U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hulefaur-rašidun

Riječ “halifa” znači nasljeđivanje ili preuzimanje službe, i halifa je nasljednik Allahovom Poslaniku i njegov cilj je da dovrši za-datke reforme i moralne obuke kojima je sjeme bilo zasađeno

od Poslanika. Zajednica sljedbenika Allahovog Poslanika nastav-lja da uzgaja svoju vjeru i držanje propisa pod blagoslovljenom institucijom halifata toliko dugo koliko Allah želi. Allah kaže uČasnom Kur’anu:

Allah je čvrsto obećao onima od vas koji vjeruju i čine dobradjela da će ih On sigurno odrediti halifama (nasljednicima) naZemlji, kao što je odredio halifama one prije njih; i da će im Onučvrstiti njihovu vjeru koju je On odabrao za njih; i da će im On nakon straha njihova u zamjenu dati sigurnost; oni će obožavati Mene, (i) neće nikoga Meni pridruživati. I onaj koji bude nezah-valan poslije toga, pa to su oni koji su neposlušni. (Časni Kur'an 24:56)

Baš kao što Allah određuje poslanike, On je taj koji također određuje halife. On odabire osobu koja je najprikladnija da post-ane halifa, i upućuje grupu pobožnih vjernika u manifestovanje Njegove volje kroz proces izbora halife. Prema tome, može priv-idno izgledati da je halifa odabran od grupe pobožnih ljudi, ali je to ustvari Allahova volja koja upućuje njihove sposobnosti u odabiranju halife Njegovog izbora. Kad je halifa izabran, on os-taje halifa za cijeli život kao živa oporuka Božije volje.

Halifat utemeljuje Allahovu vlast na Zemlji, i halifa se bori da tuvlast održi tu unutar zajednice sljedbenika. Za vjernike halifat je utjelovljenje Allahovog jedinstva, pošto oni odabiru da pri-hvataju Božiju vlast kroz osobu halife. Vjernici sudjeluju u bla-goslovima halifata držeći se čvrsto svoje vjere i držanja pravila, ujedinjeni pod njim.

Četverica halifa Allahovog Poslanika hazreti Muhammeda,s.a.v.s. poznati su kao Hulafa-ur-Rašidin, ili pravedno “upućeni nasljednici”. To su bili ljudi koji su, poslije hazreti Muhamme-da s.a.v.s., svojim žrtvovanjem najviše doprinijeli utemeljenju islama.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp