U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Namaz i svijest o Bogu

Kratki sadržaj

Danas je  hazreti Halifatul Mesih  održao svoju hutbu petkom u Nunspetu, Holandija, prilikom đelsa salane Holandskog džemata. On je rekao da je Božija milost da je ponovo u stanju učestvovati u Holanskoj đelsi. Đelsa se trebala održati sedmicu kasnije ali su zbog spiska mjesta koje je hazreti halifatul Mesih trebao posjetiti i želje džemata Holandije da on uveliča ovaj događaj, oni su pomjerili održavanje đelse naprijed kratko vrijeme prije održavanja. Iako je ovo mali džemat i informacije se mogu brzo pronijeti, ipak su spremno proveli promjenu plana. Nije bio na raspolaganju veliki prostor u ove dane i mjesto gdje se đelsa održava ograničeno je ali su spojeni dobri aranžmani. Trebate se nositi sa bilo kojim praktičnim teškoćama koje nastanu iz ovoga. Naravno da se nadamo da će organizatori učiniti svaki napor da omoguće udobnost gostima. Bilo da je u pitanju veliki ili mali džemat, svuda u svijetu su sada obučeni nesebični radnici da organizuju đelsu i velike Iđteme. Ovi timovi rado služe gostima, oni služe krajnje nesebično onima koji su došli na ovaj događaj koji je uveo Obećani Mesija a.s.. Da Allah osposobi sve radnike da služe nesebično i podari im najbolju nagradu. Da On prikrije njihove propuste. Gosti također trebaju nastojati i imati u vidu stvarni cilj dolaska na đelsu umjesto da provode bilo kakvo nepotrebno pronalaženje grešaka.Cilj dolaska na đelsu, kao što je objasnio Obećani Mesija a.s. je isti kao i cilj zavjeta bai’ata. Čovjek gubi iz vida stvarni cilj, koji je zato Bog naredio da stalno opominjemo jer opomena učvršćuje one koji vjeruju. U Kur’anu je rečeno: ‘…jer sigurno, savjet koristi onima koji vjeruju.’ (51:56) Đelsa se također održava iz ovog razloga, kao podsjetnik ispunjavanja zavjeta bai’ata. Ako zbog ovosvjetskih zauzeća osoba postaje slaba u religijskim terminima, slušajući savjete đelse bude privučena svom religijskom stanju. Time što je zajedno s drugima čovjek će upiti pobožnost drugog i odbaciti ono što je loše. Trebate zapamtiti da se ne usredsređujete na lične stvari u toku đelse. U toku govora i kasnije također,, trebate učiniti napor da većinu vremena provedete u ibadetu i spominjanju Allaha. Đelsi treba prisustvovati s idejom da je trošenje dva do tri dana u duhovnoj atmosferi je obnavljanje svog zavjeta bai’ata tako da postignete bogobojaznost (ispravnost). Obećani Mesija a.s. je rekao da je cilj zavjeta bai’ata da ohladi ljubav prema svijetu i usadi ljubav prema Bogu i Njegovom Poslaniku s.a.v.s. i da pokaže takvo stanje da putovanje na Ahiret ne bude neugodno. Ljubav prema Bogu i Njegovom Poslaniku s.a.v.s. nadilazi sve druge ljubavi kad je čovjek svjestan  šta Bog i Njegov Poslanik s.a.v.s. žele. Samo znanje o ovome nije dovoljno nego osoba treba staviti ove stvari u praksu i treba neprestalno nastojati postići ovaj cilj. Samo onda putovanje na Ahiret neće biti neugodno. Jednog dana ili drugog svako mora napustiti ovaj svijet. sretni su oni koji odlaze s Božijom ljubavi i zadovoljstvom. Misao da se posvoji pobožnost i naplati zlo postaje snažna kad je osoba sigurna da će prije ili kasnije se pojaviti pred Bogom i biti odgovorna za svoja djela. Kur’an kaže: ‘O vi koji vjerujete!, bojte se Allaha; i neka svaka duša gleda šta će poslati unaprijed. I bojte se Allaha, zaista je Allah upoznat s onim što vi radite.’ (59:19) Prema tome, Bog je jasno rekao da je vjera osobe savršena kad postaje samo Njegov. Čovjek nastoji na svaki način da nadmaši druge u svijetu, u terminima zaposlenja, trgovine, sticanja imetka, svjetskog obrazovanja djece itd. Oni koji vjeruju u Boga također do neke mjere mole Allaha za sticanje ovih svjetskih ciljeva ili traže od drugih da čine dove za nih. Hazreti halifatul Mesih prima pisma svaki dan u kojima ljudi traže dove za svjetske stvari. Neki ljudi su toliko upleteni u svjetske stvari da čak ne klanjaju pet dnevnih namaza ili ako i klanjaju, oni to čine na površan način. No, kad pišu i traže dove to čine na krajnje bolan način. Ovako čovjek čini mnogo za svjetske stvari. Tvrdnja Ahmadi muslimana je da smo mi prihvatili Imama ovog doba, ali nedostaje napor da se postigne stepen bogobojaznosti koji priliči Ahmadi muslimanima. Allah kaže da gledamo šta šaljemo unaprijed. Zarađivanje ovog svijeta, bankovni račun, djeca, rodbina, sve ćemo ostaviti ovdje. Ono što će se od nas tražiti bit će koliko smo praktikovali dobra djela koja su naređena. Sva naša djela bit će pred Bogom. Zato, uvijek zapamtite da će sve što radite da imate u vidu da ispunjavte dužnosti prema Bogu ili dužnosti prema ljudima/stvaranju, samo takva djela će steći primanje kod Boga. Zaista je Bog upoznat o namjeri iza svakog našeg djela i On je upoznat o svakom našem djelu.  Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da su djela samo po namjeri. Među dužnostima prema Bogu najvažnija je namaz. Poslije vjerovanja u Boga, On je naredio da je druga važnost namaz. Međutim, ovdje je također upozorenje za neke klanjače: ‘Teško onima koji klanjaju,’ (107:5) to jest, oni klanjači koji klanjaju svoj namaz lišen bogobojaznosti. Bog je Znalac nevidljivog, On je sveznajući i Sveupoznat i vrlo dobro zna s kakvim stanjem čovjek klanja svoj namaz. On o njih odbija namaz koji je lišn bogobojaznosti. Mi trebamo obavljati svoje namaze sa strahom od Boga jer je to sami cilj našeg stvaranja kao što je rečeno u Kur’anu: ‘A Ja nisam stvorio džine i ljude nego da Mene obožavaju.’ (51:56) i Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao; Svjetska osoba je toliko zabrinuta o svjetskim stvarima da ponekad uništava svoje zdravlje u tom procesu. Kad ne dobiju željene rezultate, neke ljude uhvati depresija. Sve se ovo događa radi svjetskog života u kojem čovjek ostaje aktivan šezdeset ili sedamdeset godina i poslije toga je ovisan o djeci i drugima. Ovdje, (na Zapadu) stariji završe u staračkim domovima i familije ih posjećuju jedanput sedmično. U starim godinama čovjek bude zabrinut o budućem životu no istinaki vjernik je onaj koji je zabrinut za dobar kraj i izvršava dužnosti prema ibadetu dugo prije nego što nastane ovo stanje. Blještavilo ovog svijeta ga ne trebaju učiniti nemarnim prema ibadetu. Allhova je naklonost prema Ahmadi domovima da ako bilo muž ili žena nisu pažljivi prema namazu, drugo je pažljivo. Ljudi pišu radi dova u ovom pogledu, općenito je žena koja je naklonjena namazu. Dok je ugodno da su žene više naklonjene obavljanju namaza i nadat se je da će ovo usaditi naviku i u djeci, zabrinjavajuća je stvar da su muškarci, koji su nazvani Qavvam (staratelj) nemarni o namazu. Oni su glava kuće i njihova je dužnost da budu uzor za porodicu; ako oni ne čine napor u ovom pogledu, kakva vrsta uzora će biti za djecu. Kad dječaci stignu mladalačku dob i otac ne klanja namaz, oni također ne klanjaju uprkos majčinih napora. Navika je ako je centar za namaz ili džamija daleko onda se namaz u džematu može klanjati kod kuće. Ovo kuće ispunjava blagoslovima. Muškarcima je pogotovu naređeno da obavljaju namaz a ‘obavljanje namaza’ znači, osim u izuzetnoj situaciji, klanjati ga u džematu. U toku đelse klanja se namaz u džematu. S ciljem da postignete cilj prisustvovnja na đelsi ovo treba učiniti redovitom odlikom života. Obećani Mesija a.s. je rekao da je značaj đelse da prvo ljudi postanu potpuno naklonjeni Ahiretu. Oni trebaju usaditi strah od Boga i postati primjereni jedan za drugog u terminima ibadeta, uzdržljivosti i uzajamne ljubavi. Trebaju razviti istinoljubivost i stvoriti žar za religijske aktivnosti. uzajamna ljubav i bratstvo će imati dojam i voditi ljude da kažu: ‘Jeste, ovo su Ahmadi muslimani koji su drugačiji od drugih. Uzor ispunjavanja dužnosti prema Bogu i ispunjavanja dužnosti prema ljudima treba biti očito u Ahmadi muslimanima. Religijske aktivnosti za nalažu finansijsko davanje za objavljivanje publikacija vjere, pažnju prema gradnji džamija, planiranju širenja poruke i da svoje vrijeme posvećujete za ovaj put. Kad slušamo govore na đelsi i naša pažnja bude privučena prema sticanju ovog cilja, trebamo to učiniti stalnim dijelom svojih života. Prisustvovanje na đelsi nam treba pomoći da popravimo svoj standard ibadeta kao i da ispunjavamo dužnosti prema drugima i da uklonimo uzajamna nerazumijevanja. Mi živimo u društvu gdje ogroman broj ljudi negira postojanje Boga i smatraju da je ovaj svjet sve. Ostati čvrst na religiji i biti spreman učiniti žrtve za religiju je veliki zadatak u ovom društvu. Mnogi ljudi su izgubljeni u blještavilu ovog svijeta. Putevi većine ljudi ovdje su šejtanski i postali su izvor interesa za one koji su došli ovdje. Oni misle da je možda njihov napredak u napuštanju religije i davanju prednosti svijetu. Nasuprot, u ovome je uništenje. Bog kaže: ‘Zato se bojte Allaha, o ljudi od razuma, da biste napredovali.’ (5:101). Ovdje su nazvani naprednim samo oni  koji se ne samo boje Boga nego su također ljudi od razuma, koji ne smatraju da su privremene želje sve i kraj svega i tako nisu uništili svoj život. Ne možemo nazvati ljudima od razuma one koji unište svoj vječni život. Zaista, je razumno žrtvovati ovaj svijet da se postigne Božije zadovoljstvo i ovo vjernik treba učiniti ciljem svog života, a način da ovo činimo je ovako objašnjen: ‘A ovo je Knjiga koju smo Mi objavili – puna blagoslova. Zato je slijedite i budite bogobojazni (čuvajte se protiv grijeha) da vam bude pokazana milost;’ (6:156) Ako želimo da budemo primaoci Božije milosti trebamo slijediti Kur’an i  ova duboka pokornost označava bogobojaznost i to privlači Božiju milost. Riječ (Arapska) ‘mubarakun’ u naprijed spomenutom ajetu označava da ne samo da sve dolazi od Boga nego se to stalno uvećava. Oni koji se drže bogobojaznosti uživaju neograničene plodove svojih napora. Obećani Mesija a.s. je rekao da je čovjekova duhovna ljepota u posvajanju finih, plemenitih puteva bogobojaznosti. On je rekao da nas svi naši dijelovi tijela trebaju voditi pobožnosti i sve skrivene sposobnosti trebaju biti upotrijebljene radi Boga. Trebamo nastojati da se zaštitimo od šejtana i da budemo svjesni ispunjavanja dužnosti prema ljudima. I ovo osobu vodi duhovnoj ljepoti. Obećani Mesija a.s. je također rekao: ‘Da bi postao istinski bogobojazan neophodno je  da čovjek napusti potpuno takve poroke kao što su blud, krađa, prijestupi, licemjerstvo, samo poštovanje, potcjenjivanje drugih ljudi, škrtost, treba odbaciti i niski moral  i treba napraviti napredak u visokim moralnim vrijednostima.  On se treba vladati prema svojim kolegama ljubazno, uljudno i sa saosjećanjem i treba uzgajati istinsku odanost i iskrenost prema Svemogućem Bogu. On treba neprestano tražiti prilike da služi drugima. Samo je onaj ispravan ko u sebi udruži sve ove odlike. Imati jednu, bilo koju od ovih odlika neće ovlastiti osobu da bude ubrojana bogobojaznom ukoliko ne bude imala sve ove odlike. Samo o ovim ljudima je rečeno: ‘…oni neće imati straha niti će tugovati.’ (7:36) Šta više oni trebaju? Svemogući Allah postaje njihov čuvar kao što je rečeno: ‘…I On štiti ispravne.’ (7:197) U drugom hadisu je rečeno da Svemogući Bog postaje njihove ruke s kojima hvataju, postaje njihove oči s kojima gledaju i postaje njihove uši s kojima čuju i postaje njihove stope kojima hodaju. U drugom hadisu je rečeno da je Bog proglasio da onaj ko postaje neprijatelj prema Njegovom prijatelju treba biti spreman da se bori s Njim. I još drugi hadis proglašava kad neko napada Božijeg prijatelja, On ga zgrabi žestinom s kojom tigar zgrabi onoga ko nastoji uzeti njegove mlade.’ (Bit islama, tom II, str. 351, 352; Malfuzat, tom IV, str. 400-401) Ovo je nivo bogobojaznosti koju trebamo nastojati postići. Većina ljudi koji prisustvuju đelsi su oni koji su iselili iz Pakistana zato što ne samo da nisu mogli prenositi poruku istinskog islama nego im čak nije bilo dozvoljeno da tamo prakticiraju svoju religiju.  Ostavimo ustranu zabranu na raligijske prakse za Ahmadi muslimane u Pakistanu, svaki put kad tu i tamo vlasti izbrišu kelimei šehadet s naših džamija. Sada bacaju oko na naše džamije u glavnim gradovima također. Zbog religijskog proganjanja je ogroman broj Ahmadi muslimana stigao u Holandiju sa Tajlanda, od kojih su neki bili meta u Pakistanu. Ovdje, (na Zapadu) imamo slobodu. Trebate činiti dove za Ahmadi muslimane Pakistana da Allah napravi događaje da poprime blagonaklonan preokret za njih i da imaju vjersku slobodu. Druga velika odgovornost na Ahmadi muslimanima iz Pakistana je da istupe naprijed radi vjerskih aktivnosti. Holandija je mala zemlja i ovdje je jedan političar učinio mnogo napora da okalja islam. Da su Ahmadi muslimani proveli stalnu i široku kampanju širenja poruke ovdje mogli su do velike mjere opovrći negativna mišljenja o islamu. Zapravo bi to također obezbjedilo priliku da se istaknu izvanrednosti islama. Veliki cilj dolaska Obećanog Mesije a.s. je da propagira Šerijat koji je donio Časni Poslanik s.a.v.s.. Naš je zadatak da ga uputimo svijetu.  Ljudi iz cijelog svijeta žive ovdje, Postoji potreba da ojačate svoje aktivnostii. Gdje god je u svjetu Džemat poduzeo takve aktivnosti i proveo širenje poruke, Božijom milošću ne samo da je Džemat bio tamo predstavljen nego su mu bili privučeni ljudi čiste prirode. No, ovo je svuda, u kršćanskim zemljama kao i među muslimanima.  Ako nisu zainteresovani za religiju i ne vjeruju u Boga, Naš je zadatak da među njima nadahnemo vjerovanje u Boga. Bog će promijeniti sadašnje stanje ako budemo slijedili ovu savršenu Knjigu u svim svojim postupcima, i utjelovimo definiciju ispravnosti kao što je rekao Obećani Mesija a.s. Mi trebamo zapamtiti obećanje koje smo dali poslije davanja zvajeta bai’ata Obećang Mesije a.s. da napravimo čiste promjene u sebi. U toku tri dana đelse trebate napraviti samo analizu i obećati da ćete od sada učiniti puni napor da ispunite prava Božija i prava brata, pravo društva i pravo ove zemlje koja vam je dala slobodu. Ovo se može uraditi propagiranjem prelijepog učenja islama i uklanjanjem pogrešnog razumijevanja o islamu. Muškarci, žene, mladi i stari, svako treba uzeti učešće u ovome. Da Allah osposobi svakoga da ovo učini, kad učinimo dove Allah pokazuje znakove. Da Allah osposobi sve da ovo učine, da svi prisutni na đelsi potroše tri dana u ibadetu i da svako bude u stanju da napravi pobožne promjene u sebi. Hazreti Halifatul Mesih je najavio da će klanjati dženazu u odsustvu za vrlo odanog radnika, Nasir Ahmada sahiba koji je bio prijašnji urednik i službenik na omogućavanju fondova, Sadr Ahmadija, Pakistan. On je umro 13. maja poslije duge bolesti. Imao je 74 godine. Služio je Džemat u raznim nadležnostima. Bio je musi i platio je sve što ga je sledovalo. Iza sebe je ostavio ženu i dvije kćeri. Da Allah uzdigne njegov položaj u Džennetu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp