“Coalities vormen en Dreiging van een nieuwe Wereldoorlog” – Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap [NL/FR]

11 oktober 2015

PERSMEDEDELING
Hazrat Mirza Masroor Ahmad doet uitspraken tijdens interview met Nederlands Persagentschap

Op 5 oktober 2015 werd het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief),Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad geïnterviewddoor het Nederlandse PersagentschapOmroep Gelderland.

Wanneer hij gevraagd werd naar de veranderingen in de perceptie van de Islam in de Westerse samenleving tijdens de 60 jaar sindsdeopening van de Mobarak Moskee in Den Haag, zei Zijne Heiligheid dat mensen tijdens de voorbije zes decennia waren afgedwaald van religie en dat dit niet tot de Islam beperkt was.

Zijne Heiligheid zei echter dat er een toenemende perceptie was dat de Islam aan de oorsprong ligt van de huidige problematiek en conflicten, maar dat deze notie volledig fout was.

Zijne Heiligheid zei dat, terwijl Moslims waren afgedwaald van de ware leerstellingen van hun geloof, de religie in haar originele vorm een middel was om de samenleving te verenigen in plaats van te verdelen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“In werkelijkheid is de Heilige Koran een baken van vrede en wij Ahmadi Moslims streven ernaar de ware leer van de Islam tentoon te stellen doorheen de hele wereld. Elk jaar sluiten honderdduizenden mensen van over de hele wereld zich aan bij de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.”

Wanneer hij gevraagd werd of hij anti-Islamitische groeperingen of individuen vreesde, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ik ben allesbehalve bang voor diegenen die tegen de Islam zijn. Eénieder heeft het recht op een mening of standpunt, maar een persoon heeft niet het recht om te beweren dat hij een beter begrip heeft van waar iemand anders in gelooft dan zij zelf. Daarbovenop zijn er nu zelfs niet-Moslims die de Islam verdedigen. Bijvoorbeeld, vorige week nog schreef de journalist Ed West een heel goed artikel in de Evening Standard over onze Gemeenschap met de titel ‘Ons eigenste Kalifaat in Londen doet niets dan goeds’.”

Over het concept vanJihad zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Moslimextremisten misvatten volledig het concept van Jihad. In de wereld van vandaag is de ware Jihad om de vredevolle leerstellingen van de Islam te verspreiden, welke liefde en compassie zijn. Als de Islam vandaag onder vuur ligt is dit door middel van de media en door middel van literatuur, en dus dienen Moslims op hun beurt de Islam te verdedigen door gebruik te maken van de media en door het publiceren van artikels die de ware leerstellingen van de religie verduidelijken.”

Wanneer hij gevraagd werd of hij ooit gefrustreerd raakt bij het zien van de alsmaar verslechterende stand van zaken in de wereld, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Wat er ook gebeurt, wij zullen altijd volharden in onze missie om de ware leerstellingen van de Islam te verspreiden, en we hopen op een dag de harten van de mensen te overwinnen met liefde.”

Met oog op de alsmaar toenemende spanning vis-à-vis de politieke en veiligheidssituatie in Syrië zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ik verkondig al vele jaren dat het een vergissing was om aan te nemen dat alles in orde was in de wereld na afloop van de Koude Oorlog.Vandaag zien we coalities en bondgenootschappen vormen langs beide kanten en dus bestaat er een reëel risico dat de status quo escaleert en een volgende Wereldoorlog veroorzaakt.”

Einde

français

Des blocs se forment et le risque d’une nouvelle guerre mondiale se profile, déclare le Calife à une agence de presse hollandaise

Le cinquième Calife de la Communauté Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, a déclaré que c’était une erreur d’assumer tout allait bien dans le monde après la fin de la guerre froide et qu’aujourd’hui, des blocs opposés et des alliances se formant, il y avait le risque que la situation se dégénère en une nouvelle guerre mondiale, dans une interview le 5 octobre 2015 à l’Agence de presse hollandaise de Omroep Gelderland.

Interrogé sur la perception changeante de l’Islam dans la société occidentale depuis l’ouverture de la Mosquée Mubarak à La Haye il y a 60 ans, le Calife a concédé que durant les six dernières décennies, les gens s’étaient éloignés de la religion mais que cela ne concernait pas uniquement l’Islam. Cependant, il a ajouté que l’idée croissante que l’islam était à la racine des problèmes et des conflits d’aujourd’hui, était une notion était tout à fait erronée.

Le Calife a affirmé que même si les musulmans s’étaient éloignés des vrais enseignements de leur religion, la religion dans sa forme originelle était un moyen d’unification et non de division de la société : « En réalité, le Coran est un phare de la paix et nous, musulmans ahmadis, cherchons à dépeindre les vrais enseignements de l’Islam à travers le monde. Chaque année des centaines de milliers de personnes se joignent à la Communauté musulmane Ahmadiyya dans le monde entier. »

A une question lui demandant s’il avait peur des groupes ou des individus anti-islamiques, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a répliqué : « Je n’ai pas du tout peur de ceux qui sont contre l’Islam. Toute personne a le droit à une opinion ou à un point de vue, cependant une personne n’a pas le droit de réclamer qu’elle comprend mieux ce en quoi une autre personne croit mieux que cette dernière. En outre, désormais même les non-musulmans défendent l’Islam. Par exemple, la semaine dernière, le journaliste Ed Ouest a écrit un très bon article dans l’Evening Standard sur notre Communauté intitulé « A Londres, notre Califat à nous ne fait que du bien. »

Le Calife a fait la déclaration suivante sur le concept du jihad : « Les extrémistes musulmans interprètent mal le concept du jihad. Dans le monde d’aujourd’hui le véritable Jihad est de répandre les enseignements de paix de l’Islam qui sont l’amour et la compassion. L’Islam est désormais attaqué dans les médias et par le truchement de la littérature, les musulmans devraient donc défendre l’Islam dans les médias, en publiant des articles expliquant les véritables enseignements de la religion. »

A la question de savoir s’il était frustré en voyant l’état de détérioration du monde, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a déclaré : « Quoi qu’il advienne, nous poursuivrons toujours notre mission qui est de répandre les véritables enseignements de l’Islam et un jour nous espérons gagner le cœur des gens par l’amour. »

 

Voor meer informatie: media@pressahmadiyya.com