U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tashahhuda, Ta'awwuza i sure Fatiha, hazreti halifatulMasih V (aba) je rekao:

Ime prvog badri ashaba kojeg ću spomenuti danas jeste hazreti Hussainbin Haris (ra). Njegova majka se zvala SuhailabintKhazai i pripadao je Banu Muttalib bin ‘AbdiManaaf plemenu. Časni Poslanik (sa) je uspostavio vezu bratstva između  hazreti Hussaina (ra) i hazreti ‘Abdullaha binJubaira (ra). Hazreti Hussain (ra) je učestvovao u svim bitkama zajedno sa Časnim Poslanikom (sa) uključujući Bitke na Bedru i Uhudu. Dva brata hazreti Hussaina- hazreti ‘Ubaidah (ra) i hazreti Tufail (ra) su također učestvovali u Bitci na Bedru. Hazreti Hussain je umro u 32 godini poslije Hidžre.

Slijedeći ashab je hazreti Safwan (ra). Ime njegovog oca je WahabbinRabi'ah. Hazreti Safwana su zvali Abu ‘Amr. Pripadao je plemenu Banu Haris binFehr. Ime njegove majke je DaadbintHajdam, koja je bila poznata kao ‘Baidaa’. Zbog ovoga, su hazreti Safwana zvali također Ibn Baidaa (sin Baide). Postoji nekoliko različitih mišljenja u vezi njegove smrti. Prema nekima, ubijen je od strane Tu'aimahabin ‘Adija u toku Bitke na Bedru. Prema drugom prenošenju nije ubijen u toku Bitke na Bedru, već je učestvovao u svim bitkama zajedno sa Časnim Poslanikom (sa) uključujući Bitku na Bedru.

Slijedeći ashab  je hazreti Mubashirbin ‘Abd-il-Munzir (ra). Ime njegovog oca je bilo ‘Abd-ul- Munzir a njegova majka je bila NasibabintZaid. Pripadao je Banu ‘Amrbin ‘Auf ogranku Aus plemena. Ipak hazreti Mubashir je učestvovao u Bitci na Bedru i bio je ubijen u toku bitke.

Hazreti ‘Abdullah bin ‘Amrbin Haram (ra) je rekao: ‘Usnio sam san prije bitke na Uhudu da mi hazreti Mubashirbin ‘Abd-il-Munzir govori da ću mu se pridružiti za nekoliko dana. Pitao sam ga, gdje si ti? Na ovo, on je rekao: ‘ Mi smo u Džennetu. Pijemo i jedemo šta god poželimo.’ Upitao sam ga, zar on nije ubijen u toku bitke na Bedru? Odgovorio je :’ Doista, sigurno sam ubijen , međutim ponovo sam oživljen.’ Ovaj ashab je spomenuo ovaj san Časnom Poslaniku (sa), na šta je Časni Poslanik (sa) rekao: ‘ O Abu Jabir ! Ovo je stvarnost onog ko je ubijen. On se vraća Allahu i slobodno hoda.’

Uz podršku autentičnih pripovjedača, Tibrani je prenio događaj uz nadležnost Ibn Mas'uda u kojem je rekao : ‘ Bog će zaista duše ashaba Časnog Poslanika (sa) koji su ubijeni na dan bitke smjestiti među zelene ptice u Džennetu i oni će tamo piti i jesti šta god požele. Oni će biti u ovom istom stanju kada se Gospodar pojavi pred njima i kaže im: O moje sluge! Šta želite? Na ovo oni će reći: ‘ O naš Gospodaru! Ima li išta veće od činjenice da smo već ušli u Džennet?

Uzvišeni Bog će tada upitati :’ Šta želite? Kada bude upitao četvrti put ashabi će reći: ‘ Vrati naše duše u naša tijela, da bi mogli biti ponovo ubijeni na isti način kao što smo prije ubijeni.’

Slijedeći ashab kojeg ću spomenuti je hazreti WarqabinAyas (ra). Postoje različita mišljenja u vezi njegovog imena. Pored ‘Warqa’ njegovo ime se prenosi također kao ‘Wadfa’ i ‘Wadqa’. Ime njegovog oca je bilo AyasbinAmr. Bio je iz ogranka Banu LozaanbinGhanam plemena Khazraj. U skladu sa predanjem ‘AlemebinIshaaqa, hazreti Warqa je imao priliku da učestvuje u Bitci na Bedru zajedno sa dva njegova brata; hazreti Rabee’ i hazreti Amr. Pored Bitke na Bedru, hazreti Warqa je učestvovao u Bitci na Uhudu, Bitci na Hendeku i u svim drugim bitkama zajedno sa Časnim Poslanikom (sa). Ubijen je u 11 godini poslije Hidžre, u Bitci na Yamami u toku halifata hazreti Abu Bakra (ra).

Slijedeći ashab kojeg ću spomenuti je hazreti MuhrizbinNadhlah (ra). Zvali su ga Abu Nadhlah. Bio je svijetle puti i lijepo je izgledao. Bio je također poznat kao Fuhaira i Akhram. Bio je saveznik Banu ‘AbdShamsa dok je pleme ‘Abdul Al-Ash'al tvrdilo da je također njihov saveznik. Učestvovao je u Bitkama na Bedru, Uhudu i Hendeku. Salih binQisaan prenosi: ‘Hazreti MuhrizbinNadhlah je rekao: Vidio sam u snu da su stvorena nebesa da mi se otvore i ja sam ušao i stigao na sedmo nebo. Onda sam stigao na SidratulMuntaha. Obavješten sam da je to moje odredište.’

Hazreti Muhriz (ra) je rekao : Spomenuo sam ovaj san hazreti Abu Bakru (ra) koji je bio stručnjak u interpretaciji snova. Hazreti Abu Bakr (ra) je rekao: Raduj se sretnoj vijesti smrti.’ Nakon ovog sna, on je bio ubijen, i imao je 37 ili 38 godina u vrijeme smrti.’

Hazreti halifatulMasih V (aba) je ispričao dug događaj o njegovoj smrti uključujući događaj o hrabrosti hazreti SalmebinAkwe (ra), koji je bio izvrstan vojnik i stručnjak u svom znanju o ratovanju i borbi. U toku ovog događaja on je progonio razbojnike kako bi povratio svu imovinu muslimana. Onda je hazreti Salman binAkwa (ra) tražio dozvolu da ide u potjeru za razbojnicima, koji su bježali. Međutim, Časni Poslanik (sa) mu nije dao dozvolu. Razlog ovoga je bio zato što Časni Poslanik (sa) nije želio da se upušta u bilo kakvu bitku ili krvoproliće. Prema tome, budući da su svi ukradeni predmeti pronađeni i počinitelji su pobjegli a neki od njihovih ljudi su također bili ozlijeđeni, Časni Poslanik (sa) nije dalje išao sa ovom stvari i izbjegavao je daljnje sukobe ili borbe.

HazretihalifatulMasih V (aba) je ispričao slijedeći događaj o ashabima koji su se vraćajući iz rata upustili u bezbrižnu šalu i izazivali su jedni druge da se trkaju. Ovo im je omogućilo da prođe vrijeme i ublažavalo je stalnu mentalnu napetost koju su imali od strane neprijatelja.

Slijedeći ashab je hazreti SuwaibitbinSa'd (ra), koji je također bio poznat kao SuwaibitbinHarmala. Također je spomenuto njegovo ime kao SuwaitbinHarmala i SaleetbinHarmala. Hazreti Suwaibit je pripadao plemenu Banu Abd Dar. Njegova majka je bila Hunaida i bio je među ranim muslimanima. Mnogi historičari su ga svrstali među one ashabe koji su se iselili prema Abesiniji. Hazreti Suwaibit je iselio u Medinu i ostao u kući hazreti Abdullaha bin Salma Ajlaani. Časni Poslanik (sa) je uspostavio vezu bratstva između hazreti Suwaibita i hazreti AaizabinMaaiza. Hazreti Suwaibit (ra) je učestvovao u Bitkama na Bedru i Uhudu.

Nakon što sam ispričao događaje ashaba, želio bih ukratko govoriti o otkrivenju Obećanog Mesije (as) ; (arapski) ( ‘povećaj svoje prebivalište’)

Obećanom Mesiji (as) je ovo otkrivenje dato u različita vremena. Obećani Mesija (as) kaže da najprije kada mu je Uzvišeni Bog dao objavu ‘povećaj svoje prebivalište’, samo dvoje ili troje ljudi bi došlo da ga vidi na njegovim okupljanjima, a niti je mnogo ljudi znalo za njega. Zatim je Obećani Mesija (as) dobio i mnoge druge objave i među njima i objavu ‘povećaj svoje prebivalište’ koja mu je bila objavljena nekoliko puta. Kada Uzvišeni Bog uputi svoje poslanike objavom da sprovedu određeni zadatak, to znači da će im Uzvišeni Bog pomoći sa Božanskom pomoću i podrškom. Historija džemata je dokaz kako je Uzvišeni Allah ispunio ovo proročanstvo sa punom veličinom i slavom, i kako On nastavlja da ispunjava proročanstvo do današnjeg dana.

Kada je hazreti halifatul Masih IV (rh) preselio ovdje, Uzvišeni Bog mu je odmah pokazao čudesan znak Njegove Božanske podrške I omogućio da Džematkupi 25 hektara zemlje, koja je kasnije nazvana Islamabad. Zatim, dodatnih 6 hektara je dodato ovome. DželsaSalana (Godišnjiskup) se održala ovdje I tu su bili stamben idomovi radnikaDžemata I Waqf e Zindagis (životnih posvećenika). Bila je tu mala kuća gdje je živio Halifatul Masih, nekoliko ureda I jedna zgrada u stilu barake je korištena kao džamija za namaz. Sjećam se kada sam ja došao ovdje 1985 godine, hazreti Halifatul Masih IV (rh) mi je naročito rekao da nam jeUzvišeni Bog dao ovo savršeno mjesto, koje je čak dovoljno da služi kao sjedište. Iako ovo nisu tačno njegove riječi, međutim rekao je u tom smislu. Dalje, postoje neki drugi dokazi koji također pokazuju ovo, i ja sam ubijeđen da je bila želja hazreti Halifatul Masiha IV (rh)da napravi sjedište u Islamabadu.

Ipak,Svemogući Bog je odredio vrijeme za sve I sadanam je On daopriliku da obavimograđevinskeposlove u Islamabadu. Sagrađenisunoviuredisaboljimsadržajima. Namjenski je izgrađenadžamija; zajednosakućomHalifatulMasiha; kućezaživotneposvećenike I radnikeDžematasutakođersagrađene I bit ćevišesagrađenih u daljemprocesu. Uredi u Londonusubili u kućamakojesutrenutačnokorištenekaouredi. Prostor je bio zagušljiv I teško se radilo u timuvjetima.Budući da se broj radnika povećavao, bilo je teško nastaviti zbog nedostatka prostora. Osim toga vijeće bi se žalilo da su ove kuće za stambene svrhe a ne za urede te da stoga trebamo zatvoriti urede. S vremena na vrijeme oni bi pokazivali svoju zabrinutost.

Sada nakon obnove, tri ili četiri ureda koja su bila u tim kućama će se preseliti u Islamabad, ako Bog da. Zahvaljujući Islamabadskoj obnovi, Uzvišeni Bog je dao Džematu veliku dvospratnu zgradu u Farnhamu, koja je udaljena dvije do tri milje. U ovoj zgradi nalazi se mašina za printanje i nekoliko drugih ureda. Pored ovoga, MajlisKhuddamulAhmadiyya Velike Britanije je također kupio ovdje veliku zgradu. Prije toga svemogući Bog nam je omogućio da kupimo HadeeqatulMahi gdje ćemo održavati DželsaSalanu- područje koje se prostire na preko 200 hektara. Pored ovoga, Džamija Ahmadiyya Velike Britanije, koja je prije bila u Londonu se također preselila u blizinu. Uzvišeni Bog nam je dao novo mjesto za Džamiju Ahmadiyya Velike Britanije po iznimno niskoj cijeni, što je daleko bolje u smislu amosfere i sadržaja. Trenutno mjesto je također otprilike 30 hektara. Sva ova mjesta su smještena 10-20 minuta vožnje od Islamabada. Nije bio plan da se sve ovo kupi zbog obnove Islamabada, međutim Uzvišeni Bog nam je podario ova mjesta u blizini jedni drugih. Uz sjedište, Svemogući Bog nam je dao sve ostala mjesta. Bitno je da je Džamija Ahmadiyya u blizini. Pošto su sva ova mjesta u blizini jedni drugih, molite Uzvišenog Boga da nam On podari blagoslove u svakom pogledu.

Kao što sam ranije spomenuo, kuća halife i neki drugi uredi su sagrađeni ovdje. Velika džamija je također sagrađena. Tako da, za nekoliko dana, ako Bog da, ja ću se također preseliti u Islamabad. Nakon selidbe, molite da ova promjena sjedišta bude blagoslov u svakom pogledu. Neka nas Uzvišeni Bog stalno obasipa Svojim blagoslovima. Neka nas Uzvišeni Bog omogući da prenosimo poruku islama iz Islamabada više nego prije i neka objava (arapski) ne bude vezana samo za fizičko proširenje, nego neka pomogne u ispunjavanju planova Uzvišenog Boga.

U ovom trenutku također želim reći da su susjedi Fazl džamije uvijek imali pritužbe i žalili su se o Ahmadi muslimanima koji su dolazili u džamiju, zbog povećanog saobraćajnog prometa ili problema sa parkingom. Dakle, ljudi koji dolaze na namaz u Islamabad ili bilo ko ko dolazi u posjetu treba ovo imati na umu i ne dozvoliti čak ni trenutak da susjedi Islamabada prave slične pritužbe. Zaista, ljudi koji žive u blizini će doći u Islamabad, tako da uvijek budite svjesni prometnih propisa.

Ipak još jednom bih ponovio da trebamo moliti da Svemogući Bog blagoslovi ovaj plan i selidbu u svakom pogledu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp