U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina

ˇKratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (aba) je rekao:

Ime ashaba koji je u pratioca kojeg ću danas spomenuti je Hazrat Usman bin Maz'oon (ra).Njegov naslov je bio Abu Saaib. Majka Hazrata Usmana bila je Sukhaila bint Ambas. Incidentkako je Hazrat Usman bin Mazun (ra) prihvatio islam je sljedeći:

Hazreti Ibn Abas (ra) prenosi da je jednom Allahov Poslanik (savs) sjedio u dvorištu svoje kućeu Meki, i kraj njega je prošao Hazrati Usman bin Mazun. Nasmijao se kad je vidio ČasnogPoslanika (savs). Allahov Poslanik mu je rekao: “Zar ne bi želio sjesti?” Hazrat Usman jeodgovorio: “Zaista, zašto ne!”. Tako je došao i sjeo ispred njega. Dok su razgovarali, ČasniPoslanik (savs) iznenada je podigao pogled. Na trenutak je pogledao u nebo, a zatim polahkopočeo da spušta pogled, sve dok nije stalno gledao desno.”

Okrenuo je lice od Usmana, koji je sjedio pred njim i počeo da gleda u drugom pravcu. Onda jespustio glavu. Tokom ovog incidenta, Časni Poslanik (savs) je klimao glavom pokazivao je kaoda je nešto pokušavao da shvati. Usman Bin Mazun, koji je sjedio pored njega, sve ovo jeposmatrao. Nakon kratkog vremena, kada je Allahov Poslanik (savs) završio ovu pauzu ili stanjeu kojem je u to vrijeme bio i kad je došao kraj šta mu se govorilo,- nešto je očigledno biloobjavljivano Časnom Poslaniku (savs), iako Hazrati Usman nije znao šta se objavljiva. Ondakada je Časni Poslanik (savs) shvatio ono što mu je objavljeno, njegove oči su opet gledaleprema nebu, kao od prije. Njegov pogled je pratio nešto dok taj predmet nije nestao u oblacima.Nakon toga, Časni Poslanik (savs) se okrenuo Hazrati Usman Bin Mazunu kao ranije. HazretiUsman je rekao: “Nikad nisam vidio da radiš ono što si uradio danas.” On je postavio ovopitanje Časnom Poslaniku (savs). Nakon toga, Časni Poslanik (savs) je rekao: “Šta si vidio?”Usman Bin Mazun je odgovorio: „Vidio sam tvoje oči kako se dižu prema nebu. Onda sipogledao desno i fiksirao si svoj pogled u tom pravcu, ne obazirući se na mene. Tada si počeoda klimatš glavom, kao da pokušavaš da shvatiš šta ti se govori. ”Časni Poslanik savs jeupitao:“ Jeste li zaista to vidjeo? Usman bin Mazun je potvrdio. Nakon toga, Časni Poslanik(savs) je rekao: “Dok si sjedio pored mene, došao je Allahov izaslanik i donio mi poruku.”Usman bin Mazun je upitao: “Allahov izaslanik?” Poslanik (savs) je odgovorio: “Da.” Usman jeupitao: “Šta je rekao?”. Časni Poslanik (savs) je odgovorio: “On je rekao [arapski] tj.Zaista, Allah naređuje pravednost, i dobročinstvo, i da dajete kao (što dajete) bližnjim svojima; izabranjuje bestidnost, i ružan govor, i prekoračenje. On vas savjetuje da primite pouku. (16:91)Usman bin Mazun kaže:“ Ovo je bilo vrijeme kada je vjera uistinu bila usađena u moje srce ipočeo sam da volim Muhameda (savs).”

Nalazimo detalje o migraciji Hazreti Usman bin Mazun u Abesiniju, kao i njegov povratak uMeku. Kao što je već spomenuto, Hazrati Usman bin Mazun je bio među prvima koji su prešli naislam. Prema Ibn Ishaku, on je prihvatio islam nakon trinaest pojedinaca. On i njegov sin, Saib,učestvovali su u prvoj migraciji u Abisiniju zajedno sa grupom muslimana. Tokom svog boravkau Abesiniji, kada je čuo vijest da su Kurejšije prihvatili islam, vratio se u Meku. Bilo je i drugih uovoj grupi, a razlog njihovog povratka je bio taj što su mislili da su svi nevjernici iz Mekeprihvatili Časnog Poslanika (savs). Kada su stigli blizu Meke, saznali su istinu o tome. U tomtrenutku, putovanje natrag u Abesiniju za njih se činilo preteškim zadatkom. U svakom slučaju,neki ljudi su se zapravo vratili u Abisiniju, bojeći se ulaska u Meku, a da nisu pod nečijomplemenskom zaštitom. Ipak, drugi su preuzeli plemensku zaštitu prije ulaska u Meku – čekali sudok im neko iz Meke ne da utočište i siguran ulazak da se vrate. Hazrati Usman bin Mazun (ra)je došao pod zaštitu Valida bin Mughiira. Ibn Ishak kaže: “Hazreti Usman je vidio da je ČasniPoslanik (savs) i njegovi drugovi trpjeli velike nevolje – da su ih ljudi tukli i da su im bilenanošene velike okrutnosti, a on je [i Hazrat Usman] proveo dan i noć u miru pod plemenskomzaštitom Valida bin Mughiira, (on je bio nemuslimanski poglavar među poglavicama Meke, aUsman je došao pod njegovu zaštitu).

Detalji migracije u Abisiniju su prethodno navedeni kao u vezi drugih ashaba. Ukratko ćupredstaviti ono što je Hazrat Mirza Bašir Ahmad sahib napisao, predstavljajući različite historijske izvore: „Kada su stradanja muslimana dostigla svoju granicu i Kurejšje nastavili dapovećavaju nevolje muslimanima, Časni Poslanik (savs) je dao instrukcije da se Muslimani seleu Abesiniju i rekao je: „Kralj Abesinije je pravedan. Niko nije izložen opresiji pod njegovomvlašću. “Zemlja Habša, poznata kao Etiopija ili Abisinija na engleskom jeziku, nalazi se nasjeveroistoku na afričkom kontinentu. U to doba u Abisiniji je uspostavljen snažan krišćanskisuverenitet, a kralj je nazvan Negus. Tokom tog vremena, lično ime Negusa bilo je Ahamah, kojije bio pravedan, inteligentan i moćan kralj. U svakom slučaju, kada su patnje muslimanadostigle svoje granice, Časni Poslanik (savs) je rekao da oni koji sebi mogu priuštiti da sepresele u Abesiniju. Prema tome, prema uputuama Časnog Poslanika (savs), u mjesecuRedžepu 5 Nabavi, jedanaest muškaraca i četiri žene su se odselili u Abesiniju. Nekimuškaraci, žene i djeca su se preselili u Abesiniju radi ovog uputstva, ali za njih nije bilouobičajeno da napuste Meku. Ovo je uzrokovalo veliki emocionalni osjećaj, jer su Mekanlijesebe smatrali čuvarima Kabe, i zbog toga je bilo nepodnošljivo da napuste Meku. Samo bi takavčovjek mogao reći da će napustiti Meku, koji nema mjesta na ovom svijetu. Dakle, bila je toizuzetno bolna epizoda za ove ljude da se sele i povrh toga su morali da odu u tajnosti. Tiho suse preselili jer su znali da ako Mekanlije saznaju za to, neće im dozvoliti da odu. Iz tog razloga,oni nisu bili u stanju čak da se poselame sa svojim najdražima.

U svakom slučaju, kada su Mekanlije bili upoznati sa ovom migracijom, oni su ih progonili inastavili da ih jure sve do mora. Međutim, prije nego što su stigli do mora muslimani su već biliotišli u Abesiniju. Mekanlije su čuli vjesti o tome i odlučili da pošalju delegaciju kralju Abesinije upokušaju da ga okrenu protiv muslimana i da ga nagovore da ih preda Mekanlijam. Dakle, ovadelegacija je otišla u Abisiniju i srela se sa kraljem, podstakavši radnike na dvoru da promjenemišljenje kralja. Međutim, Svemogući Allah je ojačao srce kralja i uprkos svim insistiranjemnjegovih ljudi sa dvora, koji su bili pod uticajem Mekanlija, i uprkos tome što su mu govorili dapreda muslimane njima, čak su i dvorjani želili da predaju Muslimane Mekanlijama. Kralj je odbilida preda muslimane nevjernicima. Kada je ova delegacija bila neuspješna i vratila se u Meku,Mekanlije su napravili plan da vrate muslimane nazad. Oni su širili glasine među nekimkaravanima koji su putovali u Etiopiju da su svi u Meki prihvatili Islam. Većina muslimana vratilase u Meku nakon što je čula ovu vijest; međutim, nakon njihovog dolaska, saznali su da je ovavijest lažna glasina i potpuno pogrešna. Kada su muslimani saznali za to, kao što je većspomenuto, neki su se vratili u Etiopiju, a ostali su ostali u Meki.

Hazrat Musleh Mau'ud (ra) piše: “Hazreti Usman bin Mazun (ra) je bio među onima koji su ostaliu Meki. Bio je sin veoma bogate osobe. Ovaj put Valid bin Mughiira koji je bio prijatelj njegovogoca, dao je zaštitu Hazrati Usmanu (ra) i on je počeo sigurno živjeti u Meki. Međutim, za tovrijeme, Hazrat Usman (ra) je primijetio da se neki drugi Muslimani suočavaju sa ozbiljnimprogonom. Pošto je bio časni mladić, rekao je Validu: “Više ne tražim vašu zaštitu jer ne mogupodnijeti činjenicu da drugi muslimani trpe takve teškoće a ja živim udobno.” Nakon toga,Labiid, poznati pjesnik Meke, jednom je predstavio svoju poeziju bogatim Mekanlijama. On jeizgovorio sledeći stih: [arapski] što znači da će svaka usluga zaista završiti. Hazrat Usman jeodgovorio:

“Ovo je laž, blagoslovi Dženneta su vječni.” Labiid, koji je bio uticajan čovjek, postao je bjesannakon što je čuo ovaj odgovor. On je rekao: “O Kurejsije! Kad je taj novi običaj počeo? “Neko jeodgovorio:„ Ova osoba je luda. Nakon što je čuo za ovo, osoba je ustala i udarila HazretaUsmana (ra) u lice zbog čega je ili izgubio oko, ili mu je oteklo. Valiid je bio blizak prijatelj oca odHazrati Usmana koji je umro, i nije mogao da izdrži sadašnje stanje sina njegovog preminulogprijatelja, međutim, prema Mekanskoj tradiciji, nije mogao podržati Hazrat Usman (ra) uopšte jerviše nije bio pod njegovom zaštitom. On nije mogao ništa da učini; ali se obratio HazratiUsmanu (ra) i sa ogromnom tugom je rekao: “O, sine moga, brata! Tako mi Allaha, tvoje oko jemoglo biti spašeno od takve patnje. Da si bio pod mojom zaštitom, što znači Valiidovostarateljstvo, ali ti si se toga odrekao i ovo te zadesilo. Usman (ra) je odgovorio: „Šta god da sedesilo sa mnom, želio sam da se to desi. Tuguješ nad mojim povrijeđenim okom, dok mojezdravo oko također drhti, želi da se i njemu dogodi ono što se dogodilo njegovom saputniku.Muhamed, Allahov Poslanik (savs), dovoljan je i potpun za mene. Ako trpi teškoće, zašto i ja nebih patio? Allahova zaštita mi je dovoljna.”

U stvari, kasnije je Labiid prihvatio Islam. Hazreti Musleh Maud (ra) dalje kaže: “Po prihvatanjuIslama, Labiid je takođe usvojio istu praksu. Na primjer, kada je Hazreti Omer (ra) poslaoporuku jednom od svojih guvernera i zamolio ga da pošalje sva nova djela poezije od nekihuglednih i poznatih pjesnika. Labiid, koji je do tada postao musliman, također je zamoljen dapredstavi svoj rad, a potom je napisao nekoliko ajeta iz Časnog Kur'ana i poslao ih. ”

Duboku ljubav i vezu koju je Hazrat Usman bin Mazun (ra) imao sa Časnim Poslanikom (savs),može se takođe izmjeriti sa sljedećeg prikaza. U jednom od hadisa se navodi da ga je nakonnjegove smrti, Časni Poslanik (savs) poljubio i dok je to činio, suze su tekle iz njegovih očiju.Kada je Poslanikov sin Ibrahim, preminuo, Časni Poslanik sav je stajao pored njegovog tjela irekao: “Neka budeš u društvu našeg pobožnog i dragog prijatelja, Usmana bin Mazun (ra).”

Hazrat Usman bin Mazon (ra) je preselio u Medinu i Časni Poslanik (savs) je uspostavio vezubratstva između Hazrati Usmana bin Mazun (ra) i Hazreti Abu Haitham bin Taihana (ra). Takođeje učestvovao u bitci kod Badra. Od svih ljudi, Hazrati Usman bin Mazun (ra) se uvjek molio sanajvećom skrušenosti, on bi postio u toku dana a klanjao bi u kasnim noćnim satima. Čuvao bise od tjelesnih želja i uvjek bi se držao podalje od žena. Hazreti Usman bin Mazon (ra) je tražiodozvolu od Časnog Poslanika (savs) da vodi život u potpunoj izolaciji od svijeta i postaneosamljen , ali mu je Časni Poslanik savs zabranio da to učini.

U jednom od hadisa, navodi se da kada je žena Hazrati Usman bin Mazuna otišla kod ženaČasnog Poslanika (savs). Vidjevši njeno stanje s nečistom odjećom i neurednom kosom, pitalisu se zašto je u takvom stanju. Savetovali su je da bude više prisutna, jer među Kurejšijama nijebilo bogatijeg od njenog muža. Supruga Hazreti Usmana bin Mazona odgovorila je ženamaČasnog Poslanika (savs), koje su sve zajedno sjedile, da Hazrati Usman bin Mazon nije imaoništa; on nije imao ni bogatstva, niti je imao bilo kakvu želju za njom. Rekla je: “Moli seSvemogućem Allahu cijelu noć i ne daje mi nikakvu pažnju a posti tokom dana.” Kada je ČasniPoslanik savs ušao unutra, njegove su ga žene obavijestile o njenoj situaciji. Čuvši ono što jerekla žena Hazrati Usman bin Mazuun, Časni Poslanik (savs) je otišao da ga vidi i rekao: “Zar tija nisam primjer da ga slijediš?” Hazrat Usman bin Mazuun je odgovorio: Šta se dogodilo? Jadajem sve od sebe da slijedim tvoj primjer.” Časni Poslanik(savs) je odgovorio: “Da li postištokom dana i klanjaš cijelu noć?” Hazrat Usman bin Mazun (ra) je odgovorio da. Nakon toga,Časni Poslanik (savs) mu je savjetovao da to ne radi i rekao: “Tvoje oči imaju pravo na tebe;tvoje tjelo ima pravo na tebe; tvoja porodica ima pravo, i tvoja žena i djeca imaju pravo natebe. Zato se zaista možeš moliti, ali je važno i da spavaš. Trebaš se probuditi u toku noći da biklanjao svoje dobrovoljne namaze, ali je takođe važno i spavati. “Ako dobrovoljno postiš, ondaih ne treba držati uzastopno i praviti pauze između njih.” Kada je Časni Poslanik (savs) to rekaoHazreti Usmanu bin Mazunu (ra), nakon nekog vremena njegova žena je ponovo otišla uposjetu suprugama Časnog Poslanika (savs) ona je bila naparfemisana kao da se pripremila zasvadbu. Pitale su je zašto se potrudila da se sredi, na što je odgovorila da je dobila i ono što sudruge žene imale, tj. Pažnju njenog muža. Hazreti Usman bin Mazun je tražio dozvolu zaTabattul [da se osamostali], međutim Časni Poslanik (savs) je odbio i nije mu dao dozvolu.

Hazreti Kudama bin Mazun prenosi da je jednom prilikom Hazrat Omer (ra) prošao pored nasdok smo sjedili u društvu Časnog Poslanika (savs). Časni Poslanik savs (sa) je rekao: “ovaosoba je Ghalakal Fitna”, tj. On je prepreka protiv smutnje i nereda. Časni Poslanik (savs) jerekao on je kao vrata između nas i neslaganja i ova vrata će ostati zatvorena dok on budemeđu nama. ”To je značilo da dok je Hazrat Omer (ra) bude živ, neće biti smutnje ili neslaganjau Islamu. Ovo potvrđuju događaji u historiji, zato što su nakon toga počela neslaganja. HazratOmer (ra) je znao da će nakon njega početi neslaganje i smutnja.

Hazrat Usman bin Mazun (ra) bio je prvi među Muhadžirima koji je preminuo u Medini u 2poslije hidžre. Prema nekim hadisima preminuo je 22 mjeseca nakon bitke na Badru, a on je bioprva osoba koja je ukopana u Džennetul Baki. Ipak, postoje i drugi detalji o njemu koje ćuprestaviti slijedeće hutbe, ako Bog da.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp