U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut An Nur (Svjetlo)

Kratki sadržaj

Huzur a.t. je svoju današnju hudbu petkom započeo učenjem ajeta258 iz sure Al Bakara i dao izlaganje o Božijem atributu An Nur (svjetlo).Prijevod ovoga jeta glasi:

“Allah je prijatelj onih koji vjeruju; On ih izvodi iz tmine na svjetlo.A onima koji ne vjeruju, prijatelji su šejtani koji ih odvode od svjetlau mrak. Oni su stanovnici Vatre; u njoj će dugo boraviti.” (2:258)Huzur je rekao da je prema leksikonu Nur jedan od Božijih atributai označava takvo Biće kroz čije svjetlo fizički slijepa osoba vidi i osobakoja je skrenula s Pravog puta nalazi uputu iz mudrosti koju mu je Ondao. To je takvo Biće koje je očito i kroz koje su sve stvari manifestovane.Njegovo biće je u Sebi očito i čini stvari očevidnim za druge. Uobjašnjenju dijela ajeta 36 sure An Nur rečeno je: ‘Allah je svjetlo nebesai Zemlje…’ da je Allah jedini taj koji upućuje one na nebesima i na Zemlji.Nur je svjetlo koje je u stanju da bude rašireno i pomaže u opažanjustvari; dvije su vrste ovog svjetla: ovosvjetsko i ahiretsko. OvosvjetskiNur je također dvostruk; onaj što se shvata kroz pronicljivost i može senaći u Božijem svjetlu. U objašnjavanju značenja leksikon upućuje naneke kuržanske ajete. ‘… Uistinu vam je od Allaha došlo svjetlo i jasnaKnjiga.’ (5:16) kao i: ‘…Mi ga oživjeli i dali za njega svjetlo s kojim on ide,među ljudima biti isti kao onaj koji je zapao u potpuni mrak iz kojegnikako da izađe?…’ (6:123)

Huzur je zatim proučio ajet 36 iz sure An Nur:

‘Allah je svjetlo nebesa i Zemlje. Primjer svjetla njegovog je udubinau kojoj je svjetiljka. Ta svjetiljka je u staklenoj kugli. Staklo je kaojedna sjajna i blistava zvijezda. Ova (svjetiljka) je upaljena odblagoslovljenog drveta masline, koje nije ni istočno ni zapadno, čijeulje gotovo da zasvijetli iako ga vatra nije dotakla. Ovo je svjetlostnad svjetlošću! Allah upućuje Svome svjetlu koga On hoće. I Allahljudima objašnjava primjere, i Allah ima vječno znanje o svakojstvari’ (24:36)

i rekao da je nedavno objasnio ovaj ajet u svjetlu pisanja ObećanogMesije a.s. ali to je bilo vezano za drugi predmet, i da će danas predstavitisažetak ovog pisanja. Možda neki misle da je svjetlo spomenuto ugornjem ajetu ograničeno na osobu Časnog Poslanika s.a.v.s. Bez sumnje,Božije svjetlo je to koje prevladava nad svim. Prvi aspekt koji ovaj ajetiskazuje je da zbog toga što je Allah Svjetlo nebesa i Zemlje, sve dobivadobrotvornost od toga. On dijeli ovo svjetlo kako On hoće. Kako to daje Allah Svjetlo? To je zato što je On taj Koji je stvorio nebesa i Zemlju ijedini On daje svjetlo, bilo da je to fizičko ili duhovno. Kao što je rečenou Časnom Kur’anu: ‘Allah je Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju…’ (14:33).Huzur je rekao da je Allah istinsko Svjetlo koje oni koji imajupronicljivost mogu opaziti u svemu.

Međutim, onaj ko je lišen duhovnog vida ne može to vidjeti. Vjernikje čvrst u vjerovanju da je Allah stvorio svemir koji se može opaziti kaoi svemir koji se ne može opaziti. S ciljem da saopći ovo Svjetlo Allahšalje Svoje odabrane ljude koji šire nur, koji se s nebesa spušta na svijet.Huzur je rekao da ajet 24:36 objašnjava takvo svjetlo. Časni Poslaniks.a.v.s. je postavio najizvanredniji primjer i najviši uzor nura, koji ćetrajati do Sudnjeg dana i koje je bilo utemeljeno do Sudnjeg dana zatošto je on bio jedini koji je proglašen savršenim čovjekom i do Sudnjegdana niko drugi ne može biti kao on. Navod da nur u ovom ajetu nepripada ni istoku ni zapadu označava učenje islama koje nije naklonjenoničijoj strani. Niti komunizmu, ni socijalizmu niti kapitalizmu, radije,to je učenje umjerenosti koje utemeljuje ljudska prava i svjetski mir.Upućivanje na ‘čije ulje gotovo da zasvijetli’ označava izvanrednumudrost Poslanika i sve njegove uzvišene morale. Svjetlo nad svjetlompodrazumijeva da kad je Allah izlio Svoje Svjetlo, to jest objavu nasavršenog čovjeka, to je stvorilo neusporedivi nur u duhovnom svijetu.Istinski nur je samo kroz Šerijat koji je bio objavljen Časnom Poslanikus.a.v.s. i njegov blagoslovljeni uzor. Jedino ovo učenje je nur koji možepodstaknuti dobrotvornost Božijeg Nura. Obećani Mesija a.s. je ovoobjasnio ovako:

“To uzvišeno svjetlo koje je dato čovjeku, tj. najsavršenijem međunjima, nije postojalo ni među melecima ni među zvijezdama; niti jepostojalo u mjesecu niti u suncu, niti u morima niti rijekama; onose ne može naći u rubinima ili smaragdima, niti u safirima, ni ubiserima; ono nije postojalo ni u kakvom zemaljskom ili nebeskompredmetu. Njega je posjedovao samo čovjek, znači postojalo je unajsavršenijem čovjeku, čija je potpuna i završena i vrhovna i najvišaosoba naš učitelj i poglavar, Muhammed, odabrani, poglavica svihposlanika, vođa onih koji su živi. Tako, ovo svjetlo je bilo dato tomčovjeku i isto tako, do nekog stepena, svima koji su na svojepojedinačne načine bili slični njemu. Ovu vrlinu je u savršenoj ipotpunoj manifestaciji imao naš Učitelj i Poglavar, nepismeniPoslanik, istinski, onaj čija je istina posvjedočena, Muhammed,odabrani, s.a.vs..”

(Roohani Khazain, tom 5: Ayena-e-Kamalat-e-Islam, str. 160-162)Uzvišeni položaj nura koji je bio pokolonjen Časnom Pslaniku s.a.v.s.bio je od Božijeg Svjetla i prenesen na njegove ashabe, i u tolikoj mjerije utemeljio izvanredne morale među njima da ih je on uporedio sazvjezdama. Blagoslovljeni drugovi su sudjelovali u dijelu Božijeg svjetlado te mjere da su stekli čast pozdrava raziAllah-u-anho (da Allah budezadovoljan s njima). Obećani Mesija a.s. je napisao da su ashabi bilitako zaokupljeni Poslanikom s.a.v.s. da se njegov nur prenio na njihkroz njihovu potpunu pokornost njemu i to je iz njihovih srca uništilosve drugo osim Allaha. Jedan hadis navodi: ‘Moji drugovi imaju Allahai samo Allaha u svojim srcima.’

Huzur je rekao da Allah nije prestao da dijeli ovaj nur, zapravo nurkoji je Časni Poslanik s.a.v.s. primio od Allaha je trajna, nepresušivafontana dobrotvornosti jer će islamski Šerijat ostati do Sudnjeg dana. Uovo doba je Allah poslao Obećanog Mesiju a.s. kroz njegovu revnu iistinsku ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s., sa nurom duhovnostikoja se spušta s nebesa.

Obećani Mesija a.s. je napisao da nije znao koji je njegov postupakprivukao ovo darovanje. On je rekao da je samo bio upoznat o svojojprirodnoj naklonosti prema Allahu koja je bila rođena iz žarke iskrenosti.Jedanput je sanjao da mu je starija uvažena osoba dala znak da trebada u ponavljanju sunneta Božijeg Poslanika da posti. Obećani Mesijaa.s. je odlučio da posti a da nikom ne govori, tako da je prešao u vanjskusobu kuće. Također je jeo u toj sobi i većinu svoje hrane bi podijeliomeđu siročadima a sam je jeo vrlo malo. Kroz čuda takvog posta,obećanom Mesiji a.s. su bile otkrivene izvanredne vizije gdje se susreosa prošlim Božijim poslanicima i svecima visokog položaja. Jedanputkad je bio u posve budnom stanju vidio je Časnog Poslanika s.a.v.s. injegove unuke, zatim hazreti Alija i hazreti Fatimu r.a. On je takođerdoživio Božija svjetla da su mu se metaforički ukazala na najkrasnijinačin. On je vidio stubove svjetla u crvenoj, zelenoj i sjajno bijeloj bojikoji su dostizali do neba; taj prizor mu je dao zadovoljstvo i zanos takvogstepena da je rekao da to nije mogao iskazati. Obećani Mesija a.s. jeobjasnio da su neki od stubaca tog svjetla došli iz njegovog srca a nekisu došli sa nebesa i ova svjetla su zajedno formirali oblik stubaca. Huzurje rekao da je ovaj blagoslov bio dat Obećanom Mesiji a.s. zbog njegovesavršene pokornosti Časnom Poslaniku s.a.v.s.

Obećani Mesija a.s. je također napisao: ‘Jedanput sam imao objavu čije je značenje bilo da su viši meleki u uznemirenosti (metežu). To jest,da je Božija volja bila potaknuta da oživi vjeru. Međutim, među višimmelekima još nije bilo otkriveno imenovanje ‘onoga ko će dati životmrtvim’, to jest još im nije bilo otkriveno ko je taj koji oživljava. To jebio razlog zašto je tamo bio sukob. U tom momentu ja sam vidio u snuda ljudi onaokolo traže onog koji oživljava i jedna osoba je došla ispredmene i signalizirala mi da je ovo čovjek koji voli Božijeg Poslanika;značenje ovih riječi je bilo da je najviši uvjet ove službe bio ljubav zaPoslanika i to je sigurno dokazano u ovoj osobi.’

Huzur je rekao da je poslije Časnog Poslanika s.a.v.s. odraz Božijegsvjetla bio Obećani Mesija a.s. i da je ovo bilo u potpunoj potčinjenostinjegovom učitelju. Obećanom Mesiji a.s. je bilo otkriveno duhovnoznanje i spoznaja objava koje su bile poslane Časnom Poslaniku s.a.v.s.tako da on može reći svijetu. On zaista nije želio slavu, ali kad je BožijeSvjetlo palo na njega, ovaj slavni ga je slijedio tako da je mogao širitiovu poruku u svijetu. Allah mu je objavio: ‘Ti si stigao od Njega i On jetebe odabrao od cijelog svijeta. Ti si svjetlo ovog svijeta. Ti si Božijedostojanstvo i On te neće napustiti… O ljudi, došlo vam je Božije svjetlo,zato ga nemojte odbiti.’ (Tadhkirah izdanje 2007, stra. 379-380)Huzur je rekao da je Allah ne samo napunio Obećanog Mesiju a.s.nurom koji je bio spušten prije 1400 godina, nego mu je također pokloniopoložaj da širi ovaj nur. Obećani Mesija a.s. je napisao da niko nije znaoza njega i da ga je Allah primorao da izađe iz osame i rekao mu da ćemu dati čast i ugled svuda širom svijeta. To je Božiji način da kad nekogaukrasi nurom, On to pokaže svijetu. Kad ovosvjetsko svjetlo imamogućnost da se širi, kako Božije svjetlo može ostati skriveno?Ako se neko poveže sa Božijim posebnim ljudima On osvijetli njegovosrce čak i ako je njegova ‘udubina’ mala i ‘staklena kugla’ mala. Pa ipakće onaj ko je povezan biti u stanju da dalje širi ovaj nur. Kad istinskoBožije svjetlo dostiže vjernike i blagoslovi ih, ono stalno ide dalje dablagoslovljava druge. S ciljem da maksimalno povećamo svoje šanse daučestvujemo u ovom blagoslovu treba da nastojimo i da u potpunojpokornosti posvojimo blagoslovljeni uzor ovog Božijeg miljenika. Zaistaje Allah ovako proglasio:

“Ti reci: ‘Ako volite Allaha, slijedite mene; Allah će vas voljeti…’’’(3:32)

To je bila takva ljubav koju su ashabi imali za Časnog Poslanika s.a.v.s.da je također i njih osvijetlila i ista ta ljubav koju je Obećani Mesija a.s.imao za Poslanika u ovo doba mu je dala čast širenja tog svjetla u svijetu.Ako osoba tvrdi da voli Allaha i Poslanika onda je za njih neophodno daslijede Obećanog Mesiju jer je ovo Božija naredba i naredba NjegovogPoslanika. Zbog ove veze je naša Zajednica bila povezana s Halifatom, iblagoslovljena nurom od kojeg je najveća mjera bila data ČasnomPoslaniku s.a.v.s. i u ovo doba je taj nur oživio njegov revni poklonik isluga.

Mir u svijetu je također povezan sa Obećanim Mesijom koji je ispunioizjavu (Poslanika) da će on pozivati svijet ljubavi, naklonosti i miru,utemeljit će Božije dužnosti i osvijetlit će svijet Božijim svjetlom i bit ćeizvor mira svijeta. Bilo je predskazano da će u ovo doba biti kraj ratova.U svjetlu ovoga, vječni slijed halifata će to dalje nositi. Hazreti MuslihMaud r.a. (drugi halifa Obećanog Mesije a.s.) je rekao da su tri aspektapotrebna za širenje nura: Božanstvo, poslanstvo i Halifat i sve dotle dokvjernici drže vjeru i čine dobra djela nastavit će se napredovanje ovognura.

Da nas Allah osposobi da i dalje budemo blagoslovljeni ovim nuromi da ga nikad ne budemo lišeni. Da muslimani, naša braća, razumijuovu stvarnost – drugi se neće usuditi da stvaraju huku i buku koje češćedižu protiv islama. U jedinstvu je snaga i radi ovoga je Obećani Mesijabio poslan. Nedavno je u Švicarskoj bila podignuta vika protiv minareta.Njihove crkve također imaju zvonike, kakvu štetu donose minareti? Usvakom slučaju, vika je bila podignuta; to je dio protiv-islamskog stavai izgleda da je stvarna zavjera, bit će napravljeni dalji zahtjevi. Da nasAllah, Svojom milošću zaštiti od svakog zla. Mi treba da molimo Allahada svaku zavjeru neprijatelja islama učini promašenom i neuspješnom.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp