U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Stvarnost u vezi magije nad poslanikom savs

Kratki sadržaj

 

Poslije proučenog Šehadeta i Sure El- Fatihe Hazreti Halifatul Mesih V (da Allah bude njegov pomagač)  je rekao:

Hazreti Kais bin Mihsan je bio ashab Ensarija. Učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu. Ummi Sa’ad  bint Kais je bila jedna od njegovih kćerki. Njegova djeca su boravila u Medini kad je preminuo.

Slijedeći ashab je Hazreti Đubeir bin Ijaas. Njegov otac je bio Ijaas bin Halid. On je učestvovao u bitci na Bedru. Pripadao je Benu Zuraik ogranku plemena Hazrađ.

Spomenuto je u hadisu da je jedan jevrej pokušao da baci magiju na Časnog Poslanika (savs); on je stavio kosu od Časnog Poslanika (savs) sa česljom i hurmama i bacio je to u bunar. Zapisano je da je Hazreti Đubeir bin Ijaas izvadio ove stvari iz bunara. Vrlo je važno da znamo naš pogled u vezi ove magije. Ja ću sad da predstavim neke detalje ovog incidenta koji se nalaze u literaturi naše zajednice. 

Hazreti Ajša (ra) prenosi:” Jedan dan ili jednu noć Časni Poslanik (savs) se molio Svemogućem Allahu i onda opet se molio i onda još jednom se molio i rekao mi:” O Ajša, Svemogući Allah mi je dao sve zašto sam se molio.” Hz. Ajša nastavlja, ja sam ga upitala:” O Allahov Poslaniče zašta si se molio? Šta ti je Allah podario? On je odgovorio: “ Dva čovjeka su došla kod mene, jedan je sjeo blizu moje glave, a drugi blizu mojih nogu. Onaj koji je sjedio blizu moje glave je rekao onome koji je sjedio blizu mojih nogu…” ili Hz. Ajša kaže:” Ili onaj koji je sjedio blizu mojih nogu je rekao onome koji je sjedio blizu moje glave:” Od čega ovaj čovjek tj. Muhammed boluje? Drugi je odgovorio. Magija je bačena na njega. Drugi je upitao. Ko je bacio magiju na njega? Odgovorio je, jedan jevrej koji se zove Labid bin Asim. Onda je on upitao kako je on to uradio. Drugi je rekao uzeo je češalj i kosu i zamotao je to u lisku od hurminog drveta. Onda ga je upitao gdje se to nalazi? On je rekao u bunaru Zhi Arvan. Hazreti Ajša kaže:” Časni Poslanik (savs) je otišao kod tog bunara zajedno sa svojim ashabima. Kad se vratio rekao je: “ O Ajša tako mi Allaha! voda u bunaru je imala crvenkastu boju ličila je na boju kane. 

Vrijedno je spomenuti da je tad bila praksa jevreja da dodaju kanu ili nešto slično u vodu kad bacaju magiju na nekoga. Ovo su radili da pokažu da kao moć magije je učinila vodu crvenom. Grančice od hurminog drveta su trebale da predstavljaju glave od zmija. Ovo je bio njihov način da prestraše neuke ljude. 

U vezi ovog hadisa koji prenosi Hazreti Ajša (ra), Hazreti Muslih Maud (ra) kaže: “Izgleda da dvije osobe spomenute koji su došli kod Časnog poslanika (savs) su bili meleci. Da su oni bili ljudi, zasigurno Hazreti Ajša (ra) bi ih vidjela. Dalje on govori da samo kaže da je Uzvišeni Allah informisao Časnog Poslanika (savs) preko meleka da je jevrej bacio magiju na njega. Ovdje se ne spominje da je ta magija uticala na Poslanika (savs) kako to ljudi inače vjeruju u vezi magije.”

Dok ovaj hadis manifestuje neprijateljstvo Jevreja prema Časnom Poslaniku (savs), također postaje očigledno da je Časni Poslanik (savs) bio istinski Poslanik Uzvišenog Allaha. Razlog za to jer je Časni Poslanik (savs) bio obaviješten od Svemogućeg Allaha o svim spletkama koje su Jevreji planirali protiv njega. Dakle, zato što je Časni Poslanik (savs) primio znanje o nevidljivom i zato što su Jevreji propali u svojim ciljevima, jasni su i očiti znakovi da je Časni Poslanik (savs) bio istinski Poslanik.

Hazrati Mirza Bašir Ahmad Sahib objašnjava ovo dalje da u toku Hudejbije, licemjer Jevrejskog porijekla, čije je ime bilo Labid bin Asim, jednom je bacio magiju na Časnog Poslanika (savs), Bože sačuvaj. Ova magija je bačena vezivanjem kose na češalj, magične riječi su rečene preko nje i onda bačena u bunar.” Priče i hadisi oko ovog događaja 

nisu autentične i otežavaju da se dođe do prave istine. Međutim, ako analiziramo dešavanja i racionalno razmišljamo o njima, postaje jasno da je privremeni period zaboravljanja, bio rezultat prekomjernog stresa i fizičkih napora. Neki neprijatelji su to iskoristili i širili glasine da je Poslanik Muslimana bio pod uticajem magije, Bože sačuvaj. Međutim, Svemogući Allah je brzo vratio zdravlje Časnog Poslanika (savs) i uništio lažnu propagandu neprijatelja i licemjera. 

Ovo nije samo tvrdnja, Časni Poslanik (savs) je to sam odbacio. Ovaj događaj je još više razjašnjen u hadisu. Hazreti Ajša (ra) je upitala Časnog Poslanika (savs): “ O Allahov Poslaniče! Da li je šejtan uz mene?” Poslanik (savs) je odgovorio:” Da.” Onda je upitala da li je šejtan uz svaku osobu? Poslanik (savs) je odgovorio u potvrđujućem odgovoru. Zaprepaštena, Hazreti Ajša je upitala: “ O Allahov poslaniče da li je šejtan uz tebe?” Poslanik (savs) je odgovorio: “Da. Kako god, Allah mi je podario pobjedu nad njim, do te mjere da je i moj šejtan postao Musliman.” 

Poslije ove jasne tvrdnje, nema mjesta da se da bilo kakav kredibilitet tvrdnji da bi Jevrej, uz pomoć svog šejtana, mogao baciti magiju na nekoga ko je  uzvišen kao što je Časni Poslanik (savs), čineći ga da bude pod uticajem ove šejtanske magije duže vremena. Allah Moćni i Veličanstveni je odredio: “Sigurno ću pobijediti, Ja i Moj Poslanik.” Što znači da je Allah to zabilježio i odredio da će On, zajedno sa svojim Poslanikom, za sva vremena biti pobjednik iznad svih šejtanskih spletki. 

Hazrat Mirza Bašir Ahmad Sahib dalje piše: „Ako bi se razmotrio kontekst ovog događaja i uzeli u obzir načini i navike Jevreja i licemjera, onda ne bi bilo teško razumjeti istinu ovog događaja. Prije svega, važno je napomenuti da se ovaj događaj magije dogodio nakon Hudejbija ugovora. U Tabkaat ibn Sa'ad je zabilježeno da je Časni Poslanik (savs) odlučio da uradi Umru na osnovu sna koji je vidio. Dok je putovao zbog te svrhe, Kurejšije su ga spriječili da uđe u Meku, zbog čega je morao da se vrati.

Ovaj očigledni neuspjeh izazvao je ogromnu tugu, a nevjernici i licemjeri počeli su se rugati i ismijavati. U toj mjeri da je to utjecalo i na iskrene muslimane, kao što je zapisano u hadisu, čak i izvanredni ashabi kao što je Hazrati Omer (ra) koji je bio u nedoumici na kratko vrijeme zbog očiglednog poraza. Tokom tog vremena, Časni Poslanik (savs) je postao uznemiren i zabrinut za one osobe koji su bili slabi u vjeri, da ne bi bili stavljeni na iskušenje. Ova zabrinutost prirodno je uticala na zdravlje Časnog Poslanika (sa). Zbog ovoga, ovo je psihički uticalo na njega i privremeno je imao amneziju [gubitak pamćenja].”

Ogroman stres utiče na ljudska bića na razne načine, pa čak ni Božji poslanici nisu izuzeti od njega. Kada su Jevreji i licemjeri vidjeli da je Časni Poslanik (savs) bio loš tokom tih dana, bio je pod velikim naporom i psihički i fizički i da je zaboravljao, iskoristili su ovu priliku (kao što je bila njihova navika) i širili su glasine da su bacili magiju na Časnog Poslanika (savs) i da je njegovo zaboravljanje itd. bio rezultat ove magije. Štaviše, kao što je bio njihov dugogodišnji običaj, vezali su kosu oko češlja i zakopali ga u bunar, kao fizički simbol. Kada je Časni Poslanik (savs) saznao za ovu navodnu magiju, molio se dalje svemogućem Bogu kako bi se ovo zlo okončalo. Onda je Svemogući Allah čuo ove skrušene molbe i pokazao mu istinu u viziji.

Princip koji se spominje u Časnom Kur'anu jeste: [arapski] Drugim riječima, nijedan čarobnjak nikada ne može biti uspješan protiv poslanika, u svakom slučaju, bez obzira na to kako pokušavaju napasti. U svjetlu ove jasne poruke Kur'ana, nalazimo: [arapski] tj. Nevjernici kažu: “Ti ne slijediš nikoga osim čovjeka koji je žrtva prevare.” Allah obećava: “ Čarobnjak nikad neće napredovati, došao od bilo gdje” ovo je bilo ispunjeno na najbolji način. 

Onda da damo kratak opis ovo događaja:

Nakon ugovora na Hudejbiji, Časni Poslanik (savs) je bio zabrinut da ljudi mogu pogrešno razumjeti ovaj ugovor, ne shvaćajući u potpunosti mudrost ugovora. Ovo je bio period neizmjernog stresa i u to vrijeme je ponekad zaboravljao na sitnice iz svakodnevnice. 

Drugo, Jevreji i licemjeri, koji ne bi ostavili nikakav kamen neokrenut, da bi učinili takve stvari osnovom za klevetanje Islama i njegovog Časnog Osnivača (savs), odabrali su ove sitne stvari i započeli su glasine koje imamo – ne daj Bože – da su bacili magiju na Poslanika Muslimana.

Treće, kao spoljašnji simbol njihove takozvane magije, ovi zli ljudi su koristili Labida bin Asima, koji je licemjer jevrejskog porijekla, da veže čvorove kose oko zuba češlja i da to stavi u bunar kako bi ostavilo dojam magije.

Četvrta stvar je da je Časni Poslanik (savs) se ponizno molio, govoreći: “O Allahu! Ti učini i ugasi ovaj nered, i objavi mi stvarnost ovoga tako da je mogu da objasnim ovo jednostavnim ljudima. Tako dova je bila i primljena i Allah je pokazao svima realnost ovoga. 

Peta stvar je da je Svemogući Allah razotkrio spletke od  Labid bin Asima, i onda je Časni Poslanik (savs), zajedno sa nekim ashabima, otišao do bunara, zakopao češalj i potpuno zatrpao taj bunar, tako da je ova stvar bila jednom zauvijek završena.

Na kraju, jedino pitanje koje ostaje jeste: Kako je moguće da je Časni Poslanik (savs) takvog uzvišenog statusa koji je u stvari najveći od svih Poslanika mogao postati žrtva zaboravljanja? Dakle, kao odgovor na to, on je bio ljudsko biće i za njega vrijede pravila prirode. Zato je Svemogući Allah, obraćajući se Časnom Poslaniku (savs) u Kur'anu, rekao: “O Vjerovjesniče, reci im: ‘Ja sam samo ljudsko biće kao što ste vi, i pod istim sam  svim tim zakonima kojima su druga ljudska bića podložna. Ipak, ja sam i Božiji Poslanik i dobio sam Božiju Uputu za uputstvo čovječanstva.” Ovo je prijevod komentara o ovom ajetu. 

U prvom dijelu Siiratul Mahdija, br.75, navodi se da je jednog dana Hindu, koji je bio pun predrasuda i živio u Gujratu, došao u Kadian. Bio je stručnjak za hipnotizam i sjedio je na skupu Obećanog Mesije (as) i potajno je počeo da se koncentriše na Obećanog Mesiju (as), kako bi mogao utjecati na njega da uradi neka neprikladna djela i tako uradi da  Obećani Mesija (as) bude meta ismijavanja i ruganja. Odjednom je glasno vrisnuo i pobjegao. Kada su ga pitali o onome što mu se dogodilo, rekao je da je, kada je skoncentrisao svoju pažnju na Mirzu Sahiba, izgledalo kao da pred njim stoji strašni lav, spreman da u svakom trenutku skoči na njega. Zato je postao prestravljen i pobjegao. Pošto je Obećani Mesija (as) bio sluga Časnog Poslanika (savs), Hazrat Mirza Bašir Ahmad Sahib piše: “Ako sluga ima takav status da Svemogući Allah nije dopustio da ga hipnotizira, kako onda mogu vjerovati da je Časni Poslanik (savs) – bio hipnotiziran od strane Jevreja, Bože sačuvaj? ”

Na kraju ću pročitati šta je  Obećani Mesija (as) rekao, ovo predvladava nad svim drugim komentarima i objašnjenjima. Na jednom od njegovih skupova, osoba je pitala Obećanog Mesiju (as) šta on misli o događaju u kojem su nevjernici tvrdili da su bacili magiju na Časnog Poslanika (savs). Obećani Mesija as je izjavio: “Magija je također šejtansko djelo . Nije prikladno reći radi statusa poslanika ili vjerovjesnika da oni mogu da dođu pod uticaj magije. Umjesto toga, sve magije su prekinuta kada dođu u kontakt sa poslanikom, baš kao što Svemogući Allah kaže u Časnom Kur'anu: [Arapski] [I čarobnjak neće napredovati, odakle god došao]. Pogledajte, poslanik Musa a.s je bio izložen čarobnjacima, zar Musa a.s nije bio uspješan?  Reći da je Časni Poslanik (savs) bio pod utjecajem magije je apsolutno netočan i mi nikada ne možemo prihvatiti da postoji bilo kakva istina u ovoj stvari. ”Da kažete da je Časni Poslanik (savs) bio pod magijom, Bože sačuvaj, zbog koje je njegovo pamćenje bilo oslabilo, to je potpuno pogrešno. Sva hvala pripada Allahu da smo prihvatili Imama ovog vremena, kroz kojeg možemo prepoznati pravi stepen i status Časnog Poslanika (savs).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp