U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina

Kratki sadržaj

s01.03.2019

Osobeodizvrsnosti

Nakon učenja Tashahhuda, Ta’awwuza i sure Fatiha, hazreti Halifatul Masih V (aba) je rekao:

Pošto se nastavlja ovaj niz pripovjedanja o različitim aspektima života ashaba Časnog Poslanika (sa), koji su učestvovali u Bitci na Bedru, ja ću danas govoriti o još nekoliko ashaba.

Prvi je hazreti Khauli Bin Abi Khauli. Hazreti Khauli je učestvovao u svim bitkama zajedno sa Časnim Poslanikom (sa) uključujući Bitke na Bedru i Uhudu. Hazreti Khauli je umro u toku hilafeta hazreti Omera.

Sljedeći ashab je hazreti Rafe’ Bin al-Mu’alla. Hazreti Rafe’ Bin Mu’alla je pripadao ogranku Banu Habib Khazraj plemena. Njegova majka je bila Idaam Bint ‘Auf. Časni Poslanik (sa) je uspostavio vezu bratstva između Hazreti Rafe’ i hazreti Safwan bin Baidhaa. Njih dvojica su učestvovali u Bitci na Bedru. U skladu sa nekim pripovjedanjima, obojica su ubijeni u toku Bitke na Bedru.

Sljedeći ashab je hazreti Zush-Shimalain Humair Bin ‘Abdi ‘Amr. Njegovo pravo ime je bilo ‘Umair a zvali su ga Abu Muhammad. Ibn Hisham kaže da su ga nazivali Zush-Shimalain ali da to nije bilo njegovo ime. Ovaj nadimak mu je dat jer je više koristio svoju lijevu ruku. U skladu sa drugim pripovjedanjem, on je mogao da koristi obje ruke jednako. Ipak, nazivali su ga i Zul Jadain. Pripadao je plemenu Banu Kuza’ah i  bio je saveznik Banu Zuhraha. Kada je hazreti Omer iselio iz Mekke u Medinu, on je ostao u kući hazreti Sa’ad Bin Khaisama. ČasniPoslanik (sa) je uspostavio vezu bratstva između njega i Jazid Bin Harisa. Obojica su bili ubijeni u toku Bitke na Bedru.

Sljedeći ashab je hazreti Rafe’ Bin Jazid. On je pripadao ogranku Banu Zuhoor Bin Abdul Ash-Hal plemena Aus Ansarija. Hazreti Rafova majka, Akrab  Bint Mu’az je bila sestra poznatog ashaba hazreti Sa’ad Bin Mu’aza. Hazreti Rafe je učestvovao u bitkama na Bedru i Uhudu. U skladu sa jednim predanjem, putovao je nakamili Saeed Bin Zaid a na dan Bitke na Bedru. Ubijen je u toku Bitke na Uhudu.

Sljedeći ashab je bio hazreti Zakwan bin ‘Abd-i-Kais (ra). Zvalisuga Abu Sabuh. Učestvovao je u prvom kao i drugom Baiatu (zavjet) na Akabahu. Jedan od aspekata koji se ističe u pogledu njega što vrijedi spomenuti jeste da je iselio iz Medine i otišao kod Časnog Poslanika (sa) u Mekku. Časni Poslanik (sa) je još uvijek bio u Mekki u to vrijeme. Nazvan je Ansari Muhajjir. Iselio je u Mekku da bi bio sa Časnim Poslanikom (sa) i ostao je u Mekki neko vrijeme. Učestvovao je u Bitkama na Bedru i Uhudu i ubijen je u Bitci na Uhudu.

Sljedeći ashab je hazreti Khawad bin Džubair Ansari. Zvali su ga ‘Abdullah hazreti Khawad i bio je i srednje visine. Umro je u Medini u 40. godini poslije Hidžre, u 74 godini. U skladu sa jednim predanjem, u toku smrti on je imao 94 godine. Hazreti Khavad je također krenuo sa Časnim Poslanikom (sa) u Bitku na Bedru, međutim na putu, doživio je povredu od oštrog ugla kamena tako da ga je ČasniPoslanik (sa) poslao nazad u Medinu. Ipak ČasniPoslanik (sa) ga je uključio u plijen od Bitke na Bedru.Dakle, i on se računao među onim osobama koje su učestvovale u Bitci na Bedru. Učestvovao je sa Časnim Poslanikom (sa) u svim bitkama, uključujući Bitke na Uhudu i Hendeku. Hazreti Khavad kaže: ‘ ČasniPoslanik (sa) me je jednom posjetio dok sam bio bolestan. Nakon što sam se u potpunosti oporavio, rekao je : ‘ O Khavad tvoje tijelo se u potpunosti oporavilo. Stoga ispuni svoj zavjet sa Allahom.’ Rekao sam :’  Ja nisam ništa obećao Allahu.’ ČasniPoslanik (sa) je rekao : ‘ Ne postoji bolesna osoba koja ne položi zakletvu ili namjeru ( da nešto uradi) u toku perioda njene bolesti.( Takva osoba zasigurno kaže Uzvišenom Bogu da će uraditi nešto ukoliko mu On podari dobro zdravlje.) Tako da, ispuni svoje obećanje sa Allahom iskreno djelujući prema onom što si rekao.’ Dakle, ovo je nešto o čemu svi moramo razmišljati i obratiti veliku pažnju.

Sljedeći ashab je hazreti Rabeea bin Aksam. Zvali su ga Abu Zaid, Hazreti Rabeea je bio nizak i pripadao je plemenu Asad bin Khuzaimah i računa se među Muhadžirin ashabima. Nakon selidbe u Medinu, ostao je u kući hazreti Mubašira bin ‘ Abdul Munzira zajedno sa nekoliko drugih ashaba.. Imao je 30 godina kada je učestvovao u Bitci na Bedru. Pored Bitke na Bedru, također je učestvovao u Bitkama na Uhudu i Hendeku. Sudjelovao je i u Ugovoru na Hudejbiji i učestvovao je u Bitci na Hajberu, gdje je ubijen. Imao je 37 godina u trenutku smrti.

Sljedeći ashab je bio hazreti Rifa’ bin ‘ Amr Al- Jahan. On je također poznat kao Wadija bin ‘Amr. Učestvovao je u bitkama na Bedru i Uhudu. Bio je pripadnik Banu Nadžara, plemena Ansarija.

Hazreti Zaid bin Vadija je još jedan ashab kojeg ću spomenuti danas. Hazreti Zaid je bio iz plemena Ansarija od Khazraja. Učestvovao je u Ba’it-e-‘Ukbah, Bitkama na Bedru i Uhudu i bio je ubijen u Bitci na Uhudu.

Sljedeći ashab je bio hazreti Ribii’ bin Rafi’. Bio je iz plemena Adžlaan i učestvovao je u Bitkama na Bedru i Uhudu.

Sljedeći ashab je hazreti Zaid bin Muzain. Njegov otac je bio Muzain bin Kais. Hazreti Zaid je također spomenut kao Jazid bin Al-Muzain. Pripadao je Khazradž plemenu. Učestvovao je u Bitkama na Bedru i Uhudu. U toku selidbe u Medinu, Časni Poslanik (sa) je uspostavio vezu bratstva između hazreti Zaida i hazreti Mistah bin Uthatha.

Sljedeći ashab je hazreti Ajjaz bin Zuhair. Zvali su ga Abu Sa’ad i njegova majka se zvala Salma bint ‘Amir. Pripadao je Feher plemenu. Učestvovao je u drugom seljenju u Abesiniju (Etiopija). Po svom povratku je preselio u Medinu i ostao u kući hazreti Kulthum bin Al-Hadem. Učestvovao je u svim bitkama, uključujući Badr, Uhud i Hendek. Umro je u Medini u 30. Godini poslije Hidžre u toku halifata hazreti Osmana (ra).

Sljedeći ashab je hazreti Rifa bin Amr Ansari. Zvali su ga Abu Waleed, i pripadao je plemenu Banu ‘Auf bin Khazraj. Njegova majka se zvala Umme Rafa’a. Učestvovao je u drugom Baiatu na Akabahu zajedno sa 70 drugih ashaba. Učestvovao je u Bitkama na Bedru i Uhudu i bio je ubijen u Bitci na Uhudu. Hazreti Zijaad bin Amr koji je također bio poznat kao Ibn-e-Bishr i bio je pripadnik Ansarija. Učestvovao je u Bitci na Bedru. Pripadao je Banu Saida bin Ka’ab plemenu. U skladu sa drugim predanjem, on je bio oslobođeni rob Banu Saida bin Ka’aba bin Al-Khazraja.

Sljedeći ashab je hazreti Saalim bin ‘Umair bin Sabis. Bio je član plemena Ansarija koje se zvalo Banu ‘Amr bin ‘Auf. Učestvovao je u prvom Bai’atu na Akabahu. Hazreti Salim je također učestvovao u svim bitkama zajedno sa Časnim Poslanikom (sa), uključujući Bitke na Bedru, Uhudu i Bitku na Hendeku. Prilikom bitke na Tabuku, grupa siromašnih ashaba koji su htjeli učestvovati u Bitci na Tabuku pojavili su se ispred Časnog Poslanika (sa) jecajući, jer nisu imali nikakvih sredstava, hazreti Saalim je također bio jedan od njih. Ovih sedam ashaba su došli pred Časnog Poslanika (sa) baš kada je Časni Poslanik (sa) htio krenuti na Tabuk i tražili su da im se daju neka sredstva za prevoz (kako bi mogli učestvovati). Časni Poslanik (sa) je odgovorio da ‘trenutno, nemam vam ništa dati’. Nisu tražili konje ili deve, već su tražili samo cipele jer nisu mogli hodati bosi na bojnom polju. Toliko su muslimani bili siromašni! Hazreti Salim bin Umair je živio do vremena hazreti Mu'avije.

Sljedeći ashab je hazreti Saraakah bin Ka'b i pripadao je Banu Nadžaar plemenu. Njegova majka se zvala ‘Umairah bint Nu'man. Hazreti Saraakah je učestvovao u svim bitkama zajedno sa Časnim Poslanikom (sa) uključujući Badr, Uhud, i Bitku na Hendeku. Umro je u vrijeme hazreti Mu'avije, i u skladu sa predanjem od Kalbija, ubijen je u Bitci na Jamami.

Sljedeći ashab je hazreti Saa'ib bin Maz'un. Bio je biološki brat hazreti Osmana bin Maz'una. Bio je među prvim ashabima koji su se iselili u Abesiniju i imali čast da učestvuju u Bitci na Bedru. Hazreti Saa'ib je također imao čast da se bavi trgovinom sa Časnim Poslanikom (sa).

Sljedeći ashab je hazreti ‘Asim binKais. Pripadao je Ansarijama, Tha'labah bin Amr plemenu. Učestvovao je u Bitkama na Bedru i Uhudu.

Sljedeći ashab je hazreti Tufail bin Malik bin Khansa. Hazreti Tufail je pripadao Banu Ubaid bin Adi ogranku Khazradž plemena. Učestvovao je u Bai'atu na Akabahu, Bitci na Bedru i Bitci na Uhudu.

Sljedeći ashab je hazreti Tufail bin Nu'man. Pripadao je Ansarijama, Kazradž plemenu. Njegova majka je bila Khansaa bint Rijaa koja je također bila tetka sa očeve strane hazreti Jaabira bin Abdullaha. On je također bio prisutan na Bai'atu na Akabahu kao i na Bitci na Bedru. Hazreti Tufail je isto tako učestvovao u Bitci na Uhudu i tog dana je dobio 13 povreda. Bio je također prisutan na Bitci na Hendeku i u toku ove bitke je ubijen.

Sljedeći ashab je hazreti Zahaakbin ‘Abd A'mr. Pripadao je plemenu Banu Dinar bin Nadžar. Njegov otac se zvao ‘Abd Amr a njegova majka je bila Sumairah bint Kais. On i njegov brat Nu'man bin Umar su učestvovali u Bitci na Bedru i Bitci na Uhudu. Hazreti Nu'man je umro u toku bitke na Uhudu.

Sljedeći ashab je hazreti Zahaak bin Haritha. Hazreti Zahaak je pripadao Ansarijama, plemena Khazraj. Njegov otac se zvao Haritha a majka Hind bint Malik. Hazreti Zahak (ra) je učestvovao u Bai'atu na Akabahu zajedno sa 70 drugih ashaba. Također je učestvovao u Bitci na Bedru.

Sljedeći ashab je hazreti Khallad bin Suweid Ansaari. Pripadao je Banu Harith ogranku Khazradž plemena. Hazreti Khallad je učestvovao u Bai'atu Akabah. Također je učestvovao u Bitkama na Bedru, Uhudu i Hendeku. U Bitci Kuraizah, jedna žena jevrejka koja se zvala Bunanah je bacila na njega jako težak kamen uzrokujući fatalnu povredu na njegovoj glavi od čega je umro.

Sljedeći ashab je hazreti Aus bin Khauli Ansari. Zvali su ga Abu Lajla i pripadao je Banu Salim bin Ghanam bin Auf ogranku Khazradž plemena Ansarija. Njegova majka je bila Džamila bint Ubajj, koja je bila sestra Abdullaha bin UbajjabinSalula. Učestvovao je u svim bitkama zajedno sa Časnim Poslanikom (sa) uključujući Bitku na Bedru, Uhudu i Hendeku. Časni Poslanik (sa) je uspostavio vezu bratstva između  njega i hazretu Šudžaa’ bin Wahab Al- Asadi. Hazreti Aus bin Khauli se smatrao među Kamilinima. U toku vremena neznanja i u ranijim danima islama, osoba koja je znala pisati na arapskom, bila stručnjak u streljanju i bila dobar plivač se zvala Kamil. Onaj ko je posjedovao ove tri vještine se smatrao Kamilom, a sve tri su nađene kod hazreti Aus Bin Khaulija. Hazreti Aus bin Khauli priča da je jednom došao ispred Časnog Poslanika (sa) i Časni Poslanik (sa) mu je rekao : ‘O Ause! Onaj ko usvoji poniznost i krotkost zarad Uzvišenog Boga, On zauzvrat uzdigne njegov status. A onaj ko je arogantan, Uzvišeni Bog ga ponizi.’ Ovo je zaista bitna lekcija za sve nas, koju uvijek trebamo imati na umu. Hazreti Aus bin Khauli je umro u Medini u toku hilafeta hazreti Osmana (ra). Neka Uzvišeni Bog nastavi uzdizati položaj ovih plemenitih ashaba (ra).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp