U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi vrlina

Kratki sadržaj

Poslije učenja Tashahhuda, Ta'vvuza i sure Al-Fatiha, hazreti halifatul Mesih V a.t.b.a. je rekao:

Ja ću danas govoriti o ashabima, o kojima su kazivanja bila sačuvana u historiji samo u nekoliko linija, i ovo će osigurati da imena i historija svih ashaba, koji su učestvovali u bici na Bedru budu sačuvani u literaturi džemata. Za nas je izvor blagoslova da ih spomenemo ili još da ih se sjećamo, oni su bili slabi i siromašni ali su ogromnom rješenošću odbranili svoju vjeru. Oni nikada nisu bili u strahu od svojih  protivnika nego su umjesto toga sve povjerenje stavili u Svemogućeg Allaha. Oni su se zakleli na odanost i ljubav Časnom Poslaniku s.a.v.s. Oni se nisu uzdržavali čak da daju svoje živote i pridržavajući se ovog zavjeta, Svemogući Allah im je dao radosne vijesti o Džennetu i najavio da je On bio zadovoljan s njima.

Hazreti Abdul Rabbi bin Haqq bin Aus je bio ashab o kojem su postojala razna mišljenja. Neki su tvrdili da je njegovo ime bilo Abdul Rab dok su drugi rekli da je Abdullah. On je bio iz porodice banu Sa'adah iz plemena Banu Khazraj i učestvovao je na bici na Bedru.

Hazreti Selma bin Thabit. Njegovo puno ime je bilo Salma bin Tabit bin Wakhash. Hazreti Salma je učestvovao u bici na Bedru. U toku bitke na Uhudu ga je ubio Abu Sufijan. Njegov brat Amr bin Thabit je takođe bio ubijen u toku bitke na Uhudu.

Hazreti Sinan bin Saifi u 12 Nabawi je, kao rezultat napora prenošenja poruke Mus'ab Umaira, prihvatio islam. Ušao je u islam skupa sa 70 ashaba u toku zavjeta Aqba Thania. Učestvovao je u bitkama na Bedru i Uhudu. Takođe se borio kod Rovova i tamo postao šehid.

Hazreti Abdullah bin Abdi Manaf je pripadao Banu Nu'man plemenu. Imao je jednu kćer kojoj je takođe dao ime Humaima, čija majka je bila Ruba bint Tufai. On je učestvovao i u bici na Bedru i na Uhudu.

Hazreti Mahrij bin Amir bin Malik je učestvovao u bici na Bedru. Na dan kad je Časni Poslanik s.a.v.s. trebao da krene radi bitke na Uhudu, istog tog jutra je on umro. Ubraja se među one ljude koji su učestvovali u bici na Uhudu zato što je njegova namjera bila da im se pridruži.

Hazreti  Aziz bin Ma'is, koji je bio Ansari ashab (onih koji su živjeli u Medini). Njegovo ime je bilo Aziz bin Ma'is. Učestvovao je u bici na Bedru skupa sa svojim bratom, hazreti Mu'adh bin Ma'is. Učestvovao je u svim bitkama skupa sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. Hazreti Aziz bin Ma'is je bio (upleten u slučaj) na Bair-e-Ma'unah i takođe je učestvovao u bici na Kundaku. Bio je ubijen u bici Jamam.

Hazreti Abdullah bin Salma bin Malik Ansari je pripadao Ansari plemenu Bali. Učestvovao je u bitkama na Bedru i Uhudu i bio ubijen u toku bitke na Uhudu. Kad je hazreti Abdullah bin Salma bio ubijen, bio je zamotan u odijelo skupa sa hazreti Mujazzir bin Zaidom i donesen u Medinu na kamili. Majka hazreti Abdullaha bin Salma je prišla Časnom Poslaniku s.a.v.s. i rekla: ‘o Allahov Poslaniče! Moj sin je učestvovao u bici na Bedru i ubijen je u bici na Uhudu. Ja ga želi donijeti blizu mene; drugim riječima rečeno, želim da bude sahranjen u Medini da mogu biti u njegovoj blizini.’ Na ovo je Časni Poslanik s.a.v.s. dao odobrenje za to.  Hazreti Abdullah bin Salma je bio razvijen (dobro građen) i težak, dok je hazreti Mijazzir bin Zaid bio mršav i lahak. U hadisima je spomenuto da je uprkos ovome, njihova težina izgledala jednaka kad su ih stavili na kamilu. Ljudi su na ovo izrazili svoje iznenađenje, na što je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da su ih djela obojice učinili jednakim.

Hazreti Mas'ud bin Khalda. Njegovo ime je bilo Mas'ud bin Khalda, međutim, u nekim predanjima je spomenut kao Mas'ud bin Khalid. On je učestvovao u bitkama na Bedru i Uhudu. Prema nekim predanjima, vjeruje se da je on bio ubijen u toku događaja Bair'e-Ma'unah, dok je prema drugim predanjima on bio ubijen u toku bitke Khaibara.

Hazreti Mas'ud bin Sa'd Ansari je učestvovao u bitkama na Badru i Uhudu. Prema nekima, hazreti Mas'ud bin Sa'd je bio ubijen u toku događaja na Bair-e-Ma'unah. Međutim, prema Muhammed bin Amaarah i Aby Na'eem, on je bio ubijem u toku bitke Khaibar.

Hazreti Zaid bin Aslam je takođe bio Ansari. Učestvovao je u bitkama na Bedru i Uhudu.  Ubijen je na dan Ghuzakha, dok se borio sa Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi u toku Halifata hazreti Abu Bekrira. Ghuzakha je ime fontane u Najdu, gdje su muslimani vodili borbu protiv Tulaiha bin Khuwailidi Al-Asadia, koji se pobunio protiv islamske države i tvrdio poslanstvo.

Ab-ul-Munzir bin ‘Amir. Negovo ime je takođe spomenuto kao Jazid bin ‘Amr. Pripadao je Ansar plemenu Banu Sawad. Dao je zavjet na ‘Aqaba i učestvovao u bitkama na Bedru i Uhudu.

Hazreti Amr bin Tha'labah Ansari je pripadao Ansar plemenu Bani ‘Adi. Bio je uobičajnije poznat po svojoj tituli. Učestvovao je u bitkama na Bedru i Uhudu. Hazreti ‘Amr bin Tha'labah prenosi d se sreo sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. na Sayala i primio islam upravo na ovom mjestu i Časni Poslanik s.a.v.s. je stavio sovju ruku na njegovu glavu.

Hazreti Abu Khalid bin Harith bin Qais bin Khalid bin Muhhallid je pripadao Ansar plemenu Banu Zuraiq. Dao je zavjet na ‘Aqaba i uključujući bitku na Bedru, učestvovao je skupa sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. u svim bitkama. Borio se skupa sa hazreti Khalid bin Walid u bici Jamama i bio ranjen. Rana je zarasla ali se ponovo otvorila u toku Halifata hazreti Omera, i kao rezultat toga je umro. Zbog ovoga je ubrojan među šehide bitke na Jamam.

Abdullah bin Tha'labah je takođe bio Ansari. Njegovo ime je bilo Abdullah bin Tha'labah. Učestvovao je u bitkama na Bedru i Uhudu.

Hazreti Mahhab bin Tha'labah je pripadao Ansari plemenu Bali. Hazreti Mahhab  bin Tha'labah je dao zavjet  na ‘Aqaba i učestvovao u bitkama na Bedri i Uhudu skupa sa svojim bratom, ‘Abdullah bin Tha'labah. Hazreti Mahhab bin Tha'labah je takođe poznat kao Bahaath bin Tha'labah.

Hazreti Malik bin Mas'ud Ansari. Njegovo ime je bilo Malik bin Mas'ud i pripadao je plemenu Banu Sa'ida. Učestvovao je u bitkama na Bedru i Uhudu.

Abdullah bin Qais bin Sakhr Ansari je pripadao plemenu Banu Salma. Učestvovao je u bitkama na Bedri u Uhudu skupa sa svojim bratom, Ma'bad bin Qais.

Hazreti Abdullah bin ‘Abs Ansari. Neki spominju da je njegovo ime bilo ‘Abdullah bin ‘Ubais. Učestvovao je skupa sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. u bici na Bedru kao i u svim bitkamam koje su slijedile.

Hazreti Mu'attib bin Qushair Ansari. U nekim predanjima je spomenuto da je njegovo ime takođe bilo Mu'attib bin Bashir. Pripadao je ogranku Banu Zubai'ah Ansari plemena Ausa. Hazreti Mu'attib bin Bashir je učestvovao u zavjetu bai'ata na ‘Aqaba i takođe je učestvovao u bitkama na Bedri i Uhudu.

Hazreti Sawad bin Razn Ansari. Njegovo ime je bilo Sawad bin Razn. Međutim, u nekim predanjima je spomenuto da je njegovo ime bilo Aswad bin Razn i takođe Sawad bin Zuraiq. Učestvovao je u bitkama na Bedru i Uhudu.

Onda je tu ashab po imenu hazreti Mu'attib bin ‘Auf. On je takođe poznat kao Mu'attib bin Al-Hamra. Njegova titula je Abu ‘Auf. Hazreti Mu'attib  bin ‘Auf je učestvovao u drugom iseljavanju prema Habesha  (Abesinija). Uključujući bitke na Bedru, Uhudu i Kandaku (kod rovova), hazreti Mu'attib bin ‘Auf je učestvovao u svim bitkama skupa sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. Hazreti Mu'attib bin ‘Auf je umro sa sedamdeset osam godina.

Hazreti Bujair bin Abi Bujair je učestvovao o obje bitke, i na Bedru i u bici na Uhudu.

Hazreti Amir bin Bakeer je bio iz Banu Sa'd plemena, učesvovao je u bici na Bedru i njegova braća, hazreti Ayas bin Bakeerm hazreti ‘Aqil bin Bakeer i hazreti  Khalid bin Bakker su se borili skupa s njim u bici na Bedru. Svi su učestvovali u ostalim bitkama skupa sa Časnim Poslnaikom s.a.v.s. Uz to, sva ova braća su primila islam u Dar-Arqam. Hazreti Amir bin Bakeer je ubijen  na dan bitle Jamama.

Hazreti Amr bin Suraqah bin Al-Mu'tamar. Njegovo puno ime je bilo hazreti Amr bin Suraqa bin Mu'tamar. Hazreti Amr bin Suraqa se borio u bitkama na Bedru, Uhudu i kod rovova i u svim drugim bitkama sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. Hazreti Amir bin Rabi'ah prenosi: ‘Časni Poslanik s.a.v.s. nas je poslao u ekspediciju Nakhla i s nama je bio hazreti Ar bin Suraqa. Njegovo tijelo je bilo mršavo i bio je visok. U toku putovanja je hazreti Amr bin Suraqa sjeo držeći se za stomak jer nije bilo ništa za jesti i piti. On nije mogao nastaviti hodati zbog velike gladi i žeđi. Tako da smo mi zavezali kamen za njegov stomak poslije čega  je bio u stanju da nastavi hodati s nama. Onda smo stigli kod jednog Arapskog plemena gdje su nam dali smještaj i omogućili za nas (hranu). Poslije toga je on bio u stanju da ide dalje. Ashabi su takođe uživali u trenucima lagane šale, tako da je jedan od njih, nakon što su tamo završili jelo, kad su otposlali hazreti Amr bin Suraqa rekao: ‘Ja sam prvo mislio da obje noge ovog čovjeka podupiru njegov stomak ali sam danas uvidio da stomak podupire noge.’ Ako je čovjek praznog stomaka, ne može godati. Hazreti Ama bin Suraqa je umro u toku halifata hazreti Omera r.a.

Hazreti Tabit bin Huzaal koji je bio ashab iz Banu Amr bin Auf ogranka Khazraj plemena. Učestvovao je u bitkama na Bedru, Uhudu i kod rovova i svim drugim bitkama sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. U 12 AH bio je ubijen u toku bitke Jamaha, u toku halifata hazreti Abu Bekira r.a.

Hazreti Subaih bin Qais. On je bio Ansari iz Khazraj plemena. Borio se u bici na Bedru i bici na Uhudu. Umro je i nije imao drugog sina. Hazreti Ubadah bin Qais je bio njegov jedini brat.

Hazreti Khabbab bin Maula Utbah bin Ghazvan je bio oslobođeni rob hazreti Utbah bin Ghazvana. Hazreti Khabbab se borio u bitkama na Bedru, Uhudu, bici kod Rovova i svim drugim bitkama skupa sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. U 19AH umro je u Medini sa 50 godina. Hazreti Umar r.a. je klanjao njegovu dženazu.

Hazreti Sufijan bin Nasar Ansari je bio ashab Časnog Poslanika s.a.v.s. i borio se u butkama na Bedru i Uhudu.

Abu Maghsha Al-Ta'i koji je poznat po svojoj tituli Abu Maghshi. Njegovo ime je bilo Su'ad bin Maghshi. Bio je među prvima da se iseli. Učestvovao je u bici na Bedru.

Hazreti Wehab bin Adi Surrah je takođe bio ahbab. Musa bin Uqba piše da se borio u bici na Bedru skupa sa bratom Amirom.

Hazreti Tamim Maula Banu Ghanam Ansari je bio oslobođeni rob Banu Ghana Al-Salema i borio se u bici na Uhudu.

Hazreti Abul Hamraa Maula hazreti Harith bin Afraa je učestvovao u obje bitke, u bici na Bedru i bici na Uhudu. U toku bitke ne Bedru, hazreti Mu'adh, hazreti Auf i hazreti Mu'wwidh skupa sa svojim oslobođenim robom Abul Hamraa su imali kamilu koju su jahali naizmjenice.

Hazreti abu Sabrah bin abi Ruhm. Njegova titula je bila Abu Sabrah i bio je tako popularan da su ljudi zaboravili njegovo stvarno ime. Njegova majka je bila Baraa bint Abdul Muttalib, koja je takođe bila tetka po majci Časnog Poslanika s.a.v.s. Tako je, prema tome hazreti Abu Sabrah bio rođak Časnog Poslanika s.a.v.s. Hazreti Abu Sabrah je iselio u Abesiniju i u obje prilike. U toku drugog iseljavanja u Abesiniju njegova žena Umm Kulthum bint Suhail bin Amr je bila u društvu s njim. Imali su tri sina. Muhammeda, Abdullaha i Sa'da. Kad je hazreti Abu Sabrah iselio iz Meke u Medinu boravio je u kući Mundhir bin Muhammeda. Hazreti Abu Sabrah se borio u bici na Bedru, Uhudu, kod Rovova i bio uz Časnog Poslanika s.a.v.s. u svim drugim bitkama.

Hazreti Tabit bin Amr bin Zaid. Ibn Ishaq i Zuhri je učestvovao u bici na Bedru i postao šehid u bici na Uhudu.

Hazreti Abul A'war Al-Harith. Ima različitih mišljenja o imenu hazreti Abul A'war Al-Harth. On je bio iz Banu Adiyya bin Najjar ogranka Ansar Khazraj plemena. Borio se u bici na Bedru i Uhudu.

Hazreti Abas bin Amir bin Aiyya, bio je među onih 70 ashaba koji su bili prisutni davanju zavjeta bai'ata Uqba i učestvovao je u bici na Bedru i bici na Uhudu.

Hazreti Ayas bin Bukair koji je takođe poznat kao Ibn-e-Abi Bukair. Hazreti Aaqil, hazreti Amir, hazreti Ayyas i hazreti Khalid su svi zajedno primili islam u Dar-e-Arqam. Hazreti Ayyas je učestvovao u pobjedi Egipta i umro je 34AH dok je prema nekim predanjima hazreti Ayyas bio ubijen i postao šehid u toku bitke Jamama. Njegova braća, hazreti Mu'awiz i Aqil su bili ubijeni i postali šehidi u bici na Bedru. Hazreti Ayas bin Bukair je učestvovao u bici na Bedru, bici na Uhudu bici rovova i u svim drugim bitkama Časnog Poslanika s.a.v.s. On je bio među prvim ljudima koji su se iselili. Hazreti Malik bin Nameela je bio poznat kao Ibn-e-Nameela. Učestvovao je u bitkama na Bedru i Uhudu i bio ubijen u bici na Uhudu.

Hazreti Anees bin Qatadah bin Rabee'a. Bio je sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. u toku bitke na Bedru. Bio je ubijen u toku bitke na Uhudu od Abdul Hakam bin Akhnas bin Shareeka. Hazreti Khansa bin Khazam je bila udata za hazreti Anes bin Qatadah. Kad je on bio ubijen na dan Uhuda, otac hazreti Khansa je uredio njeno vjersko vjenčanje za osobu iz plemena Muzaina. Međutim, njoj se on nije sviđao i došla je Časnom Poslaniku s.a.v.s. Časni Poslanik s.a.v.s. je poništio vjersko vjenčanje hazreti Khanse. Naime, njen otac je obavio njeno vjersko vjenčanje ali ga je Časni Poslanik s.a.v.s. poništio zato što ona nije bila zadovoljna s tim. Poslije ovoga se hazreti Khansa udala sa hazreti Abu Lababa i iz ovog braka je rođen hazreti Saib bin Abi Lababa. Ovo je primjer vezano za prava žena u izboru bračnog druga. Oni koji primoravaju svoje kćeri u vrijeme izbora bračnog druga trebaju se zamisliti nad ovim.

Hazreti Harith bin Arfajah je takođe bio ashab. Učestvovao je u bici na Bedru i Uhudu.

Hazreti Rafi’ bin Unjada Ansari je učestvovao u bici na Bedru, Uhudu i bici kod rovova. Prema nekom predanju Časni Poslanik je osnovao odnos bratstva između hazreti rafi’ bin Anjadah i hazreti Hussein bin Harith.

Hazreti Khulaida bin Qais je učestvovao u bici na Bedru i Uhudu. Ime njegovog brata je bilo Khalaad i prema nekih historičarima on je takođe bio među ashabima koji su učestvovali u bici na Bedru.

Hazreti Saqaf bin Amr je učestvovao u bici na Bedru skupa sa svojom dvojicom braće, čija imena su: hazreti Malik bin Amr i Batlaj bin Amr. Hazreti Saqaf bin Amr je učestvovao u bitkama na Bedru, Uhudu i Khandaku. Takođe je bio prisutan prilikom (sklapanja ugovora na) Hudebiji i bio je ubijen u Khaibaru.

Hazreti Sabra bin Fatik, Abdullah bin Yoasaf kaže: ‘Sabra bin Fatik je onaj ko je podijelio zemlju Damaska među muslimanima. On se ubraja među ljude Sirije.’ Njegov otac kaže da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da je vaga u rukama Svemogućeg Allaha; On uzdiže neke narode u položaju i uzrokuje opadanje drugih, to jest, zbog njihovih vlastitih djela. Jedanput je hazreti Sabra bin Fatik prolazio pored hazreti Abu Darde i on je rekao da duhovni sjaj Časnog Poslnaika s.a.v.s. prati Sabru. Prema nekima, on nije učestvovao u bici na Bedru, međutim, Imam Buhari ga je uključio i njegovog brata među one ashabe koji su učestvovali u bici na Bedru.

Ovo je bio opis ashaba. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu za umrle čija su tijela odsutna. Prva dženaza je za poštovanog Umko Adnan Ismaeel sahiba, predsjednika Džemata Malezije. On je umro 8. oktobra sa 74 godine-Zaista, Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti. U 1986 godini ga je hazreti Halifatul Mesih IV r.h. odredio za predsjednika Džemata u Maleziji  i u toku njegovog mandata Džemat je vidio mnoge promjene i napravljen je napredak. Bait-ul-islam i Bait-ul-Rehman zgrade su završene u toku njegovog vremena. On je takođe pružio veliku pomoć u dovođenju misionara iz Indonezije i da se smjeste u Maleziji. Slično tome, poslao je studente iz Malezije u školu Đamiju Rabva i Kadian. Da Uzvišeni Allah uzdigne njegov položaj i da njegovi potomci takođe nastave njegova dobra djela i imaju snažnu vezu sa Džematom.

Druga dženaza je za Hamidu Begum sahibu, koja je bila žena Chaudhry Khalil Ahmad sahiba iz Rabve. Umrla je 5. oktobra sa 84 godine-Zaista, Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti. Bila je redovna u obavljanju namaza i Tahadžuda. Učila je Časni Kur'an nekoliko puta u toku dana. Da Uzvišeni Allah uzdigne njen položaj i osposobi njene potomke da ostanu odani u svojoj vezanosti za svoju vjeru.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp