U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Svrha džamija i džamija Nur, Frankfurt

Kratki sadržaj

Huzur je na početku hudbe petkom proučio slijedeće ajete:

“Ti reci: ‘Moj Gospodar naređuje pravednost. I koncentrišite svu svojupažnju (na Allaha) u svakoj džamiji, i pozivajte Njega, pokazujućise iskrenim prema Njemu u vjeri. Kako vas je On prvi put stvorio,tako ćete se (poslije smrti) vratiti. (7:30)

Oni koji se kaju, koji se mole, koji (Njega) hvale, koji putuju (naBožijem putu), koji se saginju (radi Allaha), koji padaju na sedždu,koji naređuju dobro i zabranjuju zlo, i koji čuvaju Allahove granice,(svi su oni istinski vjernici). I podaj radosne vijesti onima kojivjeruju.” (9:112)

Huzur je rekao da je ovo njegova prva hudba u mesdžid Nuru, Frankfurt.Ove godine se navršilo pedeset godina od otvaranja ove džamije.U vrijeme njene konstrukcije ona je bila izgrađena prema sredstvima ipotrebama Zajednice ali je sada Zajednica prerasla njenu veličinu i zatoje od mnogih ljudi iz drugih oblasti zatraženo da danas ne dođu ovdjena džumu. Naša prva džamija izgrađena u Njemačkoj je bila u Hamburgua ovo je bila druga. Džemat Njemačke je želio da obilježi ovaj događajnavršavanja pedeset godina ove džamije i pozvali su neke ugledne goste.Amir sahib Njemačke je zamolio Huzura da prisustvuje ovom događajuna što je Huzur pristao u pogledu izgleda da ovom zgodom kaže neštoo islamu ovim uglednicima koji su pozvani. Iako su ljudi koji su pozvanidonekle upoznati sa islamom ali na ovaj način će Huzur moći da imlično saopći poruku.

Ima mnogo drugih džamija naše Zajednice koje su izgrađene prije75 ili 100 godina. Međutim, značaj džamije nije u tome da je izgrađenaprije 50 ili 75 godina. Značaj džamije i njena ljepota je s ljudima kojidolaze u nju pet puta dnevno držeći se bogobojaznosti.Časni Kur’an i hadisi pružaju mnoge upute o značaju i dostojanstvudžamije i osobnost je Ahmadi muslimana da prepoznaju ovaj značajdžamije; Huzur će dati izlaganje danas obzirom na ovo.Ime ove džamije, odakle je Huzur održao svoju hudbu, kao štoAhmadi širom svijeta dosada znaju, je mesdžid Nur. Slučajno je Huzuru zadnje dvije hudbe govorio o Božijem atributu An Nur.Ova džamija i svaka druga naša džamija je izgrađena da utemeljiBožiji Nur (Svjetlo) u srcima i raširi ga oko nas, bez obzira kako sedžamija zove.

Ovo je nur koji je Allah spustio Časnom Poslaniku s.a.v.s. kroz ČasniKur’an i u ovo doba učinio Obećanog Mesiju a.s. njegovim odrazomtako da ono može biti rašireno svuda širom svijeta.Huzur je rekao da je nesreća Švicarske vlade da su popustili pogleduanti-islamske političke partije i održali referendum protiv gradnjeminareta na džamijama.

Prema izvještaju samo je 32% ljudi glasalo u prilog ove zabrane.Većina drugih se uzdržalo ili nisu bili u prilog ove zabrane.

Dok je ostatak muslimana ravnodušan i nemaran o ovome, ZajednicaObećanog Mesije a.s. je ta koja je iznijela zabrinutost na ovu zabranu,sazvali smo javni sastanak i susreli se sa političarima da bi oni izrazilisvoju zabrinutost, i oni zaista nastavljaju s tim. Neki političari si iskazalisvoje izvinjenje u ovom pogledu.

U Cirihu su zborovi (lokalnih) ljudi izašli na ulice u protestu protivove besmislene zabrane. U međuvremenu je jedan političar otišao daljei rekao da treba da isto tako zabrane pokrivanje. Međutim, članovinjegove političke partije su podigli prigovor na ovaj proglas svognacionalnog vođe i on je morao da izrazi izvinjenje na televiziji.Privremeni vođa partije je pisao s naklonošću Amir sahibu Švicarske upogledu ovog događaja. Huzur je rekao da se zaista časni ljudi nalazesvuda.

Huzur je rekao da Ahmadija zajednica brani islam svuda širom svijetadok takozvani nadzornici islama ili verbalno vrijeđaju jedan drugog ilise igraju sa životima nevinih ljudi. Pa ipak oni stavljaju pod pitanjepotrebu za dolaskom Mesije. Oni kažu da imaju nur u formi zadnjegPoslanika s.a.v.s. i jasne Knjige-Kur’ana. Zaista, mi također ispovjedamoisto i imamo veće vjerovanje u to. Međutim, s ciljem da imamo udjela uovom nuru, u skladu sa Božijim pretskazanjem i pretskazanjem ČasnogPoslanika s.a.v.s. bila je potrebna osoba u ovo doba da ovaj nur odnesejoš dalje.

Španski satelitski kanal je prenio program protiv Švicarske zabraneminareta. Ovaj kanal je pokazao sliku naše džamije u Pedro Abad(Španija) i intervijuisao mnoge lokalne ljude koji su govorili protivzakona o zabrani i govorili su vrlo pohvalno o našoj džamiji i rekli daova džamija daje poruku mira i harmonije. Jedna osoba je otišla takodaleko da je rekla da su ovo stvarno miroljubivi ljudi i da treba da seugledamo na njih, da ih oponašamo.

Takva je revolucionarna promjena koju je Zajednica Obećanog Mesijea.s. proizvela, nakon što je primila vjersku obuku od njega, da su se oviljudi prije samo nekoliko decenija možda osjećali neugodno da pozdravemuslimane a danas oni otvoreno kažu na televiziji da što se tiče miraove ljude treba oponašati.

Krajnje je protivno zdravom razumu staviti zabranu na gradnjuminareta. Čak i ako pretpostavimo da su svi muslimani ekstremisti, hoćeli zabrana na minarete zaustaviti ekstremizam? Riječ minar (minaret)je izvedena iz korijena riječi nur. Svrha minareta je da sa uzvišenja pozivaljude obožavanju jednog Allaha. U vrijeme prije struje ovo je služilo tojsvrhi. Sada je minaret simboličan i u muslimanskim zemljama je tamostavljen zvučnik da prenosi ezan. Huzur je rekao da ako trebaju bitipodignuti prigovori, onda treba prigovarati i na zvonike crkava.Međutim, to nije naš cilj. Svrha minareta je da prenese ezan, koji jeproglašavanje Božijeg Jedinstva, proglašavanje da je Muhammed s.a.v.s.Božiji poslanik, ezan poziva obožavanju zato što je to svrha našegpostojanja, on poziva blagostanju (i napretku) da ljudi tako mogu ispunitisvoj život na ovom svijetu i na ahiretu. Kako prelijepu i zdravu porukuminareti objavljuju.

Uprkos činjenice da mi možemo podići prigovore o crkvama(zvonicima) mi to ne činimo, jer mi ne želimo da se igramo sa religijskimosjećajima drugih. Mi poštujemo crkve i sinagoge. Časni Kur’an od nastraži da ih ne samo poštujemo nego da ih također zaštitimo.Izviještavanje štampe prije pedeset godina, kad je ova džamijaizgrađena, odrazila je pristojnost novinara tog vremena. U to vrijemeviše od sedamdeset novina su izvjestile o izgradnji ove džamije i daleovakve iskaze: ‘U Frankfurtu je izgrađena bijela džamija sa visokim ikrasnim minaretima.’ ‘Kuća Božija u Frankfurtu.”Islam ide prema Evropi:sljedbenici Muhammeda a.s. su ranije stigli do južne Francuske uz pomoćsablje. Ovaj zadatak je u sadašnjem dobu obavljen duhovnim oružjem…pokret koji je pogotovu izgradio džamije u raznim oblastima je pokretMirze Ghulam Ahmada iz Kadiana (a.s.)…’

Treba da zabilježite da u vrijeme kad je tamo bio samo mali brojAhmadi muslimana u Njemačkoj da je, zbog toga što je prava porukadolazila iz ove džamije, štampa predstavila ovu poruku Časnog Poslanikas.a.v.s. i Obećanog Mesije a.s. s velikim poštovanjem. Sada kad je brojAhmadi muslimana u Njemačkoj znatno porastao, oni treba da nastojeupornije nego prije da predstave istinsku sliku islama.

Minareti su prelijepi danas kao što su bili i u prošlosti ali su ljudiizgubili svoju sklonost poštenju. Islam je prikazan u negativnom svjetlui neki dijelovi štampe igraju nekonstruktivnu ulogu u ovome.Juče je bilo na vijestima da je jedan Britanac ubio svojupetnaestogodišnju kćerku. Ova vijest je bila predstavljena ovako:

‘Musliman ubio svoju kćerku’. Zapadnjaci čine prijestupe nalik ovome ijoš gore ali nikada se ne daju vijesti da je kršćanin ili Jevrej počinio ovajkriminal. Međutim, ako je počinilac musliman, on se uvijek predstavljas pozivanjem na njegovu vjeru. Ovo pokazuje da postoji pokret protivislama.

Dužnost je svih muslimana koji žive na zapadu da se poprave i ustanuprotiv ovog pokreta. Međutim, danas ovo nije za svakoga da radi. To jesamo u sudbini Zajednice Obećanog Mesije a.s. To je zadatak onih kojidođu u zavjet istinskog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. da ovosmatraju svojom odgovornošću.

Božiji nur treba kroz posredstvo džamija biti upučen do svakepojedine osobe u Evropi. Ovo će se dogoditi kad budete povezani sdžamijama držeći se bogobojaznosti. Položaj i značaj džamija treba uvijekbiti naše stajalište.

Huzur je rekao da prvi ajet koji je proučio (7:30) daje prekrasnoučenje. Ljudi prigovaraju da su džamije središte ekstremizma, ali prvanaredba koju ovaj ajet daje je da utemeljimo pravdu i jedino onda skrećepažnju na obožavanje Allaha. Zaista, s ciljem da ispuni dužnosti premaAllahu (oda poštovanje prema onome što pripada Allahu) čovjek trebada očisti svoje srce. Časni Kur’an kaže: kad vladate među ljudima, vladates pravdom (4:59). On ne naređuje da s pravdom sudimo samo međumuslimanima jer je njegovo učenje za cijelo čovječanstvo, kao što jerečeno:

‘… nemojte da vas neprijateljstvo nekog naroda navede da nepostupate pravedno…’ (5:9)

Huzur je rekao da je džamija mjesto gdje čovjek dolazi da se moli(saginje) pred Allahom stojeći čvrsto na bogobojaznosti i ispunjavajućizahtjeve pravde. Riječ ‘mesdžid’ je izvedena iz riječi ‘sedžda’, to jestekstremna forma poslušnosti i pokornosti. Ovo je ono što ovaj kur’anskiajet naređuje; kad vrijeme namaza dolazi, prizivajte Allaha u džamiji,jer jedini On upućuje na Ispravan put. Jedini On može stvoriti istinskiduh ‘sedžde’ u nama, jedini On nam poklanja iskrenost vjere da ostajemona njenim naredbama, jedini On nas osposobljava da ispunimo svezahtjeve pravde i jedni Allah je taj koji skreće našu pažnju na obavezeprema Njemu i naše obaveze prema ljudima. Mi se danas saginjemopred Tobom, saginjemo se da nas osposobiš da ispunimo svoje dužnosti.Istinski vjernik, koji ima čvrstu vjeru u ahiret, ne može raditi neštošto će ga lišiti blagoslova ahireta. Ako neko nije privučen da učini dasvaki njegov postupak bude valjan, onda će nam također izmaći položajiduhovnog napredovanja.

Nema nikakve sumnje da se negdje događa da, s jedne strane vjernikdolazi u džamiju da obožava Allaha s ciljem da traži Njegovo zadovoljstvoa s druge strane iz džamije proizilazi glas mržnje koji može stvoritinered u svijetu.

Džamije su simboli razvijanja odavanja poštovanja onome što pripada Allahu i onome što pripada čovječanstvu, i minareti su izvor postizanja ovoga i korišteni su da pozivaju ljude.

Danas je obaveza nas, Ahmadi muslimana, da kažemo svijetu o stvarnosti islama. Trajanje ovog svijeta leži u prihvatanju jednog Allaha i traganju za Njegovim Nurom. Ako se ovo svjetlo može naći na ovom svijetu, to je Časni Poslanik s.a.v.s. i zadnji Šerijat. Ova Knjiga je jedini izvor stalnosti ovog svijeta i njeno učenje je garancija svjetskog mira, kao što Kur’an kaže u 9:112 (koji je Huzur proučio na početku hudbe).Huzur je rekao da su takve karakteristike istinskih vjernika (kao štoje spomenuto u 9:112).

Prva karakteristika koja je navedena je da se oni odvoje od poroka.Druga karakteristika je da obožavaju Allaha. Očito ako je nekonaklonjen Allahu također će biti privučen Njegovom obožavanju. Istinskivjernik koji ima savršenu vjeru uvijek nastoji najviše što može i shvatada bez obožavanja njegov život nije potpun. Huzur je rekao da je saznaoda prisustvo u ovoj džamiji nije redovito i također je izviješteno ulokalnim novinama da se nekada obavljalo pet dnevnih namaza u ovojdžamiji ali da se sada koristi samo za džumu namaz. Huzur je naredioda se ovo popravi. Huzur je rekao da u vrijeme polaganja kamenatemeljca za džamije, drugi često pitaju zašto mi gradimo džamije. Nekidan je također jedna osoba iz medija postavila ovo pitanje Huzuru.Jednostavan odgovor na ovo je da skupni namaz ima veći značaj u našojreligiji i mi gradimo džamije za ovu svrhu. Iskren namaz skreće pažnjuprema onome što pripada Allahu i onome što pripada čovječanstvu. Štose tiče onih koji svoj namaz ne obavljaju s ovim razmišljanjem, Kur’ankaže:

“Teško onim klanjačima.” (107:5)

Istinski vjernik je onaj ko hvali Allaha i samo ona osoba može istinskihvaliti Allaha koja vjeruje da je Allah Posjednik svih izvanrednih atributai onda se pokorava Allahu u stavljanju Njegovih naredbi u praksu.Ovo su ljudi koji naređuju dobro i zabranjuju zlo i paze na granicekoje je Allah postavio. Šta su granice koje je Allah postavio? To su svenaredbe date u Časnom Kur’anu. Zadatak bogobojazne osobe je da ostaneunutar ovih granica.

Ovim ljudima Allah daje radosne vijesti da ih sva vika opzicije ninajmanje ne može oštetiti.

Huzur je rekao da želi da ovdje doda da Allah također daje radosnevijesti onima koji ‘idu okolo zemljom služeći Njega’. Ovo znači oni kojiizlaze da šire poruku istine, radi tabliga (prenesena poruka islama).Ovo također uključuje one čija je situacija u njihovoj zemlji takostiješnjena za njih da su prisiljeni da se isele u druge zemlje, kao štoAllah naređuje.

Huzur je rekao da je većina prisutnih došla na zapad iz ovog razlogai ljubaznost je Njemačke vlade da je ovo priznala i odobrila im da ovdježive. Uvijek treba da imamo na umu da ako želimo da naš konačni ciljbude traženje Božijeg zadovoljstva, i želimo da budemo među onimakoji u praksi pokazuju vrline i šire ih u društvu, i koji spašavaju društvomi treba da sve Božije naredbe stavimo u praksu i također da poučimonaše mlađe generacije o njima. Inače će neprijatelji islama biti opravdaniu tome da kažu da ne znaju šta je učenje naše religije, oni nam prijetena bazi naših postupaka.

Svaki častan Ahmadi musliman treba biti krajnje oprezan da nedonese loš ugled Ahmadijatu, istinskom islamu, bilo kakvim svojimpostupkom i uvijek treba da vodi računa da je Obećani Mesija a.s. rekao:‘Nemojte nas dovoditi na zao glas nakon što se udružili s nama.’Svaki Ahmadi musliman treba da shvati da je bio u stanju da podignesvoj životni standard i ima priliku da živi životom slobode u ovoj zemljizbog Ahmadijata. Zato treba da svoje živote potrošite na način da vasučini primaocima Božijeg zadovoljstva.

Allah je muslimanima dao vrlo visok položaj i Ahmadi, koji su dalizavjet Obećanog Mesije a.s. su tako usmjereni da čine najviše što moguda postignu ovaj položaj i da ga čuvaju.Allah je rekao:

‘Vi ste najbolji ummet izveden za dobrobit čovječanstva…’ (3:111)Bez obzira na religiju, danas je dobro čovječanstva povezano s vama.Ovo je ogromna čast i nije bila data bez razloga. Zapravo, ona jepoklonjena zato što vi ‘naređujete dobro a zabranjujete zlo.’Svaki Ahmadi treba da vodi računa da je naš zadatak da oborimozapreke mržnje. Ove zapreke trebaju biti oborene unapređivanjem vrlinai obožavanjem Allaha, nastanjivanjem džamija, da budemo zahvalniBožijim robovima; zahvalni da smo, kad je zemlja bila skučena za nas,bili u stanju da se raširimo po zemlji. Ovo je bilo s Božijom milošću.Ovo je također bilo zato što kad u kasnijem dobu, budu podignutizidovi ogorčenosti i nepovjerenja zbog postupaka nekoliko muslimana,Ahmadi da budu prisutni da brane islam kroz praksu njegovih istinskihučenja.

Danas, mi treba da pozovemo svijet da dođe i vidi šta je stvarnostdžamija, šta je stvarnost minareta. Pozovite ih da dođu i vide šta suistinski visoki morali, šta su vrline, kako se naređuje dobro i kako sezabranjuje zlo. Pozovite ih da ih obavijestite kako mir može biti utemeljenu svijetu. Ovo je zaista ogromna odgovornost koja je stavljena na Ahmadimuslimane koju oni trebaju ispuniti kroz svoju praksu Ahmadijjata,istinskog islama.

Svaki Ahmadi muslimna, muškarac, žena, dijete i omladina čvrstopotvrđuju da će žrtvovati svoj život, imetak i čast za ovu svrhu. Ako minismo u stanju da napravimo razliku između nas i drugih muslimana,nećemo biti u stanju da branimo islam.

Obećani Mesija a.s. je rekao, vi i drugi ste jednaki u pravljenju tvrdnjiali Allah nije zadovoljan sa pukim tvrdnjama.

Huzur je rekao da, da bi bili ‘najbolji ummet’ mi moramo predstavitisvoje praktične primjere; da nas Allah osposobi za to.

Zatim je Huzur rekao da je u toku otvaranja džamija postalo običajgdje su džamije male da se prijem održava unutar džamije tako da seprostre neka prostirka preko poda. Ovo više neće biti dozvoljeno. Akose održava prijem u toku otvaranja džamije, treba da vani u dvorištubude postavljen šator za ovu svrhu. Nikakav aranžman za hranu netreba da bude u unutrašnjem prostoru džamije. Ovo treba da prime naznanje svi džemati širom svijeta.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp