door Allah de Almachtige zo nadrukkelijk geinstrueerd werd inzage de rechten van buren dat het bij hem opkwam dat men zijn buren kan toevoegen aan de lijst van rechtmatige erfgenamen. Vergewis jullie er daarom van dat jullie de rechten van jullie buren en van de bredere samenleving nakomen.”

 

 

Tot slot van zijn toespraak zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 

“Ik hoop en bid dat, nu deze Moskee geopend is, de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in deze streek zal blijven groeien en zich verspreiden.”

 

De Khalifa (Kalief) reisde via de weg vanuit Frankfurt naar België af en werd bij zijn aankomst in België begroet door Dr. Idris Ahmad, de Nationale Voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in België, en verscheidene andere functionarissen.

 

Zijne Heiligheid is afgereisd om de Jalsa Salana (Jaarlijkse Bijeenkomst) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in België bij te wonen die plaatsvindt in Brussel, België. Tijdens de 3-daagse bijeenkomst (14-16 september), zal Zijne Heiligheid zowel Ahmadi Moslims als niet-Ahmadi genodigden toespreken over de ware en vredevolle leer van de Islam. Zijne Heiligheid zal voorts mannelijke en vrouwelijke Moslim-studenten prijzen overhandigen  ter erkenning van hun academische successen.

 

 

Tijdens zijn bezoek zal Zijne Heiligheid ook persoonlijke ontmoetingen hebben met honderden Ahmadi Moslims en verscheidene hoogwaardigheidsbekleders en genodigden die de Jalsa Salana bijwonen.

 

Einde