U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji Atribut An Nur – Svjetlost

Kratki sadržaj

Huzur je u svojoj hudbi petkom danas na početku proučio ajet 23 izsure Az Zumar i dao izlaganje o Božijem nuru. Prijevod ovog ajeta glasi:

“Zar je onaj čije grudi Allah otvori za islam, i on također stoji nasvjetlu od Gospodara svoga, (isti kao i onaj ko ne čini zikr)? Teškoonima čija su srca otvrdnula prema spominjanju Allaha! Oni su tikoji su u očitoj zabludi.” (39:23)

Huzur je rekao bez sumnje Allah je taj koji vodi uputi i da poklanjauputu. Kao što je rečeno u Kur’anu:

“Zaista ti ne možeš uputiti koga ti hoćeš – Allah upućuje koga Onhoće; a On najbolje zna one koji su prikladni da prime uputu.”(28:57)

želja Časnog Poslanika s.a.v.s. je bila da svijet prihvati nur (svjetlo)koje je on donio, uputu koju je on predstavio. Tako da svijet, nakon štouzme jednu mjeru ovog nura, može osvijetliti svoja srca i naći blizinuAllahu. Ovo je bio iz razloga što je on znao da odbijanje ovog nuramože izazvati Božiju kaznu i njegovo srce je bilo puno sažaljenja premačovječanstvu. On nije mogao podnijeti da bilo koja osoba ode sa ovogsvijeta a da ne primi ovu uputu. Tako da je ustajao noću da klanja i moliAllaha iskrenim sažaljenjem. S obzirom na ovu njegovu duboku briguzbog ljudi bio je objavljen slijedeći ajet:

“Da li ćeš ti uništiti sebe zbog toga što oni neće da budu vjernici?”(26:4)

Allah je tako proglasio da je samo na Njemu da pokloni uputu i jediniOn najbolje zna ko teži da bude upućen i ko želi da bude upućen. To jeta osoba kojoj bude data uputa i koja prima mjeru nura koji je bio datČasnom Poslaniku s.a.v.s. Takva srca nastavljaju biti osvijetljena nuromi ispunjena su ljubavlju i spominjanjem Allaha, i ovo su ljudi koji suprimaoci Božijeg zadovoljstva.

Prelijepo učenje islama ispunjava srca takvih vjernika i oni tragajuza sve višim standardima ljubavi prema Allahu i Njegovom Poslaniku.Ovo ih vodi na beskrajne staze i povećava njihovo znanje i duhovnost.Gdje god padne svjetlo ovih ljudi, pobožne duše ga upijaju. Allah kažeu Kur’anu:

“Zato, koga god Allah želi uputiti, On otvori njegove grudi za islam;a koga On želi ostaviti u zabludi, On steže njegove grudi kao kadčini napor da se penje (na visinu) prema nebu. Ovako Allah stavljanečistoću na one koji ne vjeruju.” (6:126)

Allahovo je svojstvo da On u Svojim rukama drži poklanjanje uputeljudima. Svjetlo Sunca donosi dansko svjetlo, ali onaj ko drži zatvorenavrata i prozore, lišava sebe tog svjetla. U duhovnom svijetu, svjetlodostiže samo one koji drže otvorenim prozore i vrata svojih srca.Postupak osobe je to što privlači Allahovu milost i kao rezultat on stičeuputu. Allah nije nepravedan. On pravi dva koraka prema osobi kojapoduzme jedan korak prema Njemu i trči osobi koja ide prema Njemu.Zbog toga je značenje: ‘Zato, koga god Allah želi uputiti…’ da On zna kodobre volje i žudno nastoji da stekne Njegovo zadovoljstvo i u tomprocesu je također revan da prihvati sve Njegove naredbe. Allah nastavljada otvara srce takve osobe i on postiže pronicljivost i zamjetljivostistinskog islama. Njegovo klanjanje, post, hadž i dobar moral su radiAllaha a ne radi svijeta.

Neki nesretni ljudi zaboravljaju Allahove naredbe i smatraju religijunepotrebnom. Drugi smatraju da je njihova religija i tradicije konačnariječ i ne prihvataju islam. Oni mogu u svojoj sredini biti smatrani da suod ugleda ali u Allahovim očima oni nisu čvrsti u vjeri; zato što poslijedolaska Časnog Poslanika s.a.v.s. i svjetla zadnjeg Šerijata, kako Allahkaže:

“Uistinu, (istinska) vjera kod Allaha je islam…” (3:20)

On uči savršenoj pokornosti i određuje puteve da ispunimo dug premaAllahu i prema ljudima. Ne postoji druga religija koja nam može pokazatiputeve duhovnog napretka. Što se tiče: ‘…a koga On želi ostaviti u zabludiOn steže njegove grudi…’, nije Allahova želja da steže i zatvori bilo čijesrce. Kad je Allah poslao Adema a.s. On mu je naredio da će, ako izaberepobožnost, naći nur ali ako bude naklonjen prema šejtanu bit će predmetkazne. Prema tome, čovjekovi postupci su to što zatvara srca. Oni kojiAllahove naredbe smatraju teretom zatvaraju prema sebi vrata Allahovihblagoslova. Njihova srca se dalje stežu kao onoga ko se penje na velikuvisinu. Inače, Allah je tako dobrostiv da, svaki put kad je na Zemljismutnje i nered, On šalje Svog Vjerovjesnika da to dovede u red i popravi.Ovi Božiji Poslanici uzmu na sebe da izvrše ovaj zadatak naspramogromnog neprijateljstva. Nad ovako dubokom zabrinutošću onoga koje bio dobrotvor cijelog čovječanstva s.a.v.s. Allah je proglasio: ‘Da li ćešti uništiti sebe zbog toga što oni neće da budu vjerni?’

Oni koji su svjesno zapali u grijeh i ne žele da napuste pogrešan put,Allah ne pokazuje put ka dobru. Ovo je razlog upozorenja sadržanih uKur’anu. Ona nisu jednostavno događaji iz vremena koja su prošla, kaoda poslije dolaska Časnog Poslanika s.a.v.s. niko neće otići na krivi puti da je, ako je neko označen kao musliman, za njega prirodan duhovninapredak. Zapravo Kur’an sadrži mnoge naredbe koje objašnjavajuznačaj klanjanja, istighfara i dobrih djela poslije primanja islama. Onkaže da ako osoba ne pokazuje istinsku pokornost može dobiti Božijukaznu. Međutim, pošto je islam konačni Šerijat, to je konačni minaretsvjetla sa kojeg će svijet tražiti svjetlo do samog kraja i Allah će nastavitida šalje ljude – na temelju potpune i apsolutne pokornosti i ljubavi premaČasnom Poslaniku s.a.v.s. – koji će upućivati Pravom putu i među onimakasnijim će biti poslan Hatamul Hulafa (pečat svih Halifa) kojem će bitipoklonjen status poslanstva, koji će završiti zadatak za koji je ČasniPoslanik s.a.v.s. došao ovom svijetu; da svuda širi Allahovo svjetlo. Allahje ovo pretskazao i to je bilo potvrđeno u hadisima. Također je bilasvesrdna želja istinskog i revnog poklonika Poslanika da ukloni širk(pripisivanje partnera s Allahom) sa ovog svijeta. Stanje muslimana, ukojem se dogodio dolazak Obećanog Mesije a.s. bilo je pogubno. Hiljademuslimana su otišli u kršćanstvo. Stanje stvari je danas također takvo;oni kažu da su upućeni, a ubijaju jedan drugog. Je li ubijanje nevinih,neiskrenost, podmićivanje i uzurpiranje prava masa učenje islama? Ovodoba je imalo potrebu za Božijim vjerovjesnikom koji je bio poslan premaBožijem obećanju i čija je žarka svesrdna bila da oživi učenje islama ida osvijetli srca nurom koji mu je Allah dao. On je svoju misiju izvršiosa snažnom revnošću i bolom, obzirom da mu je Allah objavio: ‘Da li ćešti uništiti sebe zbog toga što oni neće da budu vjernici?’ (Tadhkirah, str.794). Predmet ajeta 6:126 je razlog za muslimane općenito da se zabrinui također za Ahmadi muslimane da, ako tvrde da su muslimani, ondatreba da zapamte da je islam ime za potpunu pokornost.

Obećani Mesija a.s. je rekao da većina ljudi nisu privučeni ka istinskojčistoći srca, i istinskoj Božijoj ljubavi, i istinskom sažaljenju za Njegovastvorenja, podnošljivost, milost, pravdu, poniznost i druge čiste moralei bogobojaznost, čistoću i iskrenost koji su suština religije. On je rekaoda je stvarna svrha religije da čovjek prepozna Istinskog Allaha i dastigne na takvo stajalište u Njegovoj ljubavi koje spali ljubav svega drugogosim Njegove ljubavi. Huzur je rekao da se ovo stajalište postižesticanjem nura koji je Allah poslao, i ovo je nur Časnog Poslanika s.a.v.s.i Časnog Kur’ana.

Objašnjavajući ajet:

“Zar je onaj čije grudi Allah otvori za islam, i on također stoji nasvjetlu od Gospodara svoga, (isti kao i onaj ko ne čini zikr)? Teškoonima čija su srca otvrdnula prema spominjanju Allaha! Oni su tikoji su u očitoj zabludi.” (39:23)

Huzur je rekao da su srca ljudi otvrdla zato što su lišena spominjanjaAllaha. Allah kaže da je spominjanje Njega značajan i ogroman uvjet da se postigne Njegova blizina. Spominjanje Njega je sa više izgleda, ČasniKur’an je također jedan način, kao što kaže:

“Zaista smo Mi objavili ovu opomenu i zaista ćemo je čuvati.” (15:10)Huzur je rekao ovaj ajet pokazuje dolazak Obećanog Mesije i, unjegovim vlastitim riječima, on govori o vremenu kad će jedno društvoljudi nastojati da zatru Njegovo spominjanje. To je vrijeme kad će ga(Kur’an) Allah sačuvati kroz jednog od Svojih vjerovjesnika. Općepoznata stvar je da je u vrijeme Obećanog Mesije a.s. juriš kršćanstvabio ogroman. U Indiji su hiljade muslimana postali kršćani. U to vrijemeAllah je poslao Mesiju za odbranu islama nakon što ga je ispunio nuromistinskog učenja islama.

Danas je među raznim ljudima podignuta huka i buka protiv islama.Nedavno je politička partija stvorila metež u Švicarskoj i proveli su referendumprotiv gradnje minareta. Premda izvještaji kažu da lokalnostanovništvo nije u cjelosti učestvovalo u tome, ali u svakom slučajureferendum je održan. Vlada, kao i neki političari su postiđeni zbogtoga i sada je započela debata o tome da li je referendum uopće trebaobiti održan. Bez obzira koliko protivnici naše Zajednice tvrdili da minemamo ništa sa islamom, oni ne mogu a da ne priznaju da je ObećaniMesija a.s. bio taj koji je odbranio islam u ovo doba i muslimane spasiood kršćanstva. Mnogi vjerski učenjaci tog vremena su ovo otvorenopriznali; ali su oni danas, zbog svojih ličnih interesa, počeli da sesuprotstavljaju Obećanom Mesiji a.s. Međutim, neki protivnici su biliprimorani priznati danas da se Mirza Ghulam Ahmad borio sakršćanstvom i natjerao ga da se povuče. Oni kažu da učenjaci tog dobanisu imali znanja o Kur’anu i Bibliji koje je Mirza Ghulam Ahmad imao.Doktor Israr ul Haq je ovo otvoreno priznao na TV. Bilo da oni to prihvateili ne znanje Obećanog Mesije a.s. o Kur’anu i Božija potpora su učinilida on obavi ovaj veliki posao; istina je da ga je Allah poslao da čuvaČasni Kur’an i on je primorao neprijatelje da se povuku. Ovo je biloodlikom mjere nura kojeg je primio od Časnog Poslanika s.a.v.s. i ČasnogKur’ana, i njegovo znanje o Kur’anu je bilo neusporedivo u ovo doba.Obećani Mesija a.s. je rekao da je Časni Kur’an nazvan opomenomzato što je podsjetnik unutarnjeg zakona čovjeka. Kur’an nije donio novoučenje, zapravo on je podsjetnik unutarnjeg zakona koji je urođen učovjeku u obliku raznih moći. Tu je uzdržljivost, žrtvovanje, strogost,zadovoljstvo itd. – ukratko Kur’an čovjeka podsjeća na prirodu koja jeurođena (u čovjeku).

Huzur je rekao da je najvažnije da učimo Časni Kur’an tako dapobožna priroda bude dalje osvijetljena njegovim svjetlom. Akonedostaje praksa na učenja Kur’ana onda samo znanje o njemu ne možebiti od koristi. Mnogo je velikih govornika i komentatora Časnog Kur’anameđu ljudima izvan naše Zajednice ali sve dotle dok se oni ne zamislena njemu, na način kako je Imama ovog doba poučio, njihovo je znanjesamo vanjska ljuštura. Praktično dostojanstvo Časnog Kur’ana je kad seiskazuje poštovanje i onom što pripada Allahu i onom što pripadačovječanstvu.

Čitati naredbe Časnog Kur’ana i mentalno i verbalno ih pamtiti,zahtijeva da sve naredbe također budu stavljene u praksu. Kao što jerečeno u Kur’anu:

“…i obavlja namaz za Moj spomen.” (20:15)

Jedan od najvećih naredbi Kur’ana je obavljanje namaza. Zaista jeObećani Mesija a.s. rekao da nema većeg obožavanja od namaza. Onuklanja čovjekovu patnju i žalost, i rješava teškoće. Allah kaže:

“…Slušajte! Spominjanjem Allaha srca bivaju smirena.” (13:29)

Huzur je rekao da mu ljudi često pišu da pitaju i on mnogo putaodgovori i sada želi da to ponovo kaže, da je namaz najveće obožavanje.To je znak onih čija prsa su otvorena za islam da oni imaju nur. Onispominju Allaha, obožavaju Ga i drže se Njegovih naredbi. Jer odsustvotoga postepeno otvrdne srca. Ovo je također razlog za otvrdnjavanjesrca onih koji ne primaju islam. Obavezujuće je za vjernika da ispuniobožavanje Allaha spominjući Ga u srcu. Da Allah dadne da naš namazbude za Allahovo zadovoljstvo, da budemo tako redovni u svomobavljanju namaza da svijet bude ispunjen spominjanjem Allaha. Danas Allah spasi i našu generaciju od toga da odemo na krivi put i dauvijek budemo primaoci istinskog nura.

Zatim je Huzur najavio da sutra InšaAllah počinje đelsa u Kadianu,da treba da činimo dove da Allah osposobi sve prisutne na đelsi daobavljaju namaz i spominju Allaha u toku trajanja đelse i isto tako dokse kreću unaokolo. Oni treba da ispune grad Obećanog Mesije a.s. sdovama do te mjere da se Allahovi blagoslovi prospu. Da atmosferaKadiana bude ispunjena sa Hamd (Allahovim hvalama) i Daruudom(prizivanjem salavata na Poslanika) tako da svaki učesnik na đelsi uzmeudjela u stvarnom nuru. Ahmadi muslimani širom svijeta treba da moleAllaha da s Njegovom milošću đelsa bude blagoslovljena na svaki načini da Allah čuva svakog od njih u Svojoj zaštiti i utočištu, i sigurnim odzla.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp