U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut An Nur – Svjetlo

Kratki sadržaj

Huzur je u svojoj hudbi petkom danas nastavio na temu Božijegatributa An Nur (Svjetlo).

Huzur je rekao da će danas objasniti Kur’anski ajet koji je naveo prošlesedmice ali ga nije objasnio. Nur je svjetlo koje se širi i dvije su vrsteovog svjetla. Ovosvjetsko i ahiretsko. Opet su dvije vrste ovosvjetskogsvjetla: ono koje se shvata kroz duhovnu pronicljivost i naziva se makool(odnosi se na razum) i postiže se kroz mudrost, i svjetlo je mudrosti isvjetla Kur’ana. Druga vrsta svjetla u kojoj fizičko oko vidi je nazvanamahsoos (odnosi se na čula) i svjetlo je u Suncu, Mjesecu i zvijezdama.Primjer svjetla koje vidimo fizičkim okom je u suri Junuz ajet 6:

“On je taj ko je radi svjetla Sunce (koje širi svjetlo) stvorio i Mjesecradi sjaja (odsjaja)…” (10:6)

(Arapska) riječ upotrebljena u ovom ajetu za svjetlo Sunca je zia aza Mjesec nur; možda će se neko začuditi o ovoj razlici. Leksikon smatrazia više svijetlim nego nur. Zia je ono svjetlo koje je upaljeno od sebe anur je općenito ona svjetlost (sjaj) koje uzima svjetlo od drugog izvora.Međutim, Allah je proglasio: ‘Allah je Svjetlo nebesa i Zemlje…’ (24:36).Objašnjenje činjenice da je Allah rekao da je On Nur je da je Nur takođerupotrebljena u uključenom značenju zia. Allah je rekao o ČasnomPoslaniku s.a.v.s. da je ‘siradžum muniira’ (siradž se prevodi kao sunce/lampa a muniira se prevodi kao onaj koji svijetli). To znači, on je svjetlećesunce od kojeg će drugi primiti svjetlo dok je njegovo svjetlo također odAllaha. Huzur je objasnio da zraka zia se također naziva nur.Odašiljanje Božijeg svjetla se može vidjeti i u fizičkom i u duhovnomsvijetu. Istinska spoznaja o svemiru može se postići samo ako se shvatasa od Allaha datim nurom. Izvor koji omogućuje nekoj stvari da se viditakođer se naziva nur. Allah je potčinio Sunce, Mjesec i sve što je usvemiru da služi čovječanstvu. Ateista ne može vidjeti Allaha udjelovanjima prirode iako ima koristi od toga odlikom Božije milostiRahmanijjata (Božije odlike da je Milostiv). S druge strane vjernik, komeje dat nur Kur’ana koristi se i fizički i duhovno. Na nekim mjestima jeAllah spomenuo obje vrste svjetla tako da pažnju ljudi skrene naduhovnost kao i na stvari svijeta. U pogledu svjetla ahireta, Kur’an kaže:

“Njihovo svjetlo žurno će ići ispred njih i s njihove desne strane. Oniće reći: ‘Gospodaru naš, usavrši nam svjetlo naše…” (66:9)

Zatim je Huzur objasnio ajete koje je citirao prošle sedmice.

“O sljedbenici Knjige! Došao vam je Naš poslanik koji vam objašnjavamnoge stvari koje vi skrivate iz (svoje) Knjige i on preko mnogihstvari prelazi. Uistinu vam je od Allaha došlo svjetlo i jasna knjiga.Snjom Allah upućuje one koji slijede Njegovo zadovoljstvo premasigurnim putevima, i Svojom voljom ih izvodi iz mraka na svjetlo, iupućuje ih prema Pravom putu.” (5:16-17)

Huzur je rekao da su ljudi ranijih Knjiga ili ih promijenili ili prikrilijedan njihov dio. Nakon što je bio obavješten od Allaha, Časni Poslaniks.a.v.s. je ponovo predstavio ova učenja kao i mnoga nova, otvarajućitako sveobuhvatne puteve približavanja Allahu; puteve koji su u skladusa ljudskom prirodom. Poslanik s.a.v.s. nije bio ni od istoka ni od zapada,on je dao učenja koja su bila bazirana na umjerenosti.Obećani Mesija a.s. je rekao da je Božijim poslanicima data objava uskladu sa njihovom prirodom. Musa a.s. je imao dojmljiv Šerijat u formiTevrata koji mu je bio objavljen jer je njegova priroda bila dojmljiva ioštra, dok je Isa a.s. imao nježnu, samilosnu prirodu i učenje Evanđeljaje bazirano na blagosti. Priroda Časnog Poslanika s.a.v.s. je bila umjerena,niti previše blaga niti previše oštra, nego je bila blagoslovljeno pronicljiva(i bistra) i takvo je bilo i učenje koje mu je bilo objavljeno u formiČasnog Kur’ana. Kao što on kaže:

“A zlo se može uzvratiti istom mjerom; a ako neko oprosti i to dovededo popravljanja, njegova nagrada je kod Allaha…” (42:41)U islamu je kazna strogo povezana sa popravljanjem. Ako je mogućepostići popravak oprostom onda je to ono čemu treba pribjeći. Međutim,ako je kazna jedini način da se ovo postigne, onda je neophodno kaznitiu omjeru počinjenog prijestupa.

Prema tome je Poslanik koji je ispovjedao stara i nova učenja došaosa jasnom Knjigom. To što je bilo nazvano ‘siradžum muniira’ je bio nurosobe Časnog Poslanika s.a.v.s., i kroz kojeg je Božije svjetlo bilo daljerasvijetljeno. U skladu sa Božijim obećanjem i pretskazanjem ČasnogPoslanika s.a.v.s. najveći dio nura Poslanika s.a.v.s. je trebao biti datosobi koja će biti Mesija i Mehdi, i kojoj će biti poklonjena titula ‘poslanikiz ummeta’. Zato što ko god je trebao poprimiti ovaj pečat poslanstvaČasnog Poslanika, ‘siradžum muniira’ s.a.v.s., morao je biti napunjenBožijim svjetlom. Časni Poslanik s.a.v.s. je bio nepismen ali je došao sasavršenim svjetlom nebesa koje je divljake preobrazilo u ljude visokihmorala. Dok Evropa danas govori o prosvjetljenju, ljudi koji su stekliovaj nur utemeljili su autoritet svoga znanja prije hiljadu godina. Njihovoznanje nije bilo jednostavno duhovno znanje, zapravo je ono išlo rukupod ruku sa svjetskim blagostanjem i napretkom. Svjetlo muslimanskogsvijeta je osvijetlilo ostatak svijeta. Međutim, muslimani treba da sezamisle zašto se danas taj nur ne emituje od njih i ne osvjetljava svijet.Razlog je jasan: oni odbijaju onoga ko je istinski odraz nura ČasnogPoslanika s.a.v.s. u ovo doba. Ovo je također trenutak da se Ahmadimuslimani zamisle da se ovaj nur ne može steći jednostavnim verbalnimispovjedanjem. Zapravo je neophodno da se zamisle nad ovim učenjimai Kur’anskim objašnjenjima istinskog i revnog poklonika Časnog Poslanikas.a.v.s., Obećanog Mesije a.s. Huzur je rekao nemojte tražiti to svjetlozadubljujući se u ovaj svijet, tražite to svjetlo udubljujući se u ČasniKur’an. Sretni su oni koji ispunjavaju svoja obećanja bai’ata.Ja uvijek gledam sa zadivljenošću na ovog Arapskog Poslanika, čijeime je Muhammed, hiljade blagoslova i mir neka su na njemu. Kako jeon Poslanik uzvišenog položaja! Čovjek ne može shvatiti krajnji vrhunacnjegovog položaja, i čovjek nema moći da shvati njegovu duhovnu moć.Nažalost, ljudi nisu spoznali njegov pravi status na koji je on imao pravo.A, on je taj hrabri šampion koji je na ovaj svijet ponovno uspostavioTeuhid (Božije jedinstvo) koje je bilo nestalo sa svijeta. On je imaonajveću ljubav prema Allahu, isto tako je imao najdublje saosjećanje začovječanstvo. Zato mu je Allah, Koji je potpuno dobro znao tajnenjegovog srca, dao prednost nad svim Poslanicima i svim ljudima, prvimi zadnjim, i podario mu želje njegovog života.On je glavno vrelo svakemilosti, i svaka osoba koja tvrdi bilo kakvu superiornost bez priznavanjanjegove milosti, nije čovjek nego potomak šejtana. Njemu je bio datključ svakoj uzvisitosti i bila mu je data riznica svakog razumijevanja.Onaj ko ne prima kroz njega uskraćen je zauvijek. Ja sam ništa i neposjedujem ništa. Bio bih krajnje nezahvalan da ne priznam da samnaučio istinsko Božije Jedinstvo kroz ovog Poslanika. Mi smo postigliprepoznavanje živog Allaha kroz ovog savršenog Poslanika i kroz njegovosvjetlo. Meni je kroz ovog plemenitog Poslanika bila data čast blizine sAllahom, kroz koju opažamo Njegovo lice. Zraka ovog sunca upute padana mene kao sunčevi zraci i ja sam neprestalno bio osvijetljen samotoliko dugo koliko sam bio prilagođen prema tome.’ (Roohani Khazain,tom 22: Haqiqatul-Wahi, str. 118-119)

Huzur je rekao ovaj isječak treba biti dovoljan da zadovolji svakuosobu pobožne prirode među onima koji prigovaraju o uzvišenompoštovanju koje je Obećani Mesija a.s. imao za Časnog Poslanika s.a.v.s.,i da on za sebe nije vidio nikakav status odvojeno od Časnog Poslanikas.a.v.s.

Naprijed spomenuti ajet 17 iz sure Al Maida kaže da su ova dva svjetla osobe Časnog poslanika s.a.v.s. i Časnog Kur’ana jedina dva aspekta koje je Allah odredio izvorima za postizanje Njegovogzadovoljstva i da upute putevima sigurnosti. Putevi sigurnosti su onikoji bezbjedno vode Allahu, nakon što su zaštićeni od šejtana, i kroznjih osoba može steći dobrotvornost nura. Putevi sigurnosti su poklonjenionima koji, nakon što su upućeni od Allaha, traže Njegovo zadovoljstvoi krenu prema ‘ispravnom putu’ (siiratil mustekiim).Najizvanredniji uzor traženja Božijeg zadovoljstva poslije Časnog Poslanika s.a.v.s. pokazali su njegovi ashabi. Ovo je bilo postignutoodlikom njegove duhovne moći i njegove religijski moralne obuke. Nesamo da je on ashabe izveo iz mraka na svjetlo nego im je također daočast (pozdrava) raziAllahu anhum (da Allah bude zadovoljan s njima).Nakon što su postigli nur, oni su postali izvanredni uzori i Časni Poslaniks.a.v.s. ih je uporedio sa zvijezdama vodiljama. Najsretniji su bili onikojima je bila poklonjena prva dobrotvornost. U skladu sa Božijimobećanjem u kasnijem dobu On je poslao istinskog i revnog poklonikaČasnog Poslanika s.a.v.s. i učinio ga odrazom nura njegovog učitelja.Zauzvrat, oni koji su iz prve ruke primili dobrotvornost Obećanog Mesijea.s. također su napunili svoja srca nurom i bili utemeljeni na siiratilmustekiim.

Huzur je rekao da nas je Allah poučio dovi siratil mustekiim. Svaki od nas treba nastojati da prema svojim mogućnostima traži dobrotvornost od njenog nura. Nekima je dato više a nekima manje ali svakoj osobi je dat nur. Nije rečeno da svako treba da postigne najviši položaj, ali je trud neophodan. Jedini Allah upućuje ka siratil mustekiim. S ciljem da idemo na siratil mustekiim potreban je nur a nur se može postići od Božijeg Poslanika s.a.v.s. i Časnog Kur’ana. Obećani Mesija a.s. je objasnio siratil mustekiim:

“Treba da razumijete da siratil mustekiim koji je baziran na istini i mudrosti ima tri aspekta: teoretski, praktični i koji se odnosi na svoje ‘ja’. Svaki od ovih je opet trostruk. Na primjer, teorijski obuhvatapoštovanje onoga što pripada Allahu, onoga što pripada Njegovim stvorenjima, i što pripada nama. Praktični aspekt zahtijeva ispunjavanjesvaka tri skupa obaveza. Ono što pripada Allahu u teorijskoj oblasti jeda Ga poštujemo kao Jednog, Izvora svake dobrobiti, koji obuhvata sveizvanrednosti, da je porijeklo i povratak svega, slobodan od svakenesavršenosti i propusta, sjedinjujući u Sebi sve savršene odlike i JedinoBiće kojem pripada obožavanje. Ovo je teorija siratil mustekiim u pogleduonoga što pripada Allahu. Njen praktični aspekt obuhvata da Mu sepokoravamo sa savršenom iskrenošću, da nikoga ne pridružujemo upokornosti koja pripada Njemu, da samo Njega molimo gledajući spoštovanjem jedino prema Njemu za unapređivanje svoje dobrobiti i dasebe smatramo nevažnim u ljubavi prema Njemu.

Ovo je praktični siratil mustekiim u pogledu onoga što pripada Allahu,i ovo je sama istina. Teoretski siratil mustekiim u pogledu onoga štopripada bližnjima, sadrži se u tome da ih prihvatimo kao svoje bližnje,kao Božije robove i u tom svojstvu da ne vrijede ništa neovisno od Njega.Jer istinsko cijenjenje Božijih stvorenja je da je njihovo postojanje jedinodošlo od Njega i nepostojeće je u sebi, da su svi smrtni. Ovo je teorijskadefinicija tevhida (Jedinstva), jer ona ističe visok položaj Jednog BićaKoje ne pati ni od kakvog nedostatka i Savršeno je u Svom Biću.Praktični siratil mustekiim u pogledu onoga što pripada bližnjimasastoji se u praktičnoj iskrenoj vrlini, to jest, da činimo što jenajdobrotvornije i prikladno za njih. Ovo je praktični tevhid (Jedinstvo),budući da je cilj stvaranja da sva djela trebaju biti odraz Božijih atributa.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp